Eliberarea actului de identitate (la expirare, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei)

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :
– EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE,
– MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ,
– ANULAREA DOCUMENTULUI,
– SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

 În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.