ANUNŢ

 

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria oraşului Buftea cu sediul în Piața Mihai Eminescu, nr. 1, județul Ilfov, organizează concurs în data de 24.05.2023, ora 10.00 proba scrisă și în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise interviul, pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, din cadrul Primăriei orașului Buftea după cum urmează:

Inspector de specialitate, gradul II în cadrul compartimentului Arhivă

Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea postului  sunt cele prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 și art. 542 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ după cum urmează:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 1 an;
 • curs de arhivar.

Dosarele de concurs se depun la Primăria oraşului Buftea în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 25.04.2023-09.05.2023, orele 16.30 şi  trebuie sa conţina urmatoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa 2 la HG nr. 1336/2022;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia stabilită pentru susţinerea concursului este urmatoarea:

 • Constituţia României;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • Partea I, partea III și Titlul III ale părții a VI-a din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 16/1996 a  Arhivelor Naţionale, republicată;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale în vederea verificării conformității acestora.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute, candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării acestora.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Primăriei orașului Buftea, precum și pe pagina de internet, imediat după soluționare.

Rezultatele finale se afișează la sediul Primăriei orașului Buftea, precum și pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului  de depunere a contestațiilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Buftea, Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat şi la numărul de telefon 0318241234.