HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2023

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 1 din 25 ianuarie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
2.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 2 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2023
3.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 3 Din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2023
4.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 4 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean şi Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov
5.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 5 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea programului de activităţi cultural – artistice şi educative pentru anul 2023, propus de Centrul Cultural Buftea
6.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR.6 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna octombrie 2022
7.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 7 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru perioada iulie – octombrie 2022
8.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 8 din 25 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin Direcţiei Asistenţă Socială, instituţie în subordinea Consiliului Local Buftea
9.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 9 Din 25 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă – Canal Constanţa
10.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 10 Din 25 ianuarie 2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2023 – 2024
11.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 11 din 25 ianuarie 2023 privind alipirea unor imobile terenuri care aparţin unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea
12.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR.12 Din 25 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
13.Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 13 Din 25 ianuarie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
14.Consiliul Local
03 Februarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 14 din 03 februarie 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 157/31.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluţie a tarifelor şi taxelor şi a Documentului de Poziţie pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată şi transportul deşeurilor municipale”
15.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 15 din 6 martie 2023 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2023
16.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 16 din 6 martie 2023 privind aprobarea asocierii unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea – Consiliul Local al oraşului Buftea cu unitatea administrativ – teritorială Judeţ Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public
17.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 17 din 6 martie 2023 privind încheierea unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean şi Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov Zâmbeşte”
18.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 18 din 6 martie 2023 privind încheierea unor protocoale de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” Cod MySmis 130963
19.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 19 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2022
20.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 20 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2022
21.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 21 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2022
22.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 22 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru perioada septembrie-decembrie 2022
23.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 23 din 6 martie 2023 privind stabilirea cotei autorităţii publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
24.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 24 Din 6 martie 2023 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
25.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 25 din 6 martie 2023 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
26.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 26 din 06 martie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
27.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR.27 din 06 martie 2023 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea, în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
28.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 28 din 06 martie 2023 privind încheierea unui parteneriat în vederea realizării proiectului “Amenajăm grădina din curtea şcolii”, în oraşul Buftea
29.Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 29 din 06 martie 2023 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 27/2008
30.Consiliul Local
15 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 30 din 15 martie 2023 privind aprobarea depunerii, în vederea solicitării finanţării nerambursabile şi implementării, a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022, Componenta C15: Educaţie
31.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 31 Din 31 martie 2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2022
32.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 32 Din 31 martie 2023 privind mandatarea reprezentantului Oraşului Buftea – ConsUlul local al oraşului Buftea în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov pentru modificarea statutului ~ia actului constitutiv al asociaţiei
33.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR.33 Din 31 martie 2023 privind aprobarea modalităţii de organizare, funcţionare şi realizare a activităţii de sortarea a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică precum şi acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activităţii în cauză
34.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 34 din 31 martie 2023 privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/03.04.2014, încheiat între Oraşul Buftea şi Asociaţia Şansa Ta
35.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 35 din 31 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru lunile decembrie 2022 şi ianuarie 2023
36.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 36 din 31 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie 2023
37.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 37 din 31 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2022
38.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 38 din 31 martie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2023
