Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază, pe hârtie fotografică mată sau semimată; pe care să adere ştampila;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (viză de flotant)

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE  A MENŢIUNII PRIVIND  STABILIREA REŞEDINŢEI (viza de flotant)

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;
 • actul de identitate al găzduitorului.

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LASCHIMBAREA DOMICILIULUISCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

  DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original şi copie;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

– timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru, DOAR PENTRU SCHIMBAREA DE DOMICILIU.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;

– dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;

– un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;

–  chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani (pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani)

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI (pentru minorii cu vârstă cuprinsă între 14 şi 18 ani)

       DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

 

 • La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi­tate.

Înscrierea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile

ÎNSCRIEREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE ȘI IREVOCABILE

Se face în situații ca:

 • Stabilirea paternității;
 • Contestarea recunoașterii;
 • Incuviințarea purtării numelui;
 • Tăgăduirea paternității (se face la cererea persoanei interesate);
 • Contestarea filiației față de mamă (se face la cererea persoanei interesate);
 • Divorț;
 • Completari/modificări/anulări de acte;
 • Desfaceri adopții.

 Actele necesare:

 • cerere tip;
 • act de identitate;
 • hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă;

Transcrierea actelor de stare civilă întocmite în străinatate

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE

Competenţa înregistrării certificatelor/extraselor de naştere/căsătorie din străinătate:

 • pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară: primăria de domiciliu al unuia dintre părinţi/soţi;
 • pentru copiii sub 18 ani: primăria ultimului domiciliu avut în ţară al unuia dintre părinţi sau al părintelui cetăţean român;
 • pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate:  primăria ultimului domiciliu avut în ţară de unul dintre părinţi/soţi;
 • pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România: Primăria Sectorului 1; 
 • pentru cetățenii care au redobândit cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Lg. 21/1991 a cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare: primăriile sectoarelor municipiului București sau primăriile municipiilor reședință de județ, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România.

TERMENUL DE SOLUȚIONARE al cererilor de transcriere este de 60 de zile de la depunerea dosarului complet.

ACTELE NECESARE TRANSCRIERII CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE:

 • cerere tip;
 • certificatul/extrasul, original şi fotocopie , apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • sau extrasul multilingv, original și fotocopie, eliberat în baza Convenției nr. 16 de la Viena din 08.09.1976  (nu necesită apostilare/supralegalizare și traducere);
 • traducerea legalizată a certificatului/extrasului original la un notar public din România sau din străinătate, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul;
 • act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original şi valabil, paşaport românesc valabil (sau dacă este expirat, însoţit de titlu de călătorie, sau dovada ultimului domiciliu, eliberată de S .P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu) ;
 • certificate de naştere/căsătorie originale ale părinţilor/soţilor ;
 • certificat de naştere original apostilat/supralegalizat pentru cetăţeanul străin, dacă este cazul ;
 • certificat de cetăţenie– eliberat de Ministerul de Justiţie, original, dacă este cazul;
 • procură specială, pentru împuternicit, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate  de oficiul consular român din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate, dacă este cazul;
 • declaraţie autentificată cu privire la numele purtat în urma căsătoriei, în situaţia în care din cuprinsul certificatului nu reiese numele soţilor după căsătorie;
 • declarație autentificată cu privire la regimul matrimonial ales, dacă din cuprinsul certificatului de căsătorie nu reiese ce regim matrimonial vor avea în timpul căsătoriei;
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul ;

 ACTELE NECESARE TRANSCRIERII CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE DECES:

Competenţa înregistrării certificatelor/extraselor de deces din străinătate:

 • cererea se adresează primarului unității administrative-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, sau ultimului domiciliu avut în țară de către persoana decedată.
 • cerere tip;
 • certificatul/extrasul, original şi fotocopie, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • sau extrasul multilingv, original și fotocopie, eliberat în baza Convenției nr. 16 de la Viena din 08.09.1976 (nu necesită apostilare/supralegalizare și traducere);
 • traducerea legalizată a certificatului/extrasului original la un notar public din România sau din străinătate, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul;
 • act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original al decedatului;
 • act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original şi valabil, paşaport românesc valabil (sau dacă este expirat, însoţit de titlu de călătorie, sau dovada ultimului domiciliu, eliberată de S .P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu) al solicitantului;
 • certificate de naştere/căsătorie originale ale decedatului ;
 • procură specială, pentru împuternicit, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate  de oficiul consular român din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Convenţiei de la Haga, în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate, dacă este cazul.

Înscrierea schimbării numelui pronunțat în străinătate

ÎNSCRIEREA SCHIMBĂRII NUMELUI PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

– se face cu aprobarea D.E.P.A.B.D. în baza documentului original de schimbare a numelui/naturalizare, apostilat sau supralegalizat

Actele necesare:

 • cerere tip, care se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă;
 • act de identitate;
 • certificatul de schimbare a numelui sau de naturalizare în original, fotocopie si traducerea legalizată la un notar public din Romania;

procură specială, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit, după caz.

Înscrierea divorțului pronunțat în străinătate

ÎNSCRIEREA DIVORȚULUI PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

– se face în baza sentinţei de divorţ originală, definitivă, pronunţată în străinătate, apostilată sau supralegalizată conform legii.

 Actele necesare:

 • cerere tip;
 • act de identitate;
 • sentința judecătorească din străinătate în original, fotocopie și traducerea legalizată la un notar public din Romania;
 • sentința judecătorească recunoscută de către tribunalul competent a solutiona cereri de recunoaștere, respectiv tribunalul de pe raza județului unde își are sau a avut domiciliul persoana interesată, definitivă și irevocabilă, după caz;
 • procură specială, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit, după caz.