HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2018

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
08 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.1 din 08 ianuarie 2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2017
2.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.2  din 31 ianuarie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie, martie, aprilie 2018
3.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.3 din 31 ianuarie 2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru
anul şcolar 2018 – 2019
4.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.4 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în oraşul Buftea, pe semestrul II anul 2017
5.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.5 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 41612001, pentru anul 2018
6.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.6 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Vlăsiei şi strada Oltului
7.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR. 7 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea apartamentării locuinţe lor construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, blocurile B1, B2, B3 şi B4 situate în oraşul Buftea, strada Oltului
8.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.8 din 31 ianuarie 2018 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
9.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.9 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari
pentru S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
10.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.10. din 31 ianuarie 2018 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat în oraşul Buftea, încheiat cu S.C. General Public Serv S.A.
11.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.11 din 31ianuarie 2018 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în oraşul Buftea încheiat cu S.C. General Public Serv S.A.
12.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.12 din 31 ianuarie 2018 privind modificarea Hotărârit Consiliului local nr. 65/29 .07.2016 în sensul actualizării componenţei nominale a comisiei de analiză a contestaţiilor pentru cererile depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
13.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.13 din 31 ianuarie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59336
14.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.14 din 31 ianuarie 2018 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 59342
15.Consiliul Local
31 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.15 din 31 ianuarie 2018 privind compleţarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi atribuirea denumirii unei străzi
16.Consiliul Local
23 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.16  din 23 Februarie 2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice  (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii  ,,Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale – Lotul 4″
17.Consiliul Local
23 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR. 17  din 23 Februarie 2018  privind stabilirea cotei autorităţii publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
18.Consiliul Local
23 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.18 din 23 Februarie 2018 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
19. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.19  din 28 februarie 2018  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa “Căsuţa Copilăriei” Buftea, pentru  lunile decembrie 2017-ianuarie 2018
20. Consiliul Local
28 Februarie 2018
Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.20 din 28 februarie 2018  privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic “Barbu A. Ştirbey” din oraşul Buftea
21. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR. 21 din 28 februarie 2018  privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare  necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018
22. Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.22  din 28 februarie 2018  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2017
23.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.23  din 28 februarie 2018  privind aprobarea raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2017
24.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.24  din 28 februarie 2018  privind aprobarea aderării Comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Apă Canal Constanţa
25.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.25  din 28 februarie 2018  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit  şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi investiţiilor propuse în Oraşul Buftea  şi a alocării din bugetul local a valorii cofinanţării aferentă  „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată În aria de operare a  S.C. RAJA S.A. Constanţa În perioada 2014-2020″
26.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRĂREA NR.26 din 28 februarie 2018 privind actualizarea componenţei comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a componenţei comisiei de contestaţii
27.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.27  din 28 februarie 2018  privind schimbarea destinaţiei, pe o perioadă de 5 ani, a imobilului  aparţinând domeniului public al oraşului Buftea, în care a funcţionat căminul de elevi al Liceului Tehnologic  ”Dumitru Dumitrescu” situat în oraşul Buftea, Şoseaua Bucureşti -Târgovişte, nr.145, judeţul Ilfov
28.Consiliul Local
28 Februarie 2018
HOTĂRÂREA NR.28  din 28 februarie 2018  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor