Rezultatul probei scrise la   concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize

 Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 17529 Inspector, clasa I, grad profesional  debutant 64,33 Admis
 • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
 • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 22.08.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Buftea

 

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de  Director Executiv – Direcția Poliția Locală

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de  Director Executiv – Direcția Poliția Locală

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar  

Funcţia publică

Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. 17403 Director Executiv 86,6 Admis
 • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.

 Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de Director Executiv – Direcția Poliția Locală

 Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de Director Executiv – Direcția Poliția Locală

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar  

Funcţia publică

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 17403 Director Executiv 84,4 Admis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurs de proiecte de management pentru ocuparea  funcţiei de Director al Centrului Cultural Buftea.

A N U N Ţ

 Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Buftea organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea  funcţiei de Director al Centrului Cultural Buftea. 

Condiţiile de participare la concursul de proiecte de management pentru ocuparea  funcţiei de Director al Centrului Cultural Buftea, sunt următoarele:

 • are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei, management, juridic, economic, administrativ;
 • întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 7 ani;

 

Calendarul concursului:

 • 08.2022 –29.08.2022, depunerea proiectelor de management de către candidaţi;
 • 08.2022 – 09.09.222, analiza proiectelor de management ;
 • 09.2022, susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei oraşului Buftea până la data de 29.08.2022 orele 16.3o şi  trebuie să conţină urmatoarele documente:

 • Cerere de înscriere;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializari;
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă, care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinţa care să ateste o stare de sănătate şi psihologică corespunzătoare;
 • Curriculum vitae;
 • Proiectul de management în scris și în format electronic, precum și dosarele de concurs cuprinzând documentele solicitate. Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

 

Bibliografia stabilită pentru susţinerea concursului este următoarea:

 • Constituţia României;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea III și titlul I și II ale parții VI;
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.118/21.12.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitãţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul Muncii.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Buftea, Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru Politist local

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea unor funcţii publice vacante de polițist local în cadrul Direcției Poliția Locală.

 Având în vedere prevederile 40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 Nr. crt. Nr înregistrare

          dosar

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1. 16898 Polițist local, cls. I, gradul asistent Admis  
2. 17100  Polițist local, cls. III, gradul debutant Admis  
3. 17117 Polițist local, cls. III, gradul debutant Admis  
4. 17176 Polițist local, cls. III, gradul debutant Admis  
5. 17342 Polițist local, cls. I, gradul asistent Admis  

 

 • Candidații declarați admis vor susţine proba scrisă în data de 25.08.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
 • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru Inspector, gradul asistent

Având în vedere prevederile 40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 Nr. crt. Nr înregistrare

          dosar

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1.        17314     Inspector, gradul asistent Admis  
2.        17653     Inspector, gradul asistent Admis  

 

 • Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 18.08.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
 • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru Inspector, gradul debutant

Având în vedere prevederile 40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Nr înregistrare

          dosar

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1. 17529     Inspector, gradul debutant Admis  

 

 • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 18.08.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
 • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.