HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2020

 

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 1 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Lujerului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
2.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 2 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Trifoiului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
3.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 3 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Catinei, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
4.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 4 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Codrului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
5.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR_ 5 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
6.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.6 din 22 ianuarie 2020 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
7.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.7 Din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul proiectului general „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial-reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
8.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 8 Din 22 ianuarie 2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2020 – 2021
9.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.9 Din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Buftea
10.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.10 din 22 ianuarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 114/31.08.2017
11.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.11 din 22 ianuarie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie şi aprilie 2020
12.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 12 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea vânzării, cu drept de preempţiune a unui imobil teren situat în Oraşul Buftea, şos. Bucureşti -Târgovişte nr.296 Bis, judeţ Ilfov, aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea
13.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 13 Din 22 ianuarie 2020 privind modificarea tarifelor pentru unele activităţi specifice serviciului de salubrizare prestate în baza contractului nr. 26048/2019 de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea
14.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 14 Din 22 Ianuarie 2020 privind modiflcarea autorizaţiei taxi nr. 068/27.05.2011 emisă transportatorului autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L.
15.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 15 din 22 ianuarie 2020 privind acceptarea ofertelor de donaţie a imobilelor terenuri situate în oraşul Buftea, judeţ Ilfov cu nr. cadastral 60558 şi nr. cadastral 60562
16.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.16 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2020
17.

 

Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 17 din 22 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.141/31.07.2018 privind actualizarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea
18.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 18 din 26 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2019
19.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 19 din 26 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2019
20Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.20 din 26 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile noiembrie, decembrie 2019 şi ianuarie 2020
21.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.21 din 26 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2019
22.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.22 din 26 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2019
23.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.23 din 26 februarie 2020 privind prelungirea contractului de comodat nr. 28/04.04.2017 încheiat între oraşul Buftea Consiliul Local şi Asociaţia Trei Prinţese
24.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.24 Din 26 februarie 2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.10/15.02.2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în oraşul Buftea, B-dul Mihai Eminescu, nr.15
25.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 25 Din 26 februarie 2020 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020
26.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 26 Din 26 februarie 2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2019
27.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRĂREA NR.27 din 26 februarie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea pentru imobilul situat în strada Ştirbei Vodă, nr.36, ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
28.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 28 din 26 februarie 2020 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor străzi, aflate în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea
29.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.29 din 26 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
30.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 30 Din 26 februarie 2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.1.” S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: Proiect tip – ,,Construire bază sportivă TIP 2, oraş Buftea, judeţul Ilfov”
31.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 31 din 26 februarie 2020 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 026 emisă pentru P.F.A. Florea Ion Gheorghe, ca urmare a pierderii calităţii de transportator autorizat
32.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.32 Din 26 februarie 2020 privind modificarea autorizaţiei taxi nr. 083/21.07. 2011 emisă transportatorului autorizat I.F. Cuconu Ionuţ
33.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.33 Din 26 februarie 2020 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către S.C. General Public Serv S.A
34.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 34 Din 26 februarie 2020 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului de Utilităţi Publice Buftea, ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului local al oraşului Buftea
35.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 35 Din 26 februarie 2020 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de utilitate publică – Iluminat Public în oraşul Buftea şi aprobarea Regulamentului serviciului, a Indicatorilor de performanţă şi a Caietului de sarcini
36.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.36 Din 26 februarie 2020 privind darea în administrare a serviciului de Iluminat public către Serviciul de Utilităţi Publice Buftea· în calitate de operator şi punerea la dispoziţie a bunurilor ce compun sistemul de Iluminat public
37.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR.37 Din 26 februarie 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICO· FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL AL ORAŞULUI BUFTEA (SISOB), JUDEŢUL ILFOV
38.Consiliul Local
26 Februarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 38 din 26 februarie 2020 privind aprobarea proiectului „MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI EFICIENTIZAREA
ENERGETICO – FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL AL ORAŞULUI BUFTEA (SISOB), JUDEŢUL ILFOV” şi a cheltuielilor legate de proiect
39.Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 39 din 11 martie 2020 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2020
40.Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 40 din 11 martie 2020 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Buftea
41.Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 41 din 11 martie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie 2020
42.Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 42 din 11 martie 2020 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov, în vederea încheierii Actului Adiţional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA
43.Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 43 din 11 martie 2020 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al S.C. Regio Serv Transport S.R.L. asupra bunurilor aflate în proprietatea privată a oraşului Buftea, transmise în vederea desfăşurării activităţii serviciului public de transport persoane
44.Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR.44 din 11 martie 2020 privind punerea la dispoziţie către Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov a unor bunuri necesare efectuării serviciului public de transport
45.Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 45 din 11 martie 2020 privind aprobare~ documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL ,,CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+2E+M, ANEXE, GARAJ, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂŢI” oraşul Buftea, judeţul Ilfov
46.Consiliul Local
11 Martie 2020
HOTĂRÂREA NR. 46 din 11 martie 2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL “ANSAMBLU REZIDENŢIAL P+1E+M ŞI CENTRU CULTURAL, AMENAJARE CIRCULAŢII AUTO ŞI PIETONALE, PARCĂRI, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂŢI” oraşul Buftea, judeţul Ilfov
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out LoudPress Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out LoudPress Enter to Stop Reading Page Content Out LoudScreen Reader Support