Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt

1.

Consiliul Local

8 ianuarie 2013

HOTĂRÂREA NR.1 Din 08 Ianuarie 2013 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2013

2.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2013

HOTĂRÂREA NR. 2 din 31 Ianuarie 2013 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare

3.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2013

HOTĂRÂREA NR. 3 Din 31 Ianuarie 2013 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire, pentru anul 2013, a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor- Buftea

4.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2013

HOTĂRÂREA NR. 4 Din 31 Ianuarie 2013 privind aprobarea desfiinţării pe cale administrativă a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire situate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Buftea

5.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2013

HOTĂRÂREA NR. 5 Din 31 Ianuarie 2013 privind desemnarea reprezentantului S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. în Adunarea Generală a Asociatilor a S.C. General Public Serv S.A

6.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2013

HOTĂRÂREA NR. 6 Din 31 Ianuarie 2013 privind încheierea parteneriatului între Consiliul local al oraşului Buftea prin Direcţia de Asistenţă Socială, D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Asociaţia “S.O.S. Satele Copiilor” România având ca scop oferirea de servicii sociale

7.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2013

HOTĂRÂREA NR. 7 Din 31 Ianuarie 2013 privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul din Buftea, B.dul Mihai Eminescu, nr. 32, Judet Ilfov

8.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2013

HOTĂRÂREA NR. 8 Din 31 Ianuarie 2013 privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul local al oraşului Buftea si Baroul llfov

9.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2013

HOTĂRÂREA NR. 9 Din 31 Ianuarie 2013 privind aprobarea utili ză rii excedentului bugetului local al oraşului Buftea rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2012,pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2013

10.

Consiliul Local
26 Februarie 2013

HOTARAREA NR. 10 Din 26 Februarie 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

11.

Consiliul Local
26 Februarie 2013

HOTARAREA NR. 11 Din 26 Februarie 2013 privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din orasul Buftea, Judetul Ilfov pentru anul scolar 2013 – 2014

12.

Consiliul Local
26 Februarie 2013

HOTĂRÂREA NR.12 Din 26 Februarie 2013 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local în vederea
repartizarii orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2013

13.

Consiliul Local
26 Februarie 2013

HOTĂRÂREA NR.13 Din 26 Februarie 2013 privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfasurata de
asistentii personali ai persoanelor cu handicap din orasul Buftea,pentru semestrul II al anului 2012

14.

Consiliul Local
26 Februarie 2013

HOTĂRÂREA NR.14 Din 26 Februarie 2013 privind aprobarea modificării componenţei comisiei pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ teritorială a oraşului Buftea

15.

Consiliul Local
26 Februarie 2013

HOTĂRÂREA NR.15 Din 26 Februarie 2013 privind modificarea componenţei comisiei pentru închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea

16.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR. 16 Din 26 Februarie 2013 privind aprobarea componenţei comisiei locale de ordine publică din oraşul Buftea

17.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR. 17 Din 26 Februarie 2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 95/25.09.2012

18.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR. 18 Din 26 Februarie 2013 pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 136 /29.11.2012 privind aprobarea completării obiectelor secundare de activitate ale S.C. General Public Serv S.A.

19.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR. 19 Din 26 Februarie 2013 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul CARTIER LOCUINŢE PENTRU TINERI, Rhmax= 15m, amplasat în judeţul Ilfov, oraş Buftea, Taria nr. 4, parcela nr. 22/4, nr. cad astral 5991, C.F. 51300, suprafaţa de 204.956 mp

20.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR.20 Din 26 Februarie 2013 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea

21.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR. 21 Din 26 Februarie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural Buftea, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Buftea

22.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR. 22 Din 26 Februarie 2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 48697 mp, din domeniul privat al oraşului Buftea, situat în Buftea, Tarlaua 45, Parcela 373, nr. cadastral 50342, judeţ Ilfov

23.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR. 23 Din 26 Februarie 2013 privind modificarea obiectului asocierii încheiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/20.09.201

24.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR. 24 Din 26 Februarie 2013 privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 108/21.12. 2010 privind delegarea atribuţiilor de Director General la S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.

