HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2017

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
06 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 06 Ianuarie 2017 – privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, inregistrat la data de 31.12.2016
2. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 31 Ianuarie 2017 pentru aprobarea raportului privind serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara derulate in orasul Buftea pe semestrul II al anului 2016
3. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 31 Ianuarie 2017 privind aprobarea raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din orasul Buftea, pentru semestrul II al anului 2016
4. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 31 Ianuarie 2017 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri ramase vacante, in vederea inchirierii, realizate in cadrul programelor Agentiei Nationale pentru Locuinte, din orasul Buftea
5. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 31 Ianuarie 2017 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pentru locuintele construite prin Agentia Nationala de Locuinte, situate in orasul Buftea, strada Vlasiei si strada Oltului
6. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 31 Ianuarie 2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca, beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2017
7. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 31 Ianuarie 2017 privind aprobarea nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de catre S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru indeplinirea obiectului contractului de asociere nr. 102/01.10.2012
8. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 31 Ianuarie 2017 privind modificarea tarifelor aferente activitatilor specifice serviciului de salubrizare, prestate in baza contractului nr. 6/26.02.2013 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate in orasul Buftea
9. Consiliul Local
31 Ianuarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 31 Ianuarie 2017 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Buftea nr. 90/22.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Buftea in Consiliul de Administratie si in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din orasul Buftea, pentru anul scolar 2016-2017
10. Consiliul Local
16 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.10 Din 16 Februarie 2017 privind stabilirea cotei autorităţii publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea str. Oltului şi str. Vlăsiei
11. Consiliul Local
16 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.11 Din 16 Februarie 2017 privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, str. Oltului şi str. Vlăsiei
12. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.12 Din 28 Februarie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie – mai 2017
13. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.13 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” din oraşul Buftea, pentru perioada Noiembrie 2016 – Ianuarie 2017
14. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.14 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada Noiembrie – Decembrie 2016
15. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.15 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea
16. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.16 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea
17. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.17 Din 28 Februarie 2017 pentru îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 8/31.01.2017
18. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.18 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2016
19. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.19 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea achiziţionării de către Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea a serviciilor de consultanţă juridică pentru modificarea obiectivelor de investiţii publice de
interes local cofinanţate prin contractul de credit nr. 65/06.01.2014 şi susţinerea cererii de autorizare a ~ontractării/garantării unei finanţări rambursabile, către Comisia de Autorizare a lmprumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
20. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 20 Din 28 Februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local nr. 147 /27 .11.2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
21. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 21 Din 28 Februarie 2017 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei „SOS Satele Copiilor” România , a unui spaţiu în suprafaţă de 49 mp., situat în oraş Buftea, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, judeţ Ilfov
22. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 22 Din 28 Februarie 2017 privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 Regiunea Bucureşti – Ilfov
23. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 23 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017
24. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRĂREA NR. 24 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
25. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 25 din 28 Februarie 2017 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural Buftea, a caietului de obiective, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
26. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 26 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea vânzării, cu drept de preemţiune, a unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea
27. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR. 27 Din 28 Februarie 2017 privind asigurarea transportului elevilor cu microbuzul şcolar cu nr. de înmatriculare IF- 07- KDK
28. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.28 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului public al oraşului Buftea, nr. cadastral 57024
