Desfacerea căsătoriei (divorț administrativ)

DESFACEREA CĂSĂTORIEI (DIVORȚ ADMINISTRATIV)

Cazurile în care se poate desface căsătoria la Primărie sunt următoarele:

 • Dacă soţii sunt de comun acord cu divorţul;
 • Dacă nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
 • Dacă au ultima locuinţă comună/sau au fost căsătoriţi pe raza oraşului.

           ACTE NECESARE  PENTRU DESFACEREA  CĂSĂTORIEI :

 • actele de identitate – în original;
 • paşaport, original, valabil, pentru cetăţeanul străin – dacă este cazul ;
 • certificatele de naştere – în original ;
 • certificatul de naştere al cetăţeanului străin, apostilat/supralegalizat – în original ;
 • traducerea certificatului de naştere, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • certificatul de căsătorie – în original;
 • interpret autorizat de către Ministerul Justiţiei, pentru cetăţeanul străin care nu cunoaşte limba română – dacă este cazul;
 • interpret autorizat pentru cetăţenii surdo/muţi – dacă este cazul;
 • formulare tip – cerere de divorţ, declaraţie menţinere/renunţare (se depune după 30 zile calendaristice, conform programării)

                       Toate actele se depun de către ambii soţi.

                      Taxa de divorţ este de 500 lei (se achită la data depunerii cererii).

                                    Verificarea actelor care urmează a fi depuse în vederea desfacerii căsătoriei se face de către personalul din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

               Taxele aferente se achită doar după completarea dosarului, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

 

Solicitarea unui certificat de stare civila

SOLICITAREA UNUI CERTIFICAT DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, DIVORȚ, EXTRAS MULTILINGV):

 • cerere de solicitare – tip;
 • actul de identitate al solicitantului – în original;
 • certificatul vechi – în original ;
 • procură specială, dacă este cazul;
 • dovada furtului, dacă este cazul;
 • amendă de 100-200 lei pt. pierdere/furt/distrugere, dacă este cazul;

 Depunerea documentelor:

 • se face de către titularul(reprezentantul legal) actului (sau de persoana împuternicită cu procură specială) la Compartimentul de Stare Civilă astfel:

Eliberarea documentului:

 • se face titularului(reprezentantului legal) sau persoanei împuternicită cu procură specială la data stabilită de către Compartimentul de Stare Civilă – în termen de 3 zile conform legii:

         Verificarea actelor care urmează a fi depuse se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

Amenzile aferente se achită doar după completarea dosarului şi întocmirea procesului-verbal de constatare, la îndrumarea funcţionarilor specializaţi din cadrul aceluiaş compartiment.

               La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

Adopția

ADOPȚIA

Competenţa revine primăriei locului de domiciliu al adoptatorului.

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII ADOPŢIEI:

 • sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă (în original);
 • certificatul de naştere al adoptatului (în original);
 • certificatul de căsătorie al adoptatorilor (în original);
 • actele de identitate (adoptatori şi adoptat) (în original).

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ:

 • cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă, însoţită de documente justificative (certificate de stare civilă);
 • rectificarea se face în temeiul dispoziţiei primarului, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P. ILFOV.

DOVADA STĂRII CIVILE :

 • cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria de domiciliu;
 • pentru depunerea cererii este necesar actul de identitate al solicitantului, original, sau procură specială, dacă este cazul (apostilată sau supralegalizată).

Livretul de familie

LIVRETUL DE FAMILIE

Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mamă, tată, reprezentant legal) numai de către serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul acesta.

 ACTE NECESARE ELIBERĂRII LIVRETULUI DE FAMILIE:

 • cerere tip;
 • actele de identitate – soţ şi soţie (original şi fotocopie);
 • certificatul de căsătorie (original şi fotocopie) ;
 • certificatele de naştere ale părinţilor şi copiilor (original şi fotocopie) ;
 • certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii (original şi fotocopie), dacă este cazul;
 • hotărâri judecatoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ (original şi fotocopie), dacă este cazul;
 • documente care atestă modificarea relațiilor de autoritate parentală, încredințare sau plasament familial al copiilor, dacă este cazul;
 • hotărâri de adopție ale copiilor, dacă e cazul;
 • decizii de schimbare a numelui și/sau a prenumelui ca urmare a divorțului sau schimbării pe cale administrative, dacă este cazul;
 • în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, dar copii sunt recunoscuți de către tată, livretul va fi solicitat numai în baza sentinţei civile, originală, rămasă definitivă şi irevocabilă, de încredinţare a copiilor minori ;

 

 ATENŢIE

 • NU SE ELIBEREAZĂ LIVRET DE FAMILIE PERSOANELOR CARE TRĂIESC ÎN CONCUBINAJ

 PRIN FAMILIE SE ÎNŢELEGE:

 • soţul, soţia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei având domiciliu comun;
 • persoana singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia cu care domiciliază şi care se află în întreţinerea sa

 

Schimbarea numelui si/sau prenumelui pe cale administrativa

SCHIMBAREA NUMELUI ȘI/SAU PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 • cererea tip pentru publicare în Monitorul Oficial – avizată de primăria locului de depunere;
 • Monitorul Oficial, original, în care s-a făcut cunoscută solicitarea de  schimbare de nume;
 • certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie, ale copiilor minori -după caz, deces)- în original şi copii certificate pentru conformitate cu originalul de către ofițerul de dtare civilă, cf. O.U.G. nr. 41/2016;
 • sentinţa de divorţ – copie certificate pentru conformitate cu originalul de către ofițerul de dtare civilă, cf. O.U.G. nr. 41/2016, dacă este cazul ;
 • declaraţie notarială de consimţământ al celuilalt soţ / părinte dacă se schimbă numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei, respectiv al copilului;
 • încuviinţarea autorităţii tutelare pentru copii minori, după caz, dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la nume;
 • cazier fiscal – de la Direcţia Finanţelor Publice;
 • cazier judiciar – de la Direcţia Judeţeană a Inspectoratului de Poliţie;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale;
 • dosarul se depune la primăria de domiciliu.

                    Verificarea actelor care urmează a fi depuse se face numai de către personalul din cadrul Compartimentului de stare civilă, conf. Art 6, alin. (1) din Legea nr. 119/1996, iar întocmirea dosarului se face doar sub îndrumarea acestuia.

                    La solicitarea petentului, Serviciul de relaţii cu publicul îi va aduce la cunoştinţă acestuia informaţiile respective verbal şi la modul general, îndrumându-l să solicite informaţii concrete la Compartimentul de Stare Civilă, conform programului stabilit pentru lucru cu publicul, unde va primi fişa cu documentele necesare, sub semnătura funcţionarului de stare civilă.

În atenția cetățenilor care se adresează Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ DIRECŢIEI PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

Precizăm că informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei Pentru Evidenta Persoanelor Si Administrarea Bazelor De Date:

www.evidentapersoanelor.ro

Dovada adresei de domiciliu

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU  SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
 1. b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 2. c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 1. d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România (repatriere)

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA (repatriere)

DOCUMENTE NECESARE:

 cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;

Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie ;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE  PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
 • dovada adresei de reşedinţă din România;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
 • documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.