25.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR.25 Din 26 Februarie 2013 pentru aprobarea listei anuale privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate în cadrul programelor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în oraşul Buftea, pentru anul 2013

26.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR. 26 Din 26 Februarie 2013 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

27.

Consiliul Local
26 Februarie 2013
HOTĂRÂREA NR. 27 Din 26 Februarie 2013 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din oraşul Buftea

28.

Consiliul Local
14 Martie
2013

29.

Consiliul Local
14 Martie
2013
HOTĂRÂREA NR. 29 Din 14 Martie 2013 privind demararea procedurilor în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Buftea Admin Cons S.R.L

30.

Consiliul Local
29 Martie
2013
HOTĂRÂREA NR. 30 Din 29 Martie 2013 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2012

31.

Consiliul Local
29 Martie
2013
HOTĂRÂREA NR. 31 Din 29 Martie 2013 privind demararea procedurilor în vederea selecţiei membrilor Consiliuluide Administratie la S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A.

32.

Consiliul Local
29 Martie
2013
HOTĂRÂREA NR. 32 Din 29 Martie 2013 privind înfiinţarea cabinetelor medicale şcolare în unităţile de învăţământ din oraşul Buftea

33.

Consiliul Local
29 Martie
2013
HOTĂRÂREA NR. 33 Din 29 Martie 2013 privind modificarea şi completarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin Direcţi ei de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Buftea

34.

Consiliul Local
29 Martie
2013
HOTĂRÂREA NR. 34 Din 29 Martie 2013 privind aprobarea eşalonării la plată a impozitelor pe clădiri şi terenuri pentru persoanele din oraşul Buftea care beneficiază de ajutoare în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr. 277/2010 privind a locaţia pentru susţinerea familiei

35.

Consiliul Local
29 Martie
2013
HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spaţiu cu destinatia de cabinet medical, situat în oraşul Buftea, Aleea Studioului, nr.7, în favoarea doamnei doctor Antonache Claudia Veronica

36.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 36 Din 30 Aprilie 2013 privind stabilirea redevenţei datorată de către S.C. General Public Serv S.A. pentru prestarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Buftea

37.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 37 Din 30 Aprilie 2013 privind stabilirea redevenţei datorată de către S.C. General Public Serv S.A. pentru prestarea serviciului de transport public local efectuat prin curse regulate, în oraşul Buftea

38.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 38 Din 30 Aprilie 2013 privind aprobarea achiziţionăr i serviciilor de consultanţă juridică pentru contractarea unei finanţări rambursabile, pentru formularea şi susţinerea cererii de autorizare a contractării/garantării unei finanţări rambursabile, către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale

39.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA N R. 39 Din 30 Aprilie 2013 privind aprobarea documentaţiei Proiect tehnic – “Realizarea amenaj ării spaţiilor aferente clădirii preluată de la OMV Petrom în Centru multifuncţional pentru copii”, în Oraşul Buftea

40.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 40 Din 30 Aprilie 201 3 privind preluarea în administrarea Consiliului local al oraşului Buftea a unui imobil compus din teren ş i construcţiile edificate pe acesta, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov

41.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 41 Din 30 Aprilie 2013 privind aprobarea unui schimb de imobile între oraşul Buftea şi S.C. Conserv Buftea S.A.

