Rezultatul probei scrise la   concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru

 Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 9228 Inspector, clasa I, grad profesional  debutant 0 Respins

 

 • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.

 

 

Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar  

Funcţia publică

Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. 7992 Inspector, clasa I, grad profesional principal 90 Admis
 • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.

 

Concurs de recrutare pentru postul de Inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ Autorizații și Avize.

ANUNŢ

 

Primăria oraşului Buftea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează:

 1. Inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ Autorizații și Avize.

Condiţii de desfăşurare a concursului: dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei oraşului Buftea în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 11.05.2022 – 30.05.2022. Proba scrisă va avea loc în data de 14.06.2022 ora 10.00, iar interviul va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ Autorizații și Avize, sunt cele prevazute în Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la care se adaugă:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 7 ani;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia pentru susţinerea concursului este următoarea:

 • Constituţia României;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea III și titlul I și II ale parții VI;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
 •  

Atribuţiile postului:

 • Actualizează şi reînnoieşte contractele de închiriere și concesiune pentru bunurile din domeniul public şi privat;
 • Ţine evidența şi centralizează contractele de închiriere pentru bunurile din domeniul public și privat şi contractele de concesiune;
 • Verifică în teren respectarea contractelor de închiriere/concesiune din punct de vedere al respectării obiectului contractului şi sesizează conducerea Primăriei în cazul nerespectării contractelor și notifică locatarii/concesionarii în privinţa acestui aspect;
 • Întocmeşte situaţiile statistice cu privire la domeniul public şi privat;
 • Răspunde la petițiile formulate de cetățeni și institutii cu privire la domeniul public și privat;
 • Verifică executarea lucrarilor de amenajare a spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile colectivităţilor locale şi cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii;
 • Verifică întocmirea corectă a “Proceselor verbale de recepție cantitativă şi calitativă” a lucrărilor în care se înscriu tipul de lucrare, locul de executare, cantitatea de lucrări executate pentru fiecare tip, pe obiective așa cum sunt menționate în programul stabilit de comun acord, numele obiectivului, denumirea materialului caracteristicile, date despre materialele folosite, – respectarea graficelor de timp, corespondența calității lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini, deficiențele și întârzierile constatate și termenele de remediere a acestora, alte elemente relevante ;
 • Semnează și verifică în teren predarea de amplasamente pentru branșamentele la utilități;
 • Participă la discuțiile de stabilire a volumului de lucrări pentru fiecare obiectiv din orașul Buftea dintre Primăria orașului Buftea și operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat al orațului Buftea;
 • Verifică dacă operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Buftea prezintă certificate de calitate și garanție pentru materialele folosite (dacă este cazul);
 • Verifică dacă execuția lucrărilor de întreținere și reparații respectă stas-urile, actele normative, ordonanțele, ordinele și instrucțiunile privind execuția acestora;
 • Verifică dacă operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Buftea respectă prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plătește”;
 • Verifică dacă se respectă planul de investiţii stabilit în domeniul administrării domeniului public şi privat al oraşului Buftea;
 • Verifică dacă dupa încheierea lucrarilor, se asigura curatenia la locul de muncă;
 • Urmăreşte respectarea de către operatorul de administrare a domeniului public și privat al orasului Buftea a regulamentului serviciului de administrare a domeniului public si privat al orașului Buftea, a caietului de sarcini, a ofertei tehnice;
 • Urmăreşte respectarea de către operatorul de administrare a domeniului public și privat al orașului Buftea a indicatorilor de performanţă;
 • Solicită operatorului de administrare a domeniului public și privat al orașului Buftea rapoarte trimestriale în vederea verificării îndeplinirii indicatorilor de performanţă şi calităţilor serviciilor prestate;
 • Intocmește Acordul de ocupare a domeniului public pentru activitățile sezoniere (Mărțișor, Crăciun, Florii);
 • Întocmește avizele pentru domeniul public;
 • Întocmeşte rapoarte privind activitatea desfăşurată de către operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat, la solicitarea conducerii;
 • Respectă normele de securitate și protecție a muncii, de prevenire și stingere a incediilor și să participe la instruirile organizate periodic cu privire la aceste domenii;
 • Urmărește ca bunurile aparţinând domeniului public al orașului Buftea să nu fie  utilizate decât potrivit destinaţiei pentru care au fost create sau dobândite potrivit legii;
 • Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin dispoziție a primarului;
 • Respectă prevederile procedurilor operaţionale aplicabile;
 • Respectă cerinţele managementului calităţii;
 • Îndeplineşte şi alte sarcini date de către superiorii pe linie ierarhică;
 • Prezentele atribuţii nu sunt limitative, putând fi completate şi cu alte dispoziţii emise de conducătorul instituţiei;

 

      Dosarele de concurs trebuie sa conţină urmatoarele documente:

 • Copia actului de identitate ;
 • Curriculum vitae, modelul comun european;
 • Formularul de înscriere ;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializari;
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • Cazierul judiciar ;
 • Adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică;
 • Declaraţia pe propria raspundere sau adeverinţă, care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

      Copiile actelor de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare pot fi obținute de la domnul Barbu Dorel, inspector la Primăria oraşului Buftea, Piața Mihai Eminescu, nr. 1, telefon nr. 0318241234, fax 0318241238, sau prin consultarea anunțurilor afișate la avizierul instituției sau publicate pe site-ul oficial www.primariabuftea.ro.

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

 Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 7992 Inspector, clasa I, grad profesional  principal 81 Admis
 • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
 • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 10.05.2022 ora 14.00 la sediul Primăriei orașului Buftea

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru

 

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1. 9228     Inspector, gradul debutant Admis  
 • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 13.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
 • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.