Încheierea căsătoriei

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 • actele de identitate – în original;
 • paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;
 • certificatele de naştere (şi ale copiilor, dacă este cazul) – în original ;
 • traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • dovada eliberată de ambasada/consulatul statului de origine, dacă este cazul;
 • declaraţie notarială din partea cetăţeanului străin, că îndeplineşte condiţiile cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România – dacă este cazul;
 • interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;
 • interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul – în original;
 • convenţie matrimonială, dacă este cazul – în original;
 • certificate medicale prenupţiale eliberate de către medicul de familie cu 10 – max. 14 zile înainte de data oficierii (sunt valabile 14 zile şi nu trebuie să expire până la data încheierii căsătoriei);
 • formulare tip – declaraţie de căsătorie, declaraţie că nu există impedimente de natură legală şi cerere.
 • aprobarea primarului dacă se încheie căsătoria în afara sediului primăriei, în cazurile prevăzute de lege;
 • încuviințarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul de 10 zile;
 • autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, sau impedimente legate de vârsta matrimonială

           Declararea căsătoriei

 • Se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre soți;
 • Prin excepție, căsătoria poate fi încheiată la altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu aprobarea primarului unității administrative-teritoriale unde se încheie căsătoria;
 • Dacă ambii viitori soți sunt cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, declarația de căsătorie se poate face la primăria localității în care aceștia se află temporar;
 • În ziua oficierii căsătoriei este obligatorie prezența a 2 martori cu acte de identitate, originale și valabile, iar pentru cetățenii străini este nevoie de un traducător autorizat.

               Toate actele se depun de către ambii viitori soţi înainte cu 11 zile de ziua oficierii.

                Oficierea căsătoriei:

               Căsătoriile se oficiază de luni până vineri, între orele 9,00 şi 16,00, în funcţie de solicitare. Nu se percepe taxă în aceste condiţii.

               În mod excepţional şi justificat, se oficiază căsătorii în zilele de sâmbătă, avându-se în vedere că programarea se face din timp la biroul de stare civilă, în funcţie de perioada aleasă şi disponibilitatea funcţionarilor de stare civilă. Astfel se va avea în vedere că, sâmbăta, oficierea căsătoriilor începe la ora 10:00, iar taxa este de 59 lei. Pentru altă ora dar nu mai târziu de orele 14:00, se achită o taxă de119 lei. Taxa pentru căsătorii în afara sediului, indiferent de zi și de oră este 1617 lei.

               Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               Taxele aferente se achită doar după completarea dosarului, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.