HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2023

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 1 din 25 ianuarie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
2. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 2 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2023
3. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 3 Din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2023
4. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 4 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean şi Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov
5. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 5 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea programului de activităţi cultural – artistice şi educative pentru anul 2023, propus de Centrul Cultural Buftea
6. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR.6 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna octombrie 2022
7. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 7 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru perioada iulie – octombrie 2022
8. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 8 din 25 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin Direcţiei Asistenţă Socială, instituţie în subordinea Consiliului Local Buftea
9. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 9 Din 25 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă – Canal Constanţa
10. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 10 Din 25 ianuarie 2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2023 – 2024
11. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 11 din 25 ianuarie 2023 privind alipirea unor imobile terenuri care aparţin unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea
12. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR.12 Din 25 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
13. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 13 Din 25 ianuarie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
14. Consiliul Local
03 Februarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 14 din 03 februarie 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 157/31.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluţie a tarifelor şi taxelor şi a Documentului de Poziţie pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată şi transportul deşeurilor municipale”
15. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 15 din 6 martie 2023 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2023
16. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 16 din 6 martie 2023 privind aprobarea asocierii unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea – Consiliul Local al oraşului Buftea cu unitatea administrativ – teritorială Judeţ Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public
17. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 17 din 6 martie 2023 privind încheierea unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean şi Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov Zâmbeşte”
18. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 18 din 6 martie 2023 privind încheierea unor protocoale de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” Cod MySmis 130963
19. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 19 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2022
20. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 20 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2022
21. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 21 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2022
22. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 22 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru perioada septembrie-decembrie 2022
23. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 23 din 6 martie 2023 privind stabilirea cotei autorităţii publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
24. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 24 Din 6 martie 2023 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
25. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 25 din 6 martie 2023 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
26. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 26 din 06 martie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
27. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR.27 din 06 martie 2023 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea, în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
28. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 28 din 06 martie 2023 privind încheierea unui parteneriat în vederea realizării proiectului “Amenajăm grădina din curtea şcolii”, în oraşul Buftea
29. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 29 din 06 martie 2023 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 27/2008
30. Consiliul Local
15 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 30 din 15 martie 2023 privind aprobarea depunerii, în vederea solicitării finanţării nerambursabile şi implementării, a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022, Componenta C15: Educaţie
31. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 31 Din 31 martie 2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2022
32. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 32 Din 31 martie 2023 privind mandatarea reprezentantului Oraşului Buftea – ConsUlul local al oraşului Buftea în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov pentru modificarea statutului ~ia actului constitutiv al asociaţiei
33. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR.33 Din 31 martie 2023 privind aprobarea modalităţii de organizare, funcţionare şi realizare a activităţii de sortarea a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică precum şi acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activităţii în cauză
34. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 34 din 31 martie 2023 privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/03.04.2014, încheiat între Oraşul Buftea şi Asociaţia Şansa Ta
35. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 35 din 31 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru lunile decembrie 2022 şi ianuarie 2023
36. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 36 din 31 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie 2023
37. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 37 din 31 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2022
38. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 38 din 31 martie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2023
39. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 39 din 31 martie 2023  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2023
40. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 40 Din 31 martie 2023 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară de apă şi canalizare “Apă-Canal Constanţa”, şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul regional RAJA S.A. Constanţa, modificarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă – Canal Constanţa, anexă la Regulament
41. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 41 din 31 martie 2023 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,Construire locuinţă P+1E, împrejmuire, garaj, racorduri/ branşamente la utilităţi”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, strada Magnoliei, nr. 23
42. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 42 din 31 martie 2023 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,COMPLEX REZIDENŢIAL ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE BUFTEA-EST (COMERŢ, SERVICII, ECHIPAMENTE PUBLICE, AMENAJARE CIRCULAŢII INTERIOARE ŞI RACORDARE LA CIRCULAŢIILE PUBLICE, RACORDARE ANSAMBLU LA UTILITĂŢI)” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, şoseaua Bucureşti-Târgovişte, nr. 4
43. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 43 din 31 martie 2023 privind asocierea Oraşului Buftea – Consiliul Local al oraşului Buftea cu Asociaţia Clubul Sportiv TIGER KEMPO din oraşul Buftea, având ca obiect susţinerea unor sportivi în vederea participării la Campionatele Mondiale de Kempo IKF din Portugalia, 24-30 aprilie 2023
44. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 44 Din 31 martie 2023 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii EVACUARE APE PLUVIALE STRADA IULIU MANIU
45. Consiliul Local
31 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR.45 din 31 martie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Regio Serv Transport S.R.L
46. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 46 din 28 aprilte 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie, iulie 2023
47. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 47 din 28 aprilie 2023 privind atribuirea denumirii de »SALA SPORTURILOR BUFTEA”, bunului imobil situat în oraşul Buftea, strada Ştirbei Vodă, nr.53A, judeţ Ilfov
48. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 48 din 28 aprilie 2023 privind darea în folosinţă gratuită Liceului Tehnologic “Dumitru Dumitrescu”, a bunurilor imobile care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, situate în Oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.145, judeţ Ilfov, identificate prin NC 52379, CF 52379, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
49. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 49 din 28 aprilie 2023 privind darea în folosinţă gratuită Liceului Tehnologic „Barbu A Ştirbey”, a bunurilor imobile care aparţin domeniului public al oraşului Buftea, situate în Oraşul Buftea, strada Liceului, nr.5, judeţ llfov,identificate prin NC 60415, CF 60415, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
50. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 50 Din 28 aprilie 2023 privind prelungirea contractului de comodat nr. 30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
51. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 51 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile noiembrie, decembrie 2022, ianuarie şi februarie 2023
52. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 52 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2023
53. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 53 Din 28 aprilie 2023 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Buftea
54. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR.54 Din 28 aprilie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
55. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 55 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2022
56. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR.56 Din 28 aprilie 2023 privind ajustarea tarifelor practicate de către operatorul serviciului de salubrizare în baza contractului nr. 26049/13.12.2019 de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor de dezinsecţie,  dezinfecţie şi deratizare din cadrul serviciului de salubrizare a oraşului Buftea 
57. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 57 din 28 aprilie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65739
58. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 58 din 28 aprilie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65859
59. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 59 din 28 aprilie 2023 privind atribuirea denumirii unei străzi de pe teritoriul administrativ al oraşului Buftea, judeţul Ilfov
60. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR.60 Din 28 aprilie 2023 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
61. Consiliul Local
28 Aprilie 2023
HOTĂRÂREA NR. 61 din 28 aprilie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65863
62. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 62 din 31 mai 2023 privind încheierea unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea şi Tensa Art Design S.A. în vederea realizării proiectului de interes public “Ilfov, prin ochii tăi”
63. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 63 din 31 mai 2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2023
64. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 64 din 31 mai 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile martie şi aprilie 2023
65. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 65 din 31 mai 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna martie 2023
66. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 66 din 31 mai 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2023
67. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 67 din 31 mai 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie-martie 2023
68. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 68 din 31 mai 2023 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunltară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
69. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 69 din 31 mai 2023 privind desemnarea reprezentanţilor acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii General Public Serv S.A
70. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 70 din 31 mai 2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru exerciţiul financiar 2022
71. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 71 din 31 mai 2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Regio Serv Transport S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2022
72. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 72 din 31 mai 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
73. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 73 din 31 mai 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Buftea
74. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 74 din 31 mai 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale din strada Trestiei, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
75. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR.75 din 31 mai 2023 privind prelungirea termenului de restituire a sumei acordată societăţii Regie Serv Transport S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr. 80/26.05.2021
76. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 76 din 31 mai 2023 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 274 mp situat în strada Dafinului, nr. 4, oraş Buftea, judeţul Ilfov, proprietarului construcţiei edificată pe acesta
77. Consiliul Local
31 Mai 2023
HOTĂRÂREA NR. 77 din 31 mai 2023 privind asocierea Oraşului Buftea – Consiliul Local Buftea cu Clubul Sportiv Shagya, în vederea realizării evenimentului sportiv Cupa Shagya Arab Ediţia a-XI-a 2023
 78. Consiliul Local
16 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 78 din 16 iunie 2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială oraşul Buftea din judeţul Ilfov şi Unitatea Administrativ · Teritorială Judeţul Ilfov· Consiliul Judeţean, în vederea depunerii proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din judeţul llfov”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Reziliență,Componenta C15: Educaţie, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie şi dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar, Investiţia 10: Dezvoltarea reţelei de şcoli verzi şi achiziţionarea de microbuze verzi – apel „Microbuze electrice pentru elevi”
 79. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 79 Din 29 iunie 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetar al activităţii finanţate integral din venituri proprii (Sursa E) rezultat la încheierea exerciţiului bugetar din anul 2022 al oraşului Buftea, ca sursă de finanţare pentru aceeaşi activitate
80. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 80 din 29 iunie 2023 privind modificarea taxei pentru parcarea ocazională stabilită prin Regulamentul de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea
81. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 81 Din 29 iunie 2023 privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
82. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 82 din 29 iunie 2023 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 251 mp situat în strada Gutuiului, nr. 16, oraş Buftea, judeţul Ilfov, proprietarului construcţiei edificată pe acesta
83. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 83 din 29 iunie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65978
84. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 84 din 29 iunie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65962
85. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 85 din 29 iunie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65794
86. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 86 din 29 iunie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65245
87. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 87 din 29 iunie 2023 privind darea în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea a bunurilor imobile “Grădiniţa cu program normal, 4 săli de grupă” şi a terenului în suprafaţă de 2909 mp din imobilul în suprafaţă totală de 11. 781 mp identificat prin NC 59220, CF 59220 situate în Oraşul Buftea, str. Agricultori nr.120, judeţ Ilfov, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
88. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 88 din 29 iunie 2023 privind trecerea unui imobil teren din domeniul privat în domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
89. Consiliul Local
29 Iunie 2023
HOTĂRÂREA NR. 89 Din 29 iunie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico • economice Studiu de fezabilitate în cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde• piste de biciclete în oraşul Buftea, judeţul Ilfov” in cadrul PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/11.3, Runda I
90. Consiliul Local
04 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 90 din 04 iulie 2023 privind aprobarea depunerii, în vederea solicitării finanţării nerambursabile şi implementării, a proiectului „CONSTRUIREA UNEI ŞCOLI VERZI ÎN CARTIERUL DE LOCUINŢE PENTRU TINERI DIN ORAŞUL BUFTEA, JUDEŢUL ILFOV”, în cadrul apelului de proiecte PNRR “CONSTRUIREA ŞI DEZVOLTAREA UNEI REŢELE – PILOT DE ŞCOLI VERZI”, Componenta C15: Educaţie
91. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 91 din 26 iulie 2023 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2023
92. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 92 din 26 iulie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie şi octombrie 2023
93. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 93 din 26 iulie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna aprilie şi luna mai 2023
94. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.94 din 26 iulie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna februarie şi luna martie 2023
95. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.95 din 26 iulie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie – iunie 2023
96. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 96 din 26 iulie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna mai 2023
97. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 97 din 26 iulie 2023 privind acordarea unui premiu doamnei … pentru împlinirea vârstei de 100 de ani
98. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 98 Din 26 iulie 2023 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activităţii de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologică sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică
99. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 99 Din 26 iulie 2023 privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară “Apă – Canal Constanţa
100. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 100 din 26 iulie 2023 privind schimbarea denumirii bunului imobil clădire situat în oraşul Buftea, Piaţa Mihai Eminescu, nr.2, judeţ Ilfov, din „Caso de Cultură” în „Palatul Cultural Buftea”
101. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 101 din 26 iulie 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural Buftea, a caietului de obiective, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
102. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRĂREA NR. 102 din 26 iulie 2023 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural Buftea
103. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 103 din 26 iulie 2023 privind atribuirea de denumiri unor străzi de pe teritoriul administrativ al oraşului Buftea, judeţul Ilfov
104. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.104 din 26 iulie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65995
105. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 105 din 26 iulie 2023 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66027
106. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 106 din 26 iulie 2023 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale din strada Aleea Salcâmilor Tronson 2, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
107. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.107 Din 26 iulie 2023 privind modificarea tarifelor practicate de către operatorul serviciului de salubrizare în baza contractului nr. 26048/2019 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea
108. Consiliul Local
26 Iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.108 Din 26 iulie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
 109. Consiliul Local
07 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 109 din 07 august 2023 privind premierea echipajului din oraşul Buftea care a obţinut locul I la etapa naţională a CONCURSULUI DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI PRIM AJUTOR “SANITARII PRICEPUŢI”, 2023
110. Consiliul Local
07 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 110 din 07 august 2023 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea
111. Consiliul Local
11 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 111 din 11 august 2023 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Regio Serv Transport S.R.L a unui autobuz necesar efectuării serviciului public de transport persoane
112. Consiliul Local
11 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 112 din 11 august 2023 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, numărului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea
113. Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 113 din 31 august 2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea
114. Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 114 din 31 august 2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul lI 2023
115. Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 115 Din 31 august 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna iunie 2023
116. Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 116 din 31 august 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna iunie 2023
117. Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 117 din 31 august 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2023
118. Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 118 din 31 august 2023 privind împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov pentru emiterea de licenţe de traseu pentru trasee turistice/expres
119. Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 119 Din 31 august 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr .126/20. 11. 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea, mandat 2020-2024
120. Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR_ 120 din 31 august 2023 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2023, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sf. Cuv. Parascheva-Buftea, din oraşul Buftea
121. Consiliul Local
31 August 2023
HOTĂRÂREA NR. 121 Din 31 august 2023 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea