HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2024

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
10 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 1 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea reţelei şcolare ta nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2024 – 2025
2.Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 2 din 31 ianuarie 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie şi aprilie 2024
3. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 3 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean şi Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov
4. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 4 Din 31 ianuarie 2024 privind avizarea Documentaţiei de Atribuire a delegării gestiunii activităţii de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale În instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, În instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică, pentru unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziţie a infrastructurii şi privind acordarea unor mandate
5. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 5 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2024
6. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 6 din 31 Ianuarie 2024 privind aprobarea programului de activităţi cultural – artistice şi educative pentru anul 2024, propus de Centrul Cultural Buftea
7. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 7 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2023
8. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 8 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2023
9. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 9 Din 31 ianuarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea, în vederea instalării întreţinerii /înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice
10. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 10 din 31 ianuarie 2024 privind stabilirea cuantumului chiriei şi a duratei contractelor de închiriere a locuinţelor de serviciu realizate prin programul „Construcţia de locuinţe de serviciu” în oraşul Buftea, strada Studioului, nr.4
11. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 11 Din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiţii „Modernizare şi reabilitare Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey, strada Liceului, nr.5, Buftea, judeţul Ilfov”
12. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 12 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea
13. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 13 Din 31 ianuarie 2024 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă
14. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 14 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea vânzării unei locuinţe din fondul locativ, situată în oraşul Buftea, către titularul contractului de închiriere
15. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 15 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale pe Bulevardul Muncii oraşul Buftea, judeţul Ilfov şi încheierea contractului de cofinanţare
16. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 16 din 31 ianuarie 2024 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66266
17. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 17 din 31 ianuarie 2024 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilelor situate în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificate cu nr. cadastral 66294 şi nr. 66323
18. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 18 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, strada Garoafelor, nr. 12
19. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 19 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE INDIVIDUALE, RACORDURI/ BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, Tarla 4, Parcela 17/1
20. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR.20 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “LOTIZARE ŞI CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE P+2E, SERVICII ŞI COMERŢ”, amplasat în oraşul Buftea, tarla 27, parcela 255/1, judeţul Ilfov
21. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 21 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE DOUĂSPREZECE LOCUINŢE UNIFAMILIALE P+1E+M, UTILITĂŢI, CIRCULAŢII” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, Tarla 13, Parcela 51
22. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 22 Din 31 ianuarie 2024 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
23. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 23 din 31 ianuarie 2024 privind punerea la dispoziţia Centrului Naţional de Cartografie a unui spaţiu în suprafaţă de 1 mp în vederea amplasării unui echipament de tip staţie GNSS