HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2018

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
08 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.1 din 08 ianuarie 2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2017
2. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.2  din 31 ianuarie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie, martie, aprilie 2018
3. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.3 din 31 ianuarie 2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru
anul şcolar 2018 – 2019
4. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.4 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea, pe semestrul II anul 2017
5. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.5 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 41612001, pentru anul 2018
6. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.6 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Vlăsiei şi strada Oltului
7. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR. 7 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea apartamentării locuinţe lor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, blocurile B1, B2, B3 şi B4 situate în oraşul Buftea, strada Oltului
8. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.8 din 31 ianuarie 2018 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
9. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.9 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari
pentru S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
10. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.10. din 31 ianuarie 2018 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat în oraşul Buftea, încheiat cu S.C. General Public Serv S.A.
11. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.11 din 31ianuarie 2018 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în oraşul Buftea încheiat cu S.C. General Public Serv S.A.
12. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.12 din 31 ianuarie 2018 privind modificarea Hotărârit Consiliului local nr. 65/29 .07.2016 în sensul actualizării componenţei nominale a comisiei de analiză a contestaţiilor pentru cererile depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
13. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.13 din 31 ianuarie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59336
14. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.14 din 31 ianuarie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59342
15. Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.15 din 31 ianuarie 2018 privind compleţarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi atribuirea denumirii unei străzi
16. Consiliul Local
23 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.16  din 23 Februarie 2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice  (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii  ,,Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 4″
17. Consiliul Local
23 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR. 17  din 23 Februarie 2018  privind stabilirea cotei autorităţii publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
18. Consiliul Local
23 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.18 din 23 Februarie 2018 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
19.  Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.19  din 28 februarie 2018  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” Buftea, pentru  lunile decembrie 2017-ianuarie 2018
20.  Consiliul Local
28 Februarie 2018
Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.20 din 28 februarie 2018  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea
21.  Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR. 21 din 28 februarie 2018  privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare  necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018
22.  Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.22  din 28 februarie 2018  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2017
23. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.23  din 28 februarie 2018  privind aprobarea raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2017
24. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.24  din 28 februarie 2018  privind aprobarea aderării Comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa
25. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.25  din 28 februarie 2018  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit  şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi investiţiilor propuse în Oraşul Buftea  şi a alocării din bugetul local a valorii cofinanţării aferentă  „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată În aria de operare a  S.C. RAJA S.A. Constanţa În perioada 2014-2020″
26. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRĂREA NR.26 din 28 februarie 2018 privind actualizarea componenţei comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a componenţei comisiei de contestaţii
27. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.27  din 28 februarie 2018  privind schimbarea destinaţiei, pe o perioadă de 5 ani, a imobilului  aparţinând domeniului public al oraşului Buftea, în care a funcţionat căminul de elevi al Liceului Tehnologic  ”Dumitru Dumitrescu” situat în oraşul Buftea, Şoseaua Bucureşti -Târgovişte, nr.145, judeţul Ilfov
28. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.28  din 28 februarie 2018  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
29. Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTĂRÂREA NR.29 Din 19 martie 2018  privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2018
30. Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTĂRÂREA NR. 30 din 19 martie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada decembrie 2017-ianuarie 2018
31. Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTĂRÂREA NR. 31 din 19 martie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna ianuarie 2018
32. Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTARAREA NR. 32 din 19 martie 2018 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Buftea, în anul 2018
33. Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTARAREA NR. 33 din 19 martie 2018 privind prelungirea contractului de comodat nr.28/04.04.2017 încheiat între oraşul Buftea Consiliul Local şi Asociaţia “Princesses and the Kids”, în baza Hotărârii Consiliului
local nr.34/31.03.2017
34. Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTÂRÂREA NR.34  din 19 martie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport şi dotarea acestora – Şcoala gimnazială nr. 1, oraş Buftea, judeţul Ilfov”
35. Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTARAREA NR. 35 din 19 martie 2018  pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.18/23.02.2018 privind  stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
36. Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTARAREA NR. 36 din 19 martie 2018  privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 087 transportatorului autorizat S.C. TAXI FIVE S.R.L.
37. Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTĂRÂREA NR.37 Din 19 martie 2018 privind deplasarea unei delegaţii în Oraşul laloveni, Raionul laloveni – Republica Moldova 
38. Consiliul Local
19 Martie 2018
HOTĂRÂREA NR. 38  din 19 martie 2018  privind concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 234 mp, situat în oraşul Buftea, Strada Studioului, nr.3A, număr cadastral 57098, judeţ Ilfov
39. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.39 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construirea unei infrastructuri noi pentru învăţământul preşcolar – Grădiniţă şi creşă cu program prelungit şi dotarea acestora, prin desfiinţarea corpului vechi (C1) al Grădiniţei nr. 5, strada Eroilor, oraş Buftea”
40. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.40 Din 25 aprilie 2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Extindere cu sală de sport şi anexe (prin desfiinţare corp Anexa C3), dotarea acestora şi realizare împrejmuire – Şcoala Gimnazială nr. 3, oraş Buftea, judeţul Ilfov”
41. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.41 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice “Proiect tehnic – Pasaj de trecere şi Sală multifuncţională în curtea interioară a Centrului Cultural Buftea”
42. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR. 42  Din 25 aprilie 2018  privind aprobarea apartamentării locuinţelor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, blocurile B1, B2 situate în oraşul Buftea, strada Vlăsiei, nr.26 A şi nr.26 B
43. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.43 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada noiembrie, decembrie 2017-ianuarie 2018
44. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.44 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa „Căsuţa Copilăriei” Buftea, pentru lunile februarie, martie 2018
45. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.45 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna februarie 2018
46. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.46 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.3 Buftea, pentru lunile decembrie 2017-ianuarie 2018
47. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.47 Din 25 aprilie 2018  privind acordarea unor premii elevilor care au obţinut performanţe la concursurile şi competiţiile sportive naţionale
48. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.48  Din 25 aprilie 2018  privind prelungirea contractului de comodat nr.30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia „Şansa Ta”
49. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.49  Din 25 aprilie 2018  privind aprobarea componenţei comisiei pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ teritorială a oraşului Buftea
50. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR. 50 din 25 aprilie 2018  privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Pegas Triatlon Club
51. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.51  Din 25 aprilie 2018  privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofilă Buftea
52. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.52  Din 25 aprilie 2018  privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2018, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
53. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.53 Din 25 aprilie 2018  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai-iulie 2018
54. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.54  Din 25 aprilie 2018  privind înregistrarea Primăriei Oraşului Buftea în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor utilizând cardul bancar şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile on-line
55. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.55 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2018
56. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.56  Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport şi dotarea acestora – Şcoala Gimnazială nr. 1, Buftea”
57. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.57 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu Extindere Grădiniţa „Rază de Soare” Buftea, str. Oltului, nr. 15 
58. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.58 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea proiectului “Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Şcoala Gimnazială nr. 3”, str. Independenţei, nr.52, Buftea, Judeţ Ilfov şi a cheltuielilor legate de proiect
59. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.59 Din 25 aprilie 2018 privind prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul llfov. prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 8/2013
60. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.60 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru următoarele obiective de investiţii: Reabilitare nod hidrotehnic Podeţ CCIII – Podeţ Cd 46, Podeţ tubular pe canalul Cd 44, Podeţ tubular pe canalul Cd 45, Podeţ tubular pe canalul Cd 46,  Podeţ tubular pe canalul CP 1 / 1
96. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.96 Din 25 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii – Utilităţi şi dotări tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi), până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor de locuinţe, aferente obiectivului Construire 30 unităţi locative de serviciu (tip ANL) – P+4E, Str. Studioului nr.4, Etapa I 
97. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.97 Din 25 aprilie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social multifuncţional – Centru rezidenţial pentru tinerii din centre de plasament şi cantină socială în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
98. Consiliul Local
25 Aprilie 2018
HOTĂRÂREA NR.98  Din 25 aprilie 2018 privind darea în administrare Direcţiei Asistenţă Socială Buftea a imobilului compus din teren şi construcţie, situat în strada 23 August, nr.180, oraşul Buftea, judeţul Ilfov 
99. Consiliul Local
15 Mai  2018
HOTĂRÂREA NR.99 din 15 mai 2018 privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE: CORP LABORATOARE – CORP C5, LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU, şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.145, Buftea, jud. Ilfov” şi a cheltuielilor legate de proiect
100. Consiliul Local
15 Mai  2018
HOTĂRÂREA NR. 100 Din 15 mai 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 60/25.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru următoarele obiective de investiţii: Reabilitare nod hidrotehnic Podeţ CCIII – Podeţ Cd 46, Podeţ tubular pe canalul Cd 44, Podeţ tubular pe canalul Cd 45, Podeţ tubular pe canalul Cd 46, Podeţ tubular pe canalul CP 1 /1
101. Consiliul Local
30 Mai  2018
HOTĂRÂREA NR.101  Din 30 mai 2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2018
102. Consiliul Local
30 Mai  2018
HOTĂRÂREA NR.102 din 30 mai 2018 privind aprobarea listei de prioritate în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii nr.15/2003
103. Consiliul Local
30 Mai  2018
HOTĂRÂREA NR.103 Din 30 mai 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada februarie – martie 2018
104. Consiliul Local
30 Mai  2018
HOTĂRÂREA NR.104 din 30 mai 2018 pentru aprobarea unui protocol de cooperare privind schimbul de informaţii cu Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
105. Consiliul Local
30 Mai  2018
HOTĂRĂREA NR.105 din 30 mai 2018 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea
106. Consiliul Local
30 Mai  2018
HOTĂRÂREA NR.107  din 30 mai 2018 privind solicitarea prelungirii dării în administrare Consiliului local al oraşului Buftea a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov
107. Consiliul Local
30 Mai  2018
HOTĂRÂREA NR.107 din 30 mai 2018 privind solicitarea prelungirii dării în administrare Consiliului local al oraşului Buftea a unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov
108. Consiliul Local
19 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.108  din 19 iunie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.99/15.05.2018 privind aprobarea proiectului ,,EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE: CORP LABORATOARE – CORP C5, LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU, şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.145, Buftea, jud. Ilfov” şi a cheltuielilor legate de proiect
109. Consiliul Local
19 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.109 din 19 iunie 2018 privind aprobarea asocierii oraşului Buftea cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov
110. Consiliul Local
19 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.110 din 19 iunie 2018 privind asocierea Oraşului Buftea Consiliul Local Buftea cu Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov şi cu Asociaţia Club Sportiv Shagya, în vederea realizării Campionatului Naţional de Anduranţă Ecvestră, Campionatului Balcanic de Anduranţă Ecvestră şi a Concursului Internaţional de Anduranţă Ecvestră Cupa Shagya Ediţia a IV-a
111. Consiliul Local
19 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.111  din 19 iunie 2018 privind aprobarea proiectului „Parc integrat pentru recreere, sport şi agrement, strada Ştirbei Vodă, oraşul Buftea” şi a cheltuielilor legate de proiect
112. Consiliul Local
19 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR. 112 din 19 iunie 2018 privind aprobarea proiectului „Amenajare Parc Aviaţiei, oraş Buftea, judeţul Ilfov” şi a cheltuielilor legate de proiect
113. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.113 din 28 iunie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Buftea din 28 iunie 2018
114. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.114 din 28 iunie 2018 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. pentru exercitiul financiar  2017
115. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.115 din 28 iunie 2018 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2017
116. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.116 din 28 iunie 2018 privind însuşirea actului adiţional la contractul de transport public nr.12934/ 4501 / C/2017, încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Primăria oraşului Buftea
117. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR. 117 din 28 iunie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru lunile martie şi aprilie 2018
118. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR. 118 din 28 iunie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna aprilie 2018
119. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.119 din 28 iunie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.3 Buftea, pentru lunile februarie-aprilie 2018
120. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.120 din 28 iunie 2018 privind acordarea unor premii elevilor care au obţinut performanţe şcolare, performanţe la concursurile şcolare/concursurile sportive naţionale/internaţionale, olimpiade
121. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.121 din 28 iunie 2018 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 056 emisă pentru P.F.A. ROTARU CĂTĂLIN GHEORGHE, ca urmare a pierderii calităţii de transportator autorizat
122. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.122 din 28 iunie 2018 privind concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 36 mp, situat în oraşul Buftea, Sos. Bucureşti -Târgovişte nr.296, număr cadastral 51128, judeţ Ilfov
123. Consiliul Local
28 Iunie 2018
HOTĂRÂREA NR.123 din 28 iunie 2018 privind modificarea Procedurii prevăzută în Anexa nr.2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei centrale agroalimentare din oraşul Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.153/28.11.2016
 132.  Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.132  din 31 iulie 2018  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada  august, septembrie, octombrie 2018
 133  Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.133  din 31 iulie 2018  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea, pentru lunile februarie-aprilie 2018
 134  Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.134  din 31 iulie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna mai 2018
 135  Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.135 din 31 iulie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru luna mai 2018
136 Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.136 din 31 iulie 2018 privind acordarea unor premii elevilor care au obţinut performanţe la concursuri/ competiţii sportive naţionale/internaţionale
137 Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.137 din 31 iulie 2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ANSAMBLU LOCUINTE S+P+2E, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, SPATII VERZI, , ASIGURARE PARCĂRI, BRANŞAMENTE ŞI UTILITĂŢI
138 Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.138 din 31 iulie 2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul II 2018
139 Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.139 din 31 iulie 2018 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2018
140 Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR. 140 din 31 iulie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2018
141 Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.141 din 31 iulie 2018 privind actualizarea regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea
142 Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.142 din 31 iulie 2018 privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă de 390 mp, situat în Buftea, judeţ Ilfov, pentru amenajarea unui spaţiu de joacă
143 Consiliul Local
31 Iulie 2018
HOTĂRÂREA NR.143 din 31 iulie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr.107/04.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Corp laboratoare (C5) – Liceu Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea 
144 Consiliul Local
13 August 2018
HOTĂRÂREA NR.144 Din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a acordului de parteneriat
145 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 145 din 31 august 2018 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2018
146 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 146 din 31 august 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada aprilie – iunie 2018
147 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 147 din 31 august 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru lunile iunie şi iulie 2018
148 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 148 din 31 august 2018privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Ilfov
149 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 149 din 31 august 2018 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 049 emisă pentru P.F.A. POPESCU GHEORGHE CORNEL, ca urmare a pierderii calităţii de transportator autorizat
150 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 150 din 31 august 2018 privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Buftea
151 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 151 din 31 august 2018 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
152 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 152 din 31 august 2018 privind punerea la dispoziţia proiectului “Construcţii Grădiniţe Bucureşti Ilfov”, cod Mysmis 125074, a imobilului – teren în suprafaţă de 2000 mp, situat în Buftea, str. Agricultori, judeţ Ilfov, nr. cad. 59220, pe întreaga durată de realizare a lucrărilor de execuţie aferente obiectivului “Grădiniţă cu program normal Buftea”
153 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 153 din 31 august 2018 privind acordarea “Diplomei de onoare” şi plata unui premiu pentru familiile care aniversează 50, respectiv 60 de ani de la căsătorie
154 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 154 din 31 august 2018 privind modificarea obiectului asocierii încheiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L prin Hotărârea Consiliului local nr. 84/20.09.2010 şi a contractului de asociere nr.102/2012 aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.102/2012
155 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 155 din 31 august 2018 privind completarea obiectului asocierii aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 90/2012 şi a contractului de asociere nr. 159/14.09.2012, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi “Asociaţia Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea”
156 Consiliul Local
31 August 2018
HOTĂRÂREA NR. 156 din 31 august 2018 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 088 transportatorului autorizat S.C. FLY NET TAXI S.R.L.
