Direcția Asistență Socială

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • DIRECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ

   DIRECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ este serviciu public cu personalitate juridicǎ ce funcţioneazǎ în subordinea Consiliului Local al oraşului Buftea, sub coordonarea Primarului oraşului Buftea, şi care asigurǎ la nivel local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţǎ socialǎ în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricǎrei persoane aflatǎ într-o situaţie de nevoie socialǎ.

 • STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

   Cuprinde urmǎtoarele tipuri de compartimente :

  *  Compartimentul asistenţă socială;
  *  Compartimentul asistenţi medicali şcoli, comunitari, mediatori;
  *  Compartimentul contabilitate, juridic, resurse umane;
  *  Creşă;
  *  Compartimentul integrare rromi.

  DIRECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ are ca obiect de activitate asigurarea aplicǎrii actelor normative şi strategiilor de asistenţǎ socialǎ şi realizarea, la nivelul oraşului Buftea, a mǎsurilor de protecţie socialǎ şi asistenţǎ socialǎ în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricǎror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru categorii de persoane defavorizate, elaborarea de programe de protecţie şi asistenţǎ socialǎ pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al oraşului Buftea, implementarea programelor de protecţie şi asistenţǎ socialǎ aprobate de Consiliul Local Buftea, monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor sociale acordate.

  Servicii Sociale primare acordate de Direcţia Asistenţǎ Socialǎ:

  *  Activitǎţi de informare privind drepturile sociale şi obligaţiile beneficiarilor;

  *  Activitǎţi de consiliere primarǎ;

  *  Mǎsuri şi acţiuni în situaţii de crizǎ;

  *  Mǎsuri de menţinere în familie şi comunitate a persoanei aflate în dificultate.

 • LISTA FUNCTIILOR

 • SCOP ȘI OBIECTIVE

   SCOP

  Scopul principal al Direcţiei Asistenţǎ Socialǎ îl constituie realizarea ansamblului de mǎsuri, programe, activitǎţi profesionale, servicii de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunitǎţilor cu probleme sociale, aflate în dificultate şi care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţǎ.

  OBIECTIVE

  *  Lǎrgirea sferei de activitate prin crearea unei game variate de servicii sociale în vederea asigurǎrii accesului pentru un numǎr cât mai mare de persoane aflate în situaţie de dificultate socialǎ;

  *  Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale de calitate în domeniu şi care sǎ fie adaptate nevoilor sociale existente;

  *  Colaborǎri cu instituţii, organizaţii şi fundaţii neguvernamentale, prin realizarea de parteneriate, proiecte şi programe de combatere a marginalizǎrii sociale;

  *  Conceperea de programe de prevenire a dependenţei persoanelor asistate de serviciile sociale;

  *  Promovarea activitǎţii Direcţiei Asistenţǎ Socialǎ în plan local, prin implementarea de modele de bunǎ practicǎ în rândul partenerilor, dar şi prin informǎri.

 • Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă


 • ACTE NECESARE ȘI FORMULARE 

 • Acte necesare în vederea eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap copil

  1. Copie act de identitate pentru părinţi (copie și original);

  2. Copie certificat de căsătorie; 

  3. Copie certificat de naştere sau B.I/C.I pentru copil (copie și original); 

  4. Copie hotărâre de divorţ (dacă este cazul) şi acordul celuilalt părinte ‘pt: depunerea dosarului (pt. custodie comună);
  5. Copie certificate deces (dacă este cazul);
  6. Adeverinţă de venit pentru părinţi (funcţia, salariul – pt Comisia pentru  Protecţia Copilului Ilfov, pentru cei care nu au loc de muncă adeverința de
  venit de la ANAF sau declaraţie pe propria răspundere de la Birou Notarial);
  7. Certificat medical eliberat de medicul specialist-original;
  8. Copie după ultimele analize, bilete de ieşire din spital, scrisoare medicală;
  9. Caracterizare de la scoală urmată de copil, traseu educational, fișa de evaluare continuă, adeverinţă şcolară, fişa psihologică (dacă este cazul);
  10. Fişă medicală tip completată de medicul de familie;
  11. Fişă psihologică;
  12. Anchetă socială de la Primărie;
  13. Declaraţie pe propria răspundere dată în faţa reprezentanţilor Direcţiei Asistenţă Socială pentru părinţii care nu locuiesc cu forme legale la aceeaşi adresă cu copilul;
  14. În cazul în care unul dintre părinţi are domiciliul în alt judeţ/sector – negaţie de la DGASPC de judeţ/sector;

  Pentru prelungirea certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap actele vor fi depuse cu 30 de zile înainte de expirare.
  Dosarul va fi depus de părinţii copilului sau de reprezentanţii legali ai acestuia. Menţionăm că prezenţa copilului este obligatorie.

