ANUNŢ

 

Primăria oraşului Buftea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează:

 1. Inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții, Informatică.

Condiţii de desfăşurare a concursului: dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei oraşului Buftea în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 18.02.2022 – 09.03.2022. Proba scrisă va avea loc în data de 24.03.2022 ora 10.00, iar interviul va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții, Informatică, sunt cele prevazute în Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la care se adaugă:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 7 ani;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia pentru susţinerea concursului este următoarea:

 • Constituţia României;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea III și titlul I și II ale parții VI;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

Atribuţiile postului:

 1. Ţine evidența contractelor de achiziție publică, inclusiv de investitii, verifică documentele aferente contractelor încheiate de Unitatea Administrativ Teritorială Buftea;
 2. Participă la întocmirea caietelor de sarcini;
 3. Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 4. Elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, strategia anuală de achiziții;
 5. Elaborează documentaţiile de atribuire şi strategiile de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, documentaţia de concurs și strategia de contractare pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
 6. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 98/2016;
 7. Aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 8. Realizează achiziţiile directe;
 9. Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
 10. Raspunde la solicitarile de soluționare a petițiilor aferente activității desfășurate;
 11. Participă la procesele de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, conform prevederilor legale și ale contractelor de achiziții publice;
 12. Prezintă rapoarte de specialitate către Consiliul Local ori de câte ori este necesar;
 13. Asigură corespondența necesară din domeniul de activitate al serviciului inclusiv obținerea avizelor

      necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru realizarea investițiilor UAT;

 1. Respectă prevederile procedurilor operaţionale aplicabile;
 2. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă;

      Dosarele de concurs trebuie sa conţină urmatoarele documente:

 • Copia actului de identitate ;
 • Curriculum vitae, modelul comun european;
 • Formularul de înscriere ;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializari;
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • Cazierul judiciar ;
 • Adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică;
 • Declaraţia pe propria raspundere sau adeverinţă, care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

      Copiile actelor de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare pot fi obținute de la domnul Barbu Dorel, inspector la Primăria oraşului Buftea, Piața Mihai Eminescu, nr. 1, telefon nr. 0318241234, fax 0318241238, sau prin consultarea anunțurilor afișate la avizierul instituției sau publicate pe site-ul oficial www.primariabuftea.ro.