 157 Consiliul Local
17 Septembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.157 Din 17 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere cu sală de sport şi anexe (prin desfiinţare Corp 3), dotarea acestora şi realizare împrejmuire – Şcoala Gimnazială nr.3, Oraş Buftea, judeţ Ilfov” şi a cheltuielilor legate de proiect
 159  Consiliul Local
28 Septembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.159 din 28 septembrie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2018 – 2019
160 Consiliul Local
28 Septembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.160  din 28 septembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL 4 SĂLI DE GRUPĂ (ADAPTARE LA TEREN A
PROIECTULUI TIP) PENTRU REGIUNEA B-ILFOV – LOT 7, STR. AGRICULTORI, NR.120, ORAŞUL BUFTEA,
JUD. ILFOV, în sarcina autorităţii locale Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea
161 Consiliul Local
28 Septembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.161 din 28 septembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.152/ 31.08.2018 privind punerea la dispoziţia proiectului „Construcţii Grădiniţe Bucureşti – Ilfov”, cod Mysmis 125074, a imobilului – teren în suprafaţă de 2000 mp, situat în Buftea, str. Agricultori, judeţ Ilfov, nr. cad. 59220, pe întreaga durată de realizare a lucrărilor de execuţie aferente obiectivului „Grădiniţă cu program normal Buftea”
162 Consiliul Local
28 Septembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.162 din 28 septembrie 2018
privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2018
163 Consiliul Local
28 Septembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.163 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna iunie 2018
164 Consiliul Local
28 Septembrie 2018
HOTĂRÂREA NR. 164 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea
165 Consiliul Local
28 Septembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.165 din 28 septembrie 2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor/tinerilor  premiaţi la concursuri/competiţii sportive naţionale/internaţionale
166 Consiliul Local
28 Septembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.166 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru
luna august 2018
167 Consiliul Local
08 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.167 din 08 octombrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport şi dotarea acestora – Şcoala Gimnazială nr.1, Oraş Buftea, judeţul Ilfov”, şi a cheltuielilor legate de proiect
168  Consiliul Local
08 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.168 din 08 octombrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICO – FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL AL ORAŞ.ULUI BUFTEA (SISOB), JUDEŢUL ILFOV
169. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.169 Din 31 octombrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
170. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.170 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.3 Buftea, pentru lunile mai, iunie, septembrie 2018
171. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.171 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna septembrie 2018
172. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.172 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea, pentru perioada aprilie – septembrie 2018
173. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.173 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea, pentru lunile mai, iunie, septembrie 2018
174. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR. 17 4 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul III 2018
175. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.175 din 31 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2018
176. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.176 din 31 octombrie 2018 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
177. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.177 din 31 octombrie 2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor/sportivilor care au obţinut rezultate excepţionale la concursuri naţionale sau competiţii sportive
178. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.178 din 31 octombrie 2018 privind premierea membrilor trupei de teatru „BASTION” şi ai Ansamblului „DOINA ILFOVULUI” din cadrul Centrului Cultural Buftea
179. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.179 din 31 octombrie 2018 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov, în vederea modificării contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti Ilfov  nr.1/17.09.2018, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti
180. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.180 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea, pentru sezonul rece 2018 – 2019
181. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR. 181 din 31 octombrie 2018 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ – teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară de 
apă şi canalizare „Apă – Canal Constanţa” şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul regional S.C. Raja Constanţa S.A.  
182. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.182 din 31 octombrie 2018 privind acceptarea propunerii şi realizarea lucrărilor pentru obiectivul „Extindere reţea electrică de interes public pe strada Bucureşti -Târgovişte, oraş Buftea, judeţ Ilfov”, conform soluţiei tehnice stabilită de S.C. E- Distribuţie Muntenia S.A.
183. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.183 din 31 octombrie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 52717, care figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
184. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRĂREA NR.184 din 31 octombrie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 59660, ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
185. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.185 din 31 octombrie 2018 privind suspendarea, pentru o perioadă de 3 luni, a autorizaţiilor de taxi nr. 063, nr.065, nr.066, nr.075, nr.077, nr.080 emise pentru S.C. AUTO ROYAL PERFECT S.R.L.
186. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.186 din 31 octombrie 2018 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 078 emisă pentru S.C. AUTO ROYAL PERFECT S.R.L.
187. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.187 din 31 octombrie 2018 privind premierea sportivilor, membri ai echipei de Karate din cadrul ASOCIATIEI CLUB SPORTIV DE SĂNĂTATE VOINŢA BUFTEA
188. Consiliul Local
31 Octombrie 2018
HOTĂRÂREA NR.188 din 31 octombrie 2018 privind scutirea utilizatorilor persoane fizice din oraşul Buftea de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale
 189.  Consiliul Local
12 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.189 din 12 noiembrie 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului local nr.39/25.04.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei infrastructuri noi pentru învăţământul preşcolar – Grădiniţă şi creşă cu program prelungit şi dotarea acestora, prin desfiinţarea corpului vechi (C1) al Grădiniţei nr. 5, strada Eroilor, oraş Buftea”
 190.  Consiliul Local
12 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.190 din 12 noiembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Construirea unei infrastructuri noi pentru învăţământul preşcolar – Creşă/Grădiniţă cu program prelungit şi dotarea acestora, prin desfiinţarea corpului vechi (C1) al Grădiniţei Nr. 5, U.A.T. Oraş Buftea, Judeţul Ilfov” cod SMIS 123835 şi a cheltuielilor legate de proiect
191. Consiliul Local
12 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.191 din 12 noiembrie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României 1 Decembrie
192. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.192 din 28 noiembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea, pentru luna octombrie 2018
193. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.193 din 28 noiembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2018
194. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.194 din 28 noiembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna octombrie 2018
195. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.195 din 28 noiembrie 2018 privind organizarea serbării Pomul de Crăciun 2018
196. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.196 din 28 noiembrie 2018 privind aprobarea programului de activităţi cultural – artistice şi educative pentru anul 2019, propus de Centrul Cultural Buftea
197. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.197 din 28 noiembrie 2018 privind aprobarea asocierii între Oraşul Buftea şi S.C. General Public Serv S.A. şi încheierea contractului de asociere
198. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.198 din 28 noiembrie 2018 privind modificarea contractului de comodat nr.28/04.04.2017 încheiat între oraşul Buftea – Consiliul Local şi Asociaţia „Princesses and the Kids”
199. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.199 din 28 noiembrie 2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor/sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/ competiţii sportive
200. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.200 din 28 noiembrie 2018 privind propunerea de organizare a reţelei şcolare la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2019 – 2020
201. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.201 din 28 noiembrie 2018 privind modificarea componenţei comisiei de licitaţie pentru închirierea bunurilor imobile terenuri şi construcţii, proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea
202. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.202 din 28 noiembrie 2018 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru imobilele cu destinaţia de locuinţe şi pentru imobilele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea/ administrarea Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea
203. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.203 din 28 noiembrie 2018 privind prelungirea autorizaţiei taxi nr. 001 acordată transportatorului autorizat P.F.A PAVELESCU MARIAN
204. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.204 din 28 noiembrie 2018 privind prelungirea autorizaţiei taxi nr. 002 acordată transportatorului autorizat P.F.A PARASCHIV VALENTIN
205. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.205 din 28 noiembrie 2018 privind prelungirea autorizaţiei taxi nr. 003 acordată transportatorului autorizat S.C. TAXI FIVE S.R.L.
206. Consiliul Local
28 Noiembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.206 din 28 noiembrie 2018 privind prelungirea autorizaţiei taxi nr. 008 acocdatăv transportatorului autorizat P.F.A. CUCONU ŞERBANICA
 207.  Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.207 din 12 decembrie 2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2018
 208.  Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR. 208 din 21 detembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea,
209. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.209 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2018
210. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.210 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2018
211. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.211 din 21 decembrie 2018 privind acordarea de stimulente financiare sportivilor care au obţinut performanţe la competiţii sportive naţionale/internaţionale
212. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.212 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplic abile în anul fiscal 2019 în oraşul Buftea
213. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR. 213 din 21 decembrie 2018 privind atribuirea denumirii unei străzi în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
214. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.214 din 21 decembrie 2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin  domeniului public al oraşului Buftea
215. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.215 din 21 decembrie 2018 privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „SOS Satele Copiilor”- România
216. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.216 din 21 decembrie 2018 privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată în dosarul nr. 3676/93/2018
217. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.217 din 21 decembrie 2018 privind delimitarea zonelor de impozitare la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Buftea, începând cu data de 01 .01 .2019
218. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.218 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pe anul 2018
219. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.219 din 21 decembrie 2018 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 004 transportatorului autorizat S.C. IASOMIEI DOI TAXI S.R.L.
220. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR. 220 din 21 decembrie 2018 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 007 transportatorului autorizat S.C. FLY NET TAXI S.R.L.
221. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.221 din 21 decembrie 2018 privind transmiterea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. a unor suprafeţe de teren, în vederea executării lucrărilor aferente proiectului „Conducta de transport gaze naturale Dn 700 (0 28″) x 40 bar Moşu, judeţ Dâmboviţa – Budumeni (Inel Bucureşti), judeţ Ilfov”
222. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.222 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea modificării valorii contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de  salubrizare din oraşul Buftea încheiat cu S.C. Servicii
Salubritate Bucureşti S.A.
223. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.223 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr.248/27.07.2001
224. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.224 din 21 decembrie 2018 privind încheierea actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 232/27.06.2001
225. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.225 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2018
226. Consiliul Local
21 Decembrie 2018
HOTĂRÂREA NR.226 din 21 decembrie 2018 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1/10.01.2006, încheiat între Consiliul local Buftea şi medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor Ghinescu Minerva Claudia, în scopul desfăşurării de activităţi medicale