HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2019

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.1 din 29 ianuarie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
2.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 2 din 29 ianuarie 2019 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 010 transportatorului autorizat S.C. TAXI BLUE SKY S.R.L.
3.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.3 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2018
4.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.4 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea,pentru luna decembrie 2018
5.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.5 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019
6.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 6 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
7.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.7 din 29 ianuarie 2019 privind încetarea contractului de concesiune nr. 91/27.06.2011, încheiat între Oraşul Buftea şi Societatea Civilă Medicală „Dr. Lungu şi Asociaţii”
8.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.8 din 29 ianuarie 2019 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
9.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.9 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2019
10.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.10 din 29 ianuarie 2019 pentru aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea, pe semestrul II anul 2018
11.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.11 din 29 ianuarie 2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară în vederea modificării contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1/17.09.2018, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti
12.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.12 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Intrarea Cedrului, oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
13.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 13 din 29 ianuarie 2019 privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/26.02.2013
14.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.14 din 29 ianuarie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buftea nr. 144/27.11.2015 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Hercules a unui imobil teren în suprafaţă
de 1384 mp, situat în oraşul Buftea, strada Agricultori, cu nr. cadastral 57147
15.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.15 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL – LOCUINŢE ŞI DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, AGREMENT, SPORT, AMENAJARE ACCES, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, SPATII VERZI,
ASIGURARE BRANSAMENTE SI UTILITĂTI
16.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.16 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+1E, REGLEMENTARE DRUM ACCES, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE CIRCULAŢII,  BRANŞAMENTE/RACORDURI UTILITĂŢI
17.

 

Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.17 din 29 ianuarie 2019 privind prelungirea autorizaţiei taxi nr. 079 acordată transportatorului autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L.
18.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 18 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale pe Strada Independenţei, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea
şi încheierea contractului de cofinanţare
19.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 19 din 29 ianuarie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.68/31.07.2012 privind aprobarea instituirii taxei de salubrizare în oraşul Buftea
20.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.20 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2018
21.Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.21 Din 29 ianuarie 2019 privind desemnarea reprezentantului oraşului Buftea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov
22.Consiliul Local 14  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR.22 din 14 februarie 2019 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în oraşul Buftea încheiat cu S.C. General Public Serv S.A.
23.Consiliul Local 14  Februarie 2019HOTĂRĂREA NR.23 din 14 februarie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 59660, ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
24.Consiliul Local 14  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR.24 din 14 februarie 2019 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI
şi acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
 25. Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 25 din 28 februarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019
26.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 26 din 28 februarie 2019 privind nprobarea d2contării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019
27.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 27 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019
28.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 28 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuieli lor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada octombrie – decembrie 2018
29.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR.29 Din februarie 2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2019 – 2020
30.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 30 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2018
31.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 31 Din 28 februarie 2019 privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor din patrimoniul oraşului Buftea, judeţul Ilfov
32.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 32 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Garoafelor, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
33.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 33 Din 28 februarie 2019 pentru aprobarea listei anuale privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate în cadrul programelor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, din oraşul Buftea
34.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 34 Din 28 februarie 2019 privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local Buftea, urmare fenomenelor meteorologice
35.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 35 Din 28 februarie 2019 privind desemnarea reprezentanţilor acţionarilor în Adunarea Generală a Actionarilor a societătii General Public Serv S.A
36.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 36 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
37.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 37 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a oraşului Buftea
38.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 38 Din 28 februarie 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59197
39.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 39 Din 28 februarie 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59745
40.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 40 din 28 februarie 2019 privind modificarea autorizaţiei taxi nr. 002/28.11.2018 emisă transportatorului autorizat P.F.A. PARASCHIV VALENTIN
41.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 41 Din 28 februarie 2019 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 040 emisă pentru P.F.A. Ion M. Gheorghe, ca urmare a pierderii calităţii de transportator autorizat
42.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 42 Din 28 februarie 2019 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 217 /21.12. 2018 privind delimitarea zonelor de impozitare la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Buftea, începând cu data de 01.01.2019
43.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR. 43 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea listei de prioritate în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii nr.15/2003
44.Consiliul Local 28  Februarie 2019HOTĂRÂREA NR.44 Din 28 februarie 2019 privind aprobarea convenţiei de colaborare între UAT Oraş Buftea – Consiliul Local al oraşului Buftea prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „S.O.S. Satele Copiilor” – România pentru prevenirea separării copiilor de părinţi la nivelul oraşului Buftea, în vederea depunerii unui proiect în cadrul POCU 2014- 2020, Apelul de proiecte POCU/476/4/18/Operaţiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14.
45.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 45 din 20 martie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa „Căsuţa Copilăriei” din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie şi luna februarie 2019
46.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 46 din 20 martie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie 2019
47.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 47 din 20 martie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2019
48.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR.48 din 20 martie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie şi luna februarie 2019
49.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 49 din 20 martie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2019
50.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 50 din 20 martie 2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate în cadrul programelor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, din oraşul Buftea
51.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 51 din 20 martie 2019 privind deplasarea unei delegaţii în Oraşul laloveni, Raionul laloveni – Republica Moldova
52.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 52 Din 20 martie 2019 privind concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 331 mp, situat în oraşul Buftea, B-dul Mihai Eminescu, nr. 5, număr cadastral 56927, judeţ Ilfov
53.Consiliul Local 20  Martie 2019HOTĂRÂREA NR. 53 din 20 martie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor
54.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 54 din 19 aprilie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 1”
55.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 55 din 19 aprilie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 2”
56.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 56 din 19 aprilie 2019 p1·ivind aclualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 3”
57.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 56 din 19 aprilie 2019 p1·ivind aclualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 3
58.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 51 din 19 aprilie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 105/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 2″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
59.Consiliul Local 19 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 59 din 19 aprilie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 106/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 3″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
60.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 60 din 24 aprilie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai – iulie 2019
61.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 61 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2019
62.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 62 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2019
63.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 63 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru Consiliul local al oraşului Buftea
64.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 64 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna martie 2019
65.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 65 din 24 aprilie 2019 privind prelungirea contractului de comodat nr.30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
66.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 66 din 24 aprilie 2019 privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/2014, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
67.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 67 din 24 aprilie 2019 privind prelungirea contractului de comodat nr. 28/04.04.2017 încheiat între oraşul Buftea Consiliul Local şi Asociaţia Trei Prinţese
68.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 68 din 24 aprilie 2019 privind prelungirea contractului de comodat nr.31/06.05.2014, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov
69.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 69 din 24 aprilie 2019 privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
70.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 70 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a AGA ADTPBI şi acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
71.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA 71 din 24 aprilie 2019 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofilă Buftea
72.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 72 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2019
73.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 73 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2019
74.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 74 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2018
75.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 75 din 24 aprilie 2019 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare în Oraşul Buftea şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune
76.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 76 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Oraşul Buftea prin Consiliul local al oraşului Buftea şi Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de apă Argeş-Vedea
77.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 77 din 24 aprilie 2019 privind modificarea Regulamentului referitor la stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea, în vederea instalării întreţinerii /înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 16/30.01.2015
78.Consiliul Local 24 Aprilie 2019HOTĂRÂREA NR. 78 din 24 aprilie 2019 privind premierea sportivilor, membri ai echipelor de fotbal din cadrul ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV DE SĂNĂTATE VOINŢA BUFTEA
 79. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 79 din 17 mai 2019 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 104/04.08. 2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 1″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
 80. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 80 din 17 mai 2019 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 105/04.08. 2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 2″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
 81. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 81 din 17 mai 2019 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 106/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lot 3″ şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
 82. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 82 din 17 mai 2019 privind încetarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare în oraşul Buftea, nr. 6/30891/26.02.2013, încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A.
 83. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 83 din 17 mai 2019 privind aprobarea finanţării proiectului „Dotarea oraşului laloveni, Raionul laloveni – Republica Moldova cu trenuleţ rutier de agrement”
 84. Consiliul Local 17 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 84 din 17 mai 2019 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, în anul 2019
 85. Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 85 Din 30 mai 2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2019
 86. Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 86 din 30 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din oraşul Buftea, pentru lunile martie şi aprilie 2019
 87. Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 87 din 30 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna aprilie 2019
88.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 88 din 30 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru lunile martie şi aprilie 2019
89.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 89 din 30 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna aprilie 2019
90.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 90 din 30 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile februarie şi martie 2019
91.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 91 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL privind obiectivul de investitii CONSTRUIRE HALE DE INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, SPAŢIU COMERCIAL ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE, situat în Oraşul Buftea, şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.1, judeţ Ilfov
92.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 92 din 30 mai 2019 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea
93.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 93 din 30 mai 2019 privind asocierea UAT Oraşul Buftea prin Consiliul Local Buftea cu UAT Judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov, unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, în vederea derulării proiectului „Sportul pentru toţi”
94.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 94 din 30 mai 2019 privind prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 8/2013
95.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 95 din 30 mai 2019 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea, situat în oraşul Buftea, şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.119, nr. cadastral 59800
96.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 96 din 30 mai 2019 privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local Buftea, urmare fenomenelor meteorologice din perioada 27.04-28.04.2019
97.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRĂREA NR. 97 din 30 mai 2019 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea
98.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 98 din 30 mai 2019 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2019, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
99.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 99 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Strada Iasomiei, nr .6″, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
100.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 100 din 30 mai 2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 60346, cu destinaţia de drum de acces
101.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 101 din 30 mai 2019 privind prelungirea şi modificarea autorizaţiei taxi nr. 055/03.08.2016 emisă transportatorului autorizat S.C. Mario Confident lmpex S.R.L.
102.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR.102 din 30 mai 2019 privind prelungirea şi modificarea autorizaţiei taxi nr. 067 acordată transportatorului autorizat S.C. Auto Roya! Perfect S.R.L.
103.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR.103 din 30 mai 2019 privind modificarea autorizaţiilor de taxi nr. 065/28.12.2017, nr. 075/28.12.2017, nr. 076/28.12.2017 şi nr. 080/17.08.2017 emise transportatorului autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L.
104.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 104 din 30 mai 2019 privind rectificarea documentaţiei cadastrale a imobilului cu nr. cadastral 516 78 situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
105.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 105 din 30 mai 2019 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Pegas Triatlon Club
106.Consiliul Local 30 Mai 2019HOTĂRÂREA NR. 106 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – SEDIU PENTRU PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ILFOV SI PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BUFTEA, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI ‘ PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTi’LITĂŢI ‘