Declararea nașterii

DECLARAREA NAȘTERII

 • certificatul medical constatator al naşterii ;
 • actele de identitate ale părinţilor– în original;
 • pașaportul părintelui cetățean străin, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, sau după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original;
 • actele de identitate ale reprezentanților legali ai mamei/declarantului, în situația când părinții copilului sunt minori, dacă e cazul;
 • certificatele de naştere ale părinţilor – în original ;
 • certificatele de naștere apostilate/supralegalizate, precum și traducerea legalizată a acestora, în situația părinților cetățeni străini, în original, dacă este cazul;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor, dacă este cazul – în original ;
 • aprobarea parchetului pentru înhumare, dacă este cazul;
 • cerere de înregistrare tardivă (peste termenul de 30 zile), dacă este cazul;
 • amendă de 100 lei pt. depăşirea termenului de declarare, dacă este cazul;
 • declaraţia de recunoaştere (dacă părinţii nu sunt căsătoriţi) – dacă este cazul;
 • declaraţia cu privire la domiciliul copilului – dacă este cazul;
 • declarație privind numele copilului, în cazul în care părinții căsătoriți au nume de familie diferite, dacă e cazul;
 • pentru declararea nașterii după expirarea termenelor, dar nu mai târziu de un an, înregistrarea naşterii se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul;
 • pentru declararea nașterii după trecerea unui an, înregistrarea naşterii se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al D.J.E.P.ILFOV.;
 • fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentantul unității sanitare, în situația când mama nu deține act de identitate, dacă e cazul;
 • procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare, în cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă, dacă e cazul;
 • dispoziția primarului privind stabilirea numelui de familie și a prenumelui copilului, în cazul în care mama nu este înregistrată, stabilirea accestora se face în considerarea datelor rezultate din certificatul medical constatator al nașterii și din declarația tatălui de recunoaștere a copilului, dacă este cazul;
 • interpret autorizat, în cazul cetățenilor străini, necunoscător al limbii române, dacă e cazul;
 • interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, dacă e cazul;

 Declararea naşterii:

  se face de către oricare dintre părinţii copilului, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația revine medicului, persoanelor care au fost de față la naștere, personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea sau oricărei persoane care a luat cunoștință despre nașterea copilului, la Compartimentul de Stare Civilă, iar eliberarea documentelor are loc în termen de trei zile lucrătoare, conform programării;

                   Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea înregistrării naşterii se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia. Amenzile aferente se achită doar după completarea dosarului şi întocmirea procesului-verbal de constatare, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

                    La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă verbal acestuia informaţiile respective dar în mod general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă.

Termene pentru declararea naşterii:

 • 30 zile de la data naşterii copilului născut viu şi aflat în viaţă
 • 3 zile de la data naşterii copilului, pentru copilul născut mort
 • 24 ore din momentul decesului, pentru copilul născut viu, dar care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile
 • 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare

Declararea decesului

DECLARAREA DECESULUI

 • certificatul medical constatator al decesului ;
 • actul de identitate al decedatului– în original;
 • certificatul de naştere al decedatului – în original ;
 • certificatul de căsătorie al decedatului, dacă este cazul – în original ;
 • dovada desfacerii căsătoriei, dacă este cazul – în original;
 • livretul militar, dacă este cazul;
 • actul de identitate al declarantului– în original;
 • aprobarea parchetului pentru înhumare, dacă este cazul;
 • cerere de înregistrare tradivă, dacă este cazul;
 • amendă de 100 lei pt. depăşirea termenului de declarare, dacă este cazul.

                Declararea decesului:

 • se face de către persoana interesată (rudă/aparţinător) la Compartimentul de Stare Civilă astfel:
  • de luni până joi, între orele 8,00 şi 16,30, iar eliberarea documentelor are loc, conform programării;
  • vineri, între orele 8,00 și 14,00 iar eliberarea documentelor are loc, conform programării;
  • pentru cazurile de urgenţă, atunci când se constată că nu este program (sâmbăta, duminica și în zilele declarate libere), solicitantul va lua legătura cu personalul care se ocupă de informarea cetăţeanului/paza instituției în vederea contactării lucrătorilor de stare civilă

               Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea înregistrării decesului se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia. Amenzile aferente se achită doar după completarea dosarului şi întocmirea procesului-verbal de constatare, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Încheierea căsătoriei

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 • actele de identitate – în original;
 • paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;
 • certificatele de naştere (şi ale copiilor, dacă este cazul) – în original ;
 • traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • dovada eliberată de ambasada/consulatul statului de origine, dacă este cazul;
 • declaraţie notarială din partea cetăţeanului străin, că îndeplineşte condiţiile cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România – dacă este cazul;
 • interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;
 • interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul – în original;
 • convenţie matrimonială, dacă este cazul – în original;
 • certificate medicale prenupţiale eliberate de către medicul de familie cu 10 – max. 14 zile înainte de data oficierii (sunt valabile 14 zile şi nu trebuie să expire până la data încheierii căsătoriei);
 • formulare tip – declaraţie de căsătorie, declaraţie că nu există impedimente de natură legală şi cerere.
 • aprobarea primarului dacă se încheie căsătoria în afara sediului primăriei, în cazurile prevăzute de lege;
 • încuviințarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul de 10 zile;
 • autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, sau impedimente legate de vârsta matrimonială

           Declararea căsătoriei

 • Se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre soți;
 • Prin excepție, căsătoria poate fi încheiată la altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu aprobarea primarului unității administrative-teritoriale unde se încheie căsătoria;
 • Dacă ambii viitori soți sunt cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, declarația de căsătorie se poate face la primăria localității în care aceștia se află temporar;
 • În ziua oficierii căsătoriei este obligatorie prezența a 2 martori cu acte de identitate, originale și valabile, iar pentru cetățenii străini este nevoie de un traducător autorizat.

               Toate actele se depun de către ambii viitori soţi înainte cu 11 zile de ziua oficierii.

                Oficierea căsătoriei:

               Căsătoriile se oficiază de luni până vineri, între orele 9,00 şi 16,00, în funcţie de solicitare. Nu se percepe taxă în aceste condiţii.

               În mod excepţional şi justificat, se oficiază căsătorii în zilele de sâmbătă, avându-se în vedere că programarea se face din timp la biroul de stare civilă, în funcţie de perioada aleasă şi disponibilitatea funcţionarilor de stare civilă. Astfel se va avea în vedere că, sâmbăta, oficierea căsătoriilor începe la ora 10:00, iar taxa este de 59 lei. Pentru altă ora dar nu mai târziu de orele 14:00, se achită o taxă de119 lei. Taxa pentru căsătorii în afara sediului, indiferent de zi și de oră este 1617 lei.

               Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               Taxele aferente se achită doar după completarea dosarului, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Desfacerea căsătoriei (divorț administrativ)

DESFACEREA CĂSĂTORIEI (DIVORȚ ADMINISTRATIV)

Cazurile în care se poate desface căsătoria la Primărie sunt următoarele:

 • Dacă soţii sunt de comun acord cu divorţul;
 • Dacă nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
 • Dacă au ultima locuinţă comună/sau au fost căsătoriţi pe raza oraşului.

           ACTE NECESARE  PENTRU DESFACEREA  CĂSĂTORIEI :

 • actele de identitate – în original;
 • paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;
 • certificatele de naştere – în original ;
 • certificatul de naştere al cetăţeanului străin, apostilat/supralegalizat – în original ;
 • traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • certificatul de căsătorie – în original;
 • interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;
 • interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;
 • formulare tip – cerere de divorţ, declaraţie menţinere/renunţare (se depune după 30 zile calendaristice, conform programării)

                       Toate actele se depun de către ambii soţi.

                      Taxa de divorţ este de 593 lei (se achită la data depunerii cererii).

                                    Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea desfacerii căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               Taxele aferente se achită doar după completarea dosarului, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

 

Solicitarea unui certificat de stare civila

SOLICITAREA UNUI CERTIFICAT DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, DIVORȚ, EXTRAS MULTILINGV):

 • cerere de solicitare – tip;
 • actul de identitate al solicitantului – în original;
 • certificatul vechi – în original ;
 • procură specială, dacă este cazul;
 • dovada furtului, dacă este cazul;
 • amendă de 100-200 lei pt. pierdere/furt/distrugere, dacă este cazul;

 Depunerea documentelor:

 • se face de către titularul actului, reprezentantul legal, persoana împuternicită cu procură specială, precum și avocaților în baza împuternicirii avocațiale la Compartimentul de Stare Civilă, astfel:

Eliberarea documentului:

 • se face titularului, reprezentantului legal, persoanei împuternicită cu procură specială sau avocatului în baza împuternicirii avocațiale la data stabilită de către Compartimentul de Stare Civilă – în termen de 3 zile, conform legii:

         Verificarea actelor care urmează a fi depuse se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

Amenzile aferente se achită doar după completarea dosarului şi întocmirea procesului-verbal de constatare, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Adopția

ADOPȚIA

Competenţa revine primăriei locului de domiciliu al adoptatorului.

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII ADOPŢIEI:

 • sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă (în original);
 • certificatul de naştere al adoptatului (în original);
 • certificatul de căsătorie al adoptatorilor (în original);
 • actele de identitate (adoptatori şi adoptat) (în original).

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ:

 • cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă, însoţită de documente justificative (certificate de stare civilă);
 • rectificarea se face în temeiul dispoziţiei primarului, cu avizul prealabil al D.J.E.P. ILFOV.

DOVADA STĂRII CIVILE :

 • cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria de domiciliu;
 • pentru depunerea cererii este necesar actul de identitate al solicitantului, original, sau procură specială, dacă este cazul (apostilată sau supralegalizată).

Livretul de familie

LIVRETUL DE FAMILIE

Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mamă, tată, reprezentant legal) numai de către serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul acesta.

 ACTE NECESARE ELIBERĂRII LIVRETULUI DE FAMILIE:

 • cerere tip;
 • actele de identitate – soţ şi soţie (original);
 • certificatul de căsătorie (original) ;
 • certificatele de naştere ale părinţilor şi copiilor (original) ;
 • certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii (original), dacă este cazul;
 • hotărâri judecatoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ (original), dacă este cazul;
 • documente care atestă modificarea relațiilor de autoritate parentală, încredințare sau plasament familial al copiilor, dacă este cazul;
 • hotărâri de adopție ale copiilor, dacă e cazul;
 • decizii de schimbare a numelui și/sau a prenumelui ca urmare a divorțului sau schimbării pe cale administrative, dacă este cazul;
 • în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copii sunt recunoscuți de către tată, livretul va fi solicitat numai în baza sentinţei civile, originală, rămasă definitivă şi irevocabilă, de încredinţare a copiilor minori ;

 

 ATENŢIE

 • NU SE ELIBEREAZĂ LIVRET DE FAMILIE PERSOANELOR CARE TRĂIESC ÎN CONCUBINAJ

 PRIN FAMILIE SE ÎNŢELEGE:

 • soţul, soţia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei având domiciliu comun;
 • persoana singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia cu care domiciliază şi care se află în întreţinerea sa

 • Notă: În prezent nu deținem carnete pentru eliberare livrete de familie la cerere sau din oficiu. Cetățenii care dețin livretul pot solicita completarea acestuia.

Schimbarea numelui si/sau prenumelui pe cale administrativa

SCHIMBAREA NUMELUI ȘI/SAU PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 • cererea tip pentru publicare în Monitorul Oficial – avizată de primăria locului de depunere;
 • Monitorul Oficial, original, în care s-a făcut cunoscută solicitarea de  schimbare de nume;
 • certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie, ale copiilor minori –după caz, deces)- în original, O.G. nr. 26/2022;
 • sentinţa de divorţ –originală, cf. O.G. nr. 26/2022, dacă este cazul ;
 • memoriu justificativ;
 • procură specială și copia actului de identitate al împuternicitului, în cazul în care schimbarea numelui este solicitată prin împuternicit cu procură specială;
 • declaraţie notarială de consimţământ al celuilalt soţ / părinte dacă se schimbă numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei, respectiv al copilului;
 • încuviinţarea autorităţii tutelare pentru copii minori, după caz, dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la nume;
 • cazier fiscal – de la Direcţia Finanţelor Publice;
 • cazier judiciar – de la Direcţia Judeţeană a Inspectoratului de Poliţie;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale;
 • dosarul se depune la primăria de domiciliu.

