Solicitarea unui certificat de stare civila

SOLICITAREA UNUI CERTIFICAT DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, DIVORȚ, EXTRAS MULTILINGV):

  • cerere de solicitare – tip;
  • actul de identitate al solicitantului – în original;
  • certificatul vechi – în original ;
  • procură specială, dacă este cazul;
  • dovada furtului, dacă este cazul;
  • amendă de 100-200 lei pt. pierdere/furt/distrugere, dacă este cazul;

 Depunerea documentelor:

  • se face de către titularul(reprezentantul legal) actului (sau de persoana împuternicită cu procură specială) la Compartimentul de Stare Civilă astfel:

Eliberarea documentului:

  • se face titularului(reprezentantului legal) sau persoanei împuternicită cu procură specială la data stabilită de către Compartimentul de Stare Civilă – în termen de 3 zile conform legii:

         Verificarea actelor care urmează a fi depuse se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

Amenzile aferente se achită doar după completarea dosarului şi întocmirea procesului-verbal de constatare, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.