HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2019

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.1 din 29 ianuarie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
2.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 2 din 29 ianuarie 2019 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 010 transportatorului autorizat S.C. TAXI BLUE SKY S.R.L.
3.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.3 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2018
4.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.4 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea,pentru luna decembrie 2018
5.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.5 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019
6.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 6 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
7.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.7 din 29 ianuarie 2019 privind încetarea contractului de concesiune nr. 91/27.06.2011, încheiat între Oraşul Buftea şi Societatea Civilă Medicală „Dr. Lungu şi Asociaţii”
8.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.8 din 29 ianuarie 2019 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
9.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.9 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2019
10.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.10 din 29 ianuarie 2019 pentru aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea, pe semestrul II anul 2018
11.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.11 din 29 ianuarie 2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară în vederea modificării contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1/17.09.2018, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti
12.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.12 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Intrarea Cedrului, oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
13.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 13 din 29 ianuarie 2019 privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/26.02.2013
14.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.14 din 29 ianuarie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buftea nr. 144/27.11.2015 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Hercules a unui imobil teren în suprafaţă
de 1384 mp, situat în oraşul Buftea, strada Agricultori, cu nr. cadastral 57147
15.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.15 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL – LOCUINŢE ŞI DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, AGREMENT, SPORT, AMENAJARE ACCES, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, SPATII VERZI,
ASIGURARE BRANSAMENTE SI UTILITĂTI
16.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.16 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+1E, REGLEMENTARE DRUM ACCES, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE CIRCULAŢII,  BRANŞAMENTE/RACORDURI UTILITĂŢI
17.

 

Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.17 din 29 ianuarie 2019 privind prelungirea autorizaţiei taxi nr. 079 acordată transportatorului autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L.
18.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 18 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale pe Strada Independenţei, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea
şi încheierea contractului de cofinanţare
19.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 19 din 29 ianuarie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.68/31.07.2012 privind aprobarea instituirii taxei de salubrizare în oraşul Buftea
20.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.20 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2018
21.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.21 Din 29 ianuarie 2019 privind desemnarea reprezentantului oraşului Buftea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov
22.Consiliul Local 14  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR.22 din 14 februarie 2019 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în oraşul Buftea încheiat cu S.C. General Public Serv S.A.
23.Consiliul Local 14  Februarie 2019HOTĂRĂREA NR.23 din 14 februarie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 59660, ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
24.Consiliul Local 14  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR.24 din 14 februarie 2019 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI
şi acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
 25. Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 25 din 28 februarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019
26.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 26 din 28 februarie 2019 privind nprobarea d2contării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019
27.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 27 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019
28.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 28 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuieli lor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada octombrie – decembrie 2018
29.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR.29 Din februarie 2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2019 – 2020
30.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 30 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2018
31.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 31 Din 28 februarie 2019 privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor din patrimoniul oraşului Buftea, judeţul Ilfov
32.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 32 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Garoafelor, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
33.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 33 Din 28 februarie 2019 pentru aprobarea listei anuale privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate în cadrul programelor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, din oraşul Buftea
34.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 34 Din 28 februarie 2019 privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local Buftea, urmare fenomenelor meteorologice
35.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 35 Din 28 februarie 2019 privind desemnarea reprezentanţilor acţionarilor în Adunarea Generală a Actionarilor a societătii General Public Serv S.A
36.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 36 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
37.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 37 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a oraşului Buftea
38.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 38 Din 28 februarie 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59197
39.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 39 Din 28 februarie 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59745
40.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 40 din 28 februarie 2019 privind modificarea autorizaţiei taxi nr. 002/28.11.2018 emisă transportatorului autorizat P.F.A. PARASCHIV VALENTIN
41.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 41 Din 28 februarie 2019 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 040 emisă pentru P.F.A. Ion M. Gheorghe, ca urmare a pierderii calităţii de transportator autorizat
42.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 42 Din 28 februarie 2019 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 217 /21.12. 2018 privind delimitarea zonelor de impozitare la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Buftea, începând cu data de 01.01.2019
43.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 43 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea listei de prioritate în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii nr.15/2003
44.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR.44 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea convenţiei de colaborare între UAT Oraş Buftea – Consiliul Local al oraşului Buftea prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „S.O.S. Satele Copiilor” – România pentru prevenirea separării copiilor de părinţi la nivelul oraşului Buftea, în vederea depunerii unui proiect în cadrul POCU 2014- 2020, Apelul de proiecte POCU/476/4/18/Operaţiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14.
45.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 45 din 20 martie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa „Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie şi luna februarie 2019
46.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 46 din 20 martie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie 2019
47.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 47 din 20 martie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2019
48.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR.48 din 20 martie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie şi luna februarie 2019
49.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 49 din 20 martie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2019
50.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 50 din 20 martie 2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate în cadrul programelor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, din oraşul Buftea
51.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 51 din 20 martie 2019 privind deplasarea unei delegaţii în Oraşul laloveni, Raionul laloveni – Republica Moldova
52.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 52 Din 20 martie 2019 privind concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 331 mp, situat în oraşul Buftea, B-dul Mihai Eminescu, nr. 5, număr cadastral 56927, judeţ Ilfov
53.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 53 din 20 martie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor
54.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 54 din 19 aprilie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 1”
55.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 55 din 19 aprilie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 2”
56.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 56 din 19 aprilie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 3”
57.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 57 din 19 aprilie 2019 pentru Consiliului local Buftea nr. 104/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 1″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
58.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 58 din 19 aprilie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 105/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 2″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
59.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 59 din 19 aprilie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 106/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 3″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
60.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 60 din 24 aprilie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai – iulie 2019
61.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 61 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2019
62.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 62 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2019
63.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 63 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru Consiliul local al oraşului Buftea
64.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 64 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna martie 2019
65.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 65 din 24 aprilie 2019 privind prelungirea contractului de comodat nr.30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
66.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 66 din 24 aprilie 2019 privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/2014, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
67.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 67 din 24 aprilie 2019 privind prelungirea contractului de comodat nr. 28/04.04.2017 încheiat între oraşul Buftea Consiliul Local şi Asociaţia Trei Prinţese
68.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 68 din 24 aprilie 2019 privind prelungirea contractului de comodat nr.31/06.05.2014, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov
69.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 69 din 24 aprilie 2019 privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
70.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 70 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a AGA ADTPBI şi acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
71.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA 71 din 24 aprilie 2019 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofilă Buftea
72.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 72 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2019
73.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 73 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2019
74.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 74 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2018
75.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 75 din 24 aprilie 2019 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare în Oraşul Buftea şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune
76.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 76 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Oraşul Buftea prin Consiliul local al oraşului Buftea şi Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de apă Argeş-Vedea
77.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 77 din 24 aprilie 2019 privind modificarea Regulamentului referitor la stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea, în vederea instalării întreţinerii /înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 16/30.01.2015
78.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 78 din 24 aprilie 2019 privind premierea sportivilor, membri ai echipelor de fotbal din cadrul ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV DE SĂNĂTATE VOINŢA BUFTEA
 79. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 79 din 17 mai 2019 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 104/04.08. 2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 1″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
 80. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 80 din 17 mai 2019 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 105/04.08. 2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 2″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
 81. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 81 din 17 mai 2019 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 106/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 3″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
 82. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 82 din 17 mai 2019 privind încetarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare în oraşul Buftea, nr. 6/30891/26.02.2013, încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A.
 83. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 83 din 17 mai 2019 privind aprobarea finanţării proiectului „Dotarea oraşului laloveni, Raionul laloveni – Republica Moldova cu trenuleţ rutier de agrement”
 84. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 84 din 17 mai 2019 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, în anul 2019
 85. Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 85 Din 30 mai 2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2019
 86. Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 86 din 30 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din oraşul Buftea, pentru lunile martie şi aprilie 2019
 87. Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 87 din 30 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna aprilie 2019
88.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 88 din 30 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru lunile martie şi aprilie 2019
89.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 89 din 30 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna aprilie 2019
90.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 90 din 30 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile februarie şi martie 2019
91.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 91 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL privind obiectivul de investitii CONSTRUIRE HALE DE INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, SPAŢIU COMERCIAL ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE, situat în Oraşul Buftea, şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.1, judeţ Ilfov
92.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 92 din 30 mai 2019 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea
93.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 93 din 30 mai 2019 privind asocierea UAT Oraşul Buftea prin Consiliul Local Buftea cu UAT Judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov, unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, în vederea derulării proiectului „Sportul pentru toţi”
94.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 94 din 30 mai 2019 privind prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 8/2013
95.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 95 din 30 mai 2019 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea, situat în oraşul Buftea, şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.119, nr. cadastral 59800
96.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 96 din 30 mai 2019 privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local Buftea, urmare fenomenelor meteorologice din perioada 27.04-28.04.2019
97.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRĂREA NR. 97 din 30 mai 2019 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea
98.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 98 din 30 mai 2019 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
99.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 99 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Strada Iasomiei, nr .6″, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
100.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 100 din 30 mai 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 60346, cu destinaţia de drum de acces
101.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 101 din 30 mai 2019 privind prelungirea şi modificarea autorizaţiei taxi nr. 055/03.08.2016 emisă transportatorului autorizat S.C. Mario Confident lmpex S.R.L.
