Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt

1.

Consiliul Local
12 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR.1 Din 12 Ianuarie 2015 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2014

2.

Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR. 2 Din 30 Ianuarie 2015 privind însuşirea proiectului tehnic revizuit “Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Buftea”, cod SMIS 20919

3.

Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR.3 Din 30 Ianuarie 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire, a imobilului situat în Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 68, Judeţul Ilfov, aparţinând Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Buftea

4.

Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR. 4 Din 30 Ianuarie 2015 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în strada Vlăsiei şi strada Oltului, oraşul Buftea

5.

Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR. 5 Din 30 Ianuarie 2015 privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată

6. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR. 6 Din 30 Ianuarie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 156120.12.2013 privind darea în folosinţă gratuită Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, a imobilului clădire în suprafaţă de 433,01 mp. şi terenul aferent acesteia, situat în Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 18, Judeţul Ilfov

7. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR. 7 Din 30 Ianuarie 2015 privind atribuirea de denumiri de străzi În oraşul Buftea

8. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRĂREA NR. 8 Din 30 Ianuarie 2015 privind însuşirea activităţilor cultural – educative şi artistice, organizate în anul 2014 de Centrul Cultural Buftea

9. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR. 9 Din 30 Ianuarie 2015 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2015

10. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR. 1O Din 30 Ianuarie 2015 privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoane/or cu handicap grav din oraşul Buftea, pentru semestrul lI al anului 2014

11. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR. 11 Din 30 Ianuarie 2015 privind aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate În oraşul Buftea pe semestrul li al anului 2014

12. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR.12 Din 30 la nauarie 2015 privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2014, datorate de persoanele fizice şi juridice

13. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR. 13 Din 30 Ianuarie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” din oraşul Buftea

14. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRĂREA NR. 14 Din 30 Ianuarie 2015 privind modificarea componenţei comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

15. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR.15 Din 30 Ianuarie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea a unor imobile terenuri, situate în şos. Bucureşti -Târgovişte nr. 296, CV. 2, P123, Buftea, judeţ Ilfov şi completarea inventarului domeniului privat al oraşului Buftea

16. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR.16 Din 30 Ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea, în vederea instalării întret.in erii /înlocuirii sau mutării ret’ elelor de comunicat’ ii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare sust•i nerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de retele de comunicatii electronice

17. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR.17 Din 30 Ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălii de sport din oraşul Buftea

18. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR.18 Din 30 Ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea

19. Consiliul Local
30 ianuarie 2015

HOTĂRÂREA NR. 19 Din 30 Ianuarie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei din oraşul Buftea

20. Consiliul Local
24 Februarie
2015

HOTARÂREA NR.20 Din 24 Februarie 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de trei luni

21. Consiliul Local
24 Februarie
2015

HOTĂRÂREA NR.21 Din 24 Februarie 2015 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat pentru anul şcolar 2015 – 2016 din oraşul Buftea, Judeţ Ilfov

22. Consiliul Local
24 Februarie
2015

HOTĂRÂREA NR. 22 Din 24 Februarie 2015 privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului de Colaborare între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov

23. Consiliul Local
24 Februarie
2015

HOTĂRÂREA NR. 23 Din 24 Februarie 2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţie “Extindere clădire dispecerat (Corp C1) şi desfiinţare clădire (Corp C3)”, în oraşul Buftea

24. Consiliul Local
24 Februarie
2015

HOTĂRÂREA NR.24 Din 24 Februarie 2015 privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a Unităţii Administrativ Teritoriale Buftea, în dosarul aflat pe rolul instanţelor de judecată în contradictoriu cu S.C. Romaqua Group S.A.

25. Consiliul Local
24 Februarie
2015

HOTĂRÂREA NR. 25 Din 24 Februarie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea a unui imobil teren, situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov şi completarea inventarului domeniului privat al oraşului Buftea

26. Consiliul Local
24 Februarie
2015

HOTĂRĂREA NR. 26 Din 24 Februarie 2015 privind aprobarea Programului de activităţi cultural – educative şi artistice pentru anul 2015 al Centrului Cultural Buftea

27. Consiliul Local
24 Februarie
2015

HOTĂRÂREA NR. 27 Din 24 Februarie 2015 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului local de publicitate pe raza oraşului Buftea

28. Consiliul Local
24 Februarie
2015

HOTĂRÂREA NR. 28 Din 24 Februarie 2015 privind desfiinţarea pe cale administrativă a unor imobile construcţii provizorii situate pe teren aparţinând domeniului public al oraşului Buftea

29. Consiliul Local
30 Martie 2015

HOTĂRÂREA NR. 29 Din 30 Martie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea

30. Consiliul Local
30 Martie 2015

HOTĂRÂREA NR.30 Din 30 Martie 2015 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul 2015

31. Consiliul Local
30 Martie 2015

HOTĂRÂREA NR. 31 Din 30 Martie 2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii “Ansamblu locuinţe colective P+2E şi individuale P+1 E, anexe şi utilităţi”, în oraşul Buftea, strada Şantierului, nr.14 B, judeţul Ilfov

32. Consiliul Local
30 Martie 2015

HOTĂRÂREA NR. 32 Din 30 Martie 2015 privind actualizarea programului de transport local de persoane, a traseelor şi staţiilor pentru liniile de transport 101 şi 102 şi a licenţelor de traseu aferente

33. Consiliul Local
30 Martie 2015

HOTĂRÂREA NR. 33 Din 30 Martie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/19.01.2012 privind delegarea gestiunii Serviciului Comunitar de Utilitate Publică – Administrarea Domeniului Public şi Privat din oraşul Buftea

34. Consiliul Local
30 Martie 2015

HOTĂRÂREA NR. 34 Din 30 Martie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de solutionare a contestatiilor

35. Consiliul Local
30 Martie 2015

HOTĂRÂREA NR. 35 Din 30 Martie 2015 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pentru anul 2015

36. Consiliul Local
30 Martie 2015

HOTĂRÂREA NR. 36 Din 30 Martie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.119/19.11.2012 privind desemnarea reprezentantului oraşului Buftea În Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă – Canal Constanţa

37. Consiliul Local
30 Martie 2015

HOTĂRÂREA NR. 37 Din 30 Martie 2015 privind modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare de către 5.C. Raja Constanţa S.A., potrivit avizului A.N.R.5.C. nr.120721/20.12.2013

38. Consiliul Local
30 Martie 2015

HOTĂRÂREA NR. 38 Din 30 Martie 2015 privind modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 26/ 29.03.2011 – Lista bunurilor din domeniul public al oraşului Buftea aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare şi încheierea unui act adiţional la Protocol nr.15457/01.04.2011 privind predarea bunurilor concesionate