42.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 42 Din 30 Aprilie 2013 privind suplimentarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită Parohiei Sfânta Cuvioasa Paraschiva

43.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 43 Din 30 Aprilie 2013 privind aprobarea Convenţiei Nr.1/2013 între Consiliul local al oraşului Buftea O.G.A.S.P.C. Ilfov şi R.A.T.B., având ca obiect asigurarea gratuităţilor transportului pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă, cu excepţia liniilor expres şi a celor speciale, pentru beneficiarii Legii nr. 448 1 2006 şi ai Ordinului nr. 62/2007, din oraşul Buftea

44.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 44 Din 30 Aprilie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unităţile de învăţământ din oraşul Buftea

45.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOT ĂRÂREA NR. 45 Din 30 Aprilie 2013 privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului acestora, pentru anul 201 3

46.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 46 Din 30 Aprilie 2013 privind constituirea comisiei de so luţionare a contestaţiilor la lista anuală de priorităţi a cererilor de locuinţe precum şi a contestaţiilor la repartizarea locuinţe lor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

47.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 47 Din 30 Aprilie 2013 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea, pe anul 2013

48.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 48 Din 30 Aprilie 2013 privind aprobarea unui schimb de locuinţe destinate închirierii realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

49

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 49 Din 30 Aprilie 2013 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 26 /29.03.2011

50.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR. 50 Din 30 Aprilie 2013 privind modificarea art. 36 alin. 4 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, Partea ” Dispoziţii Generale”

51.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOT ĂRÂREA NR. 51 Din 30 Aprilie 2013 privind completarea şi modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 26/ 2011 – Lista bunurilor din domeniul public al oraşului Buftea aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, cu bunul de retur “Canal colector ape uzate Buftea- Bucureşti, tronson Buftea”

52.

Consiliul Local
30 Aprilie
2013
HOTĂRÂREA NR.52 Din 30 Aprilie 2013 privind aprobarea “Metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului /ansamblurilor de locuinţe” şi a “Convenţiei – cadru de facturare individuală a consumurilor de apă şi de canalizare”, în oraşul Buftea

53.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR. 53 Din 31 Mai 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

54.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR.54 Din 31 Mai 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unităţile de învăţământ din oraşul Buftea

55.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR. 55 Din 31 Mai 2013 privind modificarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din oraşul Buftea, aprobată prin H.C.L. nr.11/26.02.2013

56.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR.56 Din 31 Mai 2013 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe Trimestrul 1 2013

57.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR. 57 Din 31 Mai 2013 privind încetarea Contractului de concesiune nr. 82/28.01.2000

58.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR.58 Din 31 Mai 2013 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 241 /14.05.1999

59.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR.59 Din 31 Mai 2013 privind încheierea actului adiţional nr.1 la contractul de concesiune nr. 232/27.06.2001

60.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR. 60 Din 31 Mai 2013 privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autovehiculele din dotarea Politiei Locale Buftea

61.

Consiliul Local
30 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR.61 Din 31 Mai 2013 privind delimitarea zonelor de impozitare ale oraşului Buftea începând cu data de 01.01.2014

62.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR. 62 Din 31 Mai 2013 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice ş i a locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii pe raza oraşului Buftea

63.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR. 63 Din 31 Mai 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural Buftea, a caietului de obiective, a comisiei de concurs ş i a comisiei de solutionare a contestatiilor

64.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR. 64 Din 31 Mai 2013 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2012, repartizarea profitului net realizat pe anul 2012 precum şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

65.

Consiliul Local
31 Mai
2013
HOTĂRÂREA NR. 65 Din 31 Mai 2013 privind stabilirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea

66.

Consiliul Local
6 Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR. 66 Din 06 Iunie 201 3 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Buftea a străzilor înfiinţate prin Hotărârea Consiliului local nr. 25/29.02.2012

67.

Consiliul Local
6 Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR.67 Din 06 Iunie 2013 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea

68.

Consiliul Local
6 Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR. 68 Din 06 Iunie 2013 privind punerea la dispoziţia proiectului “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru Regiunea Constanţa- Ilfov”, a bunurilor imobile pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

69.

Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR. 69 Din 28 iunie 2013 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dumitru Constantin – Florin, ca urmare a demisiei acestuia

70.

Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR.70 Din 28 iunie 2013 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gresoiu Nicuşor Cosmin

71.

Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR. 71 Din 28 iunie 2013 privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea

72.

Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR. 72 Din 28 iunie 2013 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil – teren situat în oraşul Buftea

73.

Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR. 73 Din 28 iunie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţă P+1 E”, amplasat în, oraşul Buftea, B.dul Mihai Eminescu, nr.56, judeţul Ilfov
74. Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR.74 Din 28 iunie 2013 privind atribuirea de denumiri de străzi în oraşul Buftea
75. Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR. 75 Din 28 iunie 2013 pentru aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate în cadrul programului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, din oraşul Buftea
76. Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR.76 privind modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul de organizare şi executare a serviciului public de transport de persoane sau bunuri în regim de taxi sau în regim de închiriere, în oraşul Buftea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/26.11.2008
77. Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR. 77 Din 28 iunie 2013 privind constituirea comisiei de preluare în domeniul privat al oraşului Buftea şi în administrarea Consiliului Local Buftea a suprafeţelor de teren transmise prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 109/31. 10.2012
78. Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR. 78 Din 28 iunie 2013 privind modificarea H.C.L. Buftea nr.50109.06.2010 privind aprobarea proiectelor individuale: “Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile În oraşul Buftea”, “Crearea parcului „Dintre flori” amenajare arhitecturală şi peisagistică a acestuia, oraşul Buftea”, “Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale”, “Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat, cu reţea subterană În oraşul Buftea”, “Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flamânzeni, din oraşul Buftea”, “Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii În oraşul Buftea”, În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1. 1: “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub – domeniul: centre urbane şi a documentatiilor tehnico – economice aferente proiectelor mai sus mentionate
79. Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR.79 Din 28 iunie 2013 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 35.000.000 lei
80. Consiliul Local
28Iunie
2013
HOTĂRÂREA NR. 80 Din 28 iunie 2013 privind actualizarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi stabilirea unor măsuri în vederea implementării acestuia
81. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR.81 Din 31 Iulie 2013 privind modificarea componenţei unor comisii stabilite prin Hotărâri ale Consiliului local al oraşului Buftea
82. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR.82 Din 31 Iulie 2013 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului local al oraşului Buftea, în sensul înlocuirii reprezentantului Consiliului local al cărui mandat a încetat
83. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR.83 Din 31 Iulie 2013 privind însuşirea Contractului de transport public încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Consiliul Local al oraşului Buftea
84. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR. 84 Din 31 Iulie 2013 privind aprobarea Raportului asupra activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2013
85. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR.85 Din 31 Iulie 2013 privind aprobarea decontăr ii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic “Barbu A. Stirbey” Buftea şi Liceul Tehnologic “Dumitru Dumitrescu” Buftea
86. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR.86 Din 31 Iulie 2013 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului şi a instituţiilor publice din subordinea Consiliului local al oraşului Buftea, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea
87. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR.87 Din 31 Iulie 2013 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., societate la care oraşul Buftea este asociat unic, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011
88. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR. 88 Din 31 Iulie 2013 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A., societate la care oraşul Buftea este actionar majoritar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011
89. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR.89 Din 31 Iulie 2013 pentru asumarea Planului de acţiune locală privind incluziunea minorităţii rome din oraşul Buftea
90. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR.90 Din 31 Iulie 2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de investiţii “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Oraşul Buftea” şi „Reabilitarea şi extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca şi Construcţia staţiei de Epurare în Oraşul Buftea”, din cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru Regiunea Constanţa – Ilfov
91. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR.91 Din 31 Iulie 2013 privind aprobarea contribuţiei oraşului Buftea pentru lucrările de investiţii “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Oraşul Buftea” şi „Reabilitarea şi extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca şi construcţia staţiei de Epurare în Oraşul Buftea”, din cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru Regiunea Constanţa – Ilfov”
92. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR. 92 Din 31 Iulie 2013 privind aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 176 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea, situat în Buftea, Str. Studioului, nr. 2, judeţ Ilfov
93. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR. 93 Din 31 Iulie 2013 privind completarea obiectului asocierii incheiat intre Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.2010
94. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRĂREA NR. 94 Din 31 Iulie 2013 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director al Centrului Cultural Buftea, a proiectului de management câştigător şi a duratei contractului de management
95. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR. 95 Din 31 Iulie 2013 privind modificarea bugetului şi cheltuielilor aferente proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 1 (P.I.D.U)
96. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR.96 Din 31 Iulie 2013 privind acordul Consiliului local în vederea mutării chiriaşilor din imobilul cămin – internat al Liceului Tehnologic” Dumitru Dumitrescu” Buftea, în imobilul din str. Şantierului, nr.17, oraş Buftea
97. Consiliul Local
31 Iulie 2013
HOTĂRÂREA NR. 97 Din 31 Iulie 2013 privind darea în folosinţă gratuită a camerelor E206, E209, E211 situate la etajul 3 al imobilului situat în Buftea, Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, judeţ Ilfov, în suprafaţă totală de 50,7 mp, cu destinaţia de sediu social pentru S.C. General Public Serv S.A.
98. Consiliul Local
30 August 2013
HOTĂRÂREA NR. 98 Din 30 August 2013 privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiţii “Adăpost Canin şi Clinică Veterinară” în Judeţul Ilfov, oraşul Buftea
99. Consiliul Local
30 August 2013
HOTĂRÂREA NR. 99 Din 30 August 2013 privind aprobarea documentaţiei tehnice Proiect tehnic “Centru Rezidenţial pentru Tinerii din Centre de Plasament şi Cantină Socială”, Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov
100. Consiliul Local
30 August 2013
HOTĂRÂREA NR. 100 Din 30 August 2013 privind completarea obiectului asocierii aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 84/.2010 şi a contractului de asociere nr.102/2012 aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.102/2012
101. Consiliul Local
30 August 2013
HOTĂRÂREA NR.101 Din 30 August 2013 privind încheierea Contractului de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare a Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată în contradictoriu cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Ilfov
102. Consiliul Local
30 August 2013
HOTĂRÂREA NR. 102 Din 30 August 2013 privind trecerea din domeniul privat În domeniul public al oraşului Buftea a terenului În suprafaţa de 111 mp, situat în Buftea, Tarla 53, Parcela 73/1 , număr cadastral 5810
103. Consiliul Local
30 August 2013
HOTĂRÂREA NR. 103 Din 30 August 2013 privind rectificarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Buftea în anul 2013
104. Consiliul Local
30 August 2013
HOTĂRÂREA NR.104 Din 30 August 2013 privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2013
105. Consiliul Local
30 August 2013
HOTĂRÂREA NR.105 Din 30 August 2013 privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Buftea, în vederea promovării salariaţilor încadraţi pe aceste posturi într – un grad sau treaptă superioară
106. Consiliul Local
30 August 2013
HOTĂRÂREA NR. 106 Din 30 August 2013 privind interzicerea accesului animalelor de companie în zonele special amenajate pentru copii, din oraşul Buftea
107. Consiliul Local
30 August 2013
HOTĂRÂREA NR. 107 Din 30 August 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
108. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR.108 Din 30 Septembrie 2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare sens giratoriu la intersecţia dintre DN 1A cu strada Ştirbe i Vodă, km 19+250”, oraşul Buftea, Judeţul Ilfov
109. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR. 109 Din 30 Septembrie 2013 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal ” în vederea realizării obiectivului de investiţii “Locuinta Individuală ” – P+M, Hmax = 10m, amplasat în str. Turturelelor, nr. 12C, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
110. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR.110 Din 30 Septembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în oraşul Buftea
111. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR. 111 Din 30 Septembrie 2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de teren de 1927 mp, către Parohia Buciumeni din oraşul Buftea, Judet, Ilfov
112. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTÃRÂREA NR. 112 Din 30 Septembrie 2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Buftea ca membrii ai Consiliilor de Administratie si ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii în educatie, din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din orasul Buftea
113. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR.113 Din 30 Septembrie 2013 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute de trecere subterană, în favoarea S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A, asupra str. Metalurgiei, şi pentru amplasarea unui Punct de Conexiune
114. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR. 114 Din 30 Septembrie 2013 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Buftea
115. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR.115 Din 30 Septembrie 2013 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
116. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR.116 Din 30 Septembrie 2013 privind revocarea domnului Ichim Iulian din funcţia de administrator al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., societate la care oraşul Buftea este asociat unic
117. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR. 117 Din 30 Septembrie 2013 privind revocarea domnului Ichim Iulian din funcţia de administrator al S.C. General Public Serv S.A., societate la care oraşul Buftea este acţionar majoritar
118. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR.118 Din 30 Septembrie 2013 privind stabilirea remuneraţiei cuvenită membrilor Adunării Generale a actionarilor S.C. General Public Serv S.A., societate la care oraşul ‘ Buftea este acţionar majoritar
119. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR.119 Din 30 Septembrie 2013 privind însuşirea actului adiţional nr.1 la Contractul de transport public încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Consiliul Local al oraşului Buftea
120. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR.120 Din 30 Septembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr.2, Buftea
121. Consiliul Local
30 Septembrie 2013
HOTĂRÂREA NR.121 Din 30 Septembrie 2013 privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2013
122. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 31 Octombrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.1, Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” şi Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei”, din Buftea.
123. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 31 Octombrie 2013 privind aprobarea programului de transport local, modificarea traseului pentru liniile de transport local 101 şi 102 şi a licenţelor de traseu aferente.
124. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 31 Octombrie 2013 privind aprobarea Strategiei de tarifare practicată de operatorul regional S.C. Raja Constanţa S. A. pentru perioada 2014 – 2020.
125. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 31 Octombrie 2013 privind prelungirea mandatului comisiei de cenzori a S.C. General Public Serv S.A.
126. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 31 Octombrie 2013 privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A., societate la care oraşul Buftea este acţionar majoritar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011.
127. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 31 Octombrie 2013 privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., societate la care oraşul Buftea este asociat unic, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011.
128. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 31 Octombrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 66/06.06.2013 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Buftea a străzilor înfiinţate prin Hotărârea Consiliului local nr. 25/29.02.2012.
129. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31 Octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 67/ 06.06.2013 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea.
130. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 31 Octombrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/ 06.06.2013 privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru Regiunea Constanţa – Ilfov”, a bunurilor imobile pentru construcţia/ extinderea/ reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.
131. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 31 Octombrie 2013 privind aprobarea “Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din oraşul Buftea“ pentru sezonul rece 2013 – 2014.
132. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 31 Octombrie 2013 pentru modificarea H.C.L. nr.113/2013 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute de trecere subterană, în favoarea S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A, asupra str. Metalurgiei, şi pentru amplasarea unui Punct de Conexiune.
133. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 31 Octombrie 2013 privindmodificarea cuantumului taxei de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul Buftea, care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul serviciului public, aprobată prin H.C.L. nr. 68 / 2012.
134. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 31 Octombrie 2013 privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2013.
135. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 31 Octombrie 2013 privind rectificarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Buftea în anul 2013.
136. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 31 Octombrie 2013 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism aferent, beneficiar oraşul Buftea.
137. Consiliul Local
31 Octombrie
2013
Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 31 Octombrie 2013 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal “, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Staţie Distribuţie GPL provizorie – tip SKID, cabină operator, anexe, utilităţi, împrejmuire”, amplasat în şos Bucureşti –Târgovişte, oraşul Buftea, judeţul Ilfov.
138. Consiliul Local
26 Noiembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.138 Din 26 Noiembrie 2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de trei luni
139. Consiliul Local
26 Noiembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 139 Din 26 Noiembrie2013 Pentru modificarea indicatorilor tehnice- economici aferenti lucrărilor de investitii “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Oraşul Buftea’: şi “Reabilitarea şi extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca şi Construcţia staţiei de Epurare în Oraşul Buftea”, din cadrul proiectului “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru Regiunea Constanţa -Ilfov”, aprobaţi prin H.C.L. nr. 90/2013