 • Alocație de stat

  – copie act de identitate părinți (copie și original)
  – copie certificat de naștere (copie și original)
  cerere tip  – click pentru download

 • Indemnizație/stimulent creștere copil până la 2 ani

  – copie act de identitate părinți (copie și original)
  – copie certificat de naștere copil (copie și original)
  – certificat de căsătorie (copie și original)
  adeverință (anexa 2) click pentru download
  – copie decizie de suspendare/reluare a activității – de la angajator (copie de pe cererea solicitării suspendării/reluare activitate de la angajator)
  cerere tip (anexa 1) click pentru download
  – extras de cont opțional (BRD, Transilvania, Procredit, Alpha Bank, CEC(numai cont de card), BCR, ING, Credit Europe Bank, First Bank, Raiffeisen Bank)
  angajament conform O.U.G. 148/2005 sau O.U.G 111/2010 click pentru download
  – declarația celuilalt părinte conform OUG nr./2010  click pentru download
  – adeverință medic de familie – mama (dacă a beneficiat de concediu pre/post natal în cazul în care tatal solicita indemnizație/stimulent)
  – în cazul stimulentului, celălalt părinte va da o declarație scrisă de mână, că nu a depus cerere de acordare stimulent pentru copil../(nume, prenume)
  OPIS click pentru download

 • Acte necesare Comisia de Expertiză Medicală - Adulți

  1. ACT DE IDENTITATE – copie şi original;
  2. CERTIFICAT DE NAŞTERE- copie şi original;
  3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – copie şi original, dacă este cazul;
  4. Vechiul CERTIFICAT de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap,dacă este cazul;
  5. SCRISOARE MEDICALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE – original;
  6. CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST (cu timbru fiscal- se ridică de la secretariatele spitalelor), însoţit de un referat care să includă data când a debutat afecţiunea, evoluţie, starea prezentă (original), bilet de ieşire din spital de data recentă, rezultate analize, interpretare: ecografii, CT, RMN, evaluare psihologică (cu scor GAFS), test MMSE (cu scor GAFS);
  7. ADEVERINŢĂ DE SALARIAT-original;
  8. DECIZIE DE PENSIONARE (administrativă, medicală) – copie;
  9. TALON DE PENSIE-original;
  10.ADEVERINŢĂ DE VENITURI DE LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ (pentru venituri impozabile) -original;
  11. ADEVERINŢĂ DE LA PRIMĂRIE (pentru venituri neimpozabile)-original pe numele bolnavului;
  12. ADEVERINŢĂ SOCIALĂ (pentru PERSOANELE NETRANSPORTABILE) eliberată de către medicul de familie şi vizată de Serviciul Social al Primăriei, care să menţioneze data ivirii handicapului şi imposibilitatea prezentării la Comisie a solicitantului;
  13. ANCHETĂ SOCIALĂ DE LA PRIMĂRIE, privind nivelul de şcolarizare, veniturile membrilor familiei şi condiţiile de trai şi locuit;
  14. În cazul accidentelor de muncă, circulaţie, agresiunilor este obligatoriu Proces verbal Medico-Legal;
  Pentru prelungirea certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap actele vor fi depuse cu 30 de zile înainte de expirare.
  D.G.A.S.P.C Ilfov-Tel. – 021/3695890

 • Acte necesare în vederea întocmirii dosarului pentru ajutor social conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat

  – Cerere şi declaraţie tip (relaţii cu publicul);

  – Copie după livretul de familie, completat la zi (de către serviciul stare civilă); 

  – Copie după actele de identitate (certificat de naștere, certificat de căsătorie, buletin/carte de identitate, /c.c./b.1./c.i./c.p.) aflate în termenul de valabilitate;

