Notificare agenți economici din orașul Buftea

În perioada următoare, Primăria orașului Buftea prin Serviciul Poliția Locală și Serviciul Impozite și Taxe Locale, va desfășura o acțiune de prevenire și îndrumare pentru toți operatorii economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul orașului. În acest sens, echipe mixte din cadrul celor două servicii vor înmâna sub semnătură de confirmare de primire o notificare cu următorul conținut:

View Fullscreen

Declararea nașterii

DECLARAREA NAȘTERII

 • certificatul medical constatator al naşterii ;
 • actele de identitate ale părinţilor– în original;
 • pașaportul părintelui cetățean străin, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, sau după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original;
 • actele de identitate ale reprezentanților legali ai mamei/declarantului, în situația când părinții copilului sunt minori, dacă e cazul;
 • certificatele de naştere ale părinţilor – în original ;
 • certificatele de naștere apostilate/supralegalizate, precum și traducerea legalizată a acestora, în situația părinților cetățeni străini, în original, dacă este cazul;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor, dacă este cazul – în original ;
 • aprobarea parchetului pentru înhumare, dacă este cazul;
 • cerere de înregistrare tardivă (peste termenul de 30 zile), dacă este cazul;
 • amendă de 100 lei pt. depăşirea termenului de declarare, dacă este cazul;
 • declaraţia de recunoaştere (dacă părinţii nu sunt căsătoriţi) – dacă este cazul;
 • declaraţia cu privire la domiciliul copilului – dacă este cazul;
 • declarație privind numele copilului, în cazul în care părinții căsătoriți au nume de familie diferite, dacă e cazul;
 • pentru copii cu vârsta peste 30 de zile, înregistrarea naşterii se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum și cu avizul conform al S.P.C.E.P.J.;
 • fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentantul unității sanitare, în situația când mama nu deține act de identitate, dacă e cazul;
 • procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare, în cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă, dacă e cazul;
 • dispoziția primarului privind stabilirea numelui de familie și a prenumelui copilului, în cazul în care mama nu este înregistrată, stabilirea accestora se face în considerarea datelor rezultate din certificatul medical constatator al nașterii și din declarația tatălui de recunoaștere a copilului, dacă este cazul;
 • interpret autorizat, în cazul cetățenilor străini, necunoscător al limbii române, dacă e cazul;
 • interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, dacă e cazul;

 Declararea naşterii:

  se face de către oricare dintre părinţii copilului, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația revine medicului, persoanelor care au fost de față la naștere, personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea sau oricărei persoane care a luat cunoștință despre nașterea copilului, la Compartimentul de Stare Civilă, iar eliberarea documentelor are loc în termen de trei zile lucrătoare, conform programării;

                   Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea înregistrării naşterii se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia. Amenzile aferente se achită doar după completarea dosarului şi întocmirea procesului-verbal de constatare, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

                    La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă verbal acestuia informaţiile respective dar în mod general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă.

Termene pentru declararea naşterii:

 • 30 zile de la data naşterii copilului născut viu şi aflat în viaţă
 • 3 zile de la data naşterii copilului, pentru copilul născut mort
 • 24 ore din momentul decesului, pentru copilul născut viu, dar care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile
 • 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare

Declararea decesului

DECLARAREA DECESULUI

 • certificatul medical constatator al decesului ;
 • actul de identitate al decedatului– în original;
 • certificatul de naştere al decedatului – în original ;
 • certificatul de căsătorie al decedatului, dacă este cazul – în original ;
 • dovada desfacerii căsătoriei, dacă este cazul – în original;
 • livretul militar, dacă este cazul;
 • actul de identitate al declarantului– în original;
 • aprobarea parchetului pentru înhumare, dacă este cazul;
 • cerere de înregistrare tradivă, dacă este cazul;
 • amendă de 100 lei pt. depăşirea termenului de declarare, dacă este cazul.

                Declararea decesului:

 • se face de către persoana interesată (rudă/aparţinător) la Compartimentul de Stare Civilă astfel:
  • de luni până joi, între orele 8,00 şi 16,30, iar eliberarea documentelor are loc, conform programării;
  • vineri, între orele 8,00 și 14,00 iar eliberarea documentelor are loc, conform programării;
  • pentru cazurile de urgenţă, atunci când se constată că nu este program (sâmbăta şi duminica), solicitantul va lua legătura cu personalul care se ocupă de informarea cetăţeanului în vederea anunţării lucrătorilor de stare civilă.

               Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea înregistrării decesului se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia. Amenzile aferente se achită doar după completarea dosarului şi întocmirea procesului-verbal de constatare, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Încheierea căsătoriei

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 • actele de identitate – în original;
 • paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;
 • certificatele de naştere (şi ale copiilor, dacă este cazul) – în original ;
 • traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • dovada eliberată de ambasada/consulatul statului de origine, dacă este cazul;
 • declaraţie notarială din partea cetăţeanului străin, că îndeplineşte condiţiile cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România – dacă este cazul;
 • interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;
 • interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul – în original;
 • convenţie matrimonială, dacă este cazul – în original;
 • certificate medicale prenupţiale eliberate de către medicul de familie cu 10 – max. 14 zile înainte de data oficierii (sunt valabile 14 zile şi nu trebuie să expire până la data încheierii căsătoriei);
 • formulare tip – declaraţie de căsătorie, declaraţie că nu există impedimente de natură legală şi cerere.
 • aprobarea primarului dacă se încheie căsătoria în afara sediului primăriei, în cazurile prevăzute de lege;
 • încuviințarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul de 10 zile;
 • autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, sau impedimente legate de vârsta matrimonială

           Declararea căsătoriei

 • Se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre soți;
 • Prin excepție, căsătoria poate fi încheiată la altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu aprobarea primarului unității administrative-teritoriale unde se încheie căsătoria;
 • Dacă ambii viitori soți sunt cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, declarația de căsătorie se poate face la primăria localității în care aceștia se află temporar;
 • În ziua oficierii căsătoriei este obligatorie prezența a 2 martori cu acte de identitate, originale și valabile, iar pentru cetățenii străini este nevoie de un traducător autorizat.

               Toate actele se depun de către ambii viitori soţi înainte cu 10 zile de ziua oficierii.

                Oficierea căsătoriei:

               Căsătoriile se oficiază de luni până vineri, între orele 9,00 şi 16,00, în funcţie de solicitare. Nu se percepe taxă în aceste condiţii.

               În mod excepţional şi justificat, se oficiază căsătorii în zilele de sâmbătă, avându-se în vedere că programarea se face din timp la biroul de stare civilă, în funcţie de perioada aleasă şi disponibilitatea funcţionarilor de stare civilă.  Astfel se va avea în vedere că, sîmbăta,  oficierea căsătoriilor începe la ora 10,00, iar taxa este de 50 lei. Pentru altă ora dar nu mai târziu de orele 14,00, se achită o taxă de 100 lei.  

               Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               Taxele aferente se achită doar după completarea dosarului, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Desfacerea căsătoriei (divorț administrativ)

DESFACEREA CĂSĂTORIEI (DIVORȚ ADMINISTRATIV)

Cazurile în care se poate desface căsătoria la Primărie sunt următoarele:

 • Dacă soţii sunt de comun acord cu divorţul;
 • Dacă nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
 • Dacă au ultima locuinţă comună/sau au fost căsătoriţi pe raza oraşului.

           ACTE NECESARE  PENTRU DESFACEREA  CĂSĂTORIEI :

 • actele de identitate – în original;
 • paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;
 • certificatele de naştere – în original ;
 • certificatul de naştere al cetăţeanului străin, apostilat/supralegalizat – în original ;
 • traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • certificatul de căsătorie – în original;
 • interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;
 • interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;
 • formulare tip – cerere de divorţ, declaraţie menţinere/renunţare (se depune după 30 zile calendaristice, conform programării)

                       Toate actele se depun de către ambii soţi.

                      Taxa de divorţ este de 500 lei (se achită la data depunerii cererii).

                                    Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea desfacerii căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               Taxele aferente se achită doar după completarea dosarului, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

 

Solicitarea unui certificat de stare civila

SOLICITAREA UNUI CERTIFICAT DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, DIVORȚ, EXTRAS MULTILINGV):

 • cerere de solicitare – tip;
 • actul de identitate al solicitantului – în original;
 • certificatul vechi – în original ;
 • procură specială, dacă este cazul;
 • dovada furtului, dacă este cazul;
 • amendă de 100-200 lei pt. pierdere/furt/distrugere, dacă este cazul;

 Depunerea documentelor:

 • se face de către titularul(reprezentantul legal) actului (sau de persoana împuternicită cu procură specială) la Compartimentul de Stare Civilă astfel:

Eliberarea documentului:

 • se face titularului(reprezentantului legal) sau persoanei împuternicită cu procură specială la data stabilită de către Compartimentul de Stare Civilă – în termen de 3 zile conform legii:

         Verificarea actelor care urmează a fi depuse se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

Amenzile aferente se achită doar după completarea dosarului şi întocmirea procesului-verbal de constatare, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.