29. Consiliul Local
28 Februarie 2017
HOTĂRÂREA NR.29 Din 28 Februarie 2017 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului public al oraşului Buftea, cu nr. cadastral 56955
30. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.30 Din 31 Martie 2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2017 – 2018
31. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.31 Din 31 Martie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea şi al Liceului Tehnologic „Barbu A. Ştirbei”, pentru anul şcolar 2016-2017
32. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.32 Din 31 Martie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada noiembrie 2016 – februarie 2017
33. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.33 Din 31 martie 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 27/31.03.2014
34. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR. 34 Din 31 Martie 2017 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei “Princesses and the Kids” a unui spaţiu situat în imobilul din Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, oraş Buftea, judeţ Ilfov
35. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.35 Din 31 Martie 2017 privind mandatarea reprezentantului legal al unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară “Apă – Canal Constanţa” în vederea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011
36. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.36 Din 31 Martie 2017 privind aprobarea procedurii pentru stabilirea criteriilor de identificare şi încadrare a imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea
37. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.37 Din 31 Martie 2017 privind modificarea redevenţei din contractele de concesiune încheiate în scopul desfăşurării de activităţi medicale
38. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.38 Din 31 Martie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate – Extindere grădiniţa “Rază de Soare” din oraşul Buftea, judeţ Ilfov
39. Consiliul Local
31 Martie 2017
HOTĂRÂREA NR.39 Din 31 Martie 2017 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Buftea, în anul 2017
40. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 40  Din 13 Aprilie 2017 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pentru anul 2017
41. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 41  Din 13 Aprilie 2017  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2017
42. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 42  Din 13 Aprilie 2017  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie – februarie 2017
43. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 43  Din 13 Aprilie 2017  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie – februarie 2017
44. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 44  Din 13 Aprilie 2017  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie – februarie 2017
45. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRĂREA NR. 45 Din 13 Aprilie 2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului Centrului Cultural Buftea
46. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 46 Din 13 Aprilie 2017 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia “Pegas Triatlon Club”
47. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 47 Din 13 Aprilie 2017 privind însuşirea actului adiţional nr. 6 la contractul de transport public nr. 8699/3269/C/ 02.07.2013, încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşul Buftea
48. Consiliul Local 13 Aprilie 2017 HOTĂRÂREA NR. 48 Din 13 Aprilie 2017 privind prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 8/2013
49. Consiliul Local 23 Mai 2017  HOTĂRÂREA NR.49 Din 23 Mai 2017 privind însuşirea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară şi încheierea unei tranzacţii având ca obiect compensarea obligaţiilor Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., rezultate din contractul de asociere, în anul 2016
50. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 50 Din 23 Mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L pentru anul 2017
51. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 51 Din 23 Mai 2017 privind aprobarea aderării unităţilor administrativ – teritoriale Municipiul Oneşti din judeţul Bacău şi Municipiul Câmpulung din judeţul Argeş la Asociaţia de Dezvoltare
lntercomunitară „Apă – Canal Constanţa”
52. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 52 Din 23 Mai 2017 privind constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREŞTI – ILFOV
53. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 53 Din 23 Mai 2017 privind încheierea actului adiţional nr.7 la contractul de transport public nr. 8699/3269 ICI 02.07.2013, încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşul Buftea
54. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 54 Din 23 Mai 2017 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 30/27.05.2015, încheiat între Consiliul local Buftea şi Asociaţia “Şansa Ta”
55. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 55 Din 23 Mai 2017 privind actualizarea componenţei comisiei de licitaţie pentru închirierea bunurilor imobile terenuri şi construcţii, proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea
56. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 56 Din 23 Mai 2017 privind actualizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul oraşului Buftea
57. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 57 Din 23 Mai 2017 privind darea în folosinţă gratuită pe toată durata existenţei construcţiilor a unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Buftea în vederea construirii/reabilitării şi punerii în funcţiune a obiectivelor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020”
58. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 58 Din 23 Mai 2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2017
59. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 59 Din 23 Mai 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie – august 2017
60. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 60 Din 23 Mai 2017 pentru modificarea H.C.L. Buftea nr.79/2013 privind aprobarea contractării şi/sau garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 35.000.000 lei
61. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 61 Din 23 Mai 2017 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofilă Buftea
62. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 62 Din 23 Mai 2017 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului public al oraşului Buftea
63. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 63 Din 23 mai 2017 privind încetarea contractului de concesiune nr. 92/27.06.2011, încheiat între Oraşul Buftea şi Doctor Cojocaru Monica Florentina
64. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 64 Din 23 mai 2017 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2017, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale parohiei Sf. Cuv. Parascheva din Buftea
65. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 65 Din 23 mai 2017 privind acordarea de stimulente financiare elevilor clasei a VIII-a din oraşul Buftea care au obţinut premii la concursurile/olimpiadele şcolare în anul 2017
66. Consiliul Local 23 Mai 2017 HOTĂRÂREA NR. 66 Din 23 mai 2017 privind încheierea unui acord de colaborare între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov
67. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 67 Din 30 iunie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru perioada martie – aprilie 2017
68. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 68 Din 30 iunie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” din oraşul Buftea, pentru perioada februarie 2017- mai 2017
69. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 69 Din 30 iunie 2017 privind actualizarea componenţei comisiei locale de ordine publică organizată la nivelul unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
70. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 70 Din 30 iunie 2017 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2017, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
71. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 71 Din 30 iunie 2017 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L„ pentru exerciţiul financiar 2016
72. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 72 Din 30 iunie 2017 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru exerciţiul financiar 2016
73. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR.73 Din 30 iunie 2017 privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public în care a funcţionat căminul de elevi al Liceului Tehnologic “Dumitru Dumitrescu” situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov şi transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform
74. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 74 Din 30 iunie 2017 privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017
75. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 75 Din 30 iunie 2017 privind desfiinţarea clădirii C3 – Magazie anexă, în suprafaţă de 46 mp., având nr. cadastral 56927 – C3, situată în imobilul din oraşul Buftea, Bd. Mihai Eminescu, nr. 5
76. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR.76 Din 30 iunie 2017 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului public al oraşului Buftea, situat în oraşul Buftea, Strada Independenţei, nr. 52, nr. cadastral 52436 (3610)
77. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 77 Din 30 iunie 2017 privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren situate în Oraşul Buftea, Strada Şcolii, nr.1, judeţul Ilfov, având nr. cadastrale 56917 şi 56918
78. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR.78 Din 30 iunie 2017 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului cu nr. cadastral 5693, în vederea alipirii acestuia cu imobilul teren având nr. cadastral 5907 4, imobile situate în Oraşul Buftea, Strada Studioului, judeţul Ilfov
79. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 79 Din 30 iunie 2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi investiţiilor propuse în Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea şi a alocării din bugetul local a valorii cofinanţării aferentă „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020″
80. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 80 Din 30 iunie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.1 din oraşul Buftea, pentru perioada martie – aprilie – mai 2017
81. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 81 Din 30 iunie 2017 privind aprobarea vânzării cu drept de preempţiune, a unui teren în suprafaţă de 213 mp,aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea
82. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 82 Din 30 iunie 2017 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Buftea, a unui imobil teren, situat în oraşul Buftea, Strada Studioului, nr. 4, judeţ Ilfov
83. Consiliul Local 30 Iunie 2017 HOTĂRÂREA NR. 83 Din 30 iunie 2017 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) a terenului în suprafaţă de 3665 mp, situat în oraşul Buftea, Strada Studioului, nr. 4, judeţul Ilfov, cu nr. cadastral 57406, în vederea construirii de locuinte de serviciu
84. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 84 Din 21 iulie 2017  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea, pentru perioada martie – aprilie – mai 2017
85. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 85 Din 21 iulie 2017  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul lI 2017
86. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 86  Din 21 iulie 2017  privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 54/08.08.2013, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi S.C. General Public Serv S.A.
87. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 87  Din 21 iulie 2017  privind însuşirea contractului de transport public nr.12934/4501/C/2017, încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Primăria oraşului Buftea
88. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 88  Din 21 iulie 2017  privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director al Centrului Cultural Buftea, a proiectului de management câştigător şi a duratei contractului de management
89. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 89  Din 21 iulie 2017  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor publice –
Şcoala Gimnazială nr. 3
90. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 90  Din 21 iulie 2017  privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2017
91. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 91  Din 21 iulie 2017  privind aprobarea vânzării, în temeiul Legii nr. 85/1992, a unei locuinţe din fondul locativ către titularul contractului de închiriere
92. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 92  Din 21 iulie 2017  privind demararea procedurii de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie  al S.C. General Public Serv S.A. si desemnarea Comisiei de selectie
93. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 93  Din 21 iulie 2017  privind demararea procedurii de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L, desemnarea Comisiei de selecţie şi numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administraţie până la finalizarea procedurii
94. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 94  Din 21 iulie 2017  privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată în dosarul nr. 2567/93/2016
95. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 95  Din 21 iulie 2017  privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii “Extindere reţea gaze Cartier pentru tineri”, în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, a contribuţiei unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
96. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 96  Din 21 iulie 2017  privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren în suprafaţă de 1020 mp, situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, tarla 4, parcela 31/4, nr. cadastral 58194,
cu destinaţia de drum de acces
97. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 97 Din 21 iulie 2017 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren în suprafaţă de 1546 mp, situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, tarlaua 39, parcela 354/2, nr. cadastral 58834, cu destinaţia de drum de acces
98. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR. 98  Din 21 iulie 2017  privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren în suprafaţă de 1.234 mp, situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, tarlaua 38, parcela 351, 351/4/22, 351/4 şi 351/17, nr. cadastral 59043, cu destinaţia de drum de acces
99. Consiliul Local 21 Iulie 2017 HOTĂRÂREA NR.99  Din 21 iulie 2017  privind acordarea unui premiu sportivei Cristea Vanesa pentru obţinerea Locului I la Finala de Campionat pentru disciplina anduranţă ecvestra
100. Consiliul Local 04 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 100 Din 04 august 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
101. Consiliul Local 04 August 2017 HOTĂRÂREA NR.101 Din 4 august 2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii  “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 1”
102. Consiliul Local 04 August 2017 HOTĂRÂREA NR.102 Din 4 august 2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 2”
103. Consiliul Local 04 August 2017 HOTĂRÂREA NR.103 Din 4 august 2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 3”
104. Consiliul Local 04 August 2017 HOTĂRÂREA NR.104 Din 04 august 2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 1″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
105. Consiliul Local 04 August 2017 HOTĂRÂREA NR.105 Din 04 august 2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 2″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
106. Consiliul Local 04 August 2017 HOTĂRÂREA NR.106 Din 04 august 2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 3″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
107. Consiliul Local 04 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 107 Din 04 august 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Corp laboratoare
(C5) – Liceu Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea
108. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 108 din 31 august 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfășoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru perioada mai – iunie 2017
109. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 109 din 31 august 2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. General Public Serv S.A.
110. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 110 din 31 august 2017 privind aprobarea diminuării nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de către S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru îndeplinirea obiectului contractului de asociere nr.102/01.10.2012, aprobat prin H. C. L. nr. 7 / 31.01.2017
111. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 111 din 31 august 2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L pe.anul 2017
112. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 112 din 31 august 2017 privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 1 O la evaluarea naţională iunie – iulie 2017 şi elevilor premiaţi la competiţiile sportive
113. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 113 din 31 august 2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie, din aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea, precum şi din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local
114. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 114 din 31 august 2017 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al orasului Buftea – mandat 2016-2020
115. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 115 din 31 august 2017 privind aprobarea raportului de evaluare a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A. în vederea reînnoirii contractelor de mandat
116. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 116 din 31 august 2017 privind aprobarea raportului de evaluare a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S. R. L. în vederea reînnoirii contractelor de mandat
117. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 117 din 31 august 2017 privind asocierea Oraşului Buftea – Consiliul Local Buftea cu Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov şi Asociaţia Club Sportiv Shagya, în vederea realizării „Campionatului Balcanic de Anduranţă Ecvestră” şi a „Concursului Internaţional de Anduranţă Ecvestră”
118. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 118 Din 31 august 2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
119. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 119 din 31 august 2017 privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
120. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 120 din 31 august 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 101 /04.08.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 1”
121. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 121 din 31 august 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 102/04.08.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 2”
122. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 122 din 31 august 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 103/04.08.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 3”
123. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 123 din 31 august 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 104/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 1″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
124. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 124 din 31 august 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 105/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 2″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
125. Consiliul Local 31 August 2017 HOTĂRÂREA NR. 125 din 31 august 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 106/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 3″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
126. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.126 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” din oraşul Buftea,
pentru perioada iunie, iulie, august 2017
127. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR. 127 Din 29 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2017 – 2018
128. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.128 Din 29 septembrie 2017 privind modificarea programului de transport public local de persoane, a traseului, a staţiilor şi a licenţei de traseu pentru linia de transport 102, precum şi aprobarea
înfiinţării liniei 103, a traseului, a graficului orar şi a licenţei de traseu aferente
129. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.129 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea listei de prioritate în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii nr.15/2003
130. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR. 130 Din 29 septembrie 2017 pentru aprobarea raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea pe semestrul I al anului 2017
131. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.131 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2017
132. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.132 Din 29 septembrie 2017 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin Direcţiei Asistenţă Socială Buftea
133. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.133 Din 29 septembrie 2017 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 32/09.10.2015, încheiat între oraşul Buftea – Consiliul Local şi Tribunalul Ilfov, în baza Hotărârii Consiliului local
nr .118/08.10.2015
134. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.134 Din 29 septembrie 2017 pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal Amenajare parc “Aviaţiei”- loc de joacă pentru copii, fitness adulţi, teren de sport mixt, skateparc, piscină, amfiteatru în aer liber, parcare, împrejmuire şi utilităţi, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, Tarla 45, parcela 375, nr. cadastral 58973
135. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.135 Din 29 septembrie 2017 pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal Construire parc integrat pentru recreere, sport şi agrement, amenajare circulaţii, parcări, asigurare utilităţi, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, Strada Ştirbei Vodă, nr.53A, nr. cadastral 58922
136. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.136 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Strada Crişan, nr.19B”, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
137. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.137 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Proiect tehnic – “Împrejmuire imobil situat la adresa Str. Ştirbei-Vodă, nr. 34, oraş Buftea, jud. Ilfov”
138. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.138 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (revizuit) şi a indicatorilor tehnico-economici (revizuiţi) pentru obiectivul de investiţii “Parc integrat pentru recreere, sport şi agrement”
139. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.139 Din 29 septembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2017
140. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR. 140 Din 29 septembrie 2017 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier local a domnului Proţiuc Constantin, ca urmare a decesului acestuia
141. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.141 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren situate în Oraşul Buftea, Strada Independenţei, nr.52, judeţul Ilfov, având nr. cadastrale 59328 şi 59329
142. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.142 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren situate în Oraşul Buftea, judeţul Ilfov având nr. cadastrale 58834 şi 57354
143. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.143 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren situate în Oraşul Buftea, judeţul Ilfov, având nr. cadastrale 59043 şi 57291
144. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.144 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren situate în Oraşul Buftea, judeţul Ilfov având nr. cadastrale 58194 şi 58487
145. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.145 Din 29 septembrie 2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
146. Consiliul Local 29 Septembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.146 Din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (revizuit) şi a indicatorilor tehnico-economici (revizuiţi) pentru obiectivul de investiţii Amenajare Parc “Aviaţiei” (Buftea, T45, P 375, judeţ Ilfov)
147. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.147 Din 31 octombrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie – decembrie 2017, ianuarie 2018
148. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.148 Din 31 octombrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada martie – iunie 2017
149. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.149 Din 31 octombrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru luna iunie 2017
150. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.150 Din 31 octombrie 2017 privind asigurarea transportului elevilor care frecventează cursurile la Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea
151. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.151 Din 31 octombrie 2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul III 2017
152. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.152 Din 31 octombrie 2017 privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 /26.02.2013
153. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.153 Din 31 octombrie 2017 privind reducerea numărului de membri în Consiliul de Administraţie al Societăţii Buftea Admin Cons S. R. L.
154. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.154 Din 31 octombrie 2017 privind aprobarea schimbării destinaţiei unui imobil clădire ce aparţine oraşului Buftea, situat în Aleea Şcolii, nr.1, judeţ Ilfov, având nr. cadastral 5807
155. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.155 Din 31 octombrie 2017 privind aprobarea Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea, pentru sezonul rece 2017 – 2018
156. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.156 Din 31 octombrie 2017 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
157. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.157 Din 31 octombrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buftea nr. 144/27.11.2015 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Hercules a unui imobil teren în suprafaţă de 1384 mp, situat în oraşul Buftea, strada Agricultori, cu nr. cadastral 57147
158. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.158 Din 31 octombrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buftea nr.111 /28.11.2014 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil teren în suprafaţă de 9 mp., situat în str. Mărăşeşti, oraş Buftea, judeţ Ilfov, în vederea amplasării unei troiţe
159. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.159 Din 31 octombrie 2017 privind acceptarea propunerii de cofinanţare în vederea realizării obiectivului de investiţii “Extinderea reţelei electrice de interes public din zona str. Independenţei, Viitorului, Lotusului, Iasomiei, Daliei”, oraş Buftea, judeţ Ilfov
160. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.160 Din 31 octombrie 2017 privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2017
161. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.161 Din 31 octombrie 2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dinu Mihai Adrian
162. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.162 Din 31 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal Ansamblu locuinţe individuale şi servicii complementare locuirii, amenajare circulaţii, împrejmuire şi utilităţi
163. Consiliul Local 31 Octombrie 2017 HOTĂRÂREA NR.163 Din 31 octombrie 2017 privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente obiectivelor de investiţii: “Realizare nod hidrotehnic – Podeţ CClll – Podeţ Cd 46, Realizare Podeţ tubular de pe canalul CP1 /1- strada Liliacului din amenajarea Colentina Tărtăşeşti, Realizare podeţ tubular strada Mânăstirii – podeţ Cd 45, Realizare podeţ tubular strada Mălinului – podeţ Cd 46, Realizare podeţ tubular strada Mânăstirii – Podeţ Cd 44”
164. Consiliul Local 03 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.164 Din 03 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2017
165. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.165 Din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buftea
166. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.166 Din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, pentru Direcţia Asistenţă Socială Buftea din subordinea Consiliului local Buftea
167. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.167 Din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” Buftea aferente lunilor iunie şi septembrie 2017
168. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.168 Din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea, aferente lunilor septembrie şi octombrie 2017
169. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.169 din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea asocierii între Oraşul Buftea şi S. C. General Public Serv S.A. şi încheierea contractului de asociere
170. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.170 Din 28 noiembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.70/30.06.2017 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2017, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
171. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.171 din 28 noiembrie 2017 privind împuternicirea reprezentanţilor AGA pentru aprobarea stornării unor sume din evidenţele contabile ale S.C. General Public Serv S.A
172. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR. 172 Din 28 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr.113/31.08.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie, din aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea, precum şi din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local
173. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.173 Din 28 noiembrie 2017 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României 1 Decembrie
174. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.174 din 28 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2017
175. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.175 Din 28 noiembrie 2017 privind desemnarea reprezentantului oraşului Buftea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov
176. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.176 Din 28 noiembrie 2017 privind propunerea de organizare a reţelei şcolare la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2018 – 2019
177. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.177 Din 28 noiembrie 2017 privind acceptarea propunerii de cofinanţare în vederea realizării obiectivului de investiţii “Extinderea reţelei electrice de interes public în zona străzilor Rândunelelor şi Aleea Salcâmilor, oraşul Buftea, judeţ Ilfov”
178. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.178 Din 28 noiembrie 2017 privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea, organizate prin Hotărârea nr. 60123.06.2016
179. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.179 Din 28 noiembrie 2017 privind modificarea contractului de asociere nr. 25951 /23.11.2016, încheiat între Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea -Consiliul Local al oraşului Buftea, conform Hotărârii Consiliului local nr.103/30.09.2016
180. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.180 Din 28 noiembrie 2017 privind modificarea contractului de asociere nr. 25950/23.11.2016, încheiat între Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul Local al oraşului Buftea, conform Hotărârii Consiliului local nr.104/30.09.2016
181. Consiliul Local 28 Noiembrie 2017 HOTĂRÂREA NR.181 Din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea Acordului de cooperare între oraşul Buftea, judeţ Ilfov – România şi oraşul laloveni, Raionul laloveni – Republica Moldova
 182.  Consiliul Local 15 Decembrie
2017
 HOTĂRÂREA NR.182 din 15 decembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea,
pentru perioada septembrie şi octombrie 2017
183. Consiliul Local 15 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.183 din 15 decembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea pentru lunile septembrie şi octombrie 2017
184. Consiliul Local 15 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.184 Din 15 decembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea, pentru luna noiembrie 2017
185. Consiliul Local 15 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.185 Din 15 decembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada septembrie, octombrie, noiembrie 2017
186. Consiliul Local 15 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.186 din 15 decembrie 2017 privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2017
187. Consiliul Local 15 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.187 Din 15 decembrie 2017 privind organizarea serbării Pomul de Crăciun 2017
188. Consiliul Local 15 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.188 Din 15 decembrie 2017 privind acordarea unor premii elevilor şi tinerilor care au obţinut performanţe la concursurile şcolare şi competiţiile sportive
189. Consiliul Local 15 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.189 Din 15 decembrie 2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al S.C. General Public Serv S.A. pe anul 2017
190. Consiliul Local 15 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.190 Din 15 decembrie 2017 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59554, cu destinaţia de drum de acces
191. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.191 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea programului de activităţi cultural – educative şi artistice pentru anul 2018 al Centrului Cultural Buftea
192. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.192 din 21 decembrie 2017 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 1 /10.01.2006, încheiat între Primăria oraşului Buftea şi medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor
Ghinescu Minerva Claudia, în scopul desfăşurării de activităţi medicale
193. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTÂRÂREA NR.193 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2018, în oraşul Buftea
194. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.194 din 21 decembrie 2017 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru imobilele cu destinaţia de locuinţe şi pentru imobilele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea/ administrarea Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea
195. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.195 din 21 decembrie 2017 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 61 /29.11.2013,  încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local al oraşului Buftea şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură – Ilfov
196. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.196 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren situat în oraşul Buftea Strada Fermei, nr. 1 O, cu nr. cadastral 58286
197. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.197 din 21 decembrie 2017 privind prelungirea duratei parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „SOS Satele Copiilor”- România
198. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.198 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” Buftea, pentru lunile octombrie şi noiembrie 2017
199. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.199 din 21 decembrie 2017 privind prelungirea duratei contractului nr. 35/2016 încheiat între Oraşul Buftea prin Direcţia Asistenţă Socială, D.G.A.S.P .C. Ilfov şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 22/31.03.2016
200. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.200 din 21 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 73/30.06.2017 privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public în care a funcţionat căminul 
de elevi al Liceului Tehnologic “Dumitru Dumitrescu” situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov şi transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform ·
201. Consiliul Local 21 Decembrie
2017
HOTĂRÂREA NR.201 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea Planului de administrare al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. (propunere) şi desemnarea comisiei de negociere a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari