HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2021

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 1 din 29 Ianuarie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021
2. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 2 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2020
3. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 3 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2020
4. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 4 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru lunile iunie, iulie, septembrie 2020
5. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 5 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2020
6. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 6 Din 29 ianuarie 2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2021 – 2022
7. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 7 din 29 Ianuarie 2021 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1/10.01.2006, încheiat între Consiliul local Buftea şi medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor Ghinescu Minerva Claudia
8. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 8 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2021
9. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 9 din 29 Ianuarie 2021 privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia SOS Satele Copiilor- România
10. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 10 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
11. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 11 din 29 Ianuarie 2021 privind schimbarea denumirii serviciului social Cantină socială din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local Buftea, în Cantina socială „Sfântul Andrei”
12. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 12 din 29 Ianuarie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea în regim de urgenţă a autorizaţiei de construire şi stabilirea cuantumului taxei de urgenţă
13. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 13 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
14. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR.14 Din 29 ianuarie 2021 privind modificarea autorizaţiei taxi nr. 001 emisă transportatorului autorizat P.F.A. Pavelescu Marian
15. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 15 Din 29 Ianuarie 2021 privind modificarea autorizaţiei taxi nr. 002/16.12.2008 emisă transportatorului autorizat P.F.A. Paraschiv Valentin
16. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 16 Din 29 Ianuarie 2021 privind actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a oraşului Buftea şi a Regulamentului de funcţionare al acesteia
17.

 

Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 17 din 29 Ianuarie 2021 privind modificarea datelor de identificare a unui bun aflat în domeniul privat al unităţii administrativ • teritoriale oraşul Buftea
18. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 18 din 29 Ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 153/08.12.2020 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021, în oraşul Buftea
19. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 19 Din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
20 Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 20 Din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2021
21. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 21 din 29 Ianuarie 2021 privind încheierea unui parteneriat între Oraşul Buftea – Consiliul local Buftea şi Asociaţia CSR NEST
22. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 22 din 29 Ianuarie 2021 privind acceptarea ofertelor de donaţie autentificate cu nr.732/18.09.2020 şi nr.733/18.09.2020 pentru imobilele terenuri cu nr. cadastral 63656, respectiv nr. cadastral 63663 situate în oraşul Buftea, judeţ Ilfov
23. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 23 din 29 Ianuarie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 63705
24. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 24 Din 29 Ianuarie 2021 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
25. Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 25 Din 29 Ianuarie 2021 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea – Consiliul local Buftea şi Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea
26.. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 26 din 26 februarie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal
auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile noiembrie – decembrie 2020
27. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 27 din 26 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr_ 259/23.12.2019 privind
stabilirea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către autoritatea publică locală a oraşului Buftea/instituţiile din subordine
28. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 28 din 26 februarie 2021 privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/03.04.2014, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
29. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 29 Din 26 februarie 2021 privind prelungirea contractului de comodat nr. 30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
30. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 30 din 26 februarie 2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC (INCLUSIV FUNCŢIUNI ŞI UTILITAŢI COMPLEMENTARE)” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
31. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 31 Din 26 februarie 2021 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
32. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 32 din 26 februarie 2021 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
33. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 33 din 26 februarie 2021 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile terenuri
34. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 34 din 26 februarie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64171
35. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 35 din 26 februarie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64184
36. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 36 din 26 februarie 2021 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea cu Imobil teren în suprafaţă de 198 mp, situat în Judeţ Ilfov, oraş Buftea, Intrarea Constructorului cu destinaţia de loc de joacă
37. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRĂREA NR. 37 din 26 februarie 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea pentru imobilele situate în Buftea, judeţ Ilfov, T8, P 140, identificate cu NC 56819 (lot 1) şi NC 56821 (lot 3), ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
38. Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRĂREA NR.38 din 26 februarie 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea pentru imobilele situate în Buftea, judeţ Ilfov, TB, P 140, identificat cu NC 56820 (lot 2) şi NC 56821 (lot 3) ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
39. Consiliul Local
19 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 39 Din 19 martie 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiţii reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul proiectului „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial-reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
40. Consiliul Local
19 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 40 din 19 martie 2021 privind aprobarea proiectului „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial – reablitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov” şi a cheltuielilor legate de proiect
41. Consiliul Local
19 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 41 din 19 martie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 72/30.04.2020 privind aprobarea cotei de cofinanţare de la bugetul local aferentă obiectivului de investiţii privind „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial – reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
42. Consiliul Local
19 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 42 din 19 martie 2021 privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa Instanţelor de judecată în dosarul nr. 3601/93/2020
43. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR_ 43 Din 31 martie 2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2020
44. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 44 Din 31 martie 2021 privind deblocarea şi utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al oraşului Buftea
45. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 45 din 31 martie 2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală încheiat între Societatea Natională de Cruce Roşie din România – Filiala Ilfov şi UAT oraş Buftea
46. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 46 din 31 martie 2021 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
47. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 47 din 31 martie 2021 privind prelungirea contractului de comodat nr. 28/04.04.2017 încheiat între oraşul Buftea Consiliul Local şi Asociaţia „Trei Prinţese
48. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 48 Din 31 martie 2021 privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunltară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov
49. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 49 din 31 martie 2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea
50. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRĂREA NR. 50 din 31 martie 2021 privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea
51. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 51 Din 31 martie 2021 privind modificarea tarifelor practicate de câtre operatorul serviciului de salubrizare în baza contractului nr. 26048/2019 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea
52. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 52 din 31 martie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64212
53. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 53 Din 31 martie 2021 privind acceptarea propunerii şi realizarea lucrărilor pentru obiectivul „Extinderea reţelei electrice de interes public pe strada Anemonelor, oraş Buftea, Judeţ Ilfov”, conform soluţiei tehnice stabilită de S.C. E- Distribuţie Muntenia S.A.
54. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 54 din 31 martie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Buftea nr. 17/29.01.2021
55. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 55 din 31 martie 2021 privind aprobarea listei de prioritate în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii nr.15/2003
56. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 56 din 31 martie 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea referitor la cumpărarea imobilului „Ansamblul fostului Palat Ştirbei” monument istoric – cod LMI 2015 şi IF-ll-a-A-15257, situat în oraşul Buftea, strada Ştirbei Vodă, nr. 36, judeţul Ilfov
57. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 57 din 31 martie 2021 privind prelungirea parteneriatului încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local Buftea şi Asociaţia CSR NEST
58. Consiliul Local
31 Martie 2021
HOTĂRÂREA NR. 58 din 31 martie 2021 privind asigurarea accesului la imobilul teren în suprafaţă de 198 mp situat în oraşul Buftea, strada Constructorului, judeţul Ilfov, în vederea desfăşurării de activităţi recreative în aer liber
 59.  Consiliul Local
28 Aprilie 2021
HOTĂRÂREA NR. 59 din 28 aprilie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
 60. Consiliul Local
28 Aprilie 2021
HOTĂRÂREA NR. 60 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile ianuarie şi februarie 2021
61. Consiliul Local
28 Aprilie 2021
HOTĂRÂREA NR. 61 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada noiembrie 2020-februarie 2021
62. Consiliul Local
28 Aprilie 2021
HOTĂRÂREA NR. 62 din 28 aprilie 2021 privind prelungirea duratei de folosinţă a spaţiului pus la dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov conform Hotărârii Consiliului Local nr. 152/08.12.2020
63. Consiliul Local
28 Aprilie 2021
HOTĂRÂREA NR. 63 din 28 aprilie 2021 privind prelungirea protocolului de colaborare încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea şi Baroul Ilfov
64. Consiliul Local
28 Aprilie 2021
HOTĂRÂREA NR. 64 din 28 aprilie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64173
65. Consiliul Local
28 Aprilie 2021
HOTĂRÂREA NR. 65 din 28 aprilie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64253
66. Consiliul Local
28 Aprilie 2021
HOTĂRÂREA NR. 66 din 28 aprilie 2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 44/11.03.2020 şi darea în folosinţă gratuită către S.C. Regio Serv Transport S.R.L a unor bunuri necesare efectuării serviciului public de transport persoane
67. Consiliul Local
28 Aprilie 2021
HOTĂRÂREA NR. 67 din 28 aprilie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64278
68. Consiliul Local
11 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 68 din 11 mai 2021 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalitaţii de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii şi stabilirii preţurilor şi tarifelor în condiţiile legii speciale
69. Consiliul Local
11 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 69 Din 11 mai 2021 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov, în vederea aprobării şi semnării unor documente
70. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 70 Din 26 mai 2021 privind atestarea persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare pentru activitatea de administrator de condominii
71. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 71 din 26 mai 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna martie 2021
72. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 72 din 26 mai 2021 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2021
73. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 73 din 26 mai 2021 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Regio Serv Transport S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2020
74. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 74 din 26 mai 2021 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru exerciţiul financiar 2020 
75. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR.75 din 26 mai 2021 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2020
76. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 76 din 26 mai 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 58223, care figurează în lista monumentelor istorice, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
77. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 77 Din 26 mai 2021 privind acceptarea propunerii şi realizarea lucrări lor pentru obiectivul „Extinderea reţelei electrice de interes public pe strada Gladiolei, oraş Buftea, Judeţ Ilfov”, conform soluţiei tehnice stabilită de S.C. E- Distribuţie Muntenia S.A.
78. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 78 din 26 mai 2021 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 048 transportatorului autorizat P.F.A. Carşote Constantin
79. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 79 din 26 mai 2021 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe, în condiţiile Legii nr. 15/2003
80. Consiliul Local
26 Mai 2021
HOTĂRÂREA NR. 80 din 26 mai 2021 privind acordarea unui împrumut temporar, de la bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea, către societatea Regio Serv Transport S.R.L
81.  Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 81 din 30 iunie 2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2021
82. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 82 din 30 iunie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru perioada octombrie – decembrie 2020 şi perioada ianuarie – aprilie 2021
83. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 83 din 30 iunie 2021 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea
84. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 84 Din 30 iunie 2021 privind actualizarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
85. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 85 din 30 iunie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2021
86. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 86 Din 30 iunie 2021 privind demararea procedurii de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L, desemnarea Comisiei de selecţie şi numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administraţie până la finalizarea procedurii
87. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 87 din 30 iunie 2021 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofilă Buftea
88. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 88 din 30 Iunie 2021 privind preluarea sectoarelor de drum, aflate în domeniul public al oraşului Buftea, date în administrare Consiliului Judeţean Ilfov prin Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 28/2020
89. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 89 Din 30 iunie 2021 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 243/18.07.2001
90. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 90 din 30 iunie 2021 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra unor imobile terenuri situate în oraşul Buftea, tarla 4, parcela 17/1, judeţ Ilfov, identificate cu nr. cadastral 64244 şi nr. cadastral 64246
91. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR.91 din 30 iunie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64371
92. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 92 din 30 iunie 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 56084, care figurează în lista monumentelor istorice, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
93. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 93 din 30 iunie 2021 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 261 mp situat în strada Gutuiului, nr. 13, oraş Buftea, judeţul Ilfov, proprietarului construcţiei edificată pe acesta
94. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 94 Din 30 iunie 2021 privind diminuarea suprafeţei de teren pusă la dispoziţia S.C. General Public Serv S.A ca bun de retur în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat din oraşul Buftea nr. 1810/15.02.2012
95. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 95 din 30 iunie 2021 privind punerea la dispoziţia Distrigaz Sud Reţele S.R.L. a unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea, în vederea amplasării unei staţii de reglare a presiunii
96. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 96 din 30 iunie 2021 privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 011 emisă pentru S.C. Mario Confident lmpex S. R. L.
97. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 97 din 30 Iunie 2021 privind acordarea autorizaţlllor taxi nr. 061 şi 083 transportatorului autorizat I.F. Cuconu Ionuţ
98. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR.98 din 30 iunie 2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administraţia Naţională “Apele Romane” a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
99. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 99 din 30 iunie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2021
100. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 100 din 30 Iunie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 întocmit de S.C. Regio Serv Transport S.R.L
101. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 101 Din 30 iunie 2021 privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă de 1146 mp, situat în Buftea, judeţ Ilfov, pentru extinderea cimitirului din oraşul Buftea, strada Viilor
102. Consiliul Local
30 Iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 102 Din 30 iunie 2021 privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă totală de 1141 mp, situat în Buftea, judeţ Ilfov, pentru extinderea cimitirului din oraşul Buftea, strada Viilor
103. Consiliul Local
26 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 103 Din 26 iulie 2021 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov
104. Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 104 din 30 iulie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie, octombrie 2021
105.  Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 105 din 30 iulie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna martie 2021 şi luna mai 2021
106.  Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 106 din 30 iulie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru lunile mai şi iunie 2021
107.  Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 107 din 30 iulie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile martie şi aprilie 2021
108.  Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 108 Din 30 iulie 2021 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2021, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
109.  Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR.109 din 30 iulie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Buftea
110.  Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 110 din 30 iulie 2021 privind atribuirea de denumiri unor străzi de pe teritoriul administrativ al oraşului Buftea, judeţul Ilfov
111.  Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 111 din 30 iulie 2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte, FN, nr. cadastral 51128, judeţ Ilfov
112.  Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR .112 Din 30 iulie 2021 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii S.C. General Public Serv S.A şi numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii
113.  Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR.113 Din 30 Iulie 2021 privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public în care a funcţionat căminul de elevi al Llceulul Tehnologic “Dumitru Dumitrescu” situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov, pentru o perioadă de 25 de ani şi transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform
114.  Consiliul Local
30 Iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 114 din 30 iulie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64422
115. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 115 Din 31 august 2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, începând cu data de 11 august 2021, a mandatului de consilier local al domnului Costache Marin, ca urmare a demisiei şi vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului local Consiliul local al oraşului Buftea
116. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 116 din 31 august 2021 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul li 2021
117. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 117 din 31 august 2021 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2021
118. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 118 Din 31 august 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico• economici pentru obiectivul de investiţii • Utilităţi şi dotări tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum şi iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi), până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor de locuinţe, aferente obiectivului Construire 30 unităţi locative de serviciu (tip ANL) – P+4E, Str. Studioului nr.4, Etapa I
119. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 119 din 31 august 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile mai, iunie şi iulie 2021
120. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR.120 din 31 august 2021 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
121. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 121 din 31 august 2021 privind darea în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale nr.1 Buftea a unui spaţiu din imobilul situat în Oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte, nr.145, judeţ Ilfov
122. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 122 din 31 august 2021 privind prelungirea contractului de comodat nr. 54/08.08.2013, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi S.C. General Public Serv S.A.
123. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 123 Din 31 august 2021 privind modificarea cuantumului taxei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Buftea
124. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 124 Din 31 august 2021 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2021, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult Parohia Sabăreni şi Parohia Buciumeni, din oraşul Buftea
125. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 125 Din 31 august 2021 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. şi numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii
126. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 126 din 31 august 2021 privind aprobarea raportului de evaluare a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Regio Serv Transport S.R.L. în vederea reînnoirii contractelor de mandat
127. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR.127 Din 31 august 2021 privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local Buftea, urmare fenomenelor meteorologice din data de 28.07.2021
128. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 128 din 31 august 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64427
129. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR.129 din 31 august 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 63616 din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
130. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 130 din 31 august 2021 privind asocierea Oraşului Buftea – Consiliul Local Buftea cu Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov şi Asociaţia „Club Sportiv Shagya” în vederea realizării evenimentului Cupa Shagya – ediţia a-VIII-a
131. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR.131 din 31 august 2021 privind prelungirea termenului de restituire a sumei acordată societăţii Regio Serv Transport S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr.184/30.09.2019
132. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR.132 Din 31 august 2021 privind modificarea tarifelor practicate de către operatorul serviciului de salubrizare în baza contractului nr. 26048/2019 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea
133. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 133 din 31 august 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2021 – 2022
134. Consiliul Local
31 August 2021
HOTĂRÂREA NR. 134 din 31 august 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Buftea în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2021-2022