Livretul de familie

LIVRETUL DE FAMILIE

Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mamă, tată, reprezentant legal) numai de către serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul acesta.

 ACTE NECESARE ELIBERĂRII LIVRETULUI DE FAMILIE:

 • cerere tip;
 • actele de identitate – soţ şi soţie (original);
 • certificatul de căsătorie (original) ;
 • certificatele de naştere ale părinţilor şi copiilor (original) ;
 • certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii (original), dacă este cazul;
 • hotărâri judecatoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ (original), dacă este cazul;
 • documente care atestă modificarea relațiilor de autoritate parentală, încredințare sau plasament familial al copiilor, dacă este cazul;
 • hotărâri de adopție ale copiilor, dacă e cazul;
 • decizii de schimbare a numelui și/sau a prenumelui ca urmare a divorțului sau schimbării pe cale administrative, dacă este cazul;
 • în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copii sunt recunoscuți de către tată, livretul va fi solicitat numai în baza sentinţei civile, originală, rămasă definitivă şi irevocabilă, de încredinţare a copiilor minori ;

 

 ATENŢIE

 • NU SE ELIBEREAZĂ LIVRET DE FAMILIE PERSOANELOR CARE TRĂIESC ÎN CONCUBINAJ

 PRIN FAMILIE SE ÎNŢELEGE:

 • soţul, soţia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei având domiciliu comun;
 • persoana singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia cu care domiciliază şi care se află în întreţinerea sa

 • Notă: În prezent nu deținem carnete pentru eliberare livrete de familie la cerere sau din oficiu. Cetățenii care dețin livretul pot solicita completarea acestuia.