Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt

1.

Consiliul Local

19 ianuarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 01 din 19 Ianuarie 2012 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Oraşului Buftea pe anul 2011 a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2011.

2.

Consiliul Local

19 ianuarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 02 din 19 Ianuarie 2012 privind aprobarea subvenţionãrii din bugetul local al oraşului Buftea a activitãţii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în oraşul Buftea.

3.

Consiliul Local

19 ianuarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 03 din 19 Ianuarie 2012 privind aprobareamodelului biletului de cãlãtorie şi a modelului de abonament folosit pentru pentru transportul public de persoane prin curse regulate în oraşul Buftea.

4.

Consiliul Local

19 ianuarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 04 din 19 Ianuarie 2012 privind aprobareaacordãrii de facilităţi la transportul public local de persoane pentru categoriile de călători beneficiari din oraşul Buftea.

5.

Consiliul Local

19 ianuarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 05 din 19 Ianuarie 2012 privind aprobarea delegãrii Serviciului comunitar de utilitate publicã – Administrarea domeniul public şi privat.

6.

Consiliul Local

19 ianuarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 06 din 19 Ianuarie 2012 privind aprobarea delegãrii Serviciului comunitar de utilitate publicã – Iluminatul public.

DIVERSE

Aviz de principiu statie GPL LUCMAR

Adresa PFA CRISTIAN SZILVASSY- propunere tarif pentru anunt în ziar ziar

7.

Consiliul Local

03 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea nr. 07 din 03 Februarie 2012 privind modificarea şi completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 106 din 29.12.2011 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2012.

8.

Consiliul Local

03 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea nr. 08 din 03 Februarie 2012 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat din oraşul Buftea, judeţ Ilfov, începând cu şcolar 2012-2013.

9.

Consiliul Local

03 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea nr. 09 din 03 Februarie 2012 privind aprobarea reţelei şcolare a unitãţilor de învãţãmânt din oraşul Buftea, judeţ Ilfov pentru anul şcolar 2012-2013.

10.

Consiliul Local

03 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea nr. 10 din 03 Februarie 2012 privind aprobarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2012.

11.

Consiliul Local

03 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea nr. 11 din 03 Februarie 2012 privind aprobarea utilizãrii excedentului din anii precedenţi al oraşului Buftea, pe anul 2012.

12.

Consiliul Local

03 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea nr.12 din 03 Februarie 2012 privind aprobarea Indicatorilor de performanţã pentru Serviciul comunitar de utilitate publicã – Administrarea domeniului public şi privat din oraşul Buftea.

13.

Consiliul Local

03 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea nr. 13 din 03 Februarie 2012 privind aprobarea Indicatorilor de performanţã pentru Serviciul comunitar de utilitate publicã – Iluminat public din oraşul Buftea.

14.

Consiliul Local

03 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea nr. 14 din 03 Februarie 2012 privind aprobarea tarifului de transport şi preţul abonamentelor pentru cãlãtoria cu autobuzul, în oraşul Buftea.

15.

Consiliul Local

03 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea nr. 15 din 03 Februarie 2012 privind aprobarea listei de prioritãţi în vederea atribuirii de terenuri conform Legii nr. 15/2003.

16.

Consiliul Local

03 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea nr. 16 din 03 Februarie 2012 privind modificarea H.C.L. nr.101/30.11.2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (MasterPlan), lotizarea zonelor funcţionale cuprinse în cadrul cartierului pentru tineri, amplasat în judeţul Ilfov, oraş Buftea,Tarla 4, Parcela 22/4.

DIVERSE

*Adresa nr.14545/21.12.2011- Ministerul Dezvoltãrii Regionale – S.C. AVICOLA BUFTEA S.A. – Propunere vânzare, asociere în vederea dezvoltãrii zonei.

*Adresa nr.93/05.01.2012 Dr. Antonache Claudia Veronica, medic de familie solicita cumpãrare spaţiu cabinet medical ; şi solicitare dr. Necula Luminita ,cumpãrare spaţiu medical.

*Adresa nr.1102/30.01.2012- informare referitor la schimbarea denumirii unitãţii de învatãmânt « din Gradiniţa cu program prelungit nr.3 » în Gradiniţa « Casutã Copilariei ».

*Adresa nr.334/11.01.2012 – Soare Daniela – propune extindere retea electricã pe str.Randunelelor,oras Buftea.

* Propunere acordare calificativ pentru Raportul de evaluare al secretarului orasului Buftea .

17.

Consiliul Local

08 Februarie 2012

Sedinta extraordinara

Hotãrârea nr. 17 din 08 Februarie 2012 privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 63 din 12.08.2011 privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii de Consiliu nr. 27 din 09.04.2008 privind atestarea domeniului privat al oraşului Buftea.

18.

Consiliul Local

08 Februarie 2012

Sedinta extraordinara

Hotãrârea nr. 18 din 08 Februarie 2012 privind aprobarea tarifelor aferente Serviciului comunitar de utilitate publicã – Administrarea domeniului public şi privat din oraşul Buftea.

19.

Consiliul Local

08 Februarie 2012

Sedinta extraordinara

Hotãrârea nr. 19 din 08 Februarie 2012 privind aprobarea tarifelor pentruServiciul comunitar de utilitate publicã – Iluminat public din oraşul Buftea.

20.

Consiliul Local

08 Februarie 2012

Sedinta extraordinara

Hotãrârea nr. 20 din 08 Februarie 2012 privind aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii al – S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A.

DIVERSE

*Adresa nr. 13/03.02.2012 Initiativã privind suplimentarea numãrului de autorizatii TAXI în oraşul Buftea – Initiator Viceprimar Radu Titus Marinescu,consilier local Costea Daniel,consilier local Dumitru Nicolae.

21.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 21 din 29 Februarie 2012 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 87/31.10.2011- privind avizarea identificãrii unor strãzi ce aparţin domeniului public al oraşului Buftea şi corelãrii acestora cu poziţiile din H.G.930/2002 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea.

22.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 22 din 29 Februarie 2012 privind revocarea H.C.L. nr.39/28.04.2010 privind modificarea Hotărârii de Consiliu 26/30.03.2009 de aprobare a Statutului oraşului Buftea.

23.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 23 din 29 Februarie 2012 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii de Consiliu nr. 26/30.03.2009 de aprobare a Statutului Oraşului Buftea.

24.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 24 din 29 Februarie 2012 privind aprobarea prelungirii termenului de depunere a cererilor şi de completare a dosarelor depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

25.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 25 din 29 Februarie 2012 privind atribuirea denumirii de “Cartierul Tineretului” precum şi denumirea strãzilor nou înfiinţate în acest cartier rezervat atribuirii terenurilor pentru tineri în baza Legii nr. 15/2003.

26.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 26 din 29 Februarie 2012 privind desemnarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Consiliului local Buftea pe anul 2011.

27.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 27 din 29 Februarie 2012 privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 105 din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea simplificãrii procedurii de intrare în legalitate a construcţiilor edificate fãrã autorizatie de constructie sau cu nerespectarea acesteia.

28.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 28 din 29 Februarie 2012 privind completarea Anexelor B şi F aprobate prin Hotãrârea Consiliului Local nr.18/08.02.2012 privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul comunitar de utilitate publicã – Administrarea domeniului public şi privat al oraşului Buftea.

29.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 29 din 29 Februarie 2012 privind completarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C.GENERAL PUBLIC SERV S.A. aprobate prin Hotǎrârea Consiliului Local nr. 20 din 08 Februarie 2012 .

30.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 30 din 29 Februarie 2012 privind aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea concesionãrii, prin licitaţie publicã, a imobilului teren în suprafaţă de 144 mp.,situat în oraşul Buftea, Sos. Bucureşti – Piteşti (DN 7), Tarla 96, parcela 354, Judeţ Ilfov.

31.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 31 din 29 Februarie 2012 privind aprobarea modificãrii şi completãrii H.C.L. nr. 55/26.11.2008 modificatã şi completatã de H.C.L. nr.103/21.12.2010 privind „Regulamentul de organizare şi executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de închiriere” în oraşul Buftea.

32.

Consiliul Local

29 Februarie 2012

Sedinta ordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 32 din 29 Februarie 2012 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotãrârea Consiliului Local nr. 09/16 februarie 2010 privind stabilirea Comisiei de analiză şi aprobarea REGULAMENTULUI de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personalã.

33.

Consiliul Local

21 Martie 2012

Sedinta ordinara

HOT ĂRÂREA NR. 33 din 21 Martie 2012 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2011

34.

Consiliul Local

21 Martie 2012

Sedinta extraordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 34 din 21 Martie 2012 privind aprobarea alegerii procedurii de delegare de gestiune prin licitaţie publicã deschisã şi aprobarea documentaţiei în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al oraşului Buftea.

35.

Consiliul Local

21 Martie 2012

Sedinta extraordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 35 din 21 Martie 2012 privind aprobarea Regulamentului, a Indicatorilor de performanţã şi a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al oraşului Buftea.

36.

Consiliul Local

29 Martie 2012

Sedinta ordinara

HOTĂRÂREA NR. 36 din 29 Martie 2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.14/03.02.2012 privind aprobarea

tarifului de transport şi preţul abonamentelor pentru călătoria cu autobuzul prin curse regulate, în oraşul Buftea

37.

Consiliul Local

29 Martie 2012

Sedinta ordinara

HOTARAREA NR. 37 din 29 martie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirului orăşenesc Buftea.

38.

Consiliul Local

29 Martie 2012

Sedinta ordinara

HOTĂRÂREA NR. 38 din 29 Martie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea

39.

Consiliul Local

29 Martie 2012

Sedinta ordinara

HOTĂRÂREA NR.39 din 29 Martie 2012 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

40.

Consiliul Local

29 Martie 2012

Sedinta ordinara

HOTĂRÂREA NR.40 din 29 Martie 2012 privind aprobarea Convenţiei Nr.1/2012 privind acordarea şi decontarea gratuităţilor transportului urban pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă, cu excepţia liniilor Expres şi a celor speciale, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, precum şi a listei beneficiarilor de permise gratuite din oraşul Buftea

41.

Consiliul Local

29 Martie 2012

Sedinta ordinara

HOTĂRÂREA NR.41 din 29 Martie 2012 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfaşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 11 al anului 2011

DIVERSE

*Solicitarea avizului de principiu privind avizarea identificării IMOBILULUI TEREN REFUGIU RATB STUDIO ce apartine domeniului public al oraşului Buftea şi corelării acestuia cu poziţia din H.G.930/2002 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea. – DA-Unanimitate

*Solicitarea avizului de principiu privind avizarea identificării străzii ALEEA CÂMPULUI ce aparţine domeniului public al oraşului Buftea şi corelării acesteia cu poziţia din H.G.930/2002 –inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea. – DA -Unanimitate

*Adresa nr.2453/28.02.2012 Locatarii Blocurilor ANL B1, B2 din str.Oltului nr.7A, 7B, – solicitã aprobarea racordãrii la alimentarea cu gaze şi montarea de centrale murale. DA -Unanimitate

*Adresa nr. 1084/05.10.2011 – Scoala nr. 2 – solicitã desemnarea a încã un reprezentant în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitatii în educaţie. DA –Unanimitate = desemnat Calotescu Eracle

*Adresa nr. 2739/06.03.2012 S.C. APD PROPERTY INC S.R.L.- solicitã aviz de principiu pentru concesionare teren in vederea realizãrii unui parc solar. Vor fi invitati la urmatoarea sedinta.

*Eftimie Mihaela solicitã sprijin financiar pentru eleva Eftimie Andreea – pentru a participa la festivalul « Mamaia Copiilor ».DA -Unanimitate

*Adresa nr.48/23.03.2012- Asociatia SANSA TA – prezentare proiect arhitectural. DA –au deja aviz de principiu

* Dragomir Ion – solicitã sprijin financiar – Ancheta socialã.Nu

* S.C. Club Nautic Tequila S.R.L.-solicitã repartizare teren pentru înfiinţare şi amenajare club nautic. DA -Unanimitate

* Asociatia Prietenie fãrã Frontiere – solicitã sprijin pentru finanţare proiect Ansamblu “Sabarelul”.Discutii la rectificare buget

42.

Consiliul Local

23 Aprilie 2012

Sedinta extraordinara

Hotãrârea Consiliului Local nr. 42 din 23 Aprilie 2012 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2012.

43

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTARAREA NR. 43 din 29 Mai 2012 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Ciripan Gheorghe, ca urmare a decesului acestuia şi declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta

44

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTĂRAREA NR. 44

din 29 Mai 2012

privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Dumitrescu Ioana, ca

urmare a decesului acesteia şi declararea ca vacant a locului de consilier local

45

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTĂRÂREA NR.45 d

in 29 Mai 2012

privind modificarea componenţei nominale a comisiei de validare a Consiliului

Local al oraşului Buftea

46

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTĂRAREA NR. 46

din 29 Mai 2012

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Herghelegiu Vasile

47

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTĂRÂREA NR. 47

din 29 Mai 2012

privind modificarea H.C.L. nr. 2 din 19 ianuarie 2012 privind aprobarea

subvenţionării din bugetul local al oraşului Buftea a activităţii serviciului de

transport public de persoane prin curse regulate în oraşul Buftea

48

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTĂRÂREA NR. 48

din 29 Mai 2012

privind aprobarea Bilantului Contabil şi Contul de profit şi pierdere- pentrul anul

financiar 2011, al S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.

49

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTĂRÂREA NR. 49

din 29 Mai 2012

privind aprobarea executiei bugetare a bugetului general

al orasului Buftea pentru Trimestrul 1 anul 2011

50

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTĂRÂREA NR. 50

din 29 Mai 2012

privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2012

51

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTĂRÂREA NR. 51

din 29 Mai 2012

privind rezilierea contractului de concesiune nr.46707.12.2007 incheiat cu

S.C International Medical Center S.R.L..

52

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTĂRÂREA NR. 52

din 29 Mai 2012

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 19 ianuarie 2012 privind

delegarea gestiunii Serviciului comunitar de utilitate publică-Iluminat public din

oraşul Buftea

53

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTARAREA NR.53

din 29 Mai 2012

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la

unitatile de învătământ din oraşul Buftea

54

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTARAREA NR.54

din 29 Mai 2012

privind acordarea burselor şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ din oraşul

Buftea, pe anul 2012

55

Consiliul Local

29 Mai 2012

HOTĂRAREA NR. 55

din 29 Mai 2012

privind aprobarea închirierii unui apartament ANL doamnei

Paraschiv Valentina

56

Consiliul Local
20 Iunie 2012

HOTARAREA NR. 56 din 20 Iunie 2012 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor

57

Consiliul Local
20 Iunie 2012

HOTARAREA NR. 57 din 20 Iunie 2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai orasului Buftea

58

Consiliul Local
20 Iunie 2012

HOTARAREA NR. 58 din 20 Iunie 2012 privind declararea Consiliului Local al orasului Buftea ca legal constituit

59

Consiliul Local
20 Iunie 2012

HOTARAREA NR. 59 din 20 Iunie 2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

60

Consiliul Local
20 Iunie 2012

HOTARAREA NR. 60 din 20 Iunie 2012 privind alegerea viceprimarului orasului Buftea

61

Consiliul Local
20 Iunie 2012

HOTARAREA NR. 61 din 20 Iunie 2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, denumirea acestora si numarul de membri

62

Consiliul Local
12 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 62 din 12 Iulie 2012 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitatile de invatamant din orasul Buftea

63

Consiliul Local
31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 63 din 31 Iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Buftea

64

Consiliul Local
31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 64 din 31 Iulie 2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Buftea in Consiliul de Administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, din cadrul unitatilor de invatamant din orasul Buftea.

65

Consiliul Local
31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 65 din 31 Iulie 2012 privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de administratie al asocierii incheiata intre Consiliul Local al orasului Buftea si S.C. Gradinita cu Program Prelungit si Semi Internat Panda S.R.L.

66

Consiliul Local


31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 66 din 31 Iulie 2012 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal in vederea realizarii obiectivului de investitii “Locunta Individuala”- P+1E, Anexe si utilitati amplasat in judetul Ilfov, orasul Buftea, str. Al. Nucilor, nr. 5C, suprafata de 800mp, nr. cadastral 50652

67

Consiliul Local


31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 67 din 31 Iulie 2012 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal in vederea realizarii obiectivului de investitii “Locuinta Individuala” – P+1E+M, amplasat injudetul Ilfov, orasul Buftea, str. Independentei, Tarla 13, parcela 175, nr. cadastral 50194

68

Consiliul Local

31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 68 din 31 Iulie 2012 privind aprobarea instituirii taxei de salubrizare in orasul Buftea

69

Consiliul Local

31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 69 din 31 Iulie 2012 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 37/29.03.2012 de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare al cimitirului orasenesc Buftea

70

Consiliul Local
31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 70 din 31 Iulie 2012 privind modificarea componentei nominale a comisiei de analiza a cererilor precum si componenta comisiei de analiza a contestatiilor pentru cererile depuse in baza Legii nr. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

71

Consiliul Local


31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 71 din 31 Iulie 2012 privind modificarea si completarea HCL 31/26.03.2010 privind efectuarea unui schimb intre imobil – teren proprietate privata a orasului Buftea situat in sos Bucuresti – Targovieste nr. 296 jud. Ilfov, si imobil – Constructie apartinand S.N.P. Petrom S.A. situata in Buftea sos. Bucuresti – Targoviste nr. 296, jud. Ilfov

72

Consiliul Local


31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 72 din 31 Iulie 2012 privind constatarea neindeplinirii obligatiilor din contractul de asociere nr. 91/25.08.2010 incheiat intre Consiliul Local Buftea si Asociatia Sportiva Club Sportiv Buftea si aprobarea rezilierii contractului

73

Consiliul Local


31 Iulie 2012

HOTARAREA NR. 73 din 31 Iulie 2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru ocuparea functiei de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buftea

74

Consiliul Local

07 August 2012

HOTARAREA NR. 74 din 07 August 2012 privind aprobarea executiei bugetare a bugetului general al orasului Buftea pentru Trimestrul II al anului 2012

75

Consiliul Local

07 August 2012

HOTARAREA NR. 75 din 07 August 2012 privind aprobarea rectificării utilizării excedentului din anii precedenţi, al oraşului Buftea, pe anul 2012

76

Consiliul Local

07 August 2012

HOTARAREA NR. 76 din 07 August 2012 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2012

77

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 77 din 04 Septembrie 2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

78

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 78 din 04 Septembrie 2012 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ion Stoica

79

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 79 din 04 Septembrie 2012 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatuluide consilier local al domnului Cristea Adrian

80

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 80 din 04 Septembrie 2012 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Marinescu Radu-Titus

81

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 81 din 04 Septembrie 2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Fera Păstorel Otonel

82

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 82 din 04 Septembrie 2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chelu Marinel Valentin

83

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 83 din 04 Septembrie 2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dumitru Niculae

84

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 84 din 04 Septembrie 2012 privind modificarea HCL nr.61/20.06 .2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, denumirea acestora şi numărul de membri

85

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 85 din 04 Septembrie 2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 din oraşul Buftea

86

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 86 din 04 Septembrie 2012 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 106 din 29.12.2011 şi aprobarea Regulamentului privind stabilirea taxei de oficiere a căsătoriei

87

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 87 din 04 Septembrie 2012 privind aprobarea înfiinţării unui punct de lucru al S.C .General Public Serv S.A. în judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. Pepinierei nr. 7, în vederea amenajării de birouri, ateliere de lucru, depozitare materiale, garaj autovehicule şi utilaje şi producere material dendrologic în solare, sere şi pepiniere

88

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 88 din 04 Septembrie 2012 privind modificarea componenţei comisiei sociale pentru analiza solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,realizate în cadrul programului de construcţii de locuinte derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinte

89

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 89 din 04 Septembrie 2012 privind aprobarea încheierii Contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Consiliul Local al oraşului Buftea

90

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 90 din 04 Septembrie 2012 privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al oraşului Buftea şi Asociatia Sportivă Vointa Buftea

91

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 91 din 04 Septembrie 2012 privind modificarea H.C.L. 64/11.08.201 O privind instituirea taxei pentru activitatea de deversare a apei uzate menajere provenită de la utilizatorii neracordati la retelele publice

92

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 92 din 04 Septembrie 2012 privind aprobarea achizitionării serviciilor juridice de consultantă, asistentă şi/sau reprezentare pentru dosarele aflate pe rolul instantelor

93

Consiliul Local
04 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 93 din 04 Septembrie 2012 privind aprobarea tarifelor pentru Închirierea Stadionului Central al oraşului Buftea, situat În lnt.Stadionului nr.1, pentru evenimente sportive

94

Consiliul Local
25 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 94 din 25 Septembrie 2012 privind darea în administrare către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov a unei cote părţi din imobilul- clădire situat în Bulevardul Mihai Eminescu nr. 1, în care functionează sediul « Administratiei Finantelor Publice a Oraşului Buftea – «Trezoreria Buftea »

95

Consiliul Local
25 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 95 din 25 Septembrie 2012 privind constatarea nulităţii Contractului nr. 1809/15.02.2012 de delegare a gestiunii Serviciului comunitar de utilitate public – Iluminat public din oraşul Buftea şi Încetarea aplicabilităţii H.C.L. nr. 6/19.01.2012

96

Consiliul Local
25 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 96 din 25 Septembrie 2012 privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2012

97

Consiliul Local
25 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 97 din 25 Septembrie 2012 privind rectificarea utilizării excedentului din anii precedenti al Oraşului Buftea, pe anul 2012

98

Consiliul Local
25 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 98 din 25 Septembrie 2012 privind modificarea traseului, a graficului orar şi a licenţei de traseu pentru linia de transport local1 01 precum şi aprobarea înfiinţării liniei de transport local 102, a traseului, a graficului orar şi a licenţei de traseu aferente

99

Consiliul Local
25 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 99 din 25 Septembrie 2012 privind acordarea de gratuităţi de 100% pe mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe linia 460 Bis, traseul Buftea – Municipiul Bucureşti, pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în oraşul Buftea,indiferent de cuantumul pensiei.

100

Consiliul Local
25 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 100 din 25 Septembrie 2012 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Autonomă de Transport Bucureşti a imobilului-clădire în suprafaţă de 7,63 mp, situat în oraşul Buftea, DN1A, cartier Studio, pentru înfiinţarea unui Centru de Reîncărcare Garduri RATB

101

Consiliul Local
25 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 101 din 25 Septembrie 2012 privind solicitarea de trecere a unor suprafete de teren din domeniul privat al Judetului Ilfov şi administrarea Consiliului Judetean Ilfov, în domeniul privat al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea

102

Consiliul Local
25 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 102 din 25 Septembrie 2012 privind aprobarea încheierii unui nou contract de asociere între ORASUL BUFTEA şi S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.

103

Consiliul Local
25 Septembrie 2012

HOTARAREA NR. 103 din 25 Septembrie 2012 privind aprobarea asocierii oraşului Buftea cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de salubrizare “ECOSAL ILFOV”

104

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 104 din 25 Septembrie 2012 privind aprobarea Planului de ocuparea funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului

105

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 105 din 26 Octombrie 2012 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Buftea

106

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 106 din 26 Octombrie 2012 privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2012

107

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 107 din 26 Octombrie 2012 privind rectificarea utilizării excedentului din anii precedenţi al Oraşului Buftea, pentru anul 2012

108

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 108 din 26 Octombrie 2012 privind modificarea componenţei comisiei pentru închirierea bunurilor imobile (terenuri şi construcţii), proprietate publică şi privată a oraşului Buftea, aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea

109

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 109 din 26 Octombrie 2012 privind constatarea încetării aplicabilităţii art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 17/04.03.2011

110

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 110 din 26 Octombrie 2012 privind aprobarea programului de transport local, modificarea traseului, a graficului orar pentru liniile de transport local 101,102 şi a licentelor de traseu aferente

111

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 111 din 26 Octombrie 2012 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4 din 19.01.2012 privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul public local de persoane în oraşul Buftea pentru categoriile de călători beneficiari din oraşul Buftea

112

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 112 din 26 Octombrie 2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Buftea în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

113

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 113 din 26 Octombrie 2012 privind aprobarea participării Oraşului Buftea ca membru fondator în Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară SERVICII EFICIENTĂ ENERGETICA ILFOV 1(SEEI1)

114

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 114 din 26 Octombrie 2012 privind darea în folosinţă cu titlu gratuit către Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară -Servicii Eficienţă Energetică Ilfov 1 (SEE1 ), a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp cu destinaţia de sediu social

115

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 115 din 26 Octombrie 2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice faza “Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii -Construcţie adăpost pubele” în Oraşul Buftea

116

Consiliul Local
26 Octombrie 2012

HOTARAREA NR. 116 din 26 Octombrie 2012 privind aprobarea şi actualizarea indicatorilor tehnico- economic,a Studiilor de Fezabilitate, a Proiectelor Tehnice- faza de proiectare D.A.L.I. în vederea creşterii performanţei energetice a unor blocuri de locuinte din oraşul Buftea

117

Consiliul Local
19 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 117 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Oraşului Buftea, Judeţul Ilfov pentru perioada 2012 – 2015.

118

Consiliul Local
19 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 118 privind înfiinţarea unui “CENTRU REZIDENŢIAL PENTRU TINERII DIN CENTRE DE PLASAMENT ŞI CANTINĂ SOCIALĂ ÎN ORAŞUL BUFTEA, JUDEŢUL ILFOV”.

119

Consiliul Local
19 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 119 privind desemnarea reprezentantului Oraşului Buftea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanţa.

120

Consiliul Local
19 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 privind exprimarea acordului cu privire la aderarea Oraşului PREDEAL la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanţa.

121

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

122

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 122 privind aprobarea asocierii între oraşul Buftea şi SC General Public Serv SA şi încheierea unui contract de asociere.

123

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului oraşului Buftea pentru Trimestrul III anul 2012.

124

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 124 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Buftea în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie din cadrul Şcolii Postliceale „FORMATEMP”.

125

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 125 privind aprobarea componenţei comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

126

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate “AMENAJARE PARC CARTIER ATARNAŢI”, în Oraşul Buftea.

127

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 privind aprobarea documentaţiei “Studiu Trafic – Centru” în oraşul Buftea.

128

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate “AMENAJARE ZONĂ AGREMENT PATINOAR ŞI ECHITAŢIE, în Oraşul Buftea.

129

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 129 privind aprobarea schimbării destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului privat al oraşului Buftea din centrală termică definită “Clădire anexă CT5” în spaţiu de joacă pentru copii.

130

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 130 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic ” Iluminat public rutier pasaj pe DN 1A, km 18 + 230, peste C.F. BUFTEA.

131

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 131 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate ”Reţea de canalizare Şos. Bucureşti –Târgovişte – B-dul. Muncii oraş Buftea, Judeţ Ilfov.

132

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 132 privind darea în folosinţǎ gratuitǎ a unui spaţiu cǎtre Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Ilfov.

133

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 133 privind stabilirea cotei părţi care se cuvine S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L. din veniturile încasate în baza contractului de asociere nr. 102/01.10.2012.

134

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 134 privind reducerea numărului de membri din Consiliul de Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. , societate la care oraşul Buftea este asociat unic.

135

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 135 privind înfiinţarea unui punct de lucru al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. în judeţul Ilfov, oraşul Buftea.

136

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 136 privind aprobarea completării obiectelor secundare de activitate ale S.C. General Public Serv S.A.

137

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 137 privind aprobarea “ Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din oraşul Buftea“ pentru sezonul rece 2012 – 2013 .

138

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 138 privind aprobarea organigramei Statului de Funcţii şi a numărului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea.

139

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 139 privind constituirea Grupului de lucru local pentru incluziunea socială a romilor, la nivelul oraşului Buftea.

140

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 140 privind rectificarea bugetului general al oraşului Buftea.

141

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 141 privind încheierea Contractului de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată în contradictoriu cu Camera de Conturi Ilfov şi Curtea de Conturi a României.

142

Consiliul Local
29 Noiembrie
2012

Hotărârea Consiliului Local nr. 142 privind aprobarea finanţării multianuale a obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare termică – 22 blocuri în oraşul Buftea Judeţul Ilfov”.

143

Consiliul Local
12 Decembrie
2012

HOTĂRÂREA NR. 143 din 12.12.2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii- C.N.I.S.A. a terenului în suprafaţă de 3300 mp situat în oraşul Buftea, str. Scolii, nr.1, CV3 P.131/1 pe durata construirii obiectivului ” Sală de Sport ”

144

Consiliul Local
12 Decembrie
2012

HOTĂRÂREA NR. 144 din 12.12.2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitatile de învătământ din oraşul Buftea

145

Consiliul Local
27 Decembrie
2012

HOTĂRÂREA NR.145 din 27 Decembrie 2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice – “Studiu fezabilitate Sală sport 500 locuri”, cartier Studio, oraş Buftea

146

Consiliul Local
27 Decembrie
2012

HOTĂRÂREA NR.146 Din 27 Decembrie 2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice “Proiect tehnic ” Realizare trotuare pietonale pe Bulevardul Muncii,

147

Consiliul Local
27 Decembrie
2012

HOTĂRÂREA NR.147 Din 27 Decembrie 2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice “Proiect tehnic – Toalete publice tipizate ş i racordare la utilităţi în regim de înălţime Parter”

148

Consiliul Local
27 Decembrie
2012

HOTĂRÂREA NR.148 Din 27 Decembrie 2012 privind rectificarea Bugetului General al Oraşului Buftea pe anul 2012

149

Consiliul Local
27 Decembrie
2012

HOTĂRÂREA NR.149 Din 27 Decembrie 2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2013

150

Consiliul Local
27 Decembrie
2012

HOTĂRÂREA NR.150 Din 27 Decembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului de administrare al parcărilor publice din oraşul Buftea