Declararea nașterii

DECLARAREA NAȘTERII

 • certificatul medical constatator al naşterii ;
 • actele de identitate ale părinţilor– în original;
 • pașaportul părintelui cetățean străin, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, sau după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original;
 • actele de identitate ale reprezentanților legali ai mamei/declarantului, în situația când părinții copilului sunt minori, dacă e cazul;
 • certificatele de naştere ale părinţilor – în original ;
 • certificatele de naștere apostilate/supralegalizate, precum și traducerea legalizată a acestora, în situația părinților cetățeni străini, în original, dacă este cazul;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor, dacă este cazul – în original ;
 • aprobarea parchetului pentru înhumare, dacă este cazul;
 • cerere de înregistrare tardivă (peste termenul de 30 zile), dacă este cazul;
 • amendă de 100 lei pt. depăşirea termenului de declarare, dacă este cazul;
 • declaraţia de recunoaştere (dacă părinţii nu sunt căsătoriţi) – dacă este cazul;
 • declaraţia cu privire la domiciliul copilului – dacă este cazul;
 • declarație privind numele copilului, în cazul în care părinții căsătoriți au nume de familie diferite, dacă e cazul;
 • pentru copii cu vârsta peste 30 de zile, înregistrarea naşterii se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum și cu avizul conform al S.P.C.E.P.J.;
 • fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentantul unității sanitare, în situația când mama nu deține act de identitate, dacă e cazul;
 • procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare, în cazul în care nașterea mamei nu este înregistrată în registrele de stare civilă, dacă e cazul;
 • dispoziția primarului privind stabilirea numelui de familie și a prenumelui copilului, în cazul în care mama nu este înregistrată, stabilirea accestora se face în considerarea datelor rezultate din certificatul medical constatator al nașterii și din declarația tatălui de recunoaștere a copilului, dacă este cazul;
 • interpret autorizat, în cazul cetățenilor străini, necunoscător al limbii române, dacă e cazul;
 • interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, dacă e cazul;

 Declararea naşterii:

  se face de către oricare dintre părinţii copilului, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația revine medicului, persoanelor care au fost de față la naștere, personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea sau oricărei persoane care a luat cunoștință despre nașterea copilului, la Compartimentul de Stare Civilă, iar eliberarea documentelor are loc în termen de trei zile lucrătoare, conform programării;

                   Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea înregistrării naşterii se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia. Amenzile aferente se achită doar după completarea dosarului şi întocmirea procesului-verbal de constatare, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

                    La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă verbal acestuia informaţiile respective dar în mod general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă.

Termene pentru declararea naşterii:

 • 30 zile de la data naşterii copilului născut viu şi aflat în viaţă
 • 3 zile de la data naşterii copilului, pentru copilul născut mort
 • 24 ore din momentul decesului, pentru copilul născut viu, dar care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile
 • 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unități sanitare

Declararea decesului

DECLARAREA DECESULUI

 • certificatul medical constatator al decesului ;
 • actul de identitate al decedatului– în original;
 • certificatul de naştere al decedatului – în original ;
 • certificatul de căsătorie al decedatului, dacă este cazul – în original ;
 • dovada desfacerii căsătoriei, dacă este cazul – în original;
 • livretul militar, dacă este cazul;
 • actul de identitate al declarantului– în original;
 • aprobarea parchetului pentru înhumare, dacă este cazul;
 • cerere de înregistrare tradivă, dacă este cazul;
 • amendă de 100 lei pt. depăşirea termenului de declarare, dacă este cazul.

                Declararea decesului:

 • se face de către persoana interesată (rudă/aparţinător) la Compartimentul de Stare Civilă astfel:
  • de luni până joi, între orele 8,00 şi 16,30, iar eliberarea documentelor are loc, conform programării;
  • vineri, între orele 8,00 și 14,00 iar eliberarea documentelor are loc, conform programării;
  • pentru cazurile de urgenţă, atunci când se constată că nu este program (sâmbăta şi duminica), solicitantul va lua legătura cu personalul care se ocupă de informarea cetăţeanului în vederea anunţării lucrătorilor de stare civilă.

               Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea înregistrării decesului se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia. Amenzile aferente se achită doar după completarea dosarului şi întocmirea procesului-verbal de constatare, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Încheierea căsătoriei

ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 • actele de identitate – în original;
 • paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;
 • certificatele de naştere (şi ale copiilor, dacă este cazul) – în original ;
 • traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • dovada eliberată de ambasada/consulatul statului de origine, dacă este cazul;
 • declaraţie notarială din partea cetăţeanului străin, că îndeplineşte condiţiile cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România – dacă este cazul;
 • interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;
 • interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul – în original;
 • convenţie matrimonială, dacă este cazul – în original;
 • certificate medicale prenupţiale eliberate de către medicul de familie cu 10 – max. 14 zile înainte de data oficierii (sunt valabile 14 zile şi nu trebuie să expire până la data încheierii căsătoriei);
 • formulare tip – declaraţie de căsătorie, declaraţie că nu există impedimente de natură legală şi cerere.
 • aprobarea primarului dacă se încheie căsătoria în afara sediului primăriei, în cazurile prevăzute de lege;
 • încuviințarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul de 10 zile;
 • autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, sau impedimente legate de vârsta matrimonială

           Declararea căsătoriei

 • Se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință al unuia dintre soți;
 • Prin excepție, căsătoria poate fi încheiată la altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu aprobarea primarului unității administrative-teritoriale unde se încheie căsătoria;
 • Dacă ambii viitori soți sunt cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, declarația de căsătorie se poate face la primăria localității în care aceștia se află temporar;
 • În ziua oficierii căsătoriei este obligatorie prezența a 2 martori cu acte de identitate, originale și valabile, iar pentru cetățenii străini este nevoie de un traducător autorizat.

               Toate actele se depun de către ambii viitori soţi înainte cu 10 zile de ziua oficierii.

                Oficierea căsătoriei:

               Căsătoriile se oficiază de luni până vineri, între orele 9,00 şi 16,00, în funcţie de solicitare. Nu se percepe taxă în aceste condiţii.

               În mod excepţional şi justificat, se oficiază căsătorii în zilele de sâmbătă, avându-se în vedere că programarea se face din timp la biroul de stare civilă, în funcţie de perioada aleasă şi disponibilitatea funcţionarilor de stare civilă.  Astfel se va avea în vedere că, sîmbăta,  oficierea căsătoriilor începe la ora 10,00, iar taxa este de 50 lei. Pentru altă ora dar nu mai târziu de orele 14,00, se achită o taxă de 100 lei.  

               Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               Taxele aferente se achită doar după completarea dosarului, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Desfacerea căsătoriei (divorț administrativ)

DESFACEREA CĂSĂTORIEI (DIVORȚ ADMINISTRATIV)

Cazurile în care se poate desface căsătoria la Primărie sunt următoarele:

 • Dacă soţii sunt de comun acord cu divorţul;
 • Dacă nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
 • Dacă au ultima locuinţă comună/sau au fost căsătoriţi pe raza oraşului.

           ACTE NECESARE  PENTRU DESFACEREA  CĂSĂTORIEI :

 • actele de identitate – în original;
 • paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;
 • certificatele de naştere – în original ;
 • certificatul de naştere al cetăţeanului străin, apostilat/supralegalizat – în original ;
 • traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • certificatul de căsătorie – în original;
 • interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;
 • interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;
 • formulare tip – cerere de divorţ, declaraţie menţinere/renunţare (se depune după 30 zile calendaristice, conform programării)

                       Toate actele se depun de către ambii soţi.

                      Taxa de divorţ este de 500 lei (se achită la data depunerii cererii).

                                    Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea desfacerii căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               Taxele aferente se achită doar după completarea dosarului, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

 

Adopția

ADOPȚIA

Competenţa revine primăriei locului de domiciliu al adoptatorului.

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII ADOPŢIEI:

 • sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă (în original);
 • certificatul de naştere al adoptatului (în original);
 • certificatul de căsătorie al adoptatorilor (în original);
 • actele de identitate (adoptatori şi adoptat) (în original).

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ:

 • cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă, însoţită de documente justificative (certificate de stare civilă);
 • rectificarea se face în temeiul dispoziţiei primarului, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P. ILFOV.

DOVADA STĂRII CIVILE :

 • cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria de domiciliu;
 • pentru depunerea cererii este necesar actul de identitate al solicitantului, original, sau procură specială, dacă este cazul (apostilată sau supralegalizată).

Livretul de familie

LIVRETUL DE FAMILIE

Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mamă, tată, reprezentant legal) numai de către serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul acesta.

 ACTE NECESARE ELIBERĂRII LIVRETULUI DE FAMILIE:

 • cerere tip;
 • actele de identitate – soţ şi soţie (original şi fotocopie);
 • certificatul de căsătorie (original şi fotocopie) ;
 • certificatele de naştere ale părinţilor şi copiilor (original şi fotocopie) ;
 • certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii (original şi fotocopie), dacă este cazul;
 • hotărâri judecatoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ (original şi fotocopie), dacă este cazul;
 • documente care atestă modificarea relațiilor de autoritate parentală, încredințare sau plasament familial al copiilor, dacă este cazul;
 • hotărâri de adopție ale copiilor, dacă e cazul;
 • decizii de schimbare a numelui și/sau a prenumelui ca urmare a divorțului sau schimbării pe cale administrative, dacă este cazul;
 • în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copii sunt recunoscuți de către tată, livretul va fi solicitat numai în baza sentinţei civile, originală, rămasă definitivă şi irevocabilă, de încredinţare a copiilor minori ;

 

 ATENŢIE

 • NU SE ELIBEREAZĂ LIVRET DE FAMILIE PERSOANELOR CARE TRĂIESC ÎN CONCUBINAJ

 PRIN FAMILIE SE ÎNŢELEGE:

 • soţul, soţia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei având domiciliu comun;
 • persoana singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia cu care domiciliază şi care se află în întreţinerea sa

 

Schimbarea numelui si/sau prenumelui pe cale administrativa

SCHIMBAREA NUMELUI ȘI/SAU PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 • cererea tip pentru publicare în Monitorul Oficial – avizată de primăria locului de depunere;
 • Monitorul Oficial, original, în care s-a făcut cunoscută solicitarea de  schimbare de nume;
 • certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie, ale copiilor minori -după caz, deces)- în original şi copii certificate pentru conformitate cu originalul de către ofițerul de dtare civilă, cf. O.U.G. nr. 41/2016;
 • sentinţa de divorţ – copie certificate pentru conformitate cu originalul de către ofițerul de dtare civilă, cf. O.U.G. nr. 41/2016, dacă este cazul ;
 • declaraţie notarială de consimţământ al celuilalt soţ / părinte dacă se schimbă numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei, respectiv al copilului;
 • încuviinţarea autorităţii tutelare pentru copii minori, după caz, dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la nume;
 • cazier fiscal – de la Direcţia Finanţelor Publice;
 • cazier judiciar – de la Direcţia Judeţeană a Inspectoratului de Poliţie;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale;
 • dosarul se depune la primăria de domiciliu.

                    Verificarea actelor care urmează a fi depuse se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

                    La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază, pe hârtie fotografică mată sau semimată; pe care să adere ştampila;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

Înscrierea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile

ÎNSCRIEREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE ȘI IREVOCABILE

Se face în situații ca:

 • Stabilirea paternității;
 • Contestarea recunoașterii;
 • Incuviințarea purtării numelui;
 • Tăgăduirea paternității (se face la cererea persoanei interesate);
 • Contestarea filiației față de mamă (se face la cererea persoanei interesate);
 • Divorț;
 • Completari/modificări/anulări de acte;
 • Desfaceri adopții.

 Actele necesare:

 • cerere tip;
 • act de identitate;
 • hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă;

Transcrierea actelor de stare civilă întocmite în străinatate

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE

Competenţa înregistrării certificatelor/extraselor de naştere/căsătorie din străinătate:

 • pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară: primăria de domiciliu al unuia dintre părinţi/soţi;
 • pentru copiii sub 18 ani: primăria ultimului domiciliu avut în ţară al unuia dintre părinţi sau al părintelui cetăţean român;
 • pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate:  primăria ultimului domiciliu avut în ţară de unul dintre părinţi/soţi;
 • pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România: Primăria Sectorului 1; 
 • pentru cetățenii care au redobândit cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Lg. 21/1991 a cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare: primăriile sectoarelor municipiului București sau primăriile municipiilor reședință de județ, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România.

TERMENUL DE SOLUȚIONARE al cererilor de transcriere este de 60 de zile de la depunerea dosarului complet.

ACTELE NECESARE TRANSCRIERII CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE:

 • cerere tip;
 • certificatul/extrasul, original şi fotocopie , apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • sau extrasul multilingv, original și fotocopie, eliberat în baza Convenției nr. 16 de la Viena din 08.09.1976  (nu necesită apostilare/supralegalizare și traducere);
 • traducerea legalizată a certificatului/extrasului original la un notar public din România sau din străinătate, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul;
 • act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original şi valabil, paşaport românesc valabil (sau dacă este expirat, însoţit de titlu de călătorie, sau dovada ultimului domiciliu, eliberată de S .P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu) ;
 • certificate de naştere/căsătorie originale ale părinţilor/soţilor ;
 • certificat de naştere original apostilat/supralegalizat pentru cetăţeanul străin, dacă este cazul ;
 • certificat de cetăţenie– eliberat de Ministerul de Justiţie, original, dacă este cazul;
 • procură specială, pentru împuternicit, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate  de oficiul consular român din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate, dacă este cazul;
 • declaraţie autentificată cu privire la numele purtat în urma căsătoriei, în situaţia în care din cuprinsul certificatului nu reiese numele soţilor după căsătorie;
 • declarație autentificată cu privire la regimul matrimonial ales, dacă din cuprinsul certificatului de căsătorie nu reiese ce regim matrimonial vor avea în timpul căsătoriei;
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul ;

 ACTELE NECESARE TRANSCRIERII CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE DECES:

Competenţa înregistrării certificatelor/extraselor de deces din străinătate:

 • cererea se adresează primarului unității administrative-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, sau ultimului domiciliu avut în țară de către persoana decedată.
 • cerere tip;
 • certificatul/extrasul, original şi fotocopie, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • sau extrasul multilingv, original și fotocopie, eliberat în baza Convenției nr. 16 de la Viena din 08.09.1976 (nu necesită apostilare/supralegalizare și traducere);
 • traducerea legalizată a certificatului/extrasului original la un notar public din România sau din străinătate, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul;
 • act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original al decedatului;
 • act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original şi valabil, paşaport românesc valabil (sau dacă este expirat, însoţit de titlu de călătorie, sau dovada ultimului domiciliu, eliberată de S .P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu) al solicitantului;
 • certificate de naştere/căsătorie originale ale decedatului ;
 • procură specială, pentru împuternicit, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate  de oficiul consular român din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Convenţiei de la Haga, în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate, dacă este cazul.