  – Adeverinţe privind venitul net sau cupoane de pensie/ajutor de şomaj/ajutor social/declaraţie notarială din care să reiasă faptul că nu realizează venituri, pentru luna anterioară depunerii cererii, în adeverinţele de salariat fiind necesar să se menţioneze şi dacă solicitanţii beneficiază sau nu de bonuri de masă;

  – Adeverinţă de la şomaj titular precum şi pentru sot/soţie, concubin/concubină (după caz), că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;

  – Adeverinţă cu stagiul de cotizare de la casa naţională de pensii publice, pentru toate persoanele adulte cuprinse în dosar;

  – Adeverinţă de la financiar (cu venitul impozabil) ambii soţi:

  – Cupon pensie de întreţinere. Dacă este cazul;

  – Cupon alocaţie de stat/extras de cont;

  – Adeverinţă de teren, cu specificaţia tipului de teren deţinut;

  – Adeverinţă de la impozite şi taxe locale privind bunurile mobile şi imobile deţinute;

  – Copie de pe cartea de identitate a maşinii (pentru cei care deţin mljloace de transport):

  – Adeverinţă de elev, cu specificaţia dacă elevul frecventează cursurile şcolare şi dacă primeste sau nu bursă;

  – Certificat de încadrare într-un grad de handicap pentru copii şi/ sau adulţi:

  – Scutire medicală în cazul întreruperii temporare a frecventării cursurilor de învăţământ (după caz):

  – Certificat medical titular care să ateste capacitatea de muncă sau incapacitatea temporară de muncă:

  – Hotărâre de plasament familial, dacă este cazul:

  – Hotărâre judecătorească de încredinţare minori;

  – Hotărâre judecătorească definitivă de divorţ.

  – Certificat de deces sau adeverinţă de la penitenciar pentru soţul arestat (dacă este cazul);

  – Adeverinţă de la asociaţia de locatari/proprietari;

  – Copie contract locuinţă.

   Atentie! În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară după legea nr. 276/2010, vor fi prezentate documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul (concubinul) solicitantului.


  Reînnoirea dosarului se va face din trei în trei luni. Primirea dosarelor se face în perioada 01-20 ale lunii.

  Notă: dosarele aprobate vor intra în plată în luna următoare depunerii cererii şi declaratiei pe proprie răspundere.


 • Actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru alocaţia pentru susţinere a familiei, pentru familiile care au în întreţinere copii minori şi care au un venit net de până la 530 lei/membru de familie

  • Cerere şi declaraţie tip – 1 exemplar;
  • Copie după livretul de familie, completat la zi (de către stare civilă);
  • Copie după actele de identitate (b.i./c.i.);
  • Certificate de naştere ale copiilor minori şi cărţi de identitate ( după caz);
  • Adeverinţe privind venitul net, sau cupoane de pensie/ajutor de şomaj/ajutor social/declaraţie notarială din care să reiasă faptul că nu realizează venituri, pentru luna anterioară depunerii cererii, în adeverinţele de salariat fiind necesar să se menţioneze şi dacă solicitanţii beneficiază sau nu de bonuri de masă;
  • Adeverinţă de la financiar (cu venitul impozabil) ambii soţi;
  • Cupon pensie de întreţinere, dacă este cazul;
  • Cupon alocaţie de stat /extras de cont;
  • Adeverinţă de teren, cu specificaţia tipului de teren deţinut;
  • Adeverinţă de la impozite şi taxe locale privind bunurile mobile şi imobile deţinute;
  • Copie după cartea de identitate a maşinii (pentru cei care deţin mijloace de transport);
  • Adeverinţă de elev, cu specificaţia dacă elevul frecventează cursurile şcolare şi dacă repetă sau nu anul şcolar şi motivul, dacă este cazul; pentru copiii care repetă anul din motive medicale, se va ataşa copie certficat medical; numărul de absenţe cumulate în ultimele 3 luni;
  • Certificat de încadrare într-un grad de handicap pentru copii şi sau adulţi adeverinţă de la financiar (cu venitul impozabil) ambii soţi;după caz);
  • Certificat medical în cazul întreruperii temporare a frecventării cursurilor de învăţământ (după caz)
  • Hotărâre de plasament familial ,dacă este cazul;
  • Hotărâre judecătorească definitivă de divorţ, certificat de deces sau adeverinţă de la penitenciar pentru soţul arestat, dacă este cazul;
  • Adeverinţă de la asociaţia de locatari/proprietari;
  • Copie contract locuinţă;

   Atenţie în cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară după legea nr. 277/2010, vor fi prezentate şi documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul (concubinul) solicitantului.


