Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea unei funcţii publice vacante de polițist local în cadrul Direcției Poliția Locală.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea unei funcţii publice vacante de polițist local în cadrul Direcției Poliția Locală.

Având în vedere prevederile 40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Nr înregistrare dosarFuncţia publicăRezultatul selecţiei dosarelorObservații
1.3545Polițist local, cls. III, gradul principalAdmis 

 

 • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 09.03.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
 • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.

Examen de promovare în gradul profesional – Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Contabilitate, Juridic, Resurse Umane (DAS)

ANUNŢ

 

 In conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1), alin. (4) şi alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare Direcţia Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Buftea organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare, după cum urmează:

 

 1. Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Contabilitate, Juridic, Resurse Umane;

Bibliografia stabilită pentru susţinerea examenului este următoarea:

-Constituţia României, republicată;

-Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările;

-Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şicompletările ulterioare;

 -Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şicompletările ulterioare;

 -Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

-Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şicompletările ulterioare;

-Legea nr. 448/2006 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şicompletările ulterioare;

-Hotărâre nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap.

           

Atributiile postului

– Asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor funcţionale din cadrul instituţiei

-Colaborează cu compartimentele din cadrul instituţiei în vederea realizării atribuţiilor ce revin instituţiei, în temeiul actelor normative în vigoare

-Urmăreşte apariţia actelor normative și aduce la cunoștinţă conducerii obligaţiile ce revin Direcţiei;

-Redactează rapoarte de specialitate în vederea adoptării hotărârilor de consiliu;

-Realizează și supune spre abrobare directorului executiv Regulamentul de ordine interioară al Direcției Asistență Socială;

-Consiliază beneficiarii de prestații și servicii sociale cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale;

-Ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătorești competente

-Redactează acţiuni judecătorești, întocmește întâmpinări, promovează căile ordinare și extraordinare de atac;

 Formulează petiţiile și memoriile repartizate spre soluţionare de către conducere

-Reprezintă în instanţă Direcţia

-Ia măsuri necesare pentru realizarea creanţelor prin obţinerea titlurilor executorii și punerea în executare a acestora, după caz

-Asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor în care Direcţia este parte

-Participă alături de organele de conducere la întocmirea proiectelor de contracte

-Vizează pentru legalitate toate deciziile emise de director, contractele individuale de muncă precum și contractele și/sau actele adiţionale încheiate de Direcţie

-Raportează periodic activităţile desfăşurate, la solicitatea directorului executiv/primarului;

-În ceea ce priveşte managementul calităţii,  respectă prevederile procedurilor operaţionale şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială

-Aduce la îndeplinire dispoziţiile date în scris de către directorul executiv

-Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și situaţii de urgenţă

-Respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor şi a participat la instruirile organizate cu privire la aceste domenii

– Însuşirea legislaţiei de specialitate în vigoare

– Răspunde de legalitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le-a întocmit

– Răspunde de aplicarea reglementărilor în vigoare

 – Îndeplineşte orice alte sarcini şi/sau atribuţii stabilite de primar/director executiv prin dispoziţie/decizie

Violenţa domestică în familie

-verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) – 112;

– realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluare a gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

– acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;

– sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;

– informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;

– asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;

– colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;

– realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:

a)transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112;

b)sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie;

c)orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori;

– intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.

 

Condiţii de participare la examenul de promovare în grad:

-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale din ultimii 2 ani de activitate;

-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

 

Condiţii de desfăşurare a examenului: dosarele de înscriere se pot depune la sediul Direcţiei Asistenţă Socială în termen de 20 de  zile de la data afişării anunţului, respectiv  14.02.2023 – 06.03.2023. Proba scrisă va avea loc în data de 16.03.2023 ora 11.00, iar interviul în termem de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Direcţiei Asistenţă Socială.

Dosarele de concurs trebuie să conţină următoarele documente:

-Formularul de înscriere;

-Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă, care să ateste vechimea în gradul profesional din care se promovează;

-Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la doamna Balea Oana – Cristina, inspector în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială Buftea, Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1, telefon nr. 0318241234/110, fax 0318241238, sau prin consultarea anunţurilor afişate la avizierul instituţiei sau publicate pe    site-ul oficial www.primariabuftea.ro.

 

 

 

Stațiile de transport public din orașul Buftea vor fi dotate cu panouri digitale pentru informarea călătorilor în timp real privind organizarea și funcționarea programului de circulație a vehiculelor.

Stațiile de transport public din orașul Buftea vor fi dotate cu panouri digitale pentru informarea călătorilor în timp real privind organizarea și funcționarea programului de circulație a vehiculelor.

Utilizatorii transportului public din județul Ilfov vor putea afla în timp real când vine autobuzul în stație. Stațiile vor fi dotate cu echipamente care să ofere informații în timp real privind programul de circulație a vehiculelor de transport public, informarea călătorilor urmând a se realiza atât vizual, cât și audio

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), prin rolul său de integrator și suport tehnic, a sprijinit pregătirea și depunerea unei cereri de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de peste 3,4 milioane de euro fără TVA, aferentă proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”.

Cererea de finanțare depusă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1, aferent Componentei C10 – Fondul local, Operațiunea I1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, de către 21 de unități administrativ-teritoriale membre TPBI, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, a fost aprobată în cursul lunii februarie 2023.

Din parteneriat fac parte orașele Popești-Leordeni ca lider de parteneriat, Bragadiru, Buftea, precum și comunele Afumați, Balotești, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dascălu, Dărăști-Ilfov, Dobroești, Glina, Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Nuci și Vidra.

Obiectivul general al investiției reprezintă digitalizarea serviciilor de informare a călătorilor în stații în vederea creșterii atractivității sistemului de transport public, prin integrarea și interoperabilitatea la nivelul sistemului de transport public între servicii și operatori, precum și creșterea nivelului de predictibilitate a programului de circulație. Proiectul vizează de asemenea adaptarea sistemului la necesitățile publicului larg, prin dotarea panourilor cu dispozitive audio.

Viitoarele etape ale proiectului vizează pregătirea documentației tehnico-economică aferentă investiției și ulterior demararea procedurii de achiziție a echipamentelor și software-ului dedicate sistemului pentru informarea călătorilor în stațiile de transport public.
Călătorii vor putea beneficia de informații afișate în timp real pe panourile digitale începând cu anul 2024.
Proiectul reprezintă parte integrată dintr-un proiect ITS strategic integrat (Sisteme de Transport Inteligente) în curs de dezvoltare la nivelul TPBI, PMB și CJI ce vizează modernizarea sistemului public de transport prin dezvoltarea componentelor ITS pentru transportul public din regiunea București Ilfov. Acest proiect se alătură celorlalte investiții și măsuri propuse de TPBI pentru îmbunătățirea transportului public și mobilității în regiunea București-Ilfov.

Sursa: Consiliul Județean Ilfov

Concurs de proiecte de management pentru ocuparea  funcţiei de Director al Centrului Cultural Buftea

A N U N Ţ

 

 

 Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Buftea organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea  funcţiei de Director al Centrului Cultural Buftea. 

Condiţiile de participare la concursul de proiecte de management pentru ocuparea  funcţiei de Director al Centrului Cultural Buftea, sunt următoarele:

 • are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 7 ani;

 

Calendarul concursului:

 • 02.2023 –01.03.2023, depunerea proiectelor de management de către candidaţi;
 • 03.2023 – 15.03.223, analiza proiectelor de management ;
 • 03.2023, susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei oraşului Buftea până la data de 01.03.2023 orele 16.3o şi  trebuie să conţină urmatoarele documente:

 • Cerere de înscriere;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializari;
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă, care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinţa care să ateste o stare de sănătate şi psihologică corespunzătoare;
 • Curriculum vitae;
 • Proiectul de management în scris și în format electronic.

 Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

 

Bibliografia stabilită pentru susţinerea concursului este următoarea:

 • Constituţia României;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea III și titlul I și II ale parții VI;
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.118/21.12.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitãţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul Muncii.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Buftea, Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat.

 

 

 

 

 

 

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante – Polițist local, clasa III, gradul profesional principal

ANUNŢ

 

Primăria oraşului Buftea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează:

 1. Polițist local, clasa III, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice, Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal.

Condiţii de desfăşurare a concursului: dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei oraşului Buftea în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 03.02.2023 – 22.02.2023.

 Proba scrisă va avea loc în data de 09.03.2023 ora 10.00, iar interviul va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Polițist Local, clasa III, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice, Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal sunt cele prevazute în Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la care se adaugă:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;

Bibliografia și tematica pentru susţinerea concursului este următoarea:

 • Constituţia României, titlul I și titlul II;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea I, partea III și titlul I și II ale parții VI;
 • Legea poliţiei locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 • Hotărâre nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, integral;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, integral;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare, integral;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;

Atribuțiile postului:

– menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine si siguranţă publică al unităţii administrativ teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

– menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţamânt publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ  teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor administrativ teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

  – participă împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de

salvare şi evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de

limitare şi înlaturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

  – actionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

 – asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile  publice de interes local la afectuarea unor controale ori acţiuni specifice ;

 – participă împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii si liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale , manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a  altor asemenea activităţi care se desfaşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

 – asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale

 şi /sau în administarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de

interes local stabilite de consiliul local;

  – constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

 – execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ teritorială , pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă.

 – participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat

de  ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea si combaterea infracţionalităţii stradale;

  – cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

  – asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

  – acordă pe teritoriul unităţilor administrativ- teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii in în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;   

   – asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea nr.155/2010 în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

  – verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere ;

  – participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor

 naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

  – participă împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare,

acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

  – sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul

transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competentă;

  – acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

  – asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

  – constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încalcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea,

parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

 – constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încalcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

  –   constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încalcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti,

conducători de mopede si vehicule cu tracţiune animală;

  – constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, zona rezidentială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

  – aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri

aparţinând domeniului public sau privat al statului ori a unităţilor administrativ teritoriale;

  – cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

  – efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

  – efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale parţii carosabile si pietonale;

  – verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de

afişaj/reclamă inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

  – participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii  administrativ teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

  -constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, primarului unităţii administrativ teritoriale.

  – controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport si depozitare a deşeurilor menajere si industriale;

  – sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare,inclusiv fonică;

  – participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootilor;                                        

  – identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ teritoriale sau pe spaţii aflate în administarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora.

  -verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

  – verifică asigurarea salubrizării străzilor a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepartarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

  -verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoanele fizice sau juridice, potrivit legii

  – verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

  -verifică şi soluţionează potrivit competenţelor specifice ale administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

  – constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încalcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor legale specifice prevăzute pentru domeniul protecţiei mediului.

  -actionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale

  – verifică legalitatea activităţilor  de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate şi producători particulari în pieţe agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare ;

  – verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

  -verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

  -verifică respectarea normelor legale privind amplasarea meterialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a băuturilor alcoolice;

  – verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi functionare al operatorilor economici’

  – identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al oraşului, sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

  -verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări servicii stabilite prin acte normative în

competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

  -cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora.

  -verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

  -verifică şi solutionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legatură cu actele si faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

  – constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute în domeniul activităţii comerciale.

   -înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani.

  – cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

  – constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul,

 reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevazute la art.37 din OUG nr.97/2008 privind evidenţa, domiciliu, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

  – cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 –  Respectă prevederile procedurilor operaţionale aplicabile.

  – Răspunde de modul de lucru si disciplina radio în timpul folosirii tehnicii de comunicare conform prevederilor legale.

      Dosarele de concurs trebuie sa conţină urmatoarele documente:

 • Copia actului de identitate ;
 • Curriculum vitae, modelul comun european;
 • Formularul de înscriere ;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializari;
 • Cazierul judiciar ;
 • Adeverinţă care atestă că este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică;
 • Declaraţia pe propria raspundere sau adeverinţă, care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

      Copiile actelor de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare pot fi obținute de la domnul Barbu Dorel, inspector la Primăria oraşului Buftea, Piața Mihai Eminescu, nr. 1, telefon nr. 0318241234, fax 0318241238, sau prin consultarea anunțurilor afișate la avizierul instituției sau publicate pe site-ul oficial www.primariabuftea.ro.