HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2018

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
08 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.1 din 08 ianuarie 2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2017
2.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.2  din 31 ianuarie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie, martie, aprilie 2018
3.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.3 din 31 ianuarie 2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru
anul şcolar 2018 – 2019
4.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.4 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea, pe semestrul II anul 2017
5.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.5 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 41612001, pentru anul 2018
6.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.6 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Vlăsiei şi strada Oltului
7.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR. 7 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea apartamentării locuinţe lor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, blocurile B1, B2, B3 şi B4 situate în oraşul Buftea, strada Oltului
8.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.8 din 31 ianuarie 2018 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
9.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.9 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari
pentru S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
10.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.10. din 31 ianuarie 2018 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat în oraşul Buftea, încheiat cu S.C. General Public Serv S.A.
11.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.11 din 31ianuarie 2018 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în oraşul Buftea încheiat cu S.C. General Public Serv S.A.
12.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.12 din 31 ianuarie 2018 privind modificarea Hotărârit Consiliului local nr. 65/29 .07.2016 în sensul actualizării componenţei nominale a comisiei de analiză a contestaţiilor pentru cererile depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
13.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.13 din 31 ianuarie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59336
14.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.14 din 31 ianuarie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59342
15.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.15 din 31 ianuarie 2018 privind compleţarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi atribuirea denumirii unei străzi
16.Consiliul Local
23 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.16  din 23 Februarie 2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice  (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii  ,,Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 4″
17.Consiliul Local
23 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR. 17  din 23 Februarie 2018  privind stabilirea cotei autorităţii publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
18.Consiliul Local
23 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.18 din 23 Februarie 2018 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
19. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.19  din 28 februarie 2018  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” Buftea, pentru  lunile decembrie 2017-ianuarie 2018
20. Consiliul Local
28 Februarie 2018
Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.20 din 28 februarie 2018  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea
21. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR. 21 din 28 februarie 2018  privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare  necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018
22. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.22  din 28 februarie 2018  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2017
23.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.23  din 28 februarie 2018  privind aprobarea raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2017
24.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.24  din 28 februarie 2018  privind aprobarea aderării Comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa
25.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.25  din 28 februarie 2018  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit  şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi investiţiilor propuse în Oraşul Buftea  şi a alocării din bugetul local a valorii cofinanţării aferentă  „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată În aria de operare a  S.C. RAJA S.A. Constanţa În perioada 2014-2020″
26.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRĂREA NR.26 din 28 februarie 2018 privind actualizarea componenţei comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a componenţei comisiei de contestaţii
27.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.27  din 28 februarie 2018  privind schimbarea destinaţiei, pe o perioadă de 5 ani, a imobilului  aparţinând domeniului public al oraşului Buftea, în care a funcţionat căminul de elevi al Liceului Tehnologic  ”Dumitru Dumitrescu” situat în oraşul Buftea, Şoseaua Bucureşti -Târgovişte, nr.145, judeţul Ilfov
28.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.28  din 28 februarie 2018  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
29.Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTĂRÂREA NR.29 Din 19 martie 2018  privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2018
30.Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTĂRÂREA NR. 30 din 19 martie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada decembrie 2017-ianuarie 2018
31.Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTĂRÂREA NR. 31 din 19 martie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie 2018
32.Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTARAREA NR. 32 din 19 martie 2018 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Buftea, în anul 2018
33.Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTARAREA NR. 33 din 19 martie 2018 privind prelungirea contractului de comodat nr.28/04.04.2017 încheiat între oraşul Buftea Consiliul Local şi Asociaţia “Princesses and the Kids”, în baza Hotărârii Consiliului
local nr.34/31.03.2017
34.Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTÂRÂREA NR.34  din 19 martie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport şi dotarea acestora – Şcoala gimnazială nr. 1, oraş Buftea, judeţul Ilfov”
35.Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTARAREA NR. 35 din 19 martie 2018  pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.18/23.02.2018 privind  stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
36.Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTARAREA NR. 36 din 19 martie 2018  privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 087 transportatorului autorizat S.C. TAXI FIVE S.R.L.
