În atenția cetățenilor care se adresează Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ DIRECŢIEI GENERALE PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original.

Precizăm că informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei Pentru Evidenta Persoanelor Si Administrarea Bazelor De Date:

www.evidentapersoanelor.ro

Dovada adresei de domiciliu

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU  SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
 2. declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 3. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.
 5. extrasul de carte funciară, care trebuie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic”;

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România (repatriere)

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA (repatriere)

DOCUMENTE NECESARE:

 cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

 • certificatul de naştere, original;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
 • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original(certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE  PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
 • dovada adresei de reşedinţă din România;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază, pe hârtie fotografică mată sau semimată; pe care să adere ştampila;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LASCHIMBAREA DOMICILIULUISCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

  DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original;

– dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;

– un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original;

–  chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Eliberarea actului de identitate (la expirare, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei)

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :
– EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE,
– MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ,
– ANULAREA DOCUMENTULUI,
– SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

 În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.