COMUNICAT DE PRESĂ – Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov

Instituția Prefectului – Județul Ilfov aduce la cunoștința cetățenilor faptul că astăzi, 25 ianuarie a.c., a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 7 din 25.01.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov.

Astfel, având în vedere că rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile, la nivelul întregului județ Ilfov, este de 2,85/1000 de locuitori, începând cu data de 27.01.2021 ora 00.00cu condiția menținerii ratei de incidență sub 3/1000 de locuitori, la nivelul tuturor localităților ilfovene se vor institui măsuri în domeniul HORECA, precum și în domeniul cultural, divertisment și recreativ, în funcție de rata de incidență cumulată calculată la nivel de localitate, după cum urmează:

a) Localități în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori: Afumați (3,18/1000 de locuitori), Balotești (3,52/1000 de locuitori), Berceni (3,71/1000 de locuitori), Bragadiru (3,69/1000 de locuitori), Buftea (3,12/1000 de locuitori), Chiajna (3,97/1000 de locuitori), Dărăști-Ilfov (3,26/1000 de locuitori), Dobroești (3,21/1000 de locuitori), Dragomirești-Vale (4,70/1000 de locuitori), Grădiștea (3,52/1000 de locuitori), Jilava (3,28/1000 de locuitori), Măgurele (3,47/1000 de locuitori), Otopeni (4,92/1000 de locuitori), Tunari (3,89/1000 de locuitori), Vidra (3,16/1000 de locuitori) și Voluntari (3,21/1000 de locuitori);

b) Localități în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori: Chitila (1,53/1000 de locuitori), Ciolpani (2,38/1000 de locuitori), Corbeanca (2,90/1000 de locuitori), Cornetu (2/1000 de locuitori), 1 Decembrie (2,51/1000 de locuitori), Domnești (2,57/1000 de locuitori), Glina (2,09/1000 de locuitori), Moara Vlăsiei (2,79/1000 de locuitori), Mogoșoaia (1,64/1000 de locuitori), Pantelimon (2,12/1000 de locuitori), Popești Leordeni (2,77/1000 de locuitori), Snagov (2,94/1000 de locuitori) și Ștefăneștii de Jos (2/1000 de locuitori);

c) Localități în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori: Brănești (1,32/1000 de locuitori), Cernica (1,47/1000 de locuitori), Clinceni (1,33/1000 de locuitori), Copăceni (0,68/1000 de locuitori), Găneasa (0,19/1000 de locuitori), Gruiu (1,27/1000 de locuitori), Nuci (1,43/1000 de locuitori), Petrăchioaia (0,56/1000 de locuitori) și Periș (1,46/1000 de locuitori).

View Fullscreen

Totodată, aducem în atenție faptul că se mențin măsurile de carantinare zonală instituite prin ordin al Șefului DSU pentru comuna Ciorogârla și comuna Dascălu, cu satele aparținătoare.

Concurs posturi vacante

ANUNŢ

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Buftea cu sediul în Piața Mihai Eminescu, nr. 1, județul Ilfov, organizează concurs în data de 10.02.2021, ora 10.00 – proba scrisă şi 12.02.2021, ora 14 – interviul, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului de Utilități Publice Buftea după cum urmează:

 1. Inspector de specialitate, gradul IA în cadrul Compartimentului Tehnic

Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea postului  sunt cele prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 după cum urmează:

 • Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşterea limbii române, scris, vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie electrotehnică, energetică, instalații electrice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 7 ani;
 1. Muncitor calificat, gradul I în cadrul Compartimentului Tehnic.

Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea postului  sunt cele prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 după cum urmează:

 • Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşterea limbii române, scris, vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 • studii medii generale absolvite cu diplomă de calificare sau echivalentă în domeniul electric – autorizație gradul 2B;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5 ani;
 1. Muncitor calificat, gradul I în cadrul Compartimentului Tehnic –două posturi.

Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea posturilor  sunt cele prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 după cum urmează:

 • Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşterea limbii române, scris, vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 • studii medii generale absolvite cu diplomă de calificare sau echivalentă în domeniul electric;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5 ani;

 Dosarele de concurs se depun la Primăria oraşului Buftea până la data de 29.01.2021, orele 14.00 şi  trebuie sa conţina urmatoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari;
 • Carnetul de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz , în specialitate;
 • Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Adeverinţă medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare;
 • Curriculum vitae.

Bibliografia stabilită pentru susţinerea concursului este urmatoarea:

 1. Constituţia României;
 2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 3. Codul Muncii;
 4. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 8. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 10. Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 11. Legea nr. 230/2006 a Serviciului de Iluminat Public;
 12. Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea regulamentului – cadru al serviciului de iluminat public;
 13. Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale în vederea verificării conformității acestora.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute, candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării acestora.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Primăriei orașului Buftea, precum și pe pagina de internet, imediat după soluționare.

Rezultatele finale se afișează la sediul Primăriei orașului Buftea, precum și pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului  de depunere a contestațiilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Buftea, Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat şi la numărul de telefon 0318241234.

 

COMUNICAT DE PRESĂ – Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov- Noi măsuri dispuse începând cu data de 17.01.2021, ora 20:00

Instituția Prefectului – Județul Ilfov aduce la cunoștința cetățenilor faptul că astăzi, 17 ianuarie a.c., a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 4 din 17.01.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov:

Art. 1 Având în vedere că în Județul Ilfov rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori, respectiv 4.38/1000 locuitori, pentru următoarele 14 zile, începând cu data de 17.01.2021 ora 20:00 și până în data de 31.01.2021 ora 20:00, la nivelul județului Ilfov, pentru localitățile în care nu este instituită carantina zonală, se dispun următoarele măsuri:

        – interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;

        – activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

        – interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

        – interzicerea organizării  și desfășurării activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

Art. 2 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020.

Art. 3 Pentru localitățile din județul Ilfov care în acest moment se află sub măsura de carantinare zonală instituită prin ordin al Șefului DSU, la încetarea aplicabilității măsurii se pun în aplicare prevederile prezentei hotărâri.

View Fullscreen

COMUNICAT DE PRESĂ – Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov- Noi măsuri dispuse începând cu data de 03.01.2021, ora 20:00

Instituția Prefectului – Județul Ilfov aduce la cunoștința cetățenilor faptul că astăzi, 03 ianuarie a.c., a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 1 din 03.01.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov:

Art. 1 Având în vedere că în Județul Ilfov rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori, respectiv 4.28/1000 locuitori, pentru următoarele 14 zile, începând cu data de 03.01.2021 ora 20:00 și până în data de 17.01.2021 ora 20:00, la nivelul județului Ilfov, pentru localitățile în care nu este instituită carantina zonală, se dispun următoarele măsuri:

– interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

– interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

– interzicerea organizării  și desfășurării activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

Art. 2 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020.

Art. 3 Pentru localitățile din județul Ilfov care în acest moment se află sub măsura de carantinare zonală instituită prin ordin al Șefului DSU, la încetarea aplicabilității măsurii se pun în aplicare prevederile prezentei hotărâri.

*****

View Fullscreen
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out LoudPress Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out LoudPress Enter to Stop Reading Page Content Out LoudScreen Reader Support