39.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 39 din 31 martie 2023  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2023
40.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 40 Din 31 martie 2023 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară de apă şi canalizare “Apă-Canal Constanţa”, şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul regional RAJA S.A. Constanţa, modificarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă – Canal Constanţa, anexă la Regulament
41.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 41 din 31 martie 2023 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,Construire locuinţă P+1E, împrejmuire, garaj, racorduri/ branşamente la utilităţi”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, strada Magnoliei, nr. 23
42.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 42 din 31 martie 2023 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,COMPLEX REZIDENŢIAL ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE BUFTEA-EST (COMERŢ, SERVICII, ECHIPAMENTE PUBLICE, AMENAJARE CIRCULAŢII INTERIOARE ŞI RACORDARE LA CIRCULAŢIILE PUBLICE, RACORDARE ANSAMBLU LA UTILITĂŢI)” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, şoseaua Bucureşti-Târgovişte, nr. 4
43.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 43 din 31 martie 2023 privind asocierea Oraşului Buftea – Consiliul Local al oraşului Buftea cu Asociaţia Clubul Sportiv TIGER KEMPO din oraşul Buftea, având ca obiect susţinerea unor sportivi în vederea participării la Campionatele Mondiale de Kempo IKF din Portugalia, 24-30 aprilie 2023
44.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 44 Din 31 martie 2023 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii EVACUARE APE PLUVIALE STRADA IULIU MANIU
45.Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR.45 din 31 martie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Regio Serv Transport S.R.L
46.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 46 din 28 aprilte 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie, iulie 2023
47.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 47 din 28 aprilie 2023 privind atribuirea denumirii de »SALA SPORTURILOR BUFTEA”, bunului imobil situat în oraşul Buftea, strada Ştirbei Vodă, nr.53A, judeţ Ilfov
48.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 48 din 28 aprilie 2023 privind darea în folosinţă gratuită Liceului Tehnologic “Dumitru Dumitrescu”, a bunurilor imobile care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, situate în Oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.145, judeţ Ilfov, identificate prin NC 52379, CF 52379, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
49.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 49 din 28 aprilie 2023 privind darea în folosinţă gratuită Liceului Tehnologic „Barbu A Ştirbey”, a bunurilor imobile care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, situate în Oraşul Buftea, strada Liceului, nr.5, judeţ llfov,identificate prin NC 60415, CF 60415, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
50.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 50 Din 28 aprilie 2023 privind prelungirea contractului de comodat nr. 30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
51.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 51 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile noiembrie, decembrie 2022, ianuarie şi februarie 2023
52.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 52 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2023
53.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 53 Din 28 aprilie 2023 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Buftea
54.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR.54 Din 28 aprilie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
55.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 55 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2022
56.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR.56 Din 28 aprilie 2023 privind ajustarea tarifelor practicate de către operatorul serviciului de salubrizare în baza contractului nr. 26049/13.12.2019 de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor de dezinsecţie,  dezinfecţie şi deratizare din cadrul serviciului de salubrizare a oraşului Buftea 
57.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 57 din 28 aprilie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65739
58.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 58 din 28 aprilie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65859
59.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 59 din 28 aprilie 2023 privind atribuirea denumirii unei străzi de pe teritoriul administrativ al oraşului Buftea, judeţul Ilfov
60.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR.60 Din 28 aprilie 2023 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
61.Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 61 din 28 aprilie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65863
62.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 62 din 31 mai 2023 privind încheierea unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea şi Tensa Art Design S.A. în vederea realizării proiectului de interes public “Ilfov, prin ochii tăi”
63.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 63 din 31 mai 2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2023
64.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 64 din 31 mai 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile martie şi aprilie 2023
65.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 65 din 31 mai 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna martie 2023
66.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 66 din 31 mai 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2023
67.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 67 din 31 mai 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie-martie 2023
68.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 68 din 31 mai 2023 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunltară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
69.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 69 din 31 mai 2023 privind desemnarea reprezentanţilor acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii General Public Serv S.A
70.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 70 din 31 mai 2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru exerciţiul financiar 2022
71.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 71 din 31 mai 2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Regio Serv Transport S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2022
