ANUNŢ

 

 In conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1), alin. (4) şi alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare Direcţia Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Buftea organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare, după cum urmează:

 

  1. Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Contabilitate, Juridic, Resurse Umane;

Bibliografia stabilită pentru susţinerea examenului este următoarea:

-Constituţia României, republicată;

-Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările;

-Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şicompletările ulterioare;

 -Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şicompletările ulterioare;

 -Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

-Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şicompletările ulterioare;

-Legea nr. 448/2006 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şicompletările ulterioare;

-Hotărâre nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap.

           

Atributiile postului

– Asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor funcţionale din cadrul instituţiei

-Colaborează cu compartimentele din cadrul instituţiei în vederea realizării atribuţiilor ce revin instituţiei, în temeiul actelor normative în vigoare

-Urmăreşte apariţia actelor normative și aduce la cunoștinţă conducerii obligaţiile ce revin Direcţiei;

-Redactează rapoarte de specialitate în vederea adoptării hotărârilor de consiliu;

-Realizează și supune spre abrobare directorului executiv Regulamentul de ordine interioară al Direcției Asistență Socială;

-Consiliază beneficiarii de prestații și servicii sociale cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale;

-Ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătorești competente

-Redactează acţiuni judecătorești, întocmește întâmpinări, promovează căile ordinare și extraordinare de atac;

 Formulează petiţiile și memoriile repartizate spre soluţionare de către conducere

-Reprezintă în instanţă Direcţia

-Ia măsuri necesare pentru realizarea creanţelor prin obţinerea titlurilor executorii și punerea în executare a acestora, după caz

-Asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care Direcţia este parte

-Participă alături de organele de conducere la întocmirea proiectelor de contracte

-Vizează pentru legalitate toate deciziile emise de director, contractele individuale de muncă precum și contractele și/sau actele adiţionale încheiate de Direcţie

-Raportează periodic activităţile desfăşurate, la solicitatea directorului executiv/primarului;

-În ceea ce priveşte managementul calităţii,  respectă prevederile procedurilor operaţionale şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială

-Aduce la îndeplinire dispoziţiile date în scris de către directorul executiv

-Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și situaţii de urgenţă

-Respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor şi a participat la instruirile organizate cu privire la aceste domenii

– Însuşirea legislaţiei de specialitate în vigoare

– Răspunde de legalitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le-a întocmit

– Răspunde de aplicarea reglementărilor în vigoare

 – Îndeplineşte orice alte sarcini şi/sau atribuţii stabilite de primar/director executiv prin dispoziţie/decizie

Violenţa domestică în familie

-verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) – 112;

– realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluare a gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

– acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;

– sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;

– informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;

– asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;

– colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;

– realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:

a)transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112;

b)sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie;

c)orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori;

– intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.

 

Condiţii de participare la examenul de promovare în grad:

-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale din ultimii 2 ani de activitate;

-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

 

Condiţii de desfăşurare a examenului: dosarele de înscriere se pot depune la sediul Direcţiei Asistenţă Socială în termen de 20 de  zile de la data afişării anunţului, respectiv  14.02.2023 – 06.03.2023. Proba scrisă va avea loc în data de 16.03.2023 ora 11.00, iar interviul în termem de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Direcţiei Asistenţă Socială.

Dosarele de concurs trebuie să conţină următoarele documente:

-Formularul de înscriere;

-Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă, care să ateste vechimea în gradul profesional din care se promovează;

-Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la doamna Balea Oana – Cristina, inspector în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială Buftea, Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1, telefon nr. 0318241234/110, fax 0318241238, sau prin consultarea anunţurilor afişate la avizierul instituţiei sau publicate pe    site-ul oficial www.primariabuftea.ro.