102.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR.102 din 30 mai 2019 privind prelungirea şi modificarea autorizaţiei taxi nr. 067 acordată transportatorului autorizat S.C. Auto Roya! Perfect S.R.L.
103.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR.103 din 30 mai 2019 privind modificarea autorizaţiilor de taxi nr. 065/28.12.2017, nr. 075/28.12.2017, nr. 076/28.12.2017 şi nr. 080/17.08.2017 emise transportatorului autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L.
104.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 104 din 30 mai 2019 privind rectificarea documentaţiei cadastrale a imobilului cu nr. cadastral 516 78 situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
105.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 105 din 30 mai 2019 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Pegas Triatlon Club
106.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 106 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – SEDIU PENTRU PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV SI PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BUFTEA, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI ‘ PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTi’LITĂŢI ‘
 107. Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 107 din 27 iunie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile martie, aprilie şi mai 2019
 108. Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 108 din 27 iunie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna mai 2019
109.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 109 din 27 iunie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna mai 2019
110.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 110 din 27 iunie 2019 privind punerea la dispoziţia proiectului “Monument comemorativ dedicat Reginei Maria a României” finanţat prin „Programul Centenar” derulat de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, a imobilului – teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 36
111.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 111 din 27 iunie 2019 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru exerciţiul financiar 2018
112.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 112 din 27 iunie 2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară în vederea modificării contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti-Ilfov nr.1/17.09.2018, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti şi a contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători nr. 3/17.05.2019 încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA
113.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 113 din 27 iunie 2019 privind asocierea unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea cu unitatea administrativteritorială comuna Corbeanca, în scopul înfiinţării unui Operator de Transport Public Regional care să opereze conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
114.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 114 din 27 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare infrastructură rutieră oraş Buftea”
115.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 115 din 27 iunie 2019 privind aprobarea asocierii unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea – prin Consiliul Local al oraşului Buftea cu unitatea administrativ – teritorială Judeţ Ilfov – prin Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public “Modernizare infrastructură rutieră oraş Buftea”
116.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 116 din 27 iunie 2019 privind modificarea autorizaţiei taxi nr. 061/25.05.2016 emisă transportatorului autorizat I.F. Cuconu Ionuţ
117.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 117 din 27 iunie 2019 privind modificarea tarifului maximal unic pentru serviciul de transport persoane în regim de taxi în oraşul Buftea
118.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 118 din 27 iunie 2019 privind reducerea capitalului social al S.C. General Public Serv S.A. şi modificarea Actului Constitutiv al societăţii
119.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 119 din 27 iunie 2019 privind modificarea tarifelor aferente Serviciului comunitar de utilitate publică – Administrarea domeniului public şi privat, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/08.02.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 28/29.02.2012
120.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 120 din 27 iunie 2019 privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare în oraşul Buftea
121.Consiliul Local 27 Iunie 2019HOTĂRÂREA NR. 121 din 27 iunie 2019 privind completarea şi modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 98/30.05.2019 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
 122. Consiliul Local 15 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 122 din 15 iulie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 101/04.08.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – lotul 1”
 123. Consiliul Local 15 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 123 Din 15 iulie 2019 privind înfiinţarea societăţii Regia Serv Transport S.R.L. ca operator de transport regional pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale oraş Buftea şi al unităţii administrativ teritoriale comuna Corbeanca
 124. Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂRAEA NR. 124 din 26 iulie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august, septembrie, octombrie 2019
 125. Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 125 din 26 iulie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din oraşul Buftea, pentru luna mai 2019
 126. Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 126 din 26 iulie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna mai 2019
 127. Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 127 din 26 iulie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2019
 128. Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 128 din 26 iulie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna iunie 2019
 129. Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 129 din 26 iulie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Pinului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
130.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 130 Din 26 iulie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Abatorului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
131.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 131 Din 26 iulie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Intrarea Bucureşti-Târgovişte, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
132.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 132 Din 26 iulie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Bujorului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