39. Consiliul Local
30 Martie 2015
HOTĂRÂREA NR. 39 Din 30 Martie 205 privind încheierea actului adiţional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în oraşul Buftea, nr. 6/26.02.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/26.02.2013
40. Consiliul Local
30 Martie 2015
HOTĂRÂREA NR. 40 Din 30 Martie 2015 privind punerea la dispoziţia proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, a unui imobil teren pentru organizarea de şantier
41. Consiliul Local
30 Martie 2015
HOTĂRÂREA NR.41 Din 30 Martie 2015 privind punerea la dispoziţia proiectului “Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale în oraşul Buftea”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, a unui imobil teren pentru organizarea de şantier
42. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRÂREA NR. 42 Din 30 Aprilie 2015 privind însuşirea proiectului tehnic revizuit – revizia nr. 2 pentru proiectul “Consolidare, reabilitare, extindere modernizare şi dotare Grup Şcolar Dumitru Dumitrescu Buftea”
43. Consiliul Local
30 Aprilie 2015
HOTĂRÂREA NR. 43 Din 30 Aprilie 2015 privind aprobarea contribuţiei oraşului Buftea pentru executarea obiectivului de investiţii “Extindere reţea gaze strada Fulger” şi încheierea contractului de cofinantare
44. Consiliul Local
30 Aprilie 2015
HOTĂRÂREA NR. 44 Din 30 Aprilie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1, Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” şi Şcoala Gimnazială nr. 2, din oraşul Buftea
45. Consiliul Local
30 Aprilie 2015
HOTĂRÂREA NR. 45 Din 30 Aprilie2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.102125.09.2012 privind aprobarea încheierii unui nou contract de asociere între oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
46. Consiliul Local
30 Aprilie 2015
HOTĂRÂREA NR. 46 Din 30 Aprilie 2015 privind încheierea unui parteneriat între Consiliul Local al oraşului Buftea, Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea şi Centrul Şcolar pentru Educaţie lncluzivă Periş
47. Consiliul Local
30 Aprilie 2015
HOTĂRÂREA NR.47 Din 30 Aprilie 2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale Buftea
48. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRÂREA NR. 48 Din 30 Aprilie 2015 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei “Şansa Ta”, a spaţiului în suprafaţă de 12 mp., situat în imobilul din Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, oraş Buftea, judeţ Ilfov
49. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRÂREA NR. 49 Din 30 Aprilie 2015 privind aprobarea încheierii contractului între Oraşul Buftea prin Direcţia Asistenţă Socială, D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti, având ca obiect stabilirea condiţiilor pentru asigurarea transportului gratuit pe liniile urbane şi preorăşeneşti cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă ale R.A.T.B., pentru beneficiarii prevăzuţi de Legea nr. 448/2006
50. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRÂREA NR. 50 Din 30 Aprilie 2015 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă – Canal Constanţa, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 74212014
51. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRĂREA NR. 51 Din 30 Aprilie 2015 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea, instituţie publică în subordinea Consiliului local Buftea, pentru anul 2014
52. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRÂREA NR. 52 Din 30 Aprilie 2015 privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii, şi a numărului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea
53. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRÂREA NR. 53 Din 30 Aprilie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buftea
54. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRÂREA NR. 54 Din 30 Aprilie 2015 pentru aprobarea listei anuale privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate în cadrul programelor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în oraşul Buftea, pentru anul 2015
55. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRÂREA NR. 55 Din 30 Aprilie 2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Construire ansamblu de locuinte individuale P+1 E”, Hm ax. = 7m cu acces din De 1811/4 si De 18/1/1, Tarla 4′, Parcelele 22 şi 22/1, nr. cadastrale 5903 şi 5904, în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
56. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRÂREA NR. 56 Din 30 Aprilie 2015 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE IMOBIL P+1E CU FUNCTIUNE SALĂ DE FESTIVITĂTI LA PARTER ŞI LOCUINŢA LA ETAJ” în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, strada Fulger, nr. 46
57. Consiliul Local
30 Aprilie2015
HOTĂRÂREA NR. 57 Din 30 Aprilie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul oraşului Buftea
58. Consiliul Local
30 Aprilie 2015
HOTĂRÂREA NR. 58 Din 30 Aprilie 2015 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2015, pentru unităţile de cult din oraşul Buftea
59. Consiliul Local
29 Mai 2015
HOTĂRÂREA NR. 59 Din 29 Mai 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie – iulie – august 2015
60. Consiliul Local
29 Mai 2015
HOTĂRÂREA NR. 60 Din 29 Mai 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Liceul “Barbu A. Ştirbei” din oraşul Buftea
61. Consiliul Local
29 Mai 2015
HOTĂRÂREA NR. 61 Din 29 Mai 2015 privind aprobarea asocierii Oraşului Buftea – Consiliul Local Buftea cu Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov, precum şi cu Municipiul Bucureşti – Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară „ ‘ ASOCIATIA DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCUREŞTI”
62. Consiliul Local
29 Mai 2015
HOTĂRÂREA NR. 62 Din 29 Mai 2015 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2014
63. Consiliul Local
29 Mai 2015
HOTĂRÂREA NR. 63 Din 29 Mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv 5.A. pe anul 2015
64. Consiliul Local
29 Mai 2015
HOTĂRÂREA NR. 64 Din 29 Mai 2015 pentru aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate în cadrul programului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, din oraşul Buftea
65. Consiliul Local
29 Mai 2015
HOTĂRÂREA NR. 65 Din 29 Mai 2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 61 din 31 Mai 2013, privind delimitarea zonelor de impozitare ale oraşului Buftea
66. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 66 Din 29 Iunie 2015 privind aprobarea prelungirii contractului de transport public nr. 8699/3269 /C/ 02.07.2013, încheiat între Regia Autonoma de Transport Bucureşti şi oraşul Buftea
67. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 67 Din 29 Iunie 2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr.123/2014 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2015, în oraşul Buftea
68. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 68 Din 29 Iunie 2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al oraşului Buftea pe Trimestrul 12015
69. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 69 Din 29 Iunie 2015 privind aprobarea participării consilierilor locali ai oraşului Buftea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de către instituţii specializate
70. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR.70 Din 29 Iunie 2015 privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice Proiecte tehnice – Executia lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor situate în Oraşul Buftea, Judet Ilfov; cuprinse şi aprobate în programul anual de reabilitare ‘ termică a blocurilor de locuit
71. Consiliul Local
29 Iunie 2015
72. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 72 Din 29 Iunie 2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice “Proiect tehnic – Lucrări de branşare guri de scurgere/ape pluviale”, în oraşul Buftea
73. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 73 Din 29 Iunie 2015 privind actualizarea componenţei Grupului de lucru local pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la nivelul oraşului Buftea
74. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 74 Din 29 Iunie 2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public în oraşul Buftea a Caietului de sarcini şi a Indicatorilor de performanţă
75. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 75 Din 29 Iunie 2015 privind aprobarea situatilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru exerci~ul financiar 2014 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015
76. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 76 Din 29 Iunie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 17130.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălii de sport din oraşul Buftea
77. Consiliul Local
29 Iunie 2015
HOTĂRÂREA NR. 77 Din 29 Iunie 2015 privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea terenului sintetic de mini – fotbal, situat în Buftea, Intrarea Stadionului, nr.1, Judet Ilfov, în vederea desfăşurării ‘ activitătilor sportive
78. Consiliul Local
31 Iulie 2015
HOTĂRÂREA NR. 78 Din 31 Iulie 2015 privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice: Proiect tehnic – Reabilitare nod hidrotehnic: Podeţ CClll – Podeţ Cd 46, Proiect tehnic – Podeţ tubular pe canalul Cd 44, Proiect tehnic – Podeţ tubular pe canalul Cd 45, Proiect tehnic – Podeţ tubular pe canalul Cd 46, Proiect tehnic – Podeţ tubular pe canalul CP 1/1
79. Consiliul Local
31 Iulie 2015
HOTĂRÂREA NR. 79 Din 31 Iulie 2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Proiect tehnic – amenajare gard (Împrejmuire) Cimitir oraş Buftea
80. Consiliul Local
31 Iulie 2015
HOTĂRÂREA NR. 80 Din 31 Iulie 2015 privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din oraşul Buftea, în semestrul I al anului 2015
81. Consiliul Local
31 Iulie 2015
HOTĂRÂREA NR. 81 Din 31 Iulie 2015 pentru aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea pe semestrul I al anului 2015
82. Consiliul Local
31 Iulie 2015
HOTĂRÂREA NR. 82 Din 31 Iulie 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Buftea în anul 2015
83. Consiliul Local
31 Iulie 2015
HOTĂRÂREA NR. 83 Din 31 Iulie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea a construcţiei Anexa C3 în suprafaţă de 105, 54 mp, care face parte din imobilul situat în oraşul Buftea, Strada Independenţei, nr. 52, nr. cadastral 361 O, în vederea desfiintării acesteia
84. Consiliul Local
31 Iulie 2015
HOTĂRÂREA NR. 84 Din 31 Iulie 2015 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 90/04.09.2012 şi încheierea actului aditional nr. 3 la contractul de asociere nr.159 /2012
85. Consiliul Local
31 Iulie 2015
HOTĂRÂREA NR. 85 Din 31 Iulie 2015 privind acordarea din bugetul local al oraşului Buftea, a alocaţiei zilnice de hrană şi a sumelor anuale necesare pentru acordarea drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico – sanitare, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural – sportive, pentru copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, pentru anul şcolar 2015 – 2016
86. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 86 Din 31 August 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie – octombrie – noiembrie 2015
87. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 87 Din 31 August 2015 privind acceptarea propunerii de cofinanţare şi realizarea obiectivului de investiţii “Extindere reţea electrică de interes public în zona Cartier pentru tineri localitatea Buftea, judeţ Ilfov”
88. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 88 Din 31 August 2015 privind aprobarea documentaţiilor tehnico – economice “Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic – Lucrări de extindere podeţ pe strada Horia”
89. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 89 Din 31 August 2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice “Proiect tehnic – Lărgire strada Garoafelor, strada Horia, strada Cloşca prin realizare de casetări”
90. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 90 Din 31 August 2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice “Proiect tehnic Reabilitare sistem rutier Aleea Nucilor”
91. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 91 Din 31 August 2015 privind aprobarea încheierii actului adiţional la contractul de concesiune nr.155/22.12.201 O, încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea şi S.C. Demo Entertainment Club S.R.L.
92. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 92 Din 31 August 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea în anul 2015
93. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 93 Din 31 August 2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
94. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 94 Din 31 August 2015 privind aprobarea Protocolului de colaborare între oraşul Buftea şi Agenţia Digitală a României în vederea înregistrării oraşului în PCUe (Punctul de Contact Unic Electronic)
95. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 95 Din 31 August 2015 privind aprobarea Planului de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români de etnie romă din oraşul Buftea, pentru perioada 2015 – 2020
96. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 96 Din 31 August 2015 privind modificarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
97. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 97 Din 31 August 2015 privind condiţiile de refacere a domeniului public/privat al oraşului Buftea, modernizat/reabilitat, aflat în perioada de garanţie
98. Consiliul Local
31 August 2015
HOTĂRÂREA NR. 98 Din 31 August 2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Buftea în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2015-2016
99. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR. 99 Din 30 Septembrie 2015 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Costea Daniel, ca urmare a demisiei acestuia
100. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR. 100 Din 30 Septembrie 2015 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Costache Marin
101. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR.101 Din 30 Septembrie 2015 privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/28.06.2013
102. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR.102 Din 30 Septembrie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 şi Grădinita “Căsuta Copilăriei” din oraşul Buftea
103. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR.103 Din 30 Septembrie 2015 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe Trimestrul 11 2015
104. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR.104 Din 30 Septembrie 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Buftea în anul 2015
105. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR. 105 Din 30 Septembrie 2015 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren proprietatea oraşului Buftea, nr. cadastral 50420, înscris în Cartea Funciară a oraşului Buftea nr. 50420
106. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR. 106 Din 30 Septembrie 2015 privind aprobarea alipirii unor suprafete de teren situate în oraşul Buftea, Ştirbei Vodă, nr. 53 A, judetul Ilfov
107. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR.107 Din 30 Septembrie 2015 privind situatiile financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru exercitiul financiar 2014
108. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR. 108 Din 30 Septembrie 2015 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 98/31.08.2015, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al oraşului Buftea în Consiliul de Administratie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitătii în educatie, în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar de stat şi particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2015- 2016
109. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR.109 Din 30 Septembrie 2015 privind constatarea încetării contractului de concesiune nr. 101/20.02.2003
110. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR. 110 Din 30 Septembrie 2015 privind aprobarea documentatii lor tehnico – economice “Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic – Extindere podete străzile Părului, Prahovei, Aleea cu Brazi, Cireşului, Făgăraş, Mărăşti”
111. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR.111 Din 30 Septembrie 2015 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice “Studiu de fezabilitate – Extindere retele electrice de interes public Cartier pentru tineri “
112. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR.112 Din 30 Septembrie 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 101/31.10.2014 pentru asigurarea transportului elevilor care frecventează cursurile la Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea
113. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR. 113 Din 30 Septembrie 2015 privind aprobarea categoriilor de persoane din oraşul Buftea ce pot beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAD 2015, precum şi criteriile şi conditiile de acordare a acestora
114. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR. 114 Din 30 Septembrie 2015 privind achizitionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a Unităţii Administrativ Teritoriale Buftea, în dosarele aflate pe rolul instantelor de judecată, în contradictoriu cu Administratia Naţională “Apele Române” Administratia bazinală de apă Argeş -Vedea
115. Consiliul Local
30 Septembrie 2015
HOTĂRÂREA NR.115 Din 30 Septembrie 2015 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în oraşul Buftea, strada Studioului, nr.3, cu nr. cadastral 56130
116. Consiliul Local
08 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR.116 Din 08 Octombrie 2015 aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafată de 3830 mp, situat în oraşul Buftea, strada Ştirbei Vodă, nr. 53 A, cu nr. cadastral 58389
117. Consiliul Local
08 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR.117 Din 08 Octombrie 2015 privind revocarea art.1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 29.09.2014, privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
118. Consiliul Local
08 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR.118 Din 08 Octombrie 2015 privind darea în folosinţă gratuită către Tribunalul Ilfov, a unui spatiu situat în imobilul “Casa de Cultură”, din Piata Mihai Eminescu, oraşul Buftea, judetul Ilfov, în vederea depozitării arhivei Tribunalului Ilfov şi a Judecătoriei Buftea
119. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOT ĂRÂREA NR. 119 Din 30 Octombrie 2015 privind alegerea preşedintelui pentru sedinta Consiliului local
120. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR.120 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea Planului de ocuparea functiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buftea
121. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR.121 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Asistenţă Socială Buftea aflată în subordinea Consiliului local Buftea, pentru anul 2016
122. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR.122 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ- teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară de apă şi canalizare “Apă – Canal Constanta” şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C. Raja Constanta S.A.
123. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR.123 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea “Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea ” pentru sezonul rece 2015-2016
124. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR.124 Din 30 Octombrie 2015 privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 35/21.03.2012
125. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 125 Din 30 Octombrie 2015 privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreţinere a câinilor fără stăpân revendicaţi, adaptaţi la distanţă, aflati în “Adăpostul public pentru câini fără stăpân”, situat în oraşul Buftea, str. Rândunelelor, nr. 51, judeţ Ilfov
126. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR.126 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea unui schimb de locuinte destinate închirierii
127. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 127 Din 30 Octombrie 2015 pentru suplimentarea spatiului atribuit in folosinţă gratuită Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov prin Hotărârea Consiliului local nr. 156/20.12.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 6/30.01.2015, situat in Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 18, Judetul Ilfov
128. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 128 Din 30 Octombrie 2015 privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 75120.08.2010 şi nr. 82131.10.2011
129. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 129 Din 30 Octombrie 2015 privind desemnarea domnului administrator Dorobanţu Radu Raul ca preşedinte al Consiliul de administratie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L
130. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 130 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al oraşului Buftea, pe Trimestrul III 2015
131. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 131 Din 30 Octombrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea în anul 2015
132. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR.132 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016, în oraşul Buftea
133. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 133 Din 30 Octombrie 2015 privind asigurarea transportului elevilor care frecventează cursurile la Şcoala Gimnazială nr. 1 Buftea şi la structurile arondate acesteia, cu microbuzul şcolar
134. Consiliul Local
30 Octombrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 134 Din 30 Octombrie 2015 privind aprobarea achiziţionării de către Primăria Oraşului Buftea a serviciilor de consultanţă juridică pentru modificarea obiectivelor de investiţii publice de interes local cofinanţate prin contractul de credit nr. 65/06.01.2014 şi susţinerea cererii de autorizare a contractării/garantării unei finanţări rambursabile, către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
135. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.135 Din 27 Noiembrie 2015 privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru o perioadă de trei luni
136. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
Din 27 Noiembrie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea
137. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
Din 27 Noiembrie 2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Buftea în Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Şcolar Ilfov pentru anul şcolar 2015- 2016
138. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOT ĂRÂREA NR.138 Din 27 Noiembrie 2015 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 85/31.07.2015 privind acordarea din bugetul local al oraşului Buftea, a alocatiei zilnice de hrană şi a sumelor anuale necesare pentru acordarea drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico – sanitare, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural – sportive, pentru copiii/ elevii/ tinerii cu cerinte educationale speciale, integrati în unităţile de învăţământ de masă, pentru anul şcolar 2015-2016
139. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.139 Din 27 Noiembrie 2015 privind stabilirea sediului Politiei locale a oraşului Buftea
140. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.140 Din 27 Noiembrie 2015 privind aprobarea asocierii între Oraşul Buftea şi S.C. General Public Serv S.A. şi încheierea contractului de asociere
141. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.141 Din 27 Noiembrie 2015 pentru modificarea H.C.L. Buftea nr.79/2013 privind aprobarea contractării şi/sau garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 35.000.000 lei, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Buftea nr.148/06.12.2013
142. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.142 Din 27 Noiembrie 2015 pentru aprobarea modificării contractului de credit nr. 65/06.01.2014 încheiat cu Banca Comercială Română S.A.
143. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRĂREA NR. 143 Din 27 Noiembrie 2015 privind aprobarea Programului de activităţi cultural – educative şi artistice pentru anul 2016 al Centrului Cultural Buftea
144. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.144 Din 27 Noiembrie 2015 privind darea în folosinţă gratuită către Asociatia “Hercules” a unui imobil teren în suprafaţă de 1384 mp, situat în oraşul Buftea, strada Agricultori, cu nr. cadastral 57147
145. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.145 Din 27 Noiembrie 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Buftea în anul 2015
146. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.146 Din 27 Noiembrie 2015 privind organizarea serbării “Pomul de Crăciun- 2015”, de către Centrul Cultural Buftea
147. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 147 Din 27 Noiembrie 2015 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al oraşului Buftea
148. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.148 Din 27 Noiembrie 2015 privind transmiterea în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, a unui imobil teren în suprafaţă de 1869 mp situat în oraşul Buftea, Ştirbei Vodă, nr. 53 A, Judetul Ilfov, în vederea construirii sediului Parchetului de pe lângă Tribunalulllfov şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea
149. Consiliul Local
27 Noiembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.149 Din 27 Noiembrie 2015 privind transmiterea în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, a unui imobil teren în suprafata de 956 mp situat în oraşul Buftea, Ştirbei Vodă, nr. 53 A, Judeţul Ilfov, în vederea realizării unui spaţiu pentru parcarea autoutilitarelor de transport a deţinuţilor escortati la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
150. Consiliul Local
14 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.150 Din 14 Decembrie 2015 privind solicitarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul judeţului Ilfov, necesară pentru asigurarea implementării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile derulate de Unitatea Administrativ – Teritorială Buftea
151. Consiliul Local
14 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.151 Din 14 Decembrie 2015 privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanţare şi includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 – anexă la bugetul local al oraşului Buftea pe anul 2016, a proiectului „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Grup Şcolar Dumitru Dumitrescu Buftea”, cod SMIS 12335, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.4: „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”
152. Consiliul Local
14 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.152 Din 14 Decembrie 2015 privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanţare şi includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 – anexă la bugetul local al oraşului Buftea pe anul 2016, a proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea”, cod SMIS 20928, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1: “Planuri integrate de dezvoltare urbană”
153. Consiliul Local
14 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.153 Din 14 Decembrie 2015 privind avizarea proiectului planului de organizare a reţelei şcolare din oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2016 – 2017
154. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 154 Din 28 Decembrie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1, Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” şi Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei”, din oraşul Buftea
155. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.155 Din 28 Decembrie 2015 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 61 /29.11.2013, încheiat între Consiliul local Buftea şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Ilfov, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.142/26.11.2013
156. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR. 156 Din 28 Decembrie 2015 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru imobilele cu destinaţia de locuinţe şi pentru imobilele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care aparţin domeniului public /privat al oraşului Buftea în anul 2016
157. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.157 Din 28 Decembrie 2015 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 1/10.01.2006, încheiat între Primăria oraşului Buftea şi medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor Ghinescu Minerva Claudia, în scopul desfăşurării de activităţi medicale
158. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.158 Din 28 Decembrie 2015 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari, organizat in data de 20.11.2015
159. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.159 Din 28 Decembrie 2015 privind modificarea şi completarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin Direcţiei Asistenţă Socială – instituţie în subordinea Consiliului Local Buftea
160. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.160 Din 28 Decembrie 2015 pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal privind obiectivul de investiţii “Ansamblu locuinţe individuale şi funcţiuni complementare P+2E+M, branşamente, anexe şi utilităţi”, amplasat în oraşul Buftea, Intrarea Bucureşti -Târgovişte, Tarla 2, P. 50, parcelele cu nr. cadastrale 51425 – 51439, judeţul Ilfov
161. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.161 Din 28 Decembrie 2015 pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal privind obiectivul de investiţii “Ansamblu rezidenţial locuinţe individuale şi funcţiuni complementare P+2E +M, împrejmuire, amenajare circulaţii, utilităţi”, amplasat în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, strada Tamaş, Tarla 27, Parcela 255/1, nr. cadastral 57435
162. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.162 Din 28 Decembrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea al Oraşului Buftea pe anul 2015
163. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.163 Din 28 Decembrie 2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Buftea pentru perioada 2014 – 2020
164. Consiliul Local
28 Decembrie
2015
HOTĂRÂREA NR.164 Din 28 Decembrie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. General Public Serv S.A.