ANUNŢ

 

Primăria oraşului Buftea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice, vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează:

 

 1. Şef Birou, Biroul Constatare, Impunere, Încasare Debite .

          Condiţii de desfăşurare a concursului: dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei oraşului Buftea în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 12.05.2023 – 31.05.2023. Proba scrisă va avea loc în data de 22.06.2023 ora 10.00, iar interviul va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef Birou, Biroul Constatare, Impunere, Încasare Debite sunt cele prevazute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la care se adaugă:

 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiințe administrative, Ştiințe juridice, Ştiințe economice;
 • studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice absolvite cu diploma, sau diploma echivalentă conform prevederilor art. 153, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5 ani;

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată

 cu tematica Titlul I si Titlul II din Constituția României, republicată

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral

 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare, Partea I si partea III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica  titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, , Partea I si partea III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

 1. Codul Fiscal

cu tematica Codul Fiscal, integral

 1. Codul de Procedura Fiscala

cu tematica Codul de Procedura Fiscala, integral

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare, integral.

 

Atribuţiile postului:

 1. Organizează, coordonează, îndrumă şi controlulează activitatea desfăşurate de personalul încadrat la nivelul biroului, potrivit responsabilităţilor care decurg din activităţile specifice;
 1. Verifică, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de constatare şi impunere a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice și juridice;
 2. Verifică şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice și juridice;
 3. Asigură actualizarea permanentă a bazei de date, conform declaraţiilor de impunere şi a documentelor însoţitoare ce completează/ constituie dosarul fiscal al contribuabilului;
 4. Asigură participarea continuă la inventarierea masei impozabile;
 5. Verifică şi ţine evidenţa tuturor persoanelor fizice și juridice supuse impozitelor şi taxelor, pe fiecare categorie în parte;
 6. Identifică contribuabilii în vederea impunerii prin prelucrarea informaţiilor/ documentelor furnizate de aceştia sau obţinute de la compartimentele și instituțiile colaboratoare (compartimente din cadrul primariei, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Serviciul Cadastru si Registrul agricol,  Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, etc);
 7. Verifică şi avizează cererile de restituire şi compensare a impozitelor şi taxelor locale aflate pe flux;
 8. Asigură colaborarea cu celelelte compartimente pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
 9. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice și centralizatoare) specifice domeniului fiscal;
 10. Asigură eliberarea şi vizarea documentelor solicitate de petenţi (certificate de atestare fiscală, istorice de rol fiscal, etc.);
 11. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 12. Actualizează baza de date permanent, conform declaraţiilor de impunere şi a documentelor însoţitoare ce completează dosarul fiscal al contribuabilului;
 13. Stabileşte obligaţiile fiscale ale contribuabililor potrivit reglementărilor legale în vigoare formate din impozite şi taxe locale, inclusiv accesorii;
 14. Regularizează nivelul impozitelor şi taxelor locale, în baza declaraţiilor de impunere rectificative depuse de contribuabili sau dacă, în procesul stabilirii impozitului sau taxelor locale, au apărut noi reglementări legale, s-au constatat erori de impunere sau declaraţii de impunere neconforme cu masa impozabilă;
 15. Emite şi comunică Decizie de impunere ori de câte ori intervin modificări în masa impozabilă;
 16. Emite şi comunică Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii atunci când sunt stabilite obligaţii fiscale restante;
 17. Primeşte periodic, la termenele stabilite, date şi informaţii, inclusiv pe suport informatic, pentru completarea bazei de date a serviciului, transmise de către serviciile şi instituţiile colaboratoare, cu privire la stabilirea obligaţiilor la bugetul local;
 18. Constată și verifică, inclusiv prin deplasări în teren, exactitatea declaraţiilor de impunere depuse la ghişeu şi stabileşte obligaţiile fiscale ale contribuabililor;
 19. Constată şi stabileşte obligaţiile fiscale ale contribuabililor, precum şi a amenzilor, în cazul depăşirii/ nedeclarării în termenul legal de 30 de zile de la dobândirea bunurilor impozabile;
 20. Efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale;
 21. Predă după fiecare termen de plată lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale Compartimentului de executare silita;
 22. Operează constatările din procesele verbale primite de la alte servicii cu competenţe în materie;
 23. Verifică, cercetează şi soluţioneză cererile, sesizările şi reclamaţiile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
 24. Soluționează  contestaţiile formulate de contribuabilii persoane fizice și juridice, împotriva actelor de impunere;
 25. Colaborează cu celelalte servicii, birouri şi compartimente ale instituţiei;
 26. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare stabilirii masei impozablie precum şi de identificare a persoanei;
 27. Întocmeşte şi eliberează  documente (certificate) de atestare patrimonială, plecând de la datele de care dispune serviciul pe care îl coordonează, existente în baza de date şi de la documentele suplimentare solicitate contribuabilului în completare, după caz, înaintea eliberării certificatului;
 28. Efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina contribuabililor;
 29. Solicită şi verifică documente, înscrisuri ale contribuabililor, în vederea clarificării situaţiei fiscale;
 30. Întocmește răspunsuri la adresele formulate de petenţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 31. Întocmeşte adrese interne, în vederea obţinerii documentaţiei necesare soluţionării cererilor depuse de către petenţi;
 32. Propune documente tipizate și proceduri cu caracter intern, după caz, specifice obiectului de activitate;
 33. Răspunde pentru exactitatea obligaţiilor de plată stabilite și evidențiate în programul informatic, conform documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului;
 1. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz – pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 1. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 2. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 3. Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces.
 1. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 1. Răspunde de efectuarea instruirii la locul de muncă şi a celei periodice a tuturor angajaţilor din subordine.
 2. Verifică periodic aplicarea procedurilor de lucru în cadrul biroului;
 3. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane;

 

      Dosarele de concurs trebuie sa conţină urmatoarele documente:

 • Copia actului de identitate ;
 • Curriculum vitae, modelul comun european;
 • Formularul de înscriere ;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializari;
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • Cazierul judiciar ;
 • Adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică;
 • Declaraţia pe propria raspundere sau adeverinţă, care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

      Copiile actelor de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare pot fi obținute de la domnul Barbu Dorel, inspector la Primăria oraşului Buftea, Piața Mihai Eminescu, nr. 1, telefon nr. 0318241234, fax 0318241238, sau prin consultarea anunțurilor afișate la avizierul instituției sau publicate pe site-ul oficial www.primariabuftea.ro.