133.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 133 Din 26 iulie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Dropiei, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
134.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 134 din 26 iulie 2019 privind încheierea actului adiţional nr.1 la contractul de comodat nr.54537/30.09.2014, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov
135.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 135 din 26 iulie 2019 privind modificarea obiectului asocierii încheiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.l prin Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.2010 şi a contractului de asociere nr.102/2012 aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.102/2012
136.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 136 Din 26 iulie 2019 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu Asociaţiei pentru diagnosticarea şi intervenţia precoce a copilului cu autism
137.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 137 din 26 iulie 2019 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 98/30.05.2019 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
138.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 138 din 26 iulie 2019 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 006 emisă pentru P.F.A. Barbu Florin Ginei, ca urmare a pierderii calităţii de transportator autorizat
139.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR.139 din 26 iulie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ACCES ŞI PARCĂRI, CIRCULAŢII AUTO ŞI PIETONALE, SPAŢII VERZI, ASIGURARE BRANŞAMENTE ŞI UTILITAŢI
140.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR.140 din 26 iulie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU DE LOCUINŢE ŞI DOTĂRI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAŢII AUTO ŞI PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANŞAMENTE/
RACORDURI LA UTILITĂŢI
141.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR.141 din 26 iulie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZARE TEREN ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE P – P+2E, IMPREJMUIRE, RACORDURI/ BRANŞAMENTE LA UTILITAŢI, strada Mesteacănului, nr.67, oraşul Buftea
142.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 142 din 26 iulie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZARE TEREN ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE P – P+2E, IMPREJMUIRE, RACORDURI/ BRANŞAMENTE LA UTILITAŢI, strada Mesteacănului, nr.89 A, oraşul Buftea
143.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 143 din 26 iulie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P +1 E+M, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI/BRANŞAM,ENTE
144.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 144 din 26 iulie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.96/30.05.2019 privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local Buftea, urmare fenomenelor meteorologice din perioada 27.04-28.04.2019
145.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 145 din 26 iulie 2019 privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de administraţie al S.C. General Public Serv S.A şi declanşarea procedurii de selecţie în vederea ocupării postului rămas vacant
146.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 146 din 26 iulie 2019 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
147.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 147 din 26 iulie 2019 privind adoptarea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii Serviciului public de salubrizare al oraşului Buftea
148.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 148 din 26 iulie 2019 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 012 transportatorului autorizat P. F .A. Pavel Marian George
149.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 149 Din 26 iulie 2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire baze sportive tip 1” din oraşul Buftea, judeţ Ilfov
150.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 150 din 26 iulie 2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Bazin de înot didactic, oraşul Buftea, judeţ Ilfov
151.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 151 din 26 iulie 2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – “Sală de sport cu tribună 180 locuri, oraş Buftea, judeţ Ilfov”
152.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR. 152 din 26 iulie 2019 privind acordarea de premii elevilor/sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/festivaluri/ competiţii sportive interne/internaţionale
153.Consiliul Local 26 Iulie 2019HOTĂRÂREA NR 153 Din 26 iulie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind susţinerea elevilor/tinerilor/sportivilor bufteni care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/competiţii interne /internaţionale
154.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 154 din 30 august 2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul lI 2019
155.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 155 din 30 august 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din oraşul Buftea, pentru luna iunie 2019
156.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 156 din 30 August 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna iunie 2019
157.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 157 din 30 august 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru lunile iunie şi iulie 2019
158.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 158 din 30 august 2019 privind asocierea Oraşului Buftea – Consiliul local Buftea cu Clubul Sportiv Shagya, în vederea realizării Campionatului Naţional de Anduranţă Ecvestră şi a Concursului Internaţional de Anduranţă Ecvestră, Cupa Shagya Ediţia a VI-a
159.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR.159 Din 30 august 2019 privind prelungirea contractului de concesiune nr.8/15.02.2005 şi modificarea redevenţei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în oraşul Buftea, B-dul Mihai Eminescu, nr.15
160.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 160 Din 30 august 2019 privind modificarea redevenţei din contractul de concesiune nr.272/14.10.2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în oraşul Buftea, B-dul Mihai Eminescu, nr .15
161.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 161 Din 30 august 2019 privind modificarea redevenţei din contractul de concesiune nr.10/15.02.2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în oraşul Buftea, B-dul Mihai Eminescu, nr.15
162.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 162 din 30 august 2019 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 055 emisă pentru S.C. Mario Confident lmpex S.R.L
163.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 163 din 30 august 2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2019
164.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 164 din 30 august 2019 privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară în vederea aprobării Actului Adiţional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA
165.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 165 Din 30 august 2019 privind acordarea mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov în vederea elaborării şi aprobării Studiului de oportunitate pentru stabilirea modalităţii de delegare şi a Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de transport public de călători către operatorul regfonal „SC Regio Serv Transport SRL”
166.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR.166 din 30 august 2019 privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov (Asociaţia
167.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 167 din 30 august 2019 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractului pentru achiziţia de fructe: mere, în cadrul Programului pentru Şcoli al României şi a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea
168.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR.168 din 30 august 2019 privind aprobarea listei de prioritate în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii nr .15/2003
169.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR. 169 din 30 august 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al oraşului Buftea nr. 98/30.05.2019 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
170.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR.170 din 30 august 2019 privind completarea Hotărârii Consiliului local nr.83/17.05.2019 privind aprobarea finanţării proiectului „Dotarea oraşului laloveni, Raionul laloveni – Republica Moldova cu trenuleţ rutier de agrement”
171.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR.171 Din 30 august 2019 privind diminuarea suprafeţei de teren pusă la dispoziţia SC General Public Serv S.A ca bun de retur în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat din oraşul Buftea nr. 1810/15.02.2012
172.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR.172 Din 30 august 2019 privind aprobarea înfiinţării unui punct de lucru al SOCIETĂŢII REGIO SERV TRANSPORT S.R.l. în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. Pepinierei nr. 7, în vederea amenajării unui garaj autovehicule
173.Consiliul Local 30 August 2019HOTĂRÂREA NR.173 din 30 august 2019 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale S.C. Regia Serv Transport S.R.L
 174. Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.174 Din 30 septembrie 2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gioarsă Constantin – Richard, ca urmare a demisiei şi vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului local al orasului Buftea
 175. Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 175 Din 30 septembrie 2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Constantin Mande
 176. Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.176 din 30 septembrie 2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2019 2020
 177. Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.177 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna iunie 2019
 178. Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 178 din 30 septembrie 2019 privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
 179. Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.179 din 30 septembrie 2019 privind scutirea Asociaţiei Hercules de la plata taxei pentru terenul utilizat exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ
 180. Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.180 din 30 septembrie 2019 privind darea în folosinţă gratuită Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorilor a unei suprafeţe de teren de 1.000 mp, situat în oraşul Buftea, strada Panselelor, nr. 31, judeţ Ilfov, în vederea edificării unui sediu şi a unui laborator pentru activitatea Direcţiei Generale Laboratoare Larex
 181. Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 181 din 30 septembrie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al oraşului Buftea
182.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 182 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2019
183.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.183 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 întocmit de S.C. Regio Serv Transport S.R.L
184.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.184 din 30 septembrie 2019 privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea, către societatea Regio Serv Transport S.R.L
185.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 185 din 30 septembrie 2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului local nr.172/30.08.2019 privind aprobarea înfiinţării unui punct de lucru al Societăţii Regio Serv Transport S.R.L. în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. Pepinierei nr. 7, în vederea amenajării unui garaj autovehicule
186.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 186 din 30 septembrie 2019 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Regio Serv Transport S.R.L a patru autobuze şi a echipamentelor necesare efectuării serviciului public de transport persoane
187.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.187 Din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică – Iluminat Public din oraşul Buftea
188.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.188 Din 30 septembrie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei infrastructuri noi pentru învăţământul preşcolar – Grădiniţă şi creşă cu program prelungit şi dotarea acestora, prin desfiinţarea corpului vechi (C1) al Grădiniţei nr.5, strada Eroilor, oraş Buftea”
189.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 189 Din 30 septembrie 2019 privind încheierea unui acord de colaborare între Oraşul Buftea prin Consiliul local – Centrul Cultural Buftea şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov
190.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.190 Din 30 septembrie 2019 privind transformarea a două posturi de natură contractuală de şofer şi gestionar şi stabilirea salariului de bază aferent funcţiei contractuale de execuţie din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie la Direcţia Asistenţă Socială
191.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR.191 Din 30 septembrie 2019 privind desemnarea reprezentantului oraşului Buftea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov
192.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 192 din 30 septembrie 2019 privind acceptarea ofertelor de donaţie autentificate cu nr.1767/10.09.2019 şi nr.1768/10.09.2019 pentru imobilele terenuri cu nr. cadastral 60365, respectiv nr. cadastral 60370 situate în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu destinaţia de drum de acces
193.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 193 din 30 septembrie 2019 privind acceptarea ofertelor de donaţie autentificate cu nr . 1769/10.09.2019 şi nr.1770/10.09.2019 pentru imobilele terenuri cu nr. cadastral 60362, respectiv nr. cadastral 60374, situate în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu destinaţia de drum de acces
194.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA 194 Din 30 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
195.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 195 din 30 septembrie 2019 privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor privind activitatea de transport public local de persoane în oraşul Buftea, pentru perioada 16.05.2019 – 30.06.2019
196.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 196 din 30 septembrie 2019 privind încheierea unui parteneriat între Centrul Cultural Buftea- instituţie publică în subordinea Consiliului local al oraşului Buftea şi Parohia Sf. Cuv. Parascheva din Buftea
197.Consiliul Local 30 Septembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 197 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea cu rata inflaţiei a tarifelor aferente Serviciului comunitar de utilitate publică – Administrarea domeniului public şi privat, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/08.02.2012 şi Hotărârea Consiliului local nr. 28/29.02.2012
198.Consiliul Local 18 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR.198 din 18 octombrie 2019 privind susţinerea sportivilor Mihai Saimon Daniel şi Damiean Rareş – Gabriel, în vederea participării la CAMPIONATELE EUROPENE DE KEMPO INDIVIDUAL, 22-28.10.2019
199.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR.199 din 31 octombrie 2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Costea Sergiu Constantin, ca urmare a demisiei şi vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului local al orasului Buftea
200.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR. 200 din 31 octombrie 2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Alexandru Ioan Silviu
201.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR. 201 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor de consilieri în cadrul Consiliului Local al oraşului Buftea, stabilită prin Hotărârea Consiliului local nr. 55/23.06.2016
202.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR.202 din 31 octombrie 2019 privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea, organizate prin Hotărârea nr. 60/23.06.2016
203.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR.203 din 31 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Buftea în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2019 2020
204.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR. 204 din 31 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2019
205.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR. 205 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru luna iulie 2019
206.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR. 206 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna septembrie 2019
207.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR. 207 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna septembrie 2019
208.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR.208 din 31 octombrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie-decembrie 2019 şi ianuarie 2020
209.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR.209 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Nuferilor, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
210.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR. 210 din 31 octombrie 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 98/30.05.2019
211.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR. 211 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Modernizare străzi În oraşul Buftea, judeţul Ilfov
212.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR.212 din 31 octombrie 2019 privind asigurarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 1n vederea dobândirii prin expropriere/transfer a unor imobile de pe raza oraşului Buftea
213.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR.213 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea, în perioada 01.11.2019- 31.12.2019
214.Consiliul Local 31 Octombrie 2019HOTĂRÂREA NR. 214 din 31 octombrie 2019 privind însuşirea Raportului de diagnostic arheologic non-intruziv- evaluare teoretică, oraşul Buftea, NC 51687 şi NC 56939, judeţul Ilfov
215. Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 215 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey”din oraşul Buftea, pentru lunile august, septembrie şi octombrie 2019
216. Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR.216 din 22 noiembrie 2019 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României 1 Decembrie
217. Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 217 din 22 noiembrie 2019 privind organizarea serbării Pomul de Crăciun 2019
218. Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR.218 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Gutuiului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
219. Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 219 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Intrarea Mărăşesti, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
 220. Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 220 din 22 noiembrie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 97/31.08.2015 privind condiţiile de refacere a domeniului public/privat al oraşului Buftea, modernizat/reabilitat, aflat în perioada de garanţie
 221. Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 221 din 22 noiembrie 2019 privind atribuirea unei denumiri de stradă în intravilanul existent, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
 222. Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 222 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul III 2019
 223. Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 223 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2019
 224. Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR.224 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea asocierii între Oraşul Buftea şi S.C. General Public Serv S.A. şi încheierea contractului de asociere
225.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 225 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea programului de activităţi cultural – artistice şi educative pentru anul 2020, propus de Centrul Cultural Buftea
226.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 226 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE PALAT DE JUSTIŢIE ILFOV (SEDIU TRIBUNAL ILFOV SI JUDECĂTORIA BUFTEA) AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCĂRI, SPATil VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI UTILITĂŢI, strada Ştirbei Vodă, nr.53A, Oraşul Buftea, judeţul Ilfov
