HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2024

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
10 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 1 din 10 ianuarie 2024 privind aprobarea reţelei şcolare ta nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2024 – 2025
2.Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 2 din 31 ianuarie 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie şi aprilie 2024
3. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 3 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean şi Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov
4. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 4 Din 31 ianuarie 2024 privind avizarea Documentaţiei de Atribuire a delegării gestiunii activităţii de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale În instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, În instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică, pentru unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziţie a infrastructurii şi privind acordarea unor mandate
5. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 5 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2024
6. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 6 din 31 Ianuarie 2024 privind aprobarea programului de activităţi cultural – artistice şi educative pentru anul 2024, propus de Centrul Cultural Buftea
7. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 7 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2023
8. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 8 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2023
9. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 9 Din 31 ianuarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea, în vederea instalării întreţinerii /înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice
10. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 10 din 31 ianuarie 2024 privind stabilirea cuantumului chiriei şi a duratei contractelor de închiriere a locuinţelor de serviciu realizate prin programul „Construcţia de locuinţe de serviciu” în oraşul Buftea, strada Studioului, nr.4
11. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 11 Din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general al obiectivului de investiţii „Modernizare şi reabilitare Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey, strada Liceului, nr.5, Buftea, judeţul Ilfov”
12. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 12 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea
13. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 13 Din 31 ianuarie 2024 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă
14. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 14 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea vânzării unei locuinţe din fondul locativ, situată în oraşul Buftea, către titularul contractului de închiriere
15. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 15 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale pe Bulevardul Muncii oraşul Buftea, judeţul Ilfov şi încheierea contractului de cofinanţare
16. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 16 din 31 ianuarie 2024 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66266
17. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 17 din 31 ianuarie 2024 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilelor situate în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificate cu nr. cadastral 66294 şi nr. 66323
18. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 18 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, strada Garoafelor, nr. 12
19. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 19 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE INDIVIDUALE, RACORDURI/ BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, Tarla 4, Parcela 17/1
20. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR.20 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “LOTIZARE ŞI CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE P+2E, SERVICII ŞI COMERŢ”, amplasat în oraşul Buftea, tarla 27, parcela 255/1, judeţul Ilfov
21. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 21 din 31 ianuarie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE DOUĂSPREZECE LOCUINŢE UNIFAMILIALE P+1E+M, UTILITĂŢI, CIRCULAŢII” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, Tarla 13, Parcela 51
22. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 22 Din 31 ianuarie 2024 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
23. Consiliul Local
31 Ianuarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 23 din 31 ianuarie 2024 privind punerea la dispoziţia Centrului Naţional de Cartografie a unui spaţiu în suprafaţă de 1 mp în vederea amplasării unui echipament de tip staţie GNSS
24.Consiliul Local
21 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 24 Din 21 februarie 2024 privind aprobarea proiectului „Construirea unei şcoli verzi în cartierul de locuinţe pentru tineri din oraşul Buftea, Judeţul Ilfov” în cadrul Programului Regional Bucureşti-Ilfov 2021- 2027, Prioritatea 6 – O Regiune cu Infrastructură Educaţională Modernă
25.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 25 Din 29 februarie 2024 privind aprobarea bugetului Oraşului Buftea pe anul 2024
26.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 26 din 29 februarie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2023
27.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 27 din 29 februarie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2023
27.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR_ 28 din 29 februarie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru perioada iunie-noiembrie 2023
29.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR_ 29 din 29 februarie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru perioada septembrie – decembrie 2023
30.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR.30 Din 29 februarie 2024 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii “Amenajare zonă de agrement pentru copii”, Cartier Studio, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
31.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 31 din 29 februarie 2024 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
32.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR.32 Din 29 februarie 2024 privind stabilirea tipurilor de activităţi din sfera serviciilor publice şi a instituţiilor/serviciilor în cadrul cărora contravenienţii şi inculpaţii pot presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe raza oraşului Buftea
33.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 33 din 29 februarie 2024 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66412
34.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 34 din 29 februarie 2024 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66388
35.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR.35 Din 29 februarie 2024 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zonă de agrement pentru copii”, Casa de Cultură, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
36.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 36 Din 29 februarie 2024 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren care aparţine oraşului Buftea
37.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 37 din 29 februarie 2024 privind completarea Registrului local al spaţiilor verzi din oraşul Buftea
38.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 38 Din 29 februarie 2024 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Unitatea AdministrativTeritorială Judeţul Ilfov, în calitate de partener şi Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Buftea în calitate de lider pentru aprobarea depunerii, în vederea solicitării finanţării nerambursabile şi implementării, a proiectului „CREAREA DE PĂDURI URBANE ÎN ORAŞUL BUFTEA” în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C211.1.C- Crearea de păduri urbane; Componenta C2: Păduri şi protecţia biodiversităţii; Investiţia 1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane; Subinvestiţia I.1.C – Crearea de păduri urbane
39.Consiliul Local
29 Februarie 2024
HOTĂRÂREA NR. 39 Din 29 februarie 2024 privind actualizarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
40.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 40 din 29 martie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie 2024
41.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 41 Din 29 martie 2024 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2023
42.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 42 din 29 martie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2024
43.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 43 din 29 martie 2024 privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/03.04.2014, încheiat între Oraşul Buftea şi Asociaţia Şansa Ta
44.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 44 din 29 martie 2024 privind actualizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul oraşului Buftea
45.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 45 din 29 martie 2024 privind darea în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea a bunurilor teren şi construcţii situate în Oraşul Buftea, str. Independenţei, nr.52, judeţ Ilfov, şi a bunurilor realizate în cadrul proiectului „Extindere cu sală de sport şi anexe (prin desfiinţare Corp 3), dotarea acestora şi realizare împrejmuire – Şcoala Gimnazială nr.3, Oraş Buftea, judeţ Ilfov” necesare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
46.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 46 din 29 martie 2024 privind aprobarea asocierii unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea – Consiliul Local al oraşului Buftea cu unitatea administrativ – teritorială Judeţ Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public
47.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 47 in 29 martie 2024 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 249 mp situat în strada Trestiei, nr.13, oraş Buftea, judeţul Ilfov, proprietarului construcţiei edificată pe acesta
48.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 48 din 29 martie 2024 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, Identificat cu nr. cadastral 66262
49.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 49 din 29 martie 2024 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66199
50.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 50 Din 29 martie 2024 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 66751
51.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 51 din 29 martie 2024 privind asocierea Ora~ului Buftea – Consiliul Local Buftea cu Clubul Sportiv Shagya, in vederea realizării evenimentului sportiv Cupa Shagya Arab Ediţia a-XII-a 2024
52.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 52 din 29 martie 2024 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu care aparţine domeniului privat al oraşului Buftea, situat în Buftea, Bdul. Mihai Eminescu nr. 15, judeţ Ilfov, în scopul desfăşurării de servicii medicale şi activităţi conexe actului medical
53.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 53 din 29 martie 2024 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale din Piaţa Centrală Agroalimentară Buftea, strada 23 August, nr.8, judeţ Ilfov, imobil care aparţine domeniului public al oraşului Buftea
54.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 54 din 29 martie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic de detaliu „Modificare volumetrie exterioară, modificare compartimentări interioare, extindere corp şi reconfigurare faţade corp C1 ŞI C2; lucrări de punere în siguranţă, reparaţii, tencuire, vopsitorie şi îndreptare împrejmuire teren cu nr. cadastral 50764; realizare construcţii cu caracter provizoriu având funcţiunea de cazare pe termen scurt; lucrări de amenajare parcare exterioară şi accese parcare teren cu nr. cadastral 50764, domeniul Ştirbey, Buftea; reconfigurare şi eficientizare parcare existentă şi menţinută; racordare la utilităţi şi realizare post trafo; organizare de şantier”, amplasat în oraşul Buftea, Strada Eroilor, nr. 29, judeţul Ilfov
55.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 55 din 29 martie 2024 modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local nr. 14/31.01.2024
56.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR.56 din 29 martie 2024 privind asocierea Oraşului Buftea – Consiliul Local al oraşului Buftea cu Asociaţia Clubul Sportiv TIGER KEMPO din oraşul Buftea, având ca obiect susţinerea unor sportivi în vederea participării la Campionatele Mondiale de Kempo IKF din Turcia, 22-28 aprilie 2024
57.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 57 din 29 martie 2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1 Buftea
58.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 58 din 29 martie 2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale nr. 2 Buftea
59.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 59 Din 29 martie 2024 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
60.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 60 Din 29 martie 2024 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale oraş Buftea în parteneriat cu Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov în calidate de lider, şi alte 8 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov în calitate de parteneri, în cadrul proiectului „Realizare sistem de canalizare pluvială În localităţile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoşoaia, Buftea, Cernica din judeţul Ilfov pentru colectarea şi evacuarea apelor meteorice”, prin „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate”, finanţat prin Administraţia Fondului Pentru Mediu
61.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 61 Din 29 martie 2024 privind actualizarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia constituit la nivelul oraşului Buftea
62.Consiliul Local
29 Martie 2024
HOTĂRÂREA NR. 62 Din 29 martie 2024 privind darea în exploatare, întreţinere şi folosire eficientă a locurilor de parcare din str. Studioului nr. 4, oraş Buftea, judeţ Ilfov
63. Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 63 Din 30 aprilie 2024 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, începând cu data de 09.04.2024, a mandatului de consilier local al domnului Mande Constantin, ca urmare a demisiei şi vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului local al oraşului Buftea
64.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 64 din 30 aprilie 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luntle mai,iunie,iulie 2024
65.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 65 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean şi Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public “Ilfov Zâmbeşte”
66.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 66 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2024
67.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 67 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Regio Serv Transport S.R.L
68.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR.68 Din 30 aprilie 2024 privind prelungirea contractului de comodat nr. 30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
69.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 69 din 30 aprilie 2024 privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3665 mp, situat în oraşul Buftea, strada Studioului, nr.4, Judeţul Ilfov, transmis Agenţiei Naţională pentru Locuinţe prin Hotărârea Consiliului local nr.83/30.06.2017, în vederea construirii de locuinţe de serviciu, ca urmare a finalizării obiectivului
70.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 70 din 30 aprilie 2024 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea cu imobilul situat în Strada Studioului, nr. 4, judeţul Ilfov
71.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR.71 Din 30 aprilie 2024 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zonă de agrement pentru copii”, strada Răsăritului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
72.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR.72 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei din oraşul Buftea, pentru perioada octombrie 2023 – februarie 2024
73.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR.73 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru perioada decembrie 2023, ianuarie şi februarie 2024
74.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR.74 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2024
75.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 75 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport personalului didactic care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru perioada aprilie-iunie 2023 şi perioada ianuarie-martie 2024
76.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 76 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea cotei de cofinanţare de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – Reabilitare energetică 8 blocuri, Lot 4 – Studio, Blocurile Bl.9, Bl.10, Bl.11, Bl.12, BI. A, BI. B, BI. C, BI.D, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
77.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 77 din 30 aprilie 2024 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
78.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 78 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Construire şase locuinţe unifamiliale P+1E+M”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, strada Freziei, nr. 11-13, tarla 10, parcela 665
79.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR.79 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ŞI SPAŢII ADMINISTRATIVE, CASĂ POARTĂ, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI, AMENAJARE INCINTĂ, PUŢ FORAT, ÎMPREJMUIRE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
80.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 80 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu care aparţine domeniului privat al oraşului Buftea situat în oraşul Buftea strada Ştirbei Vodă, nr. 14, judeţul Ilfov
81.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 81 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale din strada Motoc, oraşul Buftea, judeţul Ilfov şi încheierea contractului de cofinanţare
82.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 82 din 30 aprilie 2024 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Buftea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
83.Consiliul Local
30 Aprilie 2024
HOTĂRÂREA NR. 83 Din 30 aprilie 2024 privind prelungirea contractului de comodat nr.31/06.05.2014, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov
84.Consiliul Local
09 Mai 2024
HOTĂRÂREA NR. 84 Din 09 mai 2024 privind reportarea excedentului rezultat clin execuţia bugetului de venituri sl cheltuieli ale activitătilor finanţate integral din venituri proprii al ordonatorului terţiar de credite Grădiniţa Căsuţa Copilăriei, în bugetul pe anul 2024 şi utilizarea acestuia cu aceeaşi destinaţie
85.Consiliul Local
27 Mai 2024
HOTĂRÂREA NR. 85 Din 27 mai 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, a devizului general actualizat şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey, strada Liceului, nr. 5, Buftea, judeţul Ilfov”
86.Consiliul Local
27 Mai 2024
HOTĂRÂREA NR. 86 Din 27 Mai 2024 privind încheierea unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot “Şanse egale la educaţie” în anul şcolar 2024-2025
87.Consiliul Local
27 Mai 2024
HOTĂRÂREA NR. 87 din 27 Mai 2024 privind prelungirea termenului de restituire a sumei acordată societăţii Regio Serv Transport S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr. 80/26.05.2021
88.  
89.