ANUNŢ

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Buftea cu sediul în Piața Mihai Eminescu, nr. 1, județul Ilfov, organizează concurs în data de 10.02.2021, ora 10.00 – proba scrisă şi 12.02.2021, ora 14 – interviul, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului de Utilități Publice Buftea după cum urmează:

 1. Inspector de specialitate, gradul IA în cadrul Compartimentului Tehnic

Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea postului  sunt cele prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 după cum urmează:

 • Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşterea limbii române, scris, vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie electrotehnică, energetică, instalații electrice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 7 ani;
 1. Muncitor calificat, gradul I în cadrul Compartimentului Tehnic.

Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea postului  sunt cele prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 după cum urmează:

 • Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşterea limbii române, scris, vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 • studii medii generale absolvite cu diplomă de calificare sau echivalentă în domeniul electric – autorizație gradul 2B;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5 ani;
 1. Muncitor calificat, gradul I în cadrul Compartimentului Tehnic –două posturi.

Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea posturilor  sunt cele prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 după cum urmează:

 • Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşterea limbii române, scris, vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 • studii medii generale absolvite cu diplomă de calificare sau echivalentă în domeniul electric;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5 ani;

 Dosarele de concurs se depun la Primăria oraşului Buftea până la data de 29.01.2021, orele 14.00 şi  trebuie sa conţina urmatoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari;
 • Carnetul de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz , în specialitate;
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Adeverinţă medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare;
 • Curriculum vitae.

Bibliografia stabilită pentru susţinerea concursului este urmatoarea:

 1. Constituţia României;
 2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 3. Codul Muncii;
 4. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 8. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 10. Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 11. Legea nr. 230/2006 a Serviciului de Iluminat Public;
 12. Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea regulamentului – cadru al serviciului de iluminat public;
 13. Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale în vederea verificării conformității acestora.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute, candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării acestora.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Primăriei orașului Buftea, precum și pe pagina de internet, imediat după soluționare.

Rezultatele finale se afișează la sediul Primăriei orașului Buftea, precum și pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului  de depunere a contestațiilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Buftea, Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat şi la numărul de telefon 0318241234.