HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2020

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 1 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Lujerului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
2.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 2 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Trifoiului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
3.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 3 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Catinei, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
4.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 4 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale Strada Codrului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
5.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR_ 5 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
6.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.6 din 22 ianuarie 2020 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
7.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.7 Din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul proiectului general „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial-reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
8.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 8 Din 22 ianuarie 2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2020 – 2021
9.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.9 Din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Buftea
10.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.10 din 22 ianuarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 114/31.08.2017
11.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.11 din 22 ianuarie 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie şi aprilie 2020
12.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 12 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea vânzării, cu drept de preempţiune a unui imobil teren situat în Oraşul Buftea, şos. Bucureşti -Târgovişte nr.296 Bis, judeţ Ilfov, aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea
13.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 13 Din 22 ianuarie 2020 privind modificarea tarifelor pentru unele activităţi specifice serviciului de salubrizare prestate în baza contractului nr. 26048/2019 de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea
14.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 14 Din 22 Ianuarie 2020 privind modiflcarea autorizaţiei taxi nr. 068/27.05.2011 emisă transportatorului autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L.
15.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 15 din 22 ianuarie 2020 privind acceptarea ofertelor de donaţie a imobilelor terenuri situate în oraşul Buftea, judeţ Ilfov cu nr. cadastral 60558 şi nr. cadastral 60562
16.Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR.16 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2020
17.

 

Consiliul Local
22 Ianuarie 2020
HOTĂRÂREA NR. 17 din 22 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.141/31.07.2018 privind actualizarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea