Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt

1.

Consiliul Local

22 ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR.1 Din 22 Ianuarie 2014 privind aprobarea asocierii Consiliulul Local Buftea, judetul Ilfov, cu Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii obiectivului ”Reabilitarea termica a blocurilor de locuit din orasul Buftea, judetul Ilfov”

2.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR. 2 Din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire, pentru anul 2014, a imobilului situat în Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 68, Judeţul Ilfov, aparţinând Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Buftea

3.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR. 3 Din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local in vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2014

4.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR. 4 Din 31 Ianuarie 2014 privind stabilirea cuantumului chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate in Oraşul Buftea, aplicabilă titularilor de contracte care au implinit vârsta de 35 de ani

5.

Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR. 5 Din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate in strada Vlăsiei şi strada Oltului, oraşul Buftea

6. Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR. 6 Din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea aderării unor noi unităţi administrativ- teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară “Apă – Canal” Constanţa

7. Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR. 7 Din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico- economice Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic “Reabilitarea şi modernizarea casei de cultură din localitatea Buftea, judeţul Ilfov”

8. Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR. 8 Din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnica – economice Proiect Tehnic “Desfiinţare construcţii existente şi construire piaţa agroalimentară centru “, Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov

9. Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR. 9 Din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea deschiderii unui cont la bancă pentru Oraşul Buftea şi imputernicirea unui reprezentant legal pentru a dispune de contul respectiv

10. Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR.10 Din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Buftea, judeţul Ilfov, cu Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării obiectivului “Construire piaţa agroalimentară centru, Oraşul Buftea, Judetul Ilfov”

11. Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR.11 Din 31 ianuarie 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.158/2013 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2014

12. Consiliul Local
31 Ianuarie 2014

HOTĂRÂREA NR. 12 Din 31 Ianuarie 2014 privind aprobarea “Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale”, pe raza administrativ- teritorială a oraşului Buftea

13. Consiliul Local
27 Februarie
2014

HOTĂRÂREA NR.13 Din 27 Februarie 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de trei luni

14. Consiliul Local
27 Februarie
2014

HOTĂRÂREA NR. 14 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2013

15. Consiliul Local
27 Februarie
2014

HOTĂRÂREA NR.15 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din oraşul Buftea, pentru semestrul li al anului 2013

16. Consiliul Local
27 Februarie
2014

HOTĂRÂREA NR.16 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate in oraşul Buftea pe semestrul II al anului 2013

17. Consiliul Local
27 Februarie
2014

HOTĂRÂREA NR.17 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică În faţa instanţelor de judecată a Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea În vederea recuperării unui prejudiciu

18. Consiliul Local
27 Februarie
2014

HOTĂRÂREA NR.18 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică a S.C. General Public Serv S.A, în vederea soluţionării litigiilor izvorâte din executarea contractului nr. 68/2011, încheiat cu S.C. Anadolu Rom S.R.L.

19. Consiliul Local
27 Februarie
2014

HOTĂRÂREA NR.19 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice “Proiect Tehnic extindere clădire dispensar cartier Studio”, Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov

20. Consiliul Local
27 Februarie
2014
Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice “Proiect tehnic realizare trotuare pietonale pe şoseaua Bucureşti – Târgovişte (DN1A) “,Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov
21. Consiliul Local
27 Februarie
2014
HOTĂRÂREA NR. 21 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice “Proiect tehnic extindere clădire strada Şantierului”, Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov
22. Consiliul Local
27 Februarie
2014
HOTĂRÂREA NR.22 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice “Amenajare incintă Casa de Cultura Veche “, Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov
23. Consiliul Local
27 Februarie
2014
HOTĂRÂREA NR. 23 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea, pe anul 2014
24. Consiliul Local
27 Februarie
2014
HOTĂRÂREA NR.24 Din 27 Februarie 2014 privind însuşirea proiectului tehnic revizuit “Consolidare, reabilitare, extindere modernizare şi dotare Grup Şcolar Dumitru Dumitrescu Buftea”
25. Consiliul Local
27 Februarie
2014
HOTĂRÂREA NR. 25 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.1, Şcoala Gimnazială nr. 2, Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei”, Liceul Tehnologic “Dumitru Dumitrescu” şi Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei”, din oraşul Buftea
26. Consiliul Local
27 Februarie
2014
HOTĂRÂREA NR. 26 Din 27 Februarie 2014 privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului de Colaborare între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov
27. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 27 Din 31 Martie 2014 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei “Şansa Ta”, a spaţiului în suprafaţă de 14 mp., situat în imobilul din Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, oraş Buftea, judeţ Ilfov
28. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR.28 Din 31 Martie 2014 privind atestarea ca administrator de imobile a persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari, organizat in data de 24.02.2014
29. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 29 Din 31 Martie 2014 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din oraşul Buftea, Judeţ Ilfov, pentru anul şcolar 2014- 2015
30. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRĂREA NR. 30 Din 31 Martie 2014 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din invăţământul preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul 2014
31. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 31 Din 31 Martie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic revizuit pentru realizarea obiectivului de investiţii “Adăpost Canin şi Clinică Veterinară”, strada Rândunelelor, oraşul Buftea, Judetul Ilfov
32. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 32 Din 31 Martie 2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice Studiu de fezabilitate “Modernizare utilităţi Strada Studioului, oraşul Buftea, Judeţul Ilfov
33. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 33 Din 31 Martie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice “Proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiţii -Instalaţie electrică iluminat public Strada Studioului”, oraşul Buftea, Judeţul Ilfov
34. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTARÂREA NR.34 Din 31 Martie 2014 privind aprobarea aderării unităţilor administrativ – teritoriale Puchenii Mari, Gorgota şi Tinosu din Judeţul Prahova, la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară “Apă – Canal” Constanţa
35. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 35 Din 31 Martie 2014 privind modificarea contribuţiei oraşului Buftea pentru lucrările de investiţii “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Oraşul Buftea” şi “Reabilitarea şi extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca şi Construcţia staţiei de Epurare în Oraşul Buftea”, din cadrul proiectului “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru Regiunea Constanţa-llfov”, aprobată prin H.C.L. nr. 91/2013
36. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 36 Din 31 Martie 2014 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 27/2008
37. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 37 Din 31 Martie 2014 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru unităţile de cult Parohia Bucoveni, Parohia Sf.Cuv. Parascheva şi Parohia Atârnaţi din Buftea
38. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 38 Din 31 Martie 2014 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat in oraşul Buftea, B-dul Mihai Eminescu, nr.15, in favoarea doamnei doctor Brăileanu Gena
39. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 39 Din 31 Martie 2014 privind modificarea duratei contractului de comodat nr. 60/29.11.2013, încheiat între Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea şi Consiliul local al oraşului Buftea, în scopul desfăşurării programului “Şcoala după şcoală “
40. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 40 Din 31 Martie 2014 privind prelungirea contractului de comodat nr.18/18.03.2009, încheiat între Consiliul local Buftea şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov
41. Consiliul Local
31 Martie
2014
HOTĂRÂREA NR. 41 Din 31 Martie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. General Public Serv S.A.
42. Consiliul Local
15 Aprilie
2014
43. Consiliul Local
30 Aprilie
2014
44. Consiliul Local
30 Aprilie
2014
45. Consiliul Local
30 Aprilie
2014
46. Consiliul Local
30 Aprilie
2014
47. Consiliul Local
30 Aprilie
2014
HOTĂRÂREA NR. 47 Din 30 Aprilie 2014 privind rectificarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Buftea in anul 2014
48. Consiliul Local
30 Aprilie
2014
HOTĂRÂREA NR. 48 Din 30 Aprilie 2014 privind aprobarea proiectului tehnic revizuit „Reabilitare Şcoala Gimnazială, nr. 1, Oraş Buftea, Judeţ Ilfov”
49. Consiliul Local
30 Mai
2014
HOTĂRÂREA NR. 49 Din 30 Mai 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
50. Consiliul Local
30 Mai
2014
HOTĂRÂREA NR. 50 Din 30 Mai 2014 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii “Amplasare staţie fixă de telefonie cu sistem GSM Orange”, în oraşul Buftea, str. Panselelor, nr.6, nr. cadastral 51483, judeţul Ilfov
51. Consiliul Local
30 Mai
2014
HOTĂRÂREA NR. 51 Din 30 Mai 2014 privind preluarea în administrarea Consiliului local al oraşului Buftea a imobilului teren în suprafaţă de 827 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov, situat în Str. Studioului, nr. 5, oraş Buftea, Judeţ Ilfov
52. Consiliul Local
30 Mai
2014
HOTĂRÂREA NR.52 Din 30 Mai 2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe Trimestrul 2014
53. Consiliul Local
30 Mai
2014
HOTĂRÂREA NR. 53 Din 30 Mai 2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafaţă de 36 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea, situat in Buftea, Str. Ştirbei Vodă, Nr. 20 A, judeţ Ilfov
54. Consiliul Local
30 Mai
2014
HOTĂRÂREA NR. 54 Din 30 Mai 2014 privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren in suprafaţă de 7720 mp, situat in Buftea, judeţ Ilfov, pentru amenajarea unui cimitir
55. Consiliul Local
11 Iunie
2014
HOTĂRÂREA NR. 55 Din 11 Iunie 2014 privind modificarea Statutului Asociatti ei de Dezvoltare lntercomunitară de utilitatti publice pentru serviciul de salubrizare “ECOSAL ILFOV
56. Consiliul Local
25 Iunie
2014
HOTĂRÂREA NR. 56 Din 25 Iunie 2014 privind aprobarea prelungirii contractului de transport public nr. 8699/ 3269 /C/ 02.07.2013, încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşul Buftea
57. Consiliul Local
30 Iunie
2014
HOTĂRÂREA NR. 57 Din 30 Iunie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.1, Şcoala Gimnazială nr. 2, Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbei” şi Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei”, din oraşul Buftea
58. Consiliul Local
30 Iunie
2014
HOTĂRÂREA NR.58 Din 30 Iunie 2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 90104.09.2012 şi încheierea actului aditional nr. 2 la contractul de asociere nr.15912012
59. Consiliul Local
30 Iunie
2014
HOTĂRÂREA NR.59 Din 30 Iunie 2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. General Public Serv S.A.
60. Consiliul Local
30 Iunie
2014
HOTĂRÂREA NR. 60 Din 30 Iunie 2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Buftea a imobilului – teren, în suprafaţă de 213 mp, situat în Buftea, str. 23 August, FN, Cv 5, judeţ Ilfov
61. Consiliul Local
30 Iunie
2014
HOTĂRÂREA NR. 61 Din 30 Iunie 2014 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Buftea
62. Consiliul Local
30 Iunie
2014
HOTĂRÂREA NR. 62 Din 30 Iunie 2014 privind completarea inventarului domeniului public al oraşului Buftea cu imobilul teren în suprafaţă de 7720 mp, situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, Tarla 21, Parcela 1671, număr cadastral 57503
63. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR. 63 Din 31 Iulie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.1 şi Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei”, din oraşul Buftea
64. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR.64 Din 31 Iulie 2014 privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din oraşul Buftea, pentru semestrul I al anului 2014
65. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR. 65 Din 31 Iulie 2014 privind aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea pe semestrul I al anului 2014
66. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR. 66 Din 31 Iulie 2014 privind prelungirea contractului de comodat nr.18/18.03.2009, încheiat între Consiliul local Buftea şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru o perioadă de două luni
67. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR.67 Din 31 Iulie 2014 privind aprobarea rectificării utilizării excedentului bugetului local al oraşului Buftea în anul 2014
68. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR.68 Din 31 Iulie 2014 privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2014
69. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR.69 Din 31 Iulie 2014 privind aprobarea desfăşurării activităţilor specifice de piaţă pe amplasamentul situat în str. Ştirbei Vodă nr. 53A, domeniul public, pe perioada executării lucrărilor de modernizare a pieţei centrale situată în str. 23 August, Oraşul Buftea, judeţul Ilfov
70. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR. 70 Din 31 Iulie 2014 privind modificarea şi completarea obiectului asocierii încheiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.2010
71. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR.71 Din 31 Iulie 2014 Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Proiect tehnic „Amenajare gard decorativ Strada Studioului”
72. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR. 72 Din 31 Iulie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Proiect tehnic „Amenajare gard (împrejmuire) teren Şcoala nr. 3” Buftea
73. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR.73 Din 31 Iulie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Proiect tehnic „Amenajare Capelă Biserica Adormirea Maicii Domnului”
74. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR.74 Din 31 Iulie 2014 privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor locali ai Oraşului Buftea
75. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR.75 Din 31 Iulie 2014 privind aprobarea externalizării serviciilor de contabilitate din cadrul Centrului Cultural Buftea, institutie în subordinea Consiliului local Buftea
76. Consiliul Local
31 Iulie
2014
HOTĂRÂREA NR.76 Din 31 Iulie 2014 privind aprobarea externalizării serviciilor de contabilitate din cadrul Direcţiei Asistentă Socială, institutie în subordinea Consiliului local Buftea
77. Consiliul Local
29 August
2014
HOTĂRÂREA NR. 77 Din 29 August 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de trei luni
78. Consiliul Local
29 August
2014
HOTĂRÂREA NR.78 Din 29 August 2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe Trimestrul lI 2014
79. Consiliul Local
29 August
2014
HOTĂRÂREA NR.79 Din 29 August 2014 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul oraşului Buftea
80. Consiliul Local
29 August
2014
HOTĂRÂREA NR. 80 Din 29 August 2014 privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică din oraşul Buftea
81. Consiliul Local
29 August
2014
HOTĂRÂREA NR.81 Din 29 August 2014 privind darea în folosinţă gratuită către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov, a unui spaţiu situat în imobilul din Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
82. Consiliul Local
29 August
2014
HOTĂRÂREA NR. 82 Din 29 August 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Dumitru Dumitrescu”, din oraşul Buftea
83. Consiliul Local
29 August
2014
HOTĂRÂREA NR.83 Din 29 August 2014 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată
84. Consiliul Local
29 August
2014
HOTĂRÂREA NR. 84 Din 29 August 2014 privind darea în administrare Centrului Cultural Buftea a imobilului teren şi construcţii edificate pe acesta, situat în strada Ştirbei Vodă nr. 8, oraşul Buftea, judeţ Ilfov
85. Consiliul Local
29 Septembrie
2014
HOTĂRÂREA NR. 85 Din 29 Septembrie 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buftea
86. Consiliul Local
29 Septembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.86 Din 29 Septembrie 2014 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, pentru Direcţia Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al oraşului Buftea
87. Consiliul Local
29 Septembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.87 Din 29 Septembrie 2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Buftea în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2014/2015
88. Consiliul Local
29 Septembrie
2014
HOTĂRÂREA NR. 88 Din 29 Septembrie 2014 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, la nivelul oraşului Buftea
89. Consiliul Local
29 Septembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.89 Din 29 Septembrie 2014 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
90. Consiliul Local
29 Septembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.90 Din 29 Septembrie 2014 privind Însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor din patrimoniul oraşului Buftea, judeţul Ilfov
91. Consiliul Local
29 Septembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.91 Din 29 Septembrie 2014 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2014
92. Consiliul Local
29 Septembrie
2014
HOTĂRÂREA NR. 92 Din 29 Septembrie 2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Proiect tehnic”Amenajare – Anexă cu dotări, clădire loc de joacă pentru copii”
93. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRÂREA NR.93 Din 31 Octombrie 2014 privind modificarea componenţei comisiei de licitaţie pentru Închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate in administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea
94. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRÂREA NR.94 Din 31 Octombrie 2014 privind modificarea componenţei comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Buftea, stabilită prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 65/31.05.2013
95. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRÂREA NR. 95 Din 31 Octombrie 2014 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării obiectivului de investit’ ii “Ansamblu locuint,e individuale P+1 E şi colective P+2E, imprejmuire, utilităţi, branşamente”, în oraşul Buftea, str. Independenţei, tarla 4, parcela 31/4, nr. cadastral 4309, judeţul Ilfov
96. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRÂREA NR. 96 Din 31 Octombrie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Stirbei” şi Liceul Tehnologic ” Dumitru Dumitrescu”, din oraşul Buftea
97. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRĂREA NR. 97 Din 31 Octombrie 2014 privind stabilirea comisiei de evaluare a managementului instituţiei publice de cultură aflată În subordinea Consiliului local Buftea – Centrul Cultural Buftea, pentru activitatea desfăşurată În anul 2013
98. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRÂREA NR. 98 Din 31Octombrie2014 privind aprobarea “Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea ” pentru sezonul rece 2014 – 2015
99. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRÂREA NR. 99 Din 31 Octombrie 2014 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren proprietate privată a oraşului Buftea, situat în Tarlaua 4, Parcela 22/4, nr. cadastral 51300, înscris în Cartea Funciară a oraşului Buftea nr. 51300
100. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRÂREA NR.100 Din 31Octombrie2014 privind situaţiile financiare ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru exerciţiul financiar 2013 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014
101. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRÂREA NR.101 Din 31 Octombrie 2014 privind asigurarea transportului elevilor care frecventează cursurile la Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea
102. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRÂREA NR.102 Din 31 Octombrie 2014 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2014
103. Consiliul Local
31 Octombrie
2014
HOTĂRÂREA NR.103 Din 31 Octombrie 2014 privind aprobarea alipirii a două suprafeţe de teren situate în Strada Studioului FN, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
104. Consiliul Local
28 Noiembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.104 Din 28 noiembrie 2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
105. Consiliul Local
28 Noiembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.105 Din 28 Noiembrie 2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe Trimestrul III 2014
106. Consiliul Local
28 Noiembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.106 Din 28 Noiembrie 2014 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea, pe anul 2014
107. Consiliul Local
28 Noiembrie
2014
HOTĂRÂREA NR. 107 Din 28 Noiembrie 2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la “Şcoala Gimnazială nr. 2 ” şi Liceul Tehnologic “Dumitru Dumitrescu”, Şcoala Gimnazială nr.1 şi Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei”, din oraşul Buftea
108. Consiliul Local
28 Noiembrie
2014
HOTĂRĂREA NR. 108 Din 28 Noiembrie 2014 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului instituţiei publice de cultură aflată în subordinea Consiliului local Buftea Centrul Cultural Buftea, pentru anul 2013
109. Consiliul Local
28 Noiembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.109 Din 28 Noiembrie 2014 privind aprobarea asocierii între Oraşul Buftea şi S.C. General Public Serv S.A. şi încheierea contractului de asociere
110. Consiliul Local
28 Noiembrie
2014
HOTĂRĂREA NR. 110 Din 28 Noiembrie 2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea asupra unor imobile ce figurează in lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţ Ilfov
111. Consiliul Local
28 Noiembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.111 Din 28 Noiembrie 2014 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil teren în suprafaţă de 9 mp., situat în str. Mărăşeşti, oraş Buftea, judeţ Ilfov, în vederea am plasării unei troiţe
112. Consiliul Local
28 Noiembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.112 Din 28 Noiembrie 2014 privind constatarea încetării contractului de concesiune nr. 55/02.07.2012, încheiat între Oraşul Buftea şi Corpul experţilor Contabili şi Contabililor Autorizati din România
113. Consiliul Local
28 Noiembrie
2014
HOTĂRÂREA NR. 113 Din 28 Noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr.118/19.11.2012, privind înfiinţarea unui “Centru rezidenţial pentru tinerii din centre de plasament şi cantină socială în Oraşul Buftea, Judeţul Ilfov”
114. Consiliul Local
16 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.114 Din 16 Decembrie 2014 privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea
115. Consiliul Local
16 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.115 Din 16 Decembrie 2014 privind alocarea sumei de 67.000 lei din bugetul local pe anul 2014, pentru organizarea serbării “Pomul de Crăciun”
116. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.116 Din 23 Decembrie 2014 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă – Canal Constanţa şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare
117. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.117 Din 23 Decembrie 2014 privind avizarea proiectului planului de organizare a reţelei şcolare din oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2015 – 2016
118. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.118 Din 23 Decembrie 2014 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere
119. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.119 Din 23 Decembrie 2014 privind prelungirea contractului de comodat nr. 61/29.11.2013, încheiat între Consiliul local Buftea şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Ilfov
120. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.120 Din 23 Decembrie 2014 privind împuternicirea unui reprezentant al oraşului Buftea pentru a dispune de contul deschis la BCR pentru Contractul de credit – linie de finanţare nr. 65/06.01.2014
121. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.121 Din 23 Decembrie 2014 privind aprobarea parteneriatului între Consiliul local al oraşului Buftea prin Direcţia Asistenţă Socială, D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Asociaţia „S.O.S. Satele Copiilor”România
122. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.122 Din 23 Decembrie 2014 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea, pe anul 2014
123. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR. 123 Din 23 Decembrie 2014 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2015, în oraşul Buftea
124. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.124 Din 23 Decembrie 2014 privind situaţiile financiare anuale ale 5.C. General Public Serv S.A. pentru exerciţiul financiar 2013 şi repartizarea profitului net realizat pe anul 2013
125. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.125 Din 23 Decembrie 2014 privind constatarea încetării contractului de concesiune nr. 247/27.07.2001
126. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.126 Din 23 Decembrie 2014 privind constatarea încetării contractului de concesiune nr. 243/31.07.2003
127. Consiliul Local
23 Decembrie
2014
HOTĂRÂREA NR.127 Din 23 Decembrie 2014 privind constituirea comisiei în vederea verificării /identificării bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare concesionate/predate către S.C. Raja S.A.