227.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 227 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE HALE DE DEPOZITARE ŞI SPAŢII ADMINISTRATIVE, ÎMPREJMUIRE, DRUMURI, REŢELE UTILITARE, INCLUSIV BRANŞAMENTE, TOTEM, CASA POARTĂ, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
228.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 228 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZARE PENTRU REALIZAREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE CU
REGIM ÎNĂLŢIME (P-P+2) ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE COMPLEX REZIDENŢIAL „ESPLANADA”, ORAŞUL BUFTEA, JUDEŢUL ILFOV
229.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 229 Din 22 noiembrie 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 60378
230.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR.230 din 22 noiembrie 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 60384
231.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 231 din 22 noiembrie 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 60552, cu destinaţia de drum de acces
232.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR.232 din 22 noiembrie 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 60616
233.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR.233 din 22 noiembrie 2019 privind propunerea de organizare a reţelei şcolare la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2020 – 2021
234.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 234 din 22 noiembrie 2019 privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
235.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 235 din 22 noiembrie 2019 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. General Public Serv S.A. a unui autoturism Dacia Logan MCV cu număr de înmatriculare IF-82-POB necesar desfăşurării activităţii
236.Consiliul Local 22 Noiembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 236 din 22 noiembrie 2019 privind acordarea de premii elevilor/sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri interne/internaţionale precum şi cadrelor didactice/antrenorilor care i-au pregătit pe aceştia
 237. Consiliul Local 13 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 237 Din 13 decembrie 2019 privind atribuirea şi încheierea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea – Lot 1 Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare în oraşul Buftea
 238. Consiliul Local 13 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 238 Din 13 decembrie 2019 privind atribuirea şi încheierea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea – Lot 2 – Delegare de gestiune prin concesiune a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Buftea
 239. Consiliul Local 13 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 239 din 13 decembrie 2019 privind premierea elevilor/sportivilor precum şi a cadrelordidactice/antrenorilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/competiţii interne /internaţionale
 240. Consiliul Local 13 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 240 din 13 decembrie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 98/30.05.2019 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
 241. Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR.241 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna octombrie 2019
 242. Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 242 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna octombrie şi luna noiembrie 2019
 243. Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 243 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2019
 244. Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 244 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2019
245.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 245 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2019
246.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 246 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2019
247.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 247 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pe anul 2019
248.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 248 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020, în oraşul Buftea
249.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 249 din 23 decembrie 2019 privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei având data scadentă mai veche de 31.12.2015, aflate în sold la data de 31.12.2019
250.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 250 din 23 decembrie 2019 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru imobilele cu destinaţia de locuinţă şi pentru imobilele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea/administrarea Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea
251.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 251 din 23 decembrie 2019 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1/10.01 .2006, încheiat între Consiliul local Buftea şi medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor Ghinescu Minerva Claudia, în scopul desfăşurării de activităţi medicale
252.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 252 din 23 decembrie 2019 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 011 transportatorului autorizat S.C. MARIO CONFIDENT IMPEX S.R.L.
253.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR.253 din 23 decembrie 2019 privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia SOS Satele Copiilor- România
254.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 254  din 23 decembrie 2019 privind prelungirea autorizaţiei taxi nr. 064 acordată transportatorului autorizat S.C. Auto Royal Perfect S. R.L.
255.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR.255 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea, pentru sezonul rece 2019-2020
256.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 256 din 23 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2019
257.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 257 din 23 decembrie 2019 pentru completarea şi modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 98/30.05.2019 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
258.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR.258 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local al oraşului Buftea prin Direcţia Asistenţă Sodală – Serviciul social Centru rezidenţial pentru tinerii din centre de plasament şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
259.Consiliul Local 23 Decembrie 2019HOTĂRÂREA NR. 259 din 23 decembrie 2019 privind stabilirea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către autoritatea publică locală a oraşului Buftea/instituţiile din subordine