HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2019

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.1 din 29 ianuarie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
2. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 2 din 29 ianuarie 2019 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 010 transportatorului autorizat S.C. TAXI BLUE SKY S.R.L.
3. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.3 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2018
4. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.4 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea,pentru luna decembrie 2018
5. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.5 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019
6. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 6 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
7. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.7 din 29 ianuarie 2019 privind încetarea contractului de concesiune nr. 91/27.06.2011, încheiat între Oraşul Buftea şi Societatea Civilă Medicală „Dr. Lungu şi Asociaţii”
8. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.8 din 29 ianuarie 2019 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
9. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.9 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2019
10. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.10 din 29 ianuarie 2019 pentru aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea, pe semestrul II anul 2018
11. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.11 din 29 ianuarie 2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară în vederea modificării contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 1/17.09.2018, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti
12. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.12 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Intrarea Cedrului, oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
13. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 13 din 29 ianuarie 2019 privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/26.02.2013
14. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.14 din 29 ianuarie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buftea nr. 144/27.11.2015 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Hercules a unui imobil teren în suprafaţă
de 1384 mp, situat în oraşul Buftea, strada Agricultori, cu nr. cadastral 57147
15. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.15 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL – LOCUINŢE ŞI DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, AGREMENT, SPORT, AMENAJARE ACCES, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, SPATII VERZI,
ASIGURARE BRANSAMENTE SI UTILITĂTI
16. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.16 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+1E, REGLEMENTARE DRUM ACCES, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE CIRCULAŢII,  BRANŞAMENTE/RACORDURI UTILITĂŢI
17.

 

Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.17 din 29 ianuarie 2019 privind prelungirea autorizaţiei taxi nr. 079 acordată transportatorului autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L.
18. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 18 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale pe Strada Independenţei, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea
şi încheierea contractului de cofinanţare
19. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR. 19 din 29 ianuarie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.68/31.07.2012 privind aprobarea instituirii taxei de salubrizare în oraşul Buftea
20. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.20 din 29 ianuarie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2018
21. Consiliul Local
29 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.21 Din 29 ianuarie 2019 privind desemnarea reprezentantului oraşului Buftea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov
22. Consiliul Local 14  Februarie 2019 HOTĂRÂREA NR.22 din 14 februarie 2019 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în oraşul Buftea încheiat cu S.C. General Public Serv S.A.
23. Consiliul Local 14  Februarie 2019 HOTĂRĂREA NR.23 din 14 februarie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 59660, ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
24. Consiliul Local 14  Februarie 2019 HOTĂRÂREA NR.24 din 14 februarie 2019 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI
şi acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov