HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2020

 

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 1 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Lujerului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
2. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 2 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Trifoiului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
3. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 3 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Catinei, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
4. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 4 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Codrului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
5. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR_ 5 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
6. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.6 din 22 ianuarie 2020 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
7. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.7 Din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul proiectului general „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial-reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
8. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 8 Din 22 ianuarie 2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2020 – 2021
9. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.9 Din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Buftea
10. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.10 din 22 ianuarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 114/31.08.2017
11. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.11 din 22 ianuarie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie şi aprilie 2020
12. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 12 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea vânzării, cu drept de preempţiune a unui imobil teren situat în Oraşul Buftea, şos. Bucureşti -Târgovişte nr.296 Bis, judeţ Ilfov, aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea
13. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 13 Din 22 ianuarie 2020 privind modificarea tarifelor pentru unele activităţi specifice serviciului de salubrizare prestate în baza contractului nr. 26048/2019 de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea
14. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 14 Din 22 Ianuarie 2020 privind modiflcarea autorizaţiei taxi nr. 068/27.05.2011 emisă transportatorului autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L.
15. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 15 din 22 ianuarie 2020 privind acceptarea ofertelor de donaţie a imobilelor terenuri situate în oraşul Buftea, judeţ Ilfov cu nr. cadastral 60558 şi nr. cadastral 60562
16. Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.16 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2020
17.

 

Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 17 din 22 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.141/31.07.2018 privind actualizarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea
18. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 18 din 26 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2019
19. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 19 din 26 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2019
20 Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.20 din 26 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile noiembrie, decembrie 2019 şi ianuarie 2020
21. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.21 din 26 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2019
22. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.22 din 26 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2019
23. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.23 din 26 februarie 2020 privind prelungirea contractului de comodat nr. 28/04.04.2017 încheiat între oraşul Buftea Consiliul Local şi Asociaţia Trei Prinţese
24. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.24 Din 26 februarie 2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.10/15.02.2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în oraşul Buftea, B-dul Mihai Eminescu, nr.15
25. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 25 Din 26 februarie 2020 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020
26. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 26 Din 26 februarie 2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2019
27. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRĂREA NR.27 din 26 februarie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea pentru imobilul situat în strada Ştirbei Vodă, nr.36, ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
28. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 28 din 26 februarie 2020 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor străzi, aflate în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea
29. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.29 din 26 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
30. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 30 Din 26 februarie 2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.1.” S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: Proiect tip – ,,Construire bază sportivă TIP 2, oraş Buftea, judeţul Ilfov”
31. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 31 din 26 februarie 2020 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 026 emisă pentru P.F.A. Florea Ion Gheorghe, ca urmare a pierderii calităţii de transportator autorizat
32. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.32 Din 26 februarie 2020 privind modificarea autorizaţiei taxi nr. 083/21.07. 2011 emisă transportatorului autorizat I.F. Cuconu Ionuţ
33. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.33 Din 26 februarie 2020 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către S.C. General Public Serv S.A
34. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 34 Din 26 februarie 2020 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local al oraşului Buftea
35. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 35 Din 26 februarie 2020 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de utilitate publică – Iluminat Public în oraşul Buftea şi aprobarea Regulamentului serviciului, a Indicatorilor de performanţă şi a Caietului de sarcini
36. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.36 Din 26 februarie 2020 privind darea în administrare a serviciului de Iluminat public către Serviciul de Utilităţi Publice Buftea· în calitate de operator şi punerea la dispoziţie a bunurilor ce compun sistemul de Iluminat public
37. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.37 Din 26 februarie 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICO· FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL AL ORAŞULUI BUFTEA (SISOB), JUDEŢUL ILFOV
38. Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 38 din 26 februarie 2020 privind aprobarea proiectului „MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI EFICIENTIZAREA
ENERGETICO – FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL AL ORAŞULUI BUFTEA (SISOB), JUDEŢUL ILFOV” şi a cheltuielilor legate de proiect
39. Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 39 din 11 martie 2020 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2020
40. Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 40 din 11 martie 2020 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Buftea
41. Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 41 din 11 martie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie 2020
42. Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 42 din 11 martie 2020 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov, în vederea încheierii Actului Adiţional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA
43. Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 43 din 11 martie 2020 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al S.C. Regio Serv Transport S.R.L. asupra bunurilor aflate în proprietatea privată a oraşului Buftea, transmise în vederea desfăşurării activităţii serviciului public de transport persoane
44. Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR.44 din 11 martie 2020 privind punerea la dispoziţie către Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov a unor bunuri necesare efectuării serviciului public de transport
45. Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 45 din 11 martie 2020 privind aprobare~ documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL ,,CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+2E+M, ANEXE, GARAJ, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂŢI” oraşul Buftea, judeţul Ilfov
46. Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 46 din 11 martie 2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL “ANSAMBLU REZIDENŢIAL P+1E+M ŞI CENTRU CULTURAL, AMENAJARE CIRCULAŢII AUTO ŞI PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂŢI” oraşul Buftea, judeţul Ilfov
47. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 47 din 30 aprilie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie şi iulie 2020
48. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR.48 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2019 şi luna ianuarie 2020
49. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 49 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile ianuarie şi februarie 2020
50. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 50 Din 30 aprilie 2020 privind prelungirea contractului de comodat nr.30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
51. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 51 din 30 aprilie 2020 privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/2014, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
52. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 52 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Alunului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
53. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 53 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Frasinului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
54. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 54 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Salviei, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
55. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 55 din 30 aprilie 2020 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 005 emisă pentru P.F.A. Cioc I. Gabriel, ca urmare a pierderii calităţii de transportator autorizat
56. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 56 Din 30 aprilie 2020 privind suspendarea pe perioada stării de urgenţă a contractelor de închiriere încheiate cu comercianţii de produse non-alimentare care îşi desfăşoară activitatea în incinta Pieţei Agroalimentare Buftea, precum şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
57. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 57 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2020
58. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 58 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2020
59. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRĂREA NR. 59 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea
60. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 60 din 30 aprilie 2020 privind propunerea unui membru în consiliul de administraţie al S.C. General Public Serv S.A. societate la care oraşul Buftea este acţionar majoritar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011
61. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 61 din 30 aprilie 2020 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşul Buftea, tarla 102, parcela 399/1, judeţ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 63314
62. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 62 din 30 aprilie 2020 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui bun situat în oraşul Buftea, strada Industriei, judeţ Ilfov, având nr. cadastral 59938-C2
63. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 63 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea vânzării, în temeiul Legii nr. 85/1992, a unei locuinţe din fondul locativ situată în Oraşul Buftea, strada Mărăşeşti, nr.14, judeţ Ilfov, către titularul contractului de închiriere
64. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 64 din 30 aprilie 2020 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
65. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 65 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Anexei nr.3 la Caietul de sarcini aferent delegării Serviciului Comunitar de Utilitate Publică • Administrarea domeniului public şi privat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/19.01 .2012
66. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 66 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea identificat cu nr. cadastral 61547
67. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 67 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL „ANSAMBLU LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAŢII AUTO ŞI PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂŢI”, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
68. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 68 din 30 aprilie 2020 privind încheierea unui parteneriat între Oraşul Buftea prin Consiliul local al oraşului Buftea şi S.C. Eli 3 Development S.R.L /S.C. Optim Engineers S.R.L. în vederea realizării lucrării de Infrastructură rutieră în oraşul Buftea, strada Speranţei
69. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 69 din 30 aprilie 2020 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
70. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 70 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr_ 2 din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2020
71. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 71 din 30 aprilie 2020 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2020, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
72. Consiliul Local
30 Aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 72 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea cotei de cofinanţare de la bugetul local aferentă obiectivului de investiţii privind “Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial – reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov
73. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 73 din 29 mai 2020 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Ilfov
74. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 74 din 29 mai 2020 privind prelungirea protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 8/2013
75. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 75 din 29 mai 2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul 1 2020
76. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 76 din 29 mai 2020 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2019
77. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 77 din 29 mai 2020 privind aprobarea criteriilor şi procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciul de Utilităţi Publice Buftea, serviciu public de interes local cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local al oraşului Buftea
78. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR.78 din 29 mai 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile noiembrie-decembrie 2019 şi ianuarie- februarie 2020
79. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 79 Din 29 mai 2020 privind modificarea contractului nr. 26048/2019 de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea
80. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 80 din 29 mai 2020 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
81. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 81 din 29 mai 2020 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, în anul 2020
82. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 82 din 29 mai 2020 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofilă Buftea
83. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 83 din 29 mai 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru lunile ianuarie şi februarie 2020
84. Consiliul Local
29 Mai 2020
HOTĂRÂREA NR. 84 din 29 mai 2020 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
85. Consiliul Local
30 Iunie 2020
HOTĂRÂREA NR. 85 Din 30 iunie 2020 privind modificarea Regulamentului de instituire a taxei pentru eliberarea autorizaţiei speciale pentru circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a celor cu masa maximă autorizată mai mare de 3, 5 tone în oraşul Buftea
86. Consiliul Local
30 Iunie 2020
HOTĂRÂREA NR. 86 din 30 iunie 2020 privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local Buftea, urmare fenomenelor meteorologice din data de 21.06.2020
87. Consiliul Local
30 Iunie 2020
HOTĂRÂREA NR.87 din 30 iunie 2020 privind aprobarea listei de prioritate în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii nr.15/2003
88. Consiliul Local
30 Iunie 2020
HOTĂRÂREA NR. 88 din 30 iunie 2020 privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată în dosarul nr. 784/93/2020
89. Consiliul Local
30 Iunie 2020
HOTĂRÂREA NR.89 din 30 iunie 2020 privind acceptarea propunerii de cofinanţare, realizarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Extinderea reţelei electrice de distribuţie în zona Jud. Ilfov, oraş Buftea, str. Codrului, Dropiei, Ciocârliei, Gutuiului, Trestiei, Dafinului, Lujerului, Alunului, Nuferilor, Ulmului şi Salviei”, precum şi încheierea contractului de cofinanţare
90. Consiliul Local
30 Iunie 2020
HOTĂRÂREA NR. 90 din 30 iunie 2020 privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren în  suprafaţă de 417 mp, număr cadastral 60459, situat în oraşul Buftea, şos. Bucureşti – Târgovişte, nr. 119, judeţ Ilfov
91. Consiliul Local
30 Iunie 2020
HOTĂRÂREA NR. 91 din 30 iunie 2020 privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 240 mp, număr cadastral 57109, situat în oraşul Buftea, şos. Bucureşti – Târgovişte, nr. 298 C, judeţ Ilfov
92. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 92 din 31 iulie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie 2020
93. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 93 din 31 iulie 2020 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2020
94. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 94 din 31 iulie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Eficienţa energetică şi gestionarea inteligentă a energiei pentru iluminat public în Oraşul Buftea”
95. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 95 din 31 iulie 2020 privind aprobarea participării U.A. T. Oraşul Buftea cu obiectivul de investiţii „Eficienţa energetică şi gestionarea inteligentă a energiei pentru iluminat public În Oraşul Buftea” în cadrul Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public finanţat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Administraţia Fondului pentru Mediu
96. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 96 din 31 iulie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 151126.07. 2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – ,,Sală de sport cu tribună 180 locuri, oraş Buftea, judeţ Ilfov”
97. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 97 din 31 iulie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2020
98. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 98 din 31 iulie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna februarie 2020
99. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 99 din 31 iulie 2020 privind transformarea unui post de asistent medical comunitar principal în asistent medical comunitar din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială – Compartimentul Asistenţi medicali, şcoli, comunitari mediatori
100. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 100 din 31 iulie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 113/31.08. 2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie, din aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea, precum şi din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local
101. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 101 din 31 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 71/30.04.2020 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2020, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
102. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 102 din 31 iulie 2020 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Regio Serv Transport S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2019
103. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 103 din 31 iulie 2020 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru exerciţiul financiar 2019
104. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR.104 din 31 iulie 2020 privind asocierea Oraşului Buftea – Consiliul Local Buftea cu Clubul Sportiv Shagya, în vederea realizării evenimentului Cupa Shagya – ediţia a-VII-a
105. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 105 din 31 iulie 2020 privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 36/28.02.2019 privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul public al Unităţii AdministrativTeritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
106. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 106 din 31 iulie 2020 privind vânzarea prin licitaţie publică a unul Imobil teren situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte, FN, judeţ Ilfov
107. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 107 din 31 iulie 2020 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 076 emisă pentru S.C. Auto Royal Perfect S.R.L
108. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 108 din 31 iulie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Anemonelor, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
109. Consiliul Local
31 Iulie 2020
HOTĂRÂREA NR. 109 Din 31 iulie 2020 privind aprobarea parteneriatului dintre Oraşul Buftea, Oraşul Chitila, Comuna Mogoşoaia şi Municipiul Bucureşti, aferent proiectului „Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străuleşti – Mogoşoaia – Buftea – proiect de bază şi complementar”, cod MySMIS 124201 şi 124202, pentru care se solicită finanţare în cadrul POR 2014 -2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în vederea asigurării sustenabilităţii şi durabilităţii investiţiei
110. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR.110 din 31 august 2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul lI 2020
111. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR. 111 din 31 august 2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2020
112. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREANR.112 din 31 august 2020 privind premierea elevilor/sportivilor precum şi a cadrelor didactice/antrenorilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/competiţii interne /internaţionale
113. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR.113 din 31 august 2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al oraşului Buftea
114. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR. 114 Din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
115. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR. 115 Din 31 august 2020 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
116. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREANR.116 din 31 august 2020 privind darea în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale nr. 1 Buftea a unui spaţiu din imobilul situat în Oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.145, judeţ Ilfov
117. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR. 117 Din 31 august 2020 privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 159/14.09.2012, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi ,,Asociaţia Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea
118. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR. 118 din 31 august 2020 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 63633
119. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR. 119 din 31 august 2020 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea identificat cu nr. cadastral 58287
120. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR.120 din 31 august 2020 privind acceptarea propunerii şi realizarea lucrărilor pentru obiectivul “Extinderea reţelei electrice de interes public pe strada Tamaşi, oraş Buftea, judeţul Ilfov, conform soluţiei tehnice stabilită de S.C. E- Distribuţie Muntenia S.A.
121. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR. 121 din 31 august 2020 privind acceptarea propunerii şi realizarea lucrărilor pentru obiectivul „Extinderea reţelei electrice de interes public pe strada Milano, oraş Buftea, judeţul Ilfov, conform soluţiei tehnice stabilită de S.C. E- Distribuţie Muntenia S.A.
122. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR. 122 din 31 august 2020 privind acordarea dreptului de uz şi servitute în favoarea E – Distribuţie Muntenia S.A., asupra unui teren situat în oraşul Buftea
123. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR.123 din 31 august 2020 privind aprobarea vânzării, cu drept de preempţiune, a unui imobil teren situat în Oraşul Buftea, Strada Studioului nr. 1 C, judeţ Ilfov, aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea
124. Consiliul Local
31 August 2020
HOTĂRÂREA NR.124 din 31 august 2020 privind prelungirea termenului de restituire a sumei acordată societăţii Regio Serv Transport S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr.184/30.09.2020
125. Consiliul Local
20 Noiembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 125 Din 20 noiembrie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
126. Consiliul Local
20 Noiembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 126 Din 20 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea, mandat 2020-2024
127. Consiliul Local
20 Noiembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 127 Din 20 noiembrie 2020 privind alegerea viceprimarului oraşului Buftea
128. Consiliul Local
20 Noiembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 128 din 20 noiembrie 2020 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru participarea consilierilor locali la şedinţele Consiliului local al oraşului Buftea şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia, în mandatul 2020-2024
129. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR.129 din 08 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Consiliile de
administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2020 – 2021
130. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR.130 din 08 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Buftea în Consiliul de
administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2020-2021
131. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 131 Din 08 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului unităţii administrativ teritoriale Buftea
în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov, pentru perioada 2020 – 2024
132. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 132 din 08 decembrie 2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul III 2020
133. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 133 din 08 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2020
134. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 134 din 08 decembrie 2020 privind organizarea Pomului de Crăciun
135. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 135 din 08 decembrie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal
auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru perioada iunie • octombrie 2020
136. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 136 din 08 decembrie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi
desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru luna martie 2020
137. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 137 din 08 decembrie 2020 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru imobilele cu destinaţia
de locuinţă şi pentru imobilele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea/administrarea Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea
138. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 138 Din 08 decembrie 2020 privind prelungirea contractului de asociere încheiat între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea
Admin Cons S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.102/25.09.2012
139. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 139 Din 08 decembrie 2020 privind prelungirea contractului de comodat nr. 90/12.05.2010, încheiat între Consiliul
Local al oraşului Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
140. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 140 Din 08 decembrie 2020 privind prelungirea contractului de comodat nr. 103/01.12.2012, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
141. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 141 din 08 decembrie 2020 privind aprobarea programului de activităţi cultural • artistice şi educative pentru anul
2021, propus de Centrul Cultural Buftea
142. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 142 Din 08 decembrie 2020 privind completarea art. 20 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă – Canal Constanţa
143. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR.143 din 8 decembrie 2020 privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov pentru aprobarea “Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea Bucureşti – Ilfov, către operatorii regionali”, forma revizuită
144. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR.144 din 08 decembrie 2020 privind aprobarea Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea
înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea, pentru sezonul rece 2020 -2021
145. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 145 din 08 decembrie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii “Extindere reţea gaze naturale
Strada Făgăraş, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
146. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR.146 din 08 decembrie 2020 privind acceptarea propunerii de cofinanţare, realizarea lucrărilor pentru obiectivul
,,Extinderea reţelei electrice de distribuţie în zona Jud. Ilfov, oraş Buftea, str. Stăvilarului”, precum şi încheierea contractului de cofinanţare
147. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 147 din 08 decembrie 2020 pentru modificarea art. 2 clin Hotărârea Consiliului local nr. 107/31.07.2020
privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 076 emisă pentru S.C. Auto Royal Perfect S.R.L
148. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR.148 Din 08 decembrie 2020 privind modificarea autorizaţiei taxi nr.048/28.02.2011 emisă transportatorului autorizat P.F.A. Carşote Constantin
149. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 149 din 08 decembrie 2020 privind actualizarea componenţei nominale a comisiei de analiză a cererilor precum
şi a comisiei de analiză a contestaţiilor pentru cererile depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
150. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRĂREA NR.150 din 08 decembrie 2020 privind actualizarea componenţei comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind
repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a componenţei comisiei de contestaţii
151. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 151 din 08 decembrie 2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul
familiei ocupaţionale „Administraţie” în cadrul Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local
152. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 152 din 08 decembrie 2020 privind punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov a unui spaţiu din imobilul situat în Oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.298A, judeţ Ilfov
153. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 153 din 08 decembrie 2020 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale,
alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021, în oraşul Buftea
154. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 154 Din 08 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului unităţii administrativ teritoriale oraşul
Buftea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti • Ilfov
155. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 155 din 08 decembrie 2020 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al oraşului Buftea care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale oraşul Buftea
156. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 156 din 08 decembrie 2020 privind acordarea de premii elevilor/sportivilor precum şi cadrelor didactice/antrenorilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/competiţii interne /internaţionale
157. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 157 din 08 decembrie 2020 privind propunerea de organizare a reţelei şcolare la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2021 – 2022
158. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 158 din 08 decembrie 2020 privind scutirea Asociaţiei Hercules de la plata impozitului/ taxei pentru imobilul
compus din clădire şi terenul aferent utilizat exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ
159. Consiliul Local
08 Decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 159 Din 08 decembrie 2020 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor – construcţii, înscrise în CF nr.
57279 a oraşului Buftea, cu nr. cadastral 57279 – C1 şi 57279 – C2, existente pe terenul în suprafaţă de 1311 mp din măsurători (2042 mp din acte), situat în oraşul Buftea, Strada Agricultori, nr.108, judeţul Ilfov
160. Consiliul Local
23 Decembrie 2020
HOTĂRÂRE NR. 160 din 23 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2020