72.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 72 din 31 mai 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
73.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 73 din 31 mai 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Buftea
74.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 74 din 31 mai 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale din strada Trestiei, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
75.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR.75 din 31 mai 2023 privind prelungirea termenului de restituire a sumei acordată societăţii Regie Serv Transport S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr. 80/26.05.2021
76.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 76 din 31 mai 2023 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 274 mp situat în strada Dafinului, nr. 4, oraş Buftea, judeţul Ilfov, proprietarului construcţiei edificată pe acesta
77.Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 77 din 31 mai 2023 privind asocierea Oraşului Buftea – Consiliul Local Buftea cu Clubul Sportiv Shagya, în vederea realizării evenimentului sportiv Cupa Shagya Arab Ediţia a-XI-a 2023
 78. Consiliul Local
16 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 78 din 16 iunie 2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială oraşul Buftea din judeţul Ilfov şi Unitatea Administrativ · Teritorială Judeţul Ilfov· Consiliul Judeţean, în vederea depunerii proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul llfov”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Reziliență,Componenta C15: Educaţie, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie şi dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar, Investiţia 10: Dezvoltarea reţelei de şcoli verzi şi achiziţionarea de microbuze verzi – apel „Microbuze electrice pentru elevi”
 79. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 79 Din 29 iunie 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetar al activităţii finanţate integral din venituri proprii (Sursa E) rezultat la încheierea exerciţiului bugetar din anul 2022 al oraşului Buftea, ca sursă de finanţare pentru aceeaşi activitate
80.Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 80 din 29 iunie 2023 privind modificarea taxei pentru parcarea ocazională stabilită prin Regulamentul de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea
81.Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 81 Din 29 iunie 2023 privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
82.Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 82 din 29 iunie 2023 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 251 mp situat în strada Gutuiului, nr. 16, oraş Buftea, judeţul Ilfov, proprietarului construcţiei edificată pe acesta
83.Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 83 din 29 iunie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65978
84.Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 84 din 29 iunie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65962
85.Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 85 din 29 iunie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65794
86.Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 86 din 29 iunie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65245
87.Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 87 din 29 iunie 2023 privind darea în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea a bunurilor imobile “Grădiniţa cu program normal, 4 săli de grupă” şi a terenului în suprafaţă de 2909 mp din imobilul în suprafaţă totală de 11. 781 mp identificat prin NC 59220, CF 59220 situate în Oraşul Buftea, str. Agricultori nr.120, judeţ Ilfov, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
88.Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 88 din 29 iunie 2023 privind trecerea unui imobil teren din domeniul privat în domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
89.Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 89 Din 29 iunie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico • economice Studiu de fezabilitate în cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde• piste de biciclete în oraşul Buftea, judeţul Ilfov” in cadrul PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/11.3, Runda I
90.Consiliul Local
04 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 90 din 04 iulie 2023 privind aprobarea depunerii, în vederea solicitării finanţării nerambursabile şi implementării, a proiectului „CONSTRUIREA UNEI ŞCOLI VERZI ÎN CARTIERUL DE LOCUINŢE PENTRU TINERI DIN ORAŞUL BUFTEA, JUDEŢUL ILFOV”, în cadrul apelului de proiecte PNRR “CONSTRUIREA ŞI DEZVOLTAREA UNEI REŢELE – PILOT DE ŞCOLI VERZI”, Componenta C15: Educaţie
91.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 91 din 26 iulie 2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2023
92.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 92 din 26 iulie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie şi octombrie 2023
93.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 93 din 26 iulie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna aprilie şi luna mai 2023
94.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.94 din 26 iulie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna februarie şi luna martie 2023
95.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.95 din 26 iulie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie – iunie 2023
96.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 96 din 26 iulie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna mai 2023
97.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 97 din 26 iulie 2023 privind acordarea unui premiu doamnei … pentru împlinirea vârstei de 100 de ani
98.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 98 Din 26 iulie 2023 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activităţii de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologică sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică
99.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 99 Din 26 iulie 2023 privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară “Apă – Canal Constanţa
100.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 100 din 26 iulie 2023 privind schimbarea denumirii bunului imobil clădire situat în oraşul Buftea, Piaţa Mihai Eminescu, nr.2, judeţ Ilfov, din „Caso de Cultură” în „Palatul Cultural Buftea”
101.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 101 din 26 iulie 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural Buftea, a caietului de obiective, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
