Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată după cum urmează:

ANUNŢ

 

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. IV, alin. (2) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Serviciul de Utilități Publice  Buftea organizează în data de 23.11.2023, ora 10.00 la sediul instituției din orașul Buftea, Piața Mihai Eminescu, nr. 1, județul Ilfov, concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămînă după cum urmează:

 1. Inspector de specialitate, gradul 1A, în cadrul Compartimentului Tehnic

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Locul de desfășurare a concursului- sediul instituției din orașul Buftea, Piața Mihai Eminescu, nr. 1, județul Ilfov;
 • Publicarea anunțului 30.10.2023;
 • Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 30.10.2023 – 10.11.2023;
 • Selecția dosarelor depuse de candidații va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va susține în data de 23.11.2023 ora 10.00;
 • Proba de interviu se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea postului  sunt cele prevăzute de legea 53/2003 – Codul Muncii, art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 și art. 542 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ după cum urmează:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie electrotehnică, energetică, instalații electrice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 7 ani;

Bibliografia stabilită pentru susţinerea concursului este urmatoarea:

 • Constituţia României;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • Partea I, partea III și Titlul III ale părții a VI-a din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 230/2006 a Serviciului de Iluminat Public;

 

 

 1. Muncitor calificat, gradul 1A, (electrician) în cadrul Compartimentului Tehnic

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Locul de desfășurare a concursului- sediul instituției din orașul Buftea, Piața Mihai Eminescu, nr. 1, județul Ilfov;
 • Publicarea anunțului 30.10.2023;
 • Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 30.10.2023 -10.11.2023;
 • Selecția dosarelor depuse de candidații va avea loc în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Proba scrisă se va susține în data de 23.11.2023 ora 10.00;
 • Proba de interviu se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea postului  sunt cele prevăzute de legea 53/2003 – Codul Muncii, art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 și art. 542 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ după cum urmează:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice:

 • studii medii generale absolvite cu diplomă de calificare sau echivalentă în domeniul electric – autorizație gradul 2 B;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 7 ani;

Dosarele de concurs se depun la Primăria oraşului Buftea în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 30.10.2023-10.11.2023, orele 16.30 şi  trebuie sa conţina urmatoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G 1336/2022;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3  din H.G 1336/2022.

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

 Copiile de pe actele prevăzute la  lit. b)—e) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

 Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la  lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

 Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

 Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34 din Hotărârii Guvernului nr.1336/2022.

 În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b)—e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

 Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34 Hotărârii Guvernului nr.1336/2022, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

Bibliografia stabilită pentru susţinerea concursului este urmatoarea:

 • Constituţia României;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • Partea I, partea III și Titlul III ale părții a VI-a din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 230/2006 a Serviciului de Iluminat Public;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale în vederea verificării conformității acestora.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute, candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării acestora.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul, Serviciului de Utilități Publice  Buftea, precum și pe pagina de internet, imediat după soluționare.

Rezultatele finale se afișează la sediul, Serviciului de Utilități Publice  Buftea, precum și pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului  de depunere a contestațiilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul, Serviciului de Utilități Publice  Buftea şi la numărul de telefon 0318241234.

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Buftea organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de Manager al Centrului Cultural Buftea

A N U N Ţ

  

 Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Buftea organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea  funcţiei de Manager al Centrului Cultural Buftea. 

Condiţiile de participare la concursul de proiecte de management pentru ocuparea  funcţiei de Manager al Centrului Cultural Buftea, sunt următoarele:

 • are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției, management, juridic, economic, administrativ;
 • întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 7 ani;

 

Calendarul concursului:

 • 30.10.2023 –20.11.2023, depunerea proiectelor de management de către candidaţi;
 • 21.11.2023 – 28.11.2023, analiza proiectelor de management ;
 • 07.12.2023, susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei oraşului Buftea până la data de 20.11.2023 orele 16.30 şi  trebuie să conţină urmatoarele documente:

 • Cerere de înscriere;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializari;
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă, care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinţa care să ateste o stare de sănătate şi psihologică corespunzătoare;
 • Curriculum vitae;
 • Proiectul de management în scris și în format electronic.

 Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

 

Bibliografia stabilită pentru susţinerea concursului este următoarea:

 • Constituţia României;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea I, partea III și titlul III ale parții VI;
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.118/21.12.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitãţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul Muncii.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Buftea, Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat.

 

 

 

 

 

 

 

Amenajare Parc Aviației Buftea

🏗 Lucrările la ” Amenajare Parc Aviației Buftea ” au fost finalizate, buftenii se pot bucura de toate facilitățile oferite de acest parc.
🗓 Programul de funcționare va fi zilnic de la 07:00-19:00, cei care doresc să își rezerve un anumit interval orar, pentru a putea folosi la ora dorită ➡️ terenurile de sport și vestiarele sunt rugați să sune la numărul : 📲0️⃣7️⃣3️⃣4️⃣3️⃣3️⃣0️⃣0️⃣5️⃣0️⃣ ( luni- vineri ➡️ 08:00-16:00).
⚠️ACCESUL PE TERENURILE DE SPORT ȘI VESTIARE ESTE GRATUIT!!!
🏗Proiectul a avut ca obiective:
a) Crearea unui număr de 28 de locuri de muncă la finalizarea proiectului
b) Străzi urbane modenizate – 1190 mp
c) Spații verzi create – 11.084 mp
d) Spațiu deschis creat – 27.899 mp
🌳Din punct de vedere funcţional, parcul cuprinde două zone: zona de parc de recreere și zona de sport. În cadrul acestui parc s-au prevăzut mai multe subzone având funcţiuni diferite:
1. O subzonă care cuprinde terenurile de sport. Aceasta conţine 2 terenuri de tenis împrejmuite, 2 tribune a câte 50 locuri fiecare, clădire vestiare, spaţiu depozitare .
2. O subzonă de piațetă care cuprinde un amfiteatru în aer liber, o fântână arteziană și o jardinieră:
Amfiteatrul, de formă octogonală în plan, cu latura de 5.1 m, este format din gradene cu structura din beton armat și finisajul din imitaţie de piatră naturală. Acesta este acoperit parţial cu pergolă de lemn.
Ansamblul fântână și jardinieră este format din 2 octogoane suprapuse în plan: fântână de formă octogonală cu latura de 2.35m, respectiv jardinieră de formă octogonală cu latura de 3.74m. Zona de jardinieră este acoperită parţial cu pergolă din lemn. Finisajul fântânii este din plăci ceramice tip mozaic. Fântâna va fi prevăzută cu o cameră de pompe.
Jardiniera, în formă octogonală cu latura de 2.50 m, are pereţi beton armat de înălțimea 40 cm, finisaţi cu tencuiala decorativa.
3. O subzonă dedicată locului de joacă pentru copii
4. O subzonă dedicată activităţilor sportive precum: skatepark, fitness, ping-pong si un teren de sport mixt
5. O subzonă ce cuprinde gradene înierbate
6. O subzonă destinată pistei de biciclete.
Prin proiect, se propune si înființarea a 45 locuri de parcare, dispuse pe latura dinspre str. Aviaţiei.


Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcției publice  vacante  de   Arhitect Şef

Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcției publice  vacante  de   Arhitect Şef

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.Nr înregistrare dosar 

Funcţia publică

Punctajul interviuluiRezultatul interviului

 

1.20653Arhitect Şef74,6Admis
 • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.

Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de  Arhitect Şef

Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de  Arhitect Şef

 

 Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.Nr. înregistrare dosar 

Funcţia publică

Punctajul probei scriseRezultatul probei scrise

 

1.20653Arhitect Şef80,8Admis
 • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
 • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 04.10.2023 ora 11.00 la sediul Primăriei orașului Buftea