140. Consiliul Local
26 Noiembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 140 Din 26 Noiembrie 2013 privind aprobarea asocierii intre Oraşul Buftea şi S.C. General Public Serv S.A. şi incheierea contractului de asociere
141. Consiliul Local
26 Noiembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.141 Din 26 Noiembrie 2013 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe Trimestrul III 2013
142. Consiliul Local
26 Noiembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 142 Din 26 Noiembrie 2013 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Ilfov
143. Consiliul Local
26 Noiembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 143 Din 26 Noiembrie 2013 privind încheierea unui parteneriat între Consiliul Local al oraşului Buftea, Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea şi Centrul Şcolar pentru educaţie lncluzivă Periş
144. Consiliul Local
26 Noiembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 144 Din 26 Noiembrie 2013 privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2013
145. Consiliul Local
26 Noiembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 145 Din 26 Noiembrie 2013 privind darea în folosinţă gratuită către Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea a spaţiului în suprafaţă de 73,2 mp., situat în imobilul din strada Aleea Şcolii nr. 2- 4 oraş Buftea, Judeţ Ilfov, în scopul desfăşurării programului “Şcoala după şcoală”
146. Consiliul Local
26 Noiembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.146 Din 26 Noiembrie 2013 privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului local al oraşului Buftea a unui imobil teren în suprafaţă de 950 mp., aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov, situat în str. Studioului nr. 5, oraş Buftea, Judet Ilfov
147. Consiliul Local
06 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.147 Din 06 Decembrie 2013 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 78/28.06.2013
148. Consiliul Local
06 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.148 Din 06 Decembrie 2013 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.79/28.06.2013
149. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.149 Din 20 Decembrie 2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. General Public Serv S.A.
150. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 150 Din 20 Decembrie 2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. General Public Serv S.A.
151. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.151 Din 20 Decembrie 2013 privind acordarea unor gratuităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând S.C. General Public Serv S.A., pentru elevii din învăţământul primar şi secundar inferior, beneficiari ai programului “A doua şansă”, din oraşul Buftea
152. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.152 Din 20 Decembrie 2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.1, Şcoala Gimnazială nr. 2, Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei”, Liceul Tehnologic “Dumitru Dumitrescu” şi Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei”, din Buftea
153. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.153 Din 20 Decembrie 2013 privind aprobarea aderării unităţilor administrativ- teritoriale comuna Săcele din Judeţul Constanţa şi comuna Moldoveni din Judeţul lalomiţa la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară “Apă – Canal” Constanţa
154. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 154 Din 20 Decembrie 2013 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere
155. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 155 Din 20 Decembrie 2013 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de asociere nr.159/2012
156. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.156 Din 20 Decembrie 2013 privind darea în folosinţă gratuită Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, a imobilului clădire în suprafaţă de 433,01 mp. şi terenul aferent acesteia, situat în Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 18, Judeţul Ilfov
157. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.157 Din 20 Decembrie 2013 privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2013
158. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 158 Din 20 Decembrie 2013 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2014
159. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.159 Din 20 Decembrie 2013 privind aprobarea parteneriatului între Consiliul local al oraşului Buftea Prin Directia Asistentă Socială, D.G.A.S.P .C. Ilfov şi Asociatia “S.O.S.” Satele Copiilor”- România
160. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 160 Din 20 Decembrie 2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice “Studiu de fezabilitate pentru trecerea în subteran a reţelelor aeriene în oraşul Buftea”, Judeţul Ilfov
161. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR.161 Din 20 Decembrie 2013 privind împuternicirea domnului primar al oraşului Buftea să reprezinte Consiliul Local -Oraşul Buftea în relaţia cu Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F .R. Călători”- S.A
162. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 162 Din 20 Decembrie 2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirului orăşenesc Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2012
163. Consiliul Local
20 Decembrie
2013
HOTĂRÂREA NR. 163 Din 20 Decembrie 2013 privind prelungirea duratei de valabilitate a contractului de comodat nr. 90/12.05.2010 încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.