37.Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTĂRÂREA NR.37 Din 19 martie 2018 privind deplasarea unei delegaţii în Oraşul laloveni, Raionul laloveni – Republica Moldova 
38.Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTĂRÂREA NR. 38  din 19 martie 2018  privind concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 234 mp, situat în oraşul Buftea, Strada Studioului, nr.3A, număr cadastral 57098, judeţ Ilfov
39.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.39 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construirea unei infrastructuri noi pentru învăţământul preşcolar – Grădiniţă şi creşă cu program prelungit şi dotarea acestora, prin desfiinţarea corpului vechi (C1) al Grădiniţei nr. 5, strada Eroilor, oraş Buftea”
40.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.40 Din 25 aprilie 2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Extindere cu sală de sport şi anexe (prin desfiinţare corp Anexa C3), dotarea acestora şi realizare împrejmuire – Şcoala Gimnazială nr. 3, oraş Buftea, judeţul Ilfov”
41.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.41 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice “Proiect tehnic – Pasaj de trecere şi Sală multifuncţională în curtea interioară a Centrului Cultural Buftea”
42.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR. 42  Din 25 aprilie 2018  privind aprobarea apartamentării locuinţelor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, blocurile B1, B2 situate în oraşul Buftea, strada Vlăsiei, nr.26 A şi nr.26 B
43.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.43 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada noiembrie, decembrie 2017-ianuarie 2018
44.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.44 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa „Căsuţa Copilăriei” Buftea, pentru lunile februarie, martie 2018
45.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.45 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2018
46.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.46 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.3 Buftea, pentru lunile decembrie 2017-ianuarie 2018
47.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.47 Din 25 aprilie 2018  privind acordarea unor premii elevilor care au obţinut performanţe la concursurile şi competiţiile sportive naţionale
48.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.48  Din 25 aprilie 2018  privind prelungirea contractului de comodat nr.30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia „Şansa Ta”
49.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.49  Din 25 aprilie 2018  privind aprobarea componenţei comisiei pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ teritorială a oraşului Buftea
50.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR. 50 din 25 aprilie 2018  privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Pegas Triatlon Club
51.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.51  Din 25 aprilie 2018  privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofilă Buftea
52.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.52  Din 25 aprilie 2018  privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2018, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
53.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.53 Din 25 aprilie 2018  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai-iulie 2018
54.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.54  Din 25 aprilie 2018  privind înregistrarea Primăriei Oraşului Buftea în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor utilizând cardul bancar şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile on-line
55.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.55 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2018
56.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.56  Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport şi dotarea acestora – Şcoala Gimnazială nr. 1, Buftea”
57.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.57 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu Extindere Grădiniţa „Rază de Soare” Buftea, str. Oltului, nr. 15 
58.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.58 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea proiectului “Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Şcoala Gimnazială nr. 3”, str. Independenţei, nr.52, Buftea, Judeţ Ilfov şi a cheltuielilor legate de proiect
59.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.59 Din 25 aprilie 2018 privind prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul llfov. prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 8/2013
60.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.60 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru următoarele obiective de investiţii: Reabilitare nod hidrotehnic Podeţ CCIII – Podeţ Cd 46, Podeţ tubular pe canalul Cd 44, Podeţ tubular pe canalul Cd 45, Podeţ tubular pe canalul Cd 46,  Podeţ tubular pe canalul CP 1 / 1
96.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.96 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii – Utilităţi şi dotări tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi), până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor de locuinţe, aferente obiectivului Construire 30 unităţi locative de serviciu (tip ANL) – P+4E, Str. Studioului nr.4, Etapa I 
97.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.97 Din 25 aprilie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social multifuncţional – Centru rezidenţial pentru tinerii din centre de plasament şi cantină socială în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
98.Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.98  Din 25 aprilie 2018 privind darea în administrare Direcţiei Asistenţă Socială Buftea a imobilului compus din teren şi construcţie, situat în strada 23 August, nr.180, oraşul Buftea, judeţul Ilfov