102.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRĂREA NR. 102 din 26 iulie 2023 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural Buftea
103.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 103 din 26 iulie 2023 privind atribuirea de denumiri unor străzi de pe teritoriul administrativ al oraşului Buftea, judeţul Ilfov
104.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.104 din 26 iulie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65995
105.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 105 din 26 iulie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66027
106.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 106 din 26 iulie 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale din strada Aleea Salcâmilor Tronson 2, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
107.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.107 Din 26 iulie 2023 privind modificarea tarifelor practicate de către operatorul serviciului de salubrizare în baza contractului nr. 26048/2019 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea
108.Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.108 Din 26 iulie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
 109. Consiliul Local
07 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 109 din 07 august 2023 privind premierea echipajului din oraşul Buftea care a obţinut locul I la etapa naţională a CONCURSULUI DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI PRIM AJUTOR “SANITARII PRICEPUŢI”, 2023
110.Consiliul Local
07 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 110 din 07 august 2023 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea
111.Consiliul Local
11 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 111 din 11 august 2023 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Regio Serv Transport S.R.L a unui autobuz necesar efectuării serviciului public de transport persoane
112.Consiliul Local
11 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 112 din 11 august 2023 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, numărului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea
113.Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 113 din 31 august 2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea
114.Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 114 din 31 august 2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul lI 2023
115.Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 115 Din 31 august 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna iunie 2023
116.Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 116 din 31 august 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna iunie 2023
117.Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 117 din 31 august 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2023
118.Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 118 din 31 august 2023 privind împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov pentru emiterea de licenţe de traseu pentru trasee turistice/expres
119.Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 119 Din 31 august 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr .126/20. 11. 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea, mandat 2020-2024
120.Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR_ 120 din 31 august 2023 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2023, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sf. Cuv. Parascheva-Buftea, din oraşul Buftea
121.Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 121 Din 31 august 2023 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
122.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR.122 Din 29 septembrie 2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2023 – 2024
123.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 123 din 29 septembrie 2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Buftea în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2023-2024
124.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 124 Din 29 septembrie 2023 privind aprobarea finanţării cheltuielilor necesare asigurării mentenanţei obiectivului de Investiţii: ,,Proiect tip – Construire Bazin de înot didactic şi agrement, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
125.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 125 Din 29 septembrie 2023 privind delegarea temporară a dreptului de administrare Consiliului Judeţean Ilfov, asupra unor sectoare de drum aflate în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea
126.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 126 Din 29 septembrie 2023 privind aprobarea aderării comunei Maia din judeţul Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunltară „Apă – Canal Constanţa”
127.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR.127 din 29 septembrie 2023 privind prelungirea termenului de restituire a sumei acordată societăţii Regio Serv Transport S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr.184/30.09.2019
128.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 128 din 29 septembrie 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale din strada Salciilor oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
129.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 129 Din 29 septembrie 2023 privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului – clădire în suprafaţă de 104 mp, număr cadastral 59938-C2, situat în oraşul Buftea, str. Industriei, judeţ Ilfov
130.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 130 din 29 septembrie 2023 privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului – teren în suprafaţă de 100 mp, număr cadastral 65333, situat în oraşul Buftea, str. Mărăşeşti, lot 2, judeţ Ilfov
131.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 131 din 29 septembrie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66031
132.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 132 din 29 septembrie 2023 privind vânzarea terenului În suprafaţă de 312 mp situat in strada Trifoiului, nr.11, oraş Buftea, judeţul Ilfov, proprietarului construcţiei edificată pe acesta
133.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR.133 din 29 septembrie 2023 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,LOTIZARE TEREN PENTRU REALIZAREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINŢE P-P+2E” amplasat în oraşul Buftea, tarla 4, parcela 31/3, judeţul Ilfov