                    Verificarea actelor care urmează a fi depuse se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

                    La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Înscrierea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile

ÎNSCRIEREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE ȘI IREVOCABILE

Se face în situații ca:

 • Stabilirea paternității;
 • Contestarea recunoașterii;
 • Incuviințarea purtării numelui;
 • Tăgăduirea paternității (se face la cererea persoanei interesate);
 • Contestarea filiației față de mamă (se face la cererea persoanei interesate);
 • Divorț;
 • Completari/modificări/anulări de acte;
 • Desfaceri adopții.

 Actele necesare:

 • cerere tip;
 • act de identitate;
 • hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă;

Cazuri pentru care este nevoie de apostilare sau supralegalizare a actelor de transcris

CAZURI PENTRU CARE ESTE NEVOIE DE APOSTILARE SAU SUPRALEGALIZARE A ACTELOR DE TRANSCRIS

Documentele prezentate la Starea Civilă, emise de oricare din următoarele state trebuie să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga (Statele membre ale Convenţiei de la Haga):

Republica Africa de Sud, Principatul Andorra, Antigua si Barbuda, Republica Argentiniana, Republica Armenia, Comunitatea Australiana, Republica  Azerbaidjan,  Comunitatea Bahamas  Barbados, Republica Belarus,  Belize, Republica Botswana, Statul Brunei Darussalam, Republica Capului Verde, Republica Cipru, Republica Columbia, Insulele Cook, Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicana, Republica Ecuador, Confederatia Elvetiana, Republica El-Salvador, Republica Estonia, Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Georgia, Republica Federala Germania, Republica Elena, Grenada, Republica Honduras, Republica Islanda, Republica India, Republica Irlanda, Statul Israel, Republica Italiana, Japonia, Republica Kazahstan, Republica Letonia, Regatul Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite Mexicane, Principatul Monaco, Republica Namibia, Insulele Niue, Regatul Norvegiei, Noua Zeelanda, Olanda (Regatul Tarilor de Jos), Republica Panama, Peru, Republica Portugheza, Romania, Federatia Sfantul Kitts si Nevis, Sfanta Lucia, Sfantul Vincent si Grenadine, Statul Independent Samoa, Serenisima Republica San Marino, Republica Democrata Sao Tome si Principe, Republica Seychelles, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Republica Surinam, Statele Unite ale Americii, Regatul Swaziland, Regatul Tonga, Republica Trinidad-Tobago, Republica Turcia, Republica Vanuatu, Republica Bolivariana a Venezuelei.

 Documentele eliberate de unul din următoarele state sunt valabile fără apostilă şi fără supralegalizare, având tratate bilaterale cu România:

   Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Coraţia, Republica Populară Democrată Coreea, Republica Cuba, Republica Franceză, Republica Macedonia, Republica Moldova, Republica Populară Mongolă, Republica Muntenegru, Republica Polonia, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Republica Ungară.

 Actele emise de tarile care NU au semnat Conventia de la HAGA si NICI tratat bilateral cu ROMÂNIA vor trebui SUPRALEGALIZATE (supralegalizarea documentului, vizat de misiunea diplomatica a ROMÂNIEI din acel stat sau de catre misiunea diplomatica a statului de origine, din România si supralegalizarea finala a documentului de catre Ministerul Afacerilor Externe al României).

Extrasele multilingve “sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la  Conventiei nr 16, deci “NU SE APOSTILEAZĂ”, ci se folosesc ca atare în statele membre ale convenției , deoarece Romania a ratificat Conventia nr. 16 (Conventia Comisiei Internationale de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976), prin Legea nr. 65/2012.

Lista statelor semnatare ale Convenției nr. 16, privind extrasele multilingve:

Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Slovenia, Serbia și Turcia.