HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2017

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
06 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 06 Ianuarie 2017 – privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, inregistrat la data de 31.12.2016
2. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 31 Ianuarie 2017 pentru aprobarea raportului privind serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara derulate in orasul Buftea pe semestrul II al anului 2016
3. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 31 Ianuarie 2017 privind aprobarea raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din orasul Buftea, pentru semestrul II al anului 2016
4. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 31 Ianuarie 2017 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri ramase vacante, in vederea inchirierii, realizate in cadrul programelor Agentiei Nationale pentru Locuinte, din orasul Buftea
5. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 31 Ianuarie 2017 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pentru locuintele construite prin Agentia Nationala de Locuinte, situate in orasul Buftea, strada Vlasiei si strada Oltului
6. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 31 Ianuarie 2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca, beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2017
7. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 31 Ianuarie 2017 privind aprobarea nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de catre S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru indeplinirea obiectului contractului de asociere nr. 102/01.10.2012
8. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 31 Ianuarie 2017 privind modificarea tarifelor aferente activitatilor specifice serviciului de salubrizare, prestate in baza contractului nr. 6/26.02.2013 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate in orasul Buftea
9. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 31 Ianuarie 2017 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Buftea nr. 90/22.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Buftea in Consiliul de Administratie si in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din orasul Buftea, pentru anul scolar 2016-2017
10. Consiliul Local
16 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.10 Din 16 Februarie 2017 privind stabilirea cotei autorităţii publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea str. Oltului şi str. Vlăsiei
11. Consiliul Local
16 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.11 Din 16 Februarie 2017 privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, str. Oltului şi str. Vlăsiei
12. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.12 Din 28 Februarie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie – mai 2017
13. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.13 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” din oraşul Buftea, pentru perioada Noiembrie 2016 – Ianuarie 2017
14. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.14 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada Noiembrie – Decembrie 2016
15. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.15 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea
16. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.16 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea
17. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.17 Din 28 Februarie 2017 pentru îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 8/31.01.2017
18. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.18 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2016
19. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.19 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea achiziţionării de către Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea a serviciilor de consultanţă juridică pentru modificarea obiectivelor de investiţii publice de
interes local cofinanţate prin contractul de credit nr. 65/06.01.2014 şi susţinerea cererii de autorizare a ~ontractării/garantării unei finanţări rambursabile, către Comisia de Autorizare a lmprumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
20. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 20 Din 28 Februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local nr. 147 /27 .11.2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
21. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 21 Din 28 Februarie 2017 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei „SOS Satele Copiilor” România , a unui spaţiu în suprafaţă de 49 mp., situat în oraş Buftea, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, judeţ Ilfov
22. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 22 Din 28 Februarie 2017 privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 Regiunea Bucureşti – Ilfov
23. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 23 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017
24. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRĂREA NR. 24 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
25. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 25 din 28 Februarie 2017 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural Buftea, a caietului de obiective, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
26. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 26 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea vânzării, cu drept de preemţiune, a unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea
27. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 27 Din 28 Februarie 2017 privind asigurarea transportului elevilor cu microbuzul şcolar cu nr. de înmatriculare IF- 07- KDK
28. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.28 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului public al oraşului Buftea, nr. cadastral 57024
29. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.29 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului public al oraşului Buftea, cu nr. cadastral 56955
30. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.30 Din 31 Martie 2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2017 – 2018
31. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.31 Din 31 Martie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea şi al Liceului Tehnologic „Barbu A. Ştirbei”, pentru anul şcolar 2016-2017
32. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.32 Din 31 Martie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada noiembrie 2016 – februarie 2017
33. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.33 Din 31 martie 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 27/31.03.2014
34. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR. 34 Din 31 Martie 2017 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei “Princesses and the Kids” a unui spaţiu situat în imobilul din Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, oraş Buftea, judeţ Ilfov
35. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.35 Din 31 Martie 2017 privind mandatarea reprezentantului legal al unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară “Apă – Canal Constanţa” în vederea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011
36. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.36 Din 31 Martie 2017 privind aprobarea procedurii pentru stabilirea criteriilor de identificare şi încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea
37. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.37 Din 31 Martie 2017 privind modificarea redevenţei din contractele de concesiune încheiate în scopul desfăşurării de activităţi medicale
38. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.38 Din 31 Martie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate – Extindere grădiniţa “Rază de Soare” din oraşul Buftea, judeţ Ilfov
39. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.39 Din 31 Martie 2017 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Buftea, în anul 2017
40. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 40  Din 13 Aprilie 2017 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pentru anul 2017
41. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 41  Din 13 Aprilie 2017  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2017
42. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 42  Din 13 Aprilie 2017  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie – februarie 2017
43. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 43  Din 13 Aprilie 2017  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie – februarie 2017
44. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 44  Din 13 Aprilie 2017  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie – februarie 2017
45. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRĂREA NR. 45 Din 13 Aprilie 2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului Centrului Cultural Buftea
46. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 46 Din 13 Aprilie 2017 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia “Pegas Triatlon Club”
47. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 47 Din 13 Aprilie 2017 privind însuşirea actului adiţional nr. 6 la contractul de transport public nr. 8699/3269/C/ 02.07.2013, încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşul Buftea
48. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 48 Din 13 Aprilie 2017 privind prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 8/2013