134.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 134 din 29 septembrie 2023 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE INDIVIDUALE P+1E ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAŢII, UTILITĂŢI”, amplasat în oraşul Buftea, tarla 4, parcela 31/2, judeţul Ilfov
135.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 135 din 29 septembrie 2023 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 3 mp în imobilul clădire situat în Buftea, strada 23 August, nr.8, judeţ Ilfov, care aparţine domeniului public al oraşului Buftea
136.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 136 din 29 septembrie 2023 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu care aparţine domeniului privat al oraşului Buftea, situat în Buftea, Bdul. Mihai Eminescu nr. 15, judeţ Ilfov, în scopul desfăşurării de servicii medicale şi activităţi conexe actului medical
137.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 137 din 29 septembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 35/31.03.2022 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Buftea
138.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 138 Din 29 septembrie 2023 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. General Public Serv S.A. a unui autoturism Dacia Logan cu număr de înmatriculare IF-06-CMX necesar desfăşurării activităţii
139.Consiliul Local
29 Septembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 139 Din 29 septembrie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul proiectului „Creşterea performanţei energetice a  ectorului rezidenţial-reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
140.Consiliul Local
20 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR.140 Din 20 octombrie 2023 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat
141.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 141 din 31 octombrie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 şi ianuarie 2024
142.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 142 din 31 octombrie 2023 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
143.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 143 Din 31 octombrie 2023 privind actualizarea nivelului chiriei aferent spaţiilor comerciale din incinta Pieţei Agroalimentare Centrale Buftea
144.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 144 Din 31 octombrie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (DALI) pentru obiectivul de investiţii Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – Reabilitare energetică 8 blocuri, Lot 4 – Studio, Blocuri le BI. 9, BI. 1 O, BI. 11, BI. 12, BI. A, BI. C, BI. D, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
145.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 145 Din 31 octombrie 2023 privind preluarea unor sectoare de drum aflate în domeniul public al oraşului Buftea, din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea, transmise prin Hotărârea Consiliului local nr_ 181/10.10.2022
146.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 146 din 31 octombrie 2023 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă de serviciu, realizată prin Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în oraşul Buftea, Str. Studioului, nr. 4
147.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR.147 Din 31 octombrie 2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Buftea şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum şi iniţierea demersurilor de actualizare a acestuia
148.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 148 din 31 octombrie 2023 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea • Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 66032, CF 66032 situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
149.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 149 din 31 octombrie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66159
150.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 150 din 31 octombrie 2023 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 278 mp situat în strada Ulmului, nr.39, oraş Buftea, judeţul Ilfov, proprietarului construcţiei edificată pe acesta
151.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 151 Din 31 octombrie 2023 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local nr. 89/29.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice Studiu de fezabilitate în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete în oraşul Buftea, judeţul Ilfov” în cadrul PNRR/2022/C10/11.4, PNRR/2022/C10/11.3, Runda I
152.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR.152 din 31 octombrie 2023 privind aprobarea Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea, pentru sezonul rece 2023 – 2024
153.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR.153 Din 31 octombrie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul proiectului general „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial-reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc, oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
154.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 154 din 31 octombrie 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 72/30.04.2020 privind aprobarea cotei de cofinanţare de la bugetul local aferentă obiectivului de investiţii privind „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial – reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
155.Consiliul Local
31 Octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 155 din 31 octombrie 2023 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/31.08.2023 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2023, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sf. Cuv. Parascheva, din oraşul Buftea
 156. Consiliul Local
14 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 156 Din 14 noiembrie 2023 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.153/31.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul proiectului general „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial-reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc, oraş Buftea, Judeţul Ilfov” şi din cuprinsul Anexei la Hotărârea 
Consiliului local nr.154/31.10.2023
 157. Consiliul Local
14 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 157 din 14 noiembrie 2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2023
 158. Consiliul Local
14 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 158 din 14 noiembrie 2023 privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea
159.Consiliul Local
14 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR.159 din 14 noiembrie 2023 privind încheierea unui parteneriat între Oraşul Buftea prin Consiliul local al oraşului Buftea şi Green Gate Technologies S.R.L.
160.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR.160 din 28 noiembrie 2023 privind încheierea unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local şi Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean în vederea implementării Programului “Ilfov împreună: Educaţia schimbă vieţi”, pentru anul şcolar 2023-2024
161.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 161 Din 28 noiembrie 2023 privind transformarea unei funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea
162.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR.162 Din 28 noiembrie 2023 privind avizarea Documentaţiei de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activităţii de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziţie a infrastructurii şi privind acordarea unor mandate
163.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 163 Din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul III 2023
164.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 164 din 28 noiembrie 2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2023
165.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 165 Din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare zonă de agrement pentru copW’, strada Luceafărului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
166.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 166 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei din oraşul Buftea, pentru luna septembrie 2023
167.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 167 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna septembrie 2023
168.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 168 Din 28 noiembrie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003 şi constatarea încetării unui contract de folosinţă gratuită
169.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 169 din 28 noiembrie 2023 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 335 mp situat în strada Salviei, nr.3, oraş Buftea, judeţul Ilfov, proprietarului construcţiei edificată pe acesta
170.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR.170 Din 28 noiembrie 2023 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
171.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR.171 Din 28 noiembrie 2023 modificarea Hotărârii Consiliului local al oraşului Buftea nr. 40/25.04.2018 şi a Hotărârii Consiliului local al oraşului Buftea nr. 157/17.09.2018 aferente proiectului „Extindere cu sală de sport şi  nexe (prin desfiinţare corp Anexa C3), dotarea acestora şi realizare împrejmuire- Şcoala Gimnazială nr.3, oraş Buftea, judeţul Ilfov”
172.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR.172 Din 28 noiembrie 2023 modificarea Hotărârii Consiliului local al oraşului Buftea nr.188/30.09.2019 şi a Hotărârii Consiliului local al oraşului Buftea nr.190/12.11.2018 aferente proiectului „Construirea unei infrastructuri noi pentru învăţământul preşcolar – creşă/grădiniţă cu program prelungit şi dotarea acestora, prin desfinţarea corpului vechi (C1) al Grădiniţei nr. 5″
173.Consiliul Local
28 Noiembrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 173 Din 28 noiembrie 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 34/19.03.2018 şi a Hotărârii Consiliului local nr.167/08.10.2018 aferente proiectului „Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport şi dotarea acestora – Şcoala Gimnazială nr 1, Oraş Buftea, judeţul Ilfov”
174.Consiliul Local 28 Noiembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 174 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea listei finale cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă de serviciu, realizată prin Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu”, în oraşul Buftea, Str. Studioului, nr. 4
 175. Consiliul Local 15 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR.175 din 15 decembrie 2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2023
176. Consiliul Local 15 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 176 din 15 decembrie 2023 privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii/sportivii care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale la concursuri/competiţii interne/internaţionale, precum şi cadrelor didactice/antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora
177.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR-177 din 28 decembrie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru lunile aprilie, mai, iunie 2023
178.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 178 din 28 decembrie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna octombrie 2023
179.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR.179 din 28 decembrie 2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2023
180.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 180 Din 28 decembrie 2023 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2024, în oraşul Buftea
181.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 181 din 28 decembrie 2023 privind modificarea nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de către S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru îndeplinirea obiectului contractului de asociere nr.102/01.10.2012
182.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR.182 din 28 decembrie 2023 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru imobilele cu destinaţia de locuinţă şi pentru imobilele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea/administrarea Consiliului local
183.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 183 din 28 decembrie 2023 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. General Public Serv S.A. a unui autoturism Dacia Logan cu număr de înmatriculare IF-81-XWK necesar desfăşurării activităţii
184.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 184 din 28 decembrie 2023 pentru actualizarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 259/23.12.2019 privind stabilirea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către autoritatea publică locală a oraşului Buftea/instituţiile din subordine
185.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 185 Din 28 decembrie 2023 privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia SOS Satele Copiilor-România şi a contractului de comodat nr. 37/30.06.2017, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România
186.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 186 din 28 decembrie 2023 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1/10.01 .2006, încheiat între Consiliul local Buftea şi medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor Ghinescu Minerva Claudia
187.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR.187 Din 28 decembrie 2023 privind disponibilizarea de fonduri suplimentare din bugetul local pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, respectiv majorarea cheltuielilor neeligibile pentru contractul de proiectare şi execuţie lucrări, în cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete în oraşul Buftea, judeţul Ilfov” PNRR/2022/C10/11.4, PNRR/2022/C10/11.3, Runda I
188.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 188 din 28 decembrie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65779
189.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 189 din 28 decembrie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66363
190.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR.190 Din 28 decembrie 2023 privind acordarea de despăgubiri proprietarului autovehiculului avariat prin căderea unei crengi dintr-un copac aflat pe domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local Buftea
191.Consiliul Local 28 Decembrie 2023HOTĂRÂREA NR. 191 din 28 decembrie 2023 privind punerea la dispoziţie a unei suprafeţe de teren în vederea amplasării unei staţii de reglare a presiunii