 • Acte necesare pentru acordarea stimulentului educațional (tichete sociale de grădiniță)

  Cerere – declaraţie pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului.

  • Livretul de familie ( în original şi copie).

  În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

  1. a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
  2. b) certificatul de căsătorie;
  3. c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
  4. d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
  5. e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului: hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare. potrivit legii;
  6. f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută:
  7. g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
  8. h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

  –  acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de venit de la ANAF. cupon pensie, adeverinţă de salariu etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii;

  –  dovada înscrierii copilului la grădiniţă.

  De prevederile legii pot beneficia:

  1. a) copii care au vârsta minimă de 3 ani, împliniţi oricând pe parcursul anului şcolar curent – copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
  2. b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 112011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar nu mai beneficiaza de tichete;
  3. c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (284 lei/membru de familie).

  Termenul de depunere al dosarelor pentru anul scolar 2015-2016 este de 30.04.2016 conform  Art. 22. din Norma Metodologica a Legii 248/2015.

  “Cererile prevăzute la art. 7 alin. (1), însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul şcolar 2015-2016 cererile, însoţite de documentele justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016.”

  “În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere-dclaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă.”

 • Ajutor de încălzire

  ACTE NECESARE ÎNTOCMIRE DOSAR AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI (GAZE NATURALE, LEMNE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ)

  1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
  • copie BI/CI;
  • copie certificate de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani(copie și original);
  • copie certificat de căsătorie sau hotărârea de divorţ, după caz,;
  • copie hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al copilului, potrivit legii;
  • copie act din care rezultă calitatea solicitantului de tutore sau curator;
  • adeverinta eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora;
  • alte documente solicitate, după caz.

   

  1. Acte de venit

   La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu, cererea depusă în luna octombrie 2021 va fi completată cu veniturile aferente lunii septembrie).

  Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

  • adeverinţă salariat din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc. (salariul net cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă);
  • certificat de atestare fiscală privind bunurile mobile si imobile eliberat de Direcția Taxe şi Impozite Locale – Primăria oraşului Buftea (pentru toti membrii adulţi);
  • adeverinţă de teren cu specificaţia tipului de teren deţinut, precum şi animalele şi păsările din gospodărie (pentru toti membrii adulţi);
  • copie de pe cartea de identitate a vehiculului (pentru cei care deţin mijloace de transport);
  • talon de şomaj;
  • talon alocație de plasament;
  • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
  • talon de indemnizaţie (indemnizaţii speciale, indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap);
  • adeverinţă de venit eliberată de Serviciul Fiscal Orăşenesc Buftea, pentru anul 2021, pentru toţi membrii adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei);
  • venituri asimilate salariilor (drepturi de autor, prestări servicii, etc.), venituri din dobânzi, din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.

              Categorii de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

  • alocaţia pentru susţinerea familiei;
  • alocația de stat pentru copii;
  • bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
  • stimulentul educational oferit sub formă de tichet social, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
  • bursele școlare, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu;
  • veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare;
  • sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

    

  1. Acte de proprietate/chirie – copie xerox după actul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moştenitor), contractul de închiriere înregistrat la ANAF, comodat, folosinţă, etc.

   

  1. Factura ENGIE SAU ENEL cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan SAU energie electrică.

    

  IMPORTANT

   În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la exluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de  ajutor pentru încălzire/supliment pentru energie.

  În conformitate cu art. 17 alin (7) lit. a) și b) din Legea nr. 226/2021, cererile depuse până la data de 20 a lunii intră în plată cu luna depunerii cererii, iar cele care depăşesc data de 20 a lunii intră în plată cu luna următoare depunerii acesteia.

  În conformitate cu art. 19 alin (1) din Legea nr. 226/2021, titularii sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

   

  Venitul net mediu lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.

  Actele se verifică  la Direcţia Asistenţă Socială Buftea din cadrul Primăriei oraşului Buftea şi se depun la Registratura Direcţiei Asistenţă Socială, de luni până joi între orele 0800 – 1630 